Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eвропейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 26 септември 2013 г.

Производства от месец септември за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

ДЕЙСТВИЯ в областта на КЛИМАТА

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ЕНЕРГЕТИКА

ПРЕДПРИЯТИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И УСЛУГИ

ПРАВОСЪДИЕ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

ТРАНСПОРТ

AT

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

BE

1

 

 

 

 

 

 

3

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

CY

 

1

1

 

1

 

 

 

 

1

DE

 

 

 

1

 

 

 

 

 

EE

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ES

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

IT

 

 

1

 

2

 

 

 

 

1

LT

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

PL

1

 

 

 

 

1

 

 

1

RO

 

 

 

 

1

 

1

1

2

 

SE

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SI

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

UK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

С ежемесечния пакет от решенията във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС. Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилното прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Комисията прие днес 220 решения, в това число 32 мотивирани становища и 6 решения за сезиране на Съда на Европейския съюз. По-долу е представено обобщение на основните решения. За повече информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки вж. MEMO/12/12.

 1. Искове, предявени пред Съда

 1. Свободно движение на работници: Комисията предявява пред Съда иск срещу Белгия заради дискриминационен достъп до работни места в публичния сектор на местно равнище

Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Белгия заради дискриминационни условия за кандидатите, които желаят да работят в публичния сектор на местно равнище във френско и немскоговорящите региони, както и в регион Брюксел, и които не са получили образование на нидерландски, френски или немски език. По-специално, езиковите познания на кандидатите се признават само ако те получат сертификат, издаден от белгийската правителствена служба за наемане на работа (SELOR). Никакви други сертификати не се приемат като доказателство за езикови познания.

(За повече информация: IP/13/868 — J. Todd — тел. +32 229 94107 — моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Комисията предявява пред Съда иск срещу Белгия заради дискриминационни разпоредби относно данъка върху наследството

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Белгия пред съда на ЕС във връзка с данъчни правила в регион Валония, които са дискриминационни и нарушават правилата на ЕС за свободно движение на капитал. Комисията счита, че липсата на избор при оценяването на акции, котирани на фондовите пазари извън Белгия, е дискриминационна и ограничава свободното движение на капитали, установено в член 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(За повече информация: IP/13/871 — E. Traynor — тел. +32 229 21548 — моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Социално осигуряване: Комисията предявява пред Съда иск срещу Кипър заради дискриминация спрямо бивши кипърски държавни служители, работещи в други държави членки

Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Кипър заради прилагането на дискриминационни условия относно пенсионните права и правата на неплатен отпуск на бивши кипърски държавни служители, работещи в друга държава членка. Комисията счита, че тези дискриминационни условия нарушават правилата на ЕС за свободно движение на работници.

(За повече информация: IP/13/869 — J. Todd — тел. +32 229 94107 — моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Данъчно облагане: Комисията предявява пред Съда иск срещу Полша заради намалена ставка на ДДС за медицински стоки и стоки за противопожарна защита

Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Полша заради незаконното прилагане на намалена ставка на ДДС за общо медицинско оборудване и фармацевтични продукти. Съгласно Директивата на ЕС за ДДС държавите членки могат да прилагат намалена ставка на ДДС за медицинско оборудване и други уреди, ако са изпълнени две условия. Оборудването и продуктите трябва да бъдат предназначени за облекчаването или лечението на увреждания и за изключителното лично използване от лица с увреждания. Полша излиза извън тези ограничения, като предоставя намалени ставки на ДДС за медицинско оборудване за обща употреба, като например оборудване, използвано в болници, и за някои нелекарствени фармацевтични продукти, като например дезинфекционни средства и SPA продукти.

(За повече информация: IP/13/870 — E. Traynor — тел. +32 229 21548 — моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Обществено здраве: Комисията предявява пред Съда иск срещу Полша заради неспазването на законодателството на ЕС относно качеството и безопасността на човешките тъкани и клетки

Комисията реши днес да заведе в Съда на Европейския съюз дело срещу Полша заради неспазването на правилата на ЕС относно качеството и безопасността на човешките тъкани и клетки. До този момент Полша не е изпълнила задължението си да транспонира въпросното законодателство на ЕС въпреки многократните искания на Комисията за това.

(За повече информация: (IP/13/873 — F. Vincent — тел. +32 229 2987166 — моб. тел. +32 498 98 987166)

 1. Мотивирани становища

 1. Енергийна ефективност на сградите: седем държави членки трябва да приемат национални мерки за енергийна ефективност на сградите

Комисията официално поиска от Австрия, Кипър, Естония, Литва, Люксембург, Унгария и Обединеното кралство да осигурят пълното изпълнение на своите задължения съгласно законодателството на ЕС в областта на енергийната ефективност на сградите (Директива/2010/31/ЕС). Комисията изпрати мотивирано становище до тези държави членки, в което иска те да я уведомят за всички предприети от тях мерки за транспониране на директивата, която трябваше да бъде транспонирана във вътрешното право до 9 юли 2012 г. Ако държавите от ЕС не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск срещу тях. По силата на тази директива държавите членки трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовна проверка на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че от 2021 г. нататък всички нови сгради ще бъдат така наречените „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. През септември 2012 г. Комисията започна процедури за нарушения срещу 24 държави членки, които не я бяха уведомили за предприетите от тях мерки за транспониране на директивата в националните си законодателства. Мотивирани становища вече бяха изпратени на Италия, Гърция, Португалия и България през януари 2013 г., на Испания и Словения през април 2013 г. и на Белгия, Германия, Финландия, Франция, Латвия, Полша и Нидерландия през юни 2013 г. За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(За повече информация: M. Holzner — тел. +32 229 60196 — моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Околна среда: Комисията иска от четири държави членки да приемат мерки за транспониране на правилата на ЕС относно емисиите от промишлеността

Европейската комисия призовава Италия, Кипър, Словения и Румъния да изпратят подробна информация относно начина, по който законодателството на ЕС за емисиите от промишлеността е транспонирано във вътрешното им право. Новата Директива за емисиите от промишлеността заменя и актуализира остарелите разпоредби, целящи предотвратяването, намаляването и, доколкото е възможно, премахването на замърсяването, произтичащо от промишлени дейности, и трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 7 януари 2013 г. Въпросните държави членки не спазиха срока, поради което на 21 март 2013 г. им бяха изпратени официални уведомителни писма. Комисията изпраща сега мотивирани становища. Ако четирите държави не транспонират директивата в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС, който може да наложи финансови санкции.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Изменение на климата: Комисията иска от Полша и Словения да приемат национални мерки за въвеждане на преразгледаната схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на ЕС (СТЕ на ЕС)

Комисията официално поиска днес от Полша и Словения да съобщят за транспонирането на Директива 2009/29/ЕО, която реформира схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии на парникови газове (СТЕ на ЕС).

СТЕ на ЕС е крайъгълен камък от политиката на Европейския съюз за борба с изменението на климата и основен инструмент за намаляване на промишлените емисии на парникови газове по икономически ефективен начин.

Държавите членки са правно задължени да транспонират настоящата директива във вътрешното право до 31 декември 2012 г. Към днешна дата Полша и Словения не са съобщили за мерки за транспониране. Поради това Комисията днес иска от тези две държави членки в мотивирано становище (втори етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения) да спазят правото на ЕС.

(За повече информация: I. Valero Ladron — тел. +32 229 64971 — моб. тел. +32 498 96 4971)

 1. Енергия от възобновяеми източници: Италия и Испания трябва да спазват правилата на ЕС за енергия от възобновяеми източници

Комисията официално поиска от Италия и Испания да предприемат действия и да осигурят пълно спазване на правилата на ЕС относно енергията от възобновяеми източници. Комисията изпрати мотивирано становище до тези страни за това, че не са информирали Комисията за пълното транспониране на Директивата за енергията от възобновяеми източници (Директива 2009/28/ЕО). Директивата трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 5 декември 2010 г. Италия и Испания обаче не са уведомили Комисията за всички мерки, които са необходими за пълното транспониране на директивата в националното им законодателство. Ако двете държави членки не изпълнят правните си задължения в двумесечен срок, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу тях. Тези две мотивирани становища допълват 17 подобни процедури по отношение на Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Гърция, Ирландия, Люксембург, Малта, Полша, Словения, Латвия и Нидерландия. Съгласно директивата всяка държава членка трябва да изпълни индивидуалните си цели за общия дял енергия от възобновяеми източници в енергопотреблението. За постигането на тези цели държавите членки трябва да въведат правила, например за подобряване на достъпа до мрежата за електричество от енергия от възобновяеми източници, за административни и планови процедури и за предоставяне на информация и обучение на монтажниците. В допълнение, когато биогоривата се използват за постигането на целта за енергия от възобновяеми източници в транспорта, те трябва да отговарят на редица изисквания за устойчиво развито производство, които също трябва да бъдат включени в националното законодателство. За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

(За повече информация: M. Holzner — тел. +32 229 60196 — моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Околна среда: Комисията иска от Австрия да транспонира техническите правила на ЕС относно ограничението за използване на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Европейската комисия приканва Австрия да изпрати подробна информация за това как законодателството на ЕС относно ограничението за използване на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване е транспонирано в нейното право. Австрия не е транспонирала освобождаванията за някои видове оборудване, съдържащо олово или кадмий. Двете директиви трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки до 2 януари 2013 г. След като Австрия не спази първоначалния срок, Комисията изпрати официално уведомително писмо на 21 март 2013 г. Тъй като недостатъците все още не са отстранени, Комисията изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Австрия не предприеме действия, случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Комисията иска Белгия да преустанови данъчното облагане на чуждестранните предприятия за колективно инвестиране

Европейската комисия официално поиска Белгия да измени разпоредбите относно годишното облагане на чуждестранните предприятия за колективно инвестиране (ПКИ).

По силата на белгийското законодателство с намалена ставка се облагат годишно само ПКИ, учредени съгласно белгийското право. Това води до по-неблагоприятно третиране на ПКИ, учредени съгласно правото на други държави членки на ЕС или държави от ЕИП.

Комисията счита, че белгийските данъчни разпоредби нарушават свободата на установяване и свободното движение на капитали, установени в Договорите на Европейския съюз (членове 56 и 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз). Поради това Белгия се приканва да измени своето законодателство.

Засегнати в случая са ПКИ, учредени съгласно чуждестранно законодателство, чиито едно или повече подразделения или класове ценни книжа са събрат изключително от институционални или професионални инвеститори за тяхна собствена сметка, и чиито ценни книжа могат да бъдат придобивани само от тези инвеститори.

Искането от страна на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако в двумесечен срок Белгия не приведе законодателството си в съответствие, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: E. Traynor — тел. +32 229 21548 — моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Комисията изисква от Белгия да прекрати дискриминационното данъчно облагане на определени дарения

Европейската комисия поиска официално от Белгия да измени данъчния режим, който регион Валония прилага за дарения на определени дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), учредени в други държави членки на ЕС или в друга държава от ЕИП.

Белгийското законодателство предвижда намалена ставка да се прилага само за дарения на дялове от белгийски ПКИПЦК от затворен тип и частни белгийски ПКИПЦК (които привличат капитал, без да предлагат дяловете си за продажба), но не и за дарения на дялове от аналогични ПКИПЦК в останалите страни от ЕС.

Комисията счита, че белгийските данъчни разпоредби нарушават свободата на установяване и свободното движение на капитали, установени в Договорите на Европейския съюз (член 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз). Поради това Белгия се приканва да измени своето законодателство.

Искането от страна на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако в двумесечен срок Белгия не приведе законодателството си в съответствие, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: E. Traynor — тел. +32 229 21548 — моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Предприятия: Комисията иска от Германия да спази правилата на ЕС относно продажбата на продукти (химически смеси), съдържащи метилендифенил диизоцианат (MDI)

Европейската комисия официално поиска от Германия да адаптира своето законодателство относо химикалите чрез изменение на уредбата за продажба на продуктите (смеси), съдържащи веществото метилендифенил диизоцианат (MDI). Веществото метилендифенил диизоцианат (MDI) е често срещано в продукти, използвани при извършването на дейности от типа „направи си сам“. То обичайно е свободно достъпно в железарските магазини, в продукти като еднокомпонентни пеноматериали, стопилкови лепила и други продукти за залепване, системи за шпакловане/запълване и боядисване с четка.

В Регламент REACH на ЕС (1907/2006/EО) се посочва, че смеси, съдържащи веществото метилендифенил диизоцианат (MDI), може безопасно да бъде пускани на пазара за ползване от масовия потребител, ако тяхната опаковка съдържа предпазни ръкавици и специални писмени предупреждения за здравето за потребителите. Въпросната германската правна уредба (Наредбата за забрана на химикали) отива по-далеч, като забранява на потребителите да купуват готови за използване смеси, съдържащи MDI, и налага допълнителни условия във връзка с продажбата на търговците на дребно. Комисията счита, че тъй като Германия налага по-строги мерки, отколкото изисква правото на ЕС, тя нарушава Регламента REACH.

Отправеното от Комисията искане към Германия да измени своето право е под формата на мотивирано становище. Ако Германия не приведе своето законодателство в съответствие в срок от два месеца, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

(За повече информация: C. Corazza — тел. +32 229 51752 — моб. тел. +32 498 99 2862)

 1. Околна среда: Комисията иска Естония да приеме мерки за транспониране на правилата на ЕС относно замърсяването на подземните води

Европейската комисия приканва Естония да приведе законодателството си за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им в съответствие с Директивата за подземните води. Анализ на естонското законодателство показа, че директивата не е транспонирана правилно, и Комисията изпрати официално уведомително писмо на 22 ноември 2012 г. Повечето недостатъци се отнасят до технически подробности, като например липсата на специфичност в определенията за замърсители. Въпреки че Естония е съгласна, че тези недостатъци са налице, тя не е приела мерки за отстраняването им. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище, като дава на Естония срок от два месеца за предприемане на действия. Ако Естония не се съобрази с това становище, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията иска от Финландия да транспонира правилата на ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели

Европейската комисия приканва Финландия да транспонира във вътрешното си право законодателството на ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели. Със съответната директива се цели да се сведе до минимум използването на животни за експерименти и се въвежда изискването за използване на алтернативни методи, когато това е възможно, като бъде същевременно запазено високото качество на научно-изследователската дейност в ЕС. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 10 ноември 2012 г. На Финландия бе изпратено официално уведомително писмо на 31 януари 2013 г., тъй като тя пропусна крайния срок. Въпреки приемането от страна на Финландия на редица закони Комисията е загрижена, че някои разпоредби на директивата не са били включени в законодателството и че законодателството, приложимо за Аландските острови, все още не е прието. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище и ако Финландия не предприеме съответните мерки в срок от два месеца, случаят може да бъде отнесен до Съда на ЕС, който може да наложи финансови санкции.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Работно време: Комисията иска от Франция да спазва правата на болничните лекари на максимален брой работни часове и минимални периоди за почивка

Европейската комисия изпрати официално искане до Франция да зачита правата на болничните лекари на работно време със средна продължителност 48 часа седмично и на минималната продължителност на почивките след допълнителни часове работа през нощта, както се изисква от Директивата за работното време (2003/88/EО ). По силата на директивата дадена държава членка може да разреши на работодател да изисква от работника да работи над 48-часовия максимум (т.нар. „опция за неучастие“), но само ако са изпълнени определени условия. Френското право позволява тази опция за неучастие за болнични лекари, но не отговаря на необходимите условия, определени от директивата. Първо, лекарят може да бъде задължен да работи часове над 48-часовия максимум в няколко ситуации без неговото съгласие, което е в нарушение на директивата. Второ, не съществуват гаранции за защита на лекаря от наказание, ако той откаже да работи извънредни часове. Трето, правилата за изчисляване на работното време на болничните лекари са неясни, така че на практика от лекарите се изисква да работят извънредни часове. Освен това според сегашните практики в обществените болници лекарите, които са повикани през нощта при спешни случаи след приключване на нормалното работното време, понякога не могат да вземат достатъчно почивка преди да бъдат задължени да се върнат на работа (Директивата дава право на минимална дневна почивка от 11 последователни часа на всеки 24 часа). Комисията предприе действия, след като получи жалба. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки. Франция разполага с два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, предприети за осигуряване на съответствие с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Todd — тел. +32 229 94107 — моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Свободно движение на услуги Комисията отправя искане до Ирландия да острани пречките пред туристическите агенти и туроператорите

Европейската комисия поиска днес от Ирландия да спазва принципа на свободно движение на услуги (член 56 от ДФЕС, член 16 от Директивата за услугите, член 3 от Директивата за електронната търговия). Ирландското законодателство и административна практика изискват туроператорите и туристическите агенции от други държави членки, които възнамеряват да предоставят услуги в Ирландия, да получат ирландско разрешение, да сключат допълнителна застраховка с ирланска застрахователна компания, да разполагат с минимален капитал, изискван по силата на ирландското право, и да посочат пощенски адрес в Ирландия. Разпоредбите не отчитат факта, че тези доставчици на услуги имат право да предоставят услуги в други държави членки и вече изпълняват изискванията за защита от несъстоятелност в своята държава членка по установяване съгласно Директивата относно пакетните туристически пътувания. Такива доставчици на услуги от ЕС да имат право да предоставят временно трансгранични услуги (включително по електронен път) в Ирландия, без да подлежат на необосновани или непропорционални изисквания. Тъй като Ирландия все още не е изменила тези разпоредби, Комисията изисква от нея, под формата на мотивирано становище, да предприеме действия, за да спази изцяло правилата на ЕС. Ако в срок от два месеца ирландските органи не направят уведомление относно предприетите мерки за осигуряване на съответствие с правилата на ЕС, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз. За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(За повече информация: C. Hughes — тел. +32 2 2964450 — моб. тел. +32 498 964450 2862)

 1. Въздушен транспорт: Комисията иска от Ирландия да предостави схема за налагане на санкции при злоупотреба с летищни слотове

Европейската комисия поиска от Ирландия да я уведоми в срок от два месеца относно мерките, които страната е предприела, за да спази правилата на ЕС за разпределянето на летищни слотове. Ирландия трябва да въведе схема за налагане на санкции за злоупотреба с летищни слотове, както се изисква от Регламента за слотовете. Летищните слотове се използват за разпределяне на недостатъчния капацитет на летищата (писти и пространство на терминалите). Съгласно Регламента на ЕС за слотовете държавите членки трябва да осигурят ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции, за да противодействат на повтарящо се и умишлено поведение, което би могло да доведе до разстройване на работата на други авиокомпании на дадено летище и което възпрепятства ефективното планиране на летищните дейности. Това се случва например, когато авиокомпаниите извършват полети във време, различаващо се съществено от предоставения слот, без основателна причина или когато използват по-голям тип въздухоплавателно средство от типа, за който е отпуснат слотът. Регламентът на ЕС за слотовете е понастоящем в процес на подсилване като част от Пакета за летищата. За допълнителна информация: IPМемо

(За повече информация: H. Kearns — тел. +32 229 87638 — моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Европейската комисия продължава производството срещу Румъния относно правата на самостоятелно заетите лица

Комисията изпрати днес мотивирано становище на Румъния вследствие на неизпълнението от нейна страна на задължението да транспонира изцяло Директивата относно равенството между мъжете и жените, които извършват дейности в качеството си на самостоятелно заети лица. Крайният срок за транспониране изтече на 5 август 2012 г. и през септември 2012 г. на Румъния бе изпратено официално уведомително писмо. До този момент Румъния само отчасти е въвела директивата в националното законодателство. Тя е уведомила Комисията за редица мерки за транспониране, но продължават да са необходими още мерки за пълното транспониране.

Директивата за самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи (2010/41/ЕС) гарантира правото на социална закрила на милиони жени на пазара на труда, укрепвайки предприемачеството сред жените. Съгласно тези правила самостоятелно заетите жени и помагащите съпрузи или партньори на семейни начала на самостоятелно заетите лица получават обезщетение при майчинство и отпуск от поне 14 седмици, ако те решат да го ползват. Понастоящем едва всеки трети предприемач е жена. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Румъния.

(За повече информация: M. Андреева — тел. +32 229 91382 — моб. тел. +32 498 99 1382)

 1. Правила за финансово отчитане: Комисията иска от Румъния да промени счетоводните си правила

Европейската комисия поиска днес от Румъния да приведе правилата си за оценка и осчетоводяване на закупени вземания по дългове в съответствие с правото на ЕС. Съгласно правото на ЕС, по принцип, позициите в годишния счетоводен отчет се оценяват по метод, основаващ се на принципа на цената на придобиване или производствените разходи. Съгласно румънското законодателство в областта на счетоводството прехвърлените вземания по дългове трябва да бъдат отразени по тяхната номинална стойност в счетоводните книги и документи на приобретателя. Правото на ЕС не предвижда дерогация, която позволява използването на номиналната стойност на закупените вземания по дългове за целите на счетоводството. Поради това Комисията поиска от Румъния, под формата на мотивирано становище, да предприеме действия, за да се постигне пълно съответствие с правилата на ЕС. Ако в срок от два месеца румънските органи не уведомят за предприетите мерки за осигуряване на съответствие с правилата на ЕС, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз. За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/legal_framework/index_en.htm

(За повече информация: C. Hughes — тел. +32 2 2964450 — моб. тел. +32 498 964450 2862)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от Румъния да промени своята практика за възстановяване на ДДС

Европейската комисия официално поиска от Румъния да промени своята административна практика за възстановяване на ДДС. Почти всички искания за възстановяване на ДДС се удовлетворяват с необосновано забавяне, което понякога е над 180 дни. Тази практика не е в съответствие с правилата на ЕС за ДДС, които предвиждат ДДС да се възстановява бързо, така че да не се създава тежест за данъкоплатците. Въпреки че държавите членки разполагат с определена свобода на действие при определяне на условията за възстановяването, румънските данъкоплатци поемат тежестта на ДДС за прекалено дълъг период в резултат на сегашните забавяния.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище и представлява вторият етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Румъния.

(За повече информация: E. Traynor — тел. +32 229 21548 — моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от Румъния да преразгледа своите правила за облагането на доходите от заетост на лица, които не са постоянно пребиваващи

Европейската комисия официално поиска от Румъния да измени своето дискриминационно данъчно третиране на доходите от заетост на лица, които не са постоянно пребиваващи.

Румънското законодателство не позволява на лицата, които не са постоянно пребиваващи и които работят и изкарват целия си доход или по-голямата част от него в Румъния, да се ползват от лични и семейни данъчни облекчения. Това може да доведе до несправедливо по-високо данъчно облагане в Румъния, тъй като съществува риск личното и семейното положение на данъкоплатеца да не бъдат взети под внимание нито в неговата страна на пребиваване, когато той няма достатъчно облагаем доход в тази страна, нито в Румъния като страна на месторабота.

Според Комисията тези румънски разпоредби противоречат на принципа на свободното движение на работници, както е определен в договорите на ЕС, и в съдебната практика на ЕС, която е установила, че данъкоплатците, които не са постоянно пребиваващи и които изкарват целия си доход или по-голямата част от него в държава членка на ЕС, трябва да бъдат третирани по същия начин като местните данъкоплатци (Дело C-279-93 Schumacker).

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Румъния.

(За повече информация: E. Traynor — тел. +32 229 21548 — моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Околна среда: Комисията иска от Словакия да защитава птиците

Европейската комисия иска от Словашката република да приведе националното си законодателство относно ловната дейност в съответствие с Директивата за птиците. Въпреки намаляването на популациите на диви птици Словакия прие през 2009 г. разпоредби относно лова, които не са толкова строги. Комисията изпрати официално уведомително писмо по въпроса на 27 февруари 2012 г. и въпреки че редица проблеми бяха отстранени, някои въпроси продължават да будят безпокойство. Словакия обеща да въведе зони, в които ловът е забранен, в защитените райони на Dunajske luhy и Zahorske pomoravie, за да се спре намаляването на популациите на сива гъска, посевна гъска и синьоклюна червеногърда астрилда, но тези изменения все още не са приети. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Словакия не предприеме действия за разрешаване на проблема, случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията иска от Испания да прекрати добива на подземни води докато не бъде извършена адекватна оценка на въздействието върху околната среда

Европейската комисия приканва Испания да спазва Директивата за местообитанията и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда. Тя е загрижена, че Испания е дала разрешение за проект за напояване в провинция Jaén (Андалусия) с вода от защитената зона Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, без да е била направена адекватна оценка на въздействието на водосборния район върху водните ресурси, естествените местообитания и видовете в района. Комисията изпрати официално уведомително писмо на 25 март 2013 г. Въпреки че Испания е наложила временно ограничение на добива на вода, Комисията не е убедена, че мярката е достатъчна за защита на зоната, и поради тази причина изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Испания не предприеме действия за разрешаване на проблема, случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията иска от Швеция да транспонира правилата на ЕС относно отпадъчните батерии

Европейската комисия приканва Швеция да осигури съответствие на своето законодателство относно отпадъчните батерии и акумулатори с Директивата на ЕС за батериите. Директивата за батериите установява правила за предлагането на пазара и етикетирането на батерии, съдържащи опасни вещества, като изисква държавите членки да определят количествени цели за събирането и рециклирането на батерии и акумулатори. Анализ на шведското законодателство показа, че директивата не е транспонирана правилно, и Комисията изпрати официално уведомително писмо на 1 октомври 2012 г. Въпреки че повечето недостатъци са били отстранени, някои от необходимите изменения все още не са приети. Поради тази причина Комисията изпраща мотивирано становище и ако Швеция не предприеме мерки в срок от два месеца, случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Официални уведомителни писма

 1. ТРАНСПОРТ: Комисията настойчиво приканва Италия, Кипър и Гърция да приложат правилата на ЕС за справяне с претоварването на европейското въздушно пространство

Европейската комисия поиска днес Италия, Кипър и Гърция спешно да пояснят мерките, предприети за създаването на функционални блокове въздушно пространство (ФБВП), изисквани съгласно законодателството за Единното европейско небе с оглед реформиране на остарялата европейска система за контрол на въздушното движение. ФБВП са предназначени да заменят сегашната мозайка от 27 национални блока за въздушно движение с мрежа от по-големи регионални блокове, като целта е да се постигне по-голяма ефективност и да се намалят разходите и емисиите. Целта на Комисията е да се избегне недостигът на капацитет, тъй като през следващите 10—20 години се очаква броят на полетите да нарасне с 50 %.

(За повече информация: IP/13/860 — H. Kearns — тел. +32 229 87638 — моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Околна среда: Европейската комисия приканва Италия да приведе завода за стомана в Таранто в съответствие с екологичните стандарти

Европейската комисия започва производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Италия, като целта ѝ е да намали въздействието върху околната среда на завода ILVA в Таранто (наричан по-нататък „ILVA“), най-голямото металургично предприятие в Европа.

След като разгледа няколко жалби от граждани и неправителствени организации, Комисията установи, че Италия не изпълнява задължението си да осигури спазването от ILVA на изискванията на ЕС за допустими емисии от промишлеността, което има тежки последици за човешкото здраве и околната среда. Италия също така не спазва Директивата за екологичната отговорност, която въвежда принципа „замърсителят плаща“. Ето защо по препоръка на европейския комисар по околната среда Янез Поточник Европейската комисия изпраща официално уведомително писмо, в което дава на Италия двумесечен срок за отговор.

(За повече информация: IP/13/866 — J. Hennon — тел. +32 229 53593 — моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Прекратяване на производства за установяване на нарушение

 1. Избирателни права: Комисията предприема действия, за да могат гражданите на ЕС да гласуват в европейски и местни избори

Гражданите на Европейския съюз ще могат по-лесно да упражняват правото си да гласуват в европейски и местни избори, ако живеят в друга страна от ЕС, в резултат на заведени от Европейската комисия дела. Новината идва днес, когато Комисията прекрати производството за установяване на нарушение срещу България, която прилагаше допълнителни изисквания към чуждестранните граждани на ЕС, желаещи да гласуват или да бъдат кандидати в местни и европейски избори (например за предоставяне на номера и датата на удостоверението за пребиваване). След внасянето на изменения в българското законодателство Комисията реши да прекрати производството срещу страната. От 2010 г. насам Комисията е констатирала подобни пречки пред избирателните права на гражданите на ЕС в тяхната държава на пребиваване в още десет държави членки (Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словения и Словакия). Тези пречки вече са отстранени с изключение на разглежданите в три висящи дела. Този напредък е постигнат осем месеца преди предстоящите избори за Европейски парламент, които ще се проведат на 22—25 май 2014 г.

(За повече информация: IP/13/874 — М. Андреева — тел. +32 229 91382 — моб. тел. +32 498 99 1382)


Side Bar