Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 25 september 2013

Initiativet om öppen utbildning — vanliga frågor

Vad menar vi med ”öppen utbildning”?

Öppen utbildning handlar om att föra in den digitala revolutionen i utbildningen. Tack vare digital teknik kan alla lära sig nya saker var och när som helst, via vilken apparat som helst och med stöd av vem som helst.

Vilka är de viktigaste målen?

 1. Hjälpa organisationer, lärare och studerande att bli mer innovativa i sin undervisning och inlärning med hjälp av digital teknik och digitalt innehåll. Kommissionen vill hjälpa organisationer att se över sina strategier, förbättra lärarutbildningen, inrätta nätverk där lärare kan diskutera sin undervisning och uppmuntra nyskapande kursplaner.

 2. Öka användningen av öppna utbildningsresurser genom att se till att material som framställs med offentliga medel (t.ex. bidrag från EU:s nya utbildningsprogram Erasmus+) är fritt tillgängligt för alla. Den nya portalen Open Education Europa som lanseras idag blir en ingång till öppna utbildningsresurser från olika länder. Med öppna utbildningsresurser menas innehåll, i allmänhet i digital form, som kan användas och delas gratis.

 3. Tydliggöra upphovsrätten för dem som använder utbildningsresurser.

 4. Skolornas it-infrastruktur och bredbandsuppkoppling är ofta bristfällig. Initiativet ska hjälpa skolor och klassrum att få bredband och ge stöd till it-infrastrukturer för utbildning. Man vill också stimulera marknaden att ta fram interaktivt innehåll och inlärningsverktyg genom att främja utvecklingen av öppna ramar och standarder för driftskompatibilitet och möjligheten att överföra digitalt utbildningsinnehåll, tillämpningar och tjänster.

 5. Stärka samarbetet med internationella organisationer och aktörer för att bättre förstå hur teknik kan användas i utbildningen och utforska nya sätt att undervisa och lära.

Vilka konkreta insatser föreslås?

Kommissionen föreslår i sitt meddelande 24 insatser som ska förbättra användningen av digital teknik i utbildningen och höja it-kompetensen (se bilagan).

Hur ska de 24 insatserna finansieras och genomföras?

Insatserna kommer att få EU-bidrag från Erasmus+, Horisont 2020 (det nya programmet för forskning och innovation) och struktur- och investeringsfonderna. Erasmus+ börjar gälla 2014 och ge utbildningsanordnare bidrag så att de anpassar sin affärsmodell till den tekniska utvecklingen. Programmet ska också förbättra bedömningen av it-kompetens och hjälpa lärarna att fortbilda sig genom öppna kurser på nätet. Allt utbildningsmaterial som tas fram med bidrag från Erasmus+ kommer att bli gratis tillgängligt för allmänheten med öppna licenser. Genomförandet kommer också att stödjas genom den öppna samordningsmetoden inom Utbildning 2020.

Varför behövs ett EU-initiativ nu?

Den digitala tekniken genomsyrar vår vardag, men många skolor och universitet hänger inte med i utvecklingen.

En studie visar att

 1. 63 procent av nioåringarna går i skolor som saknar lämplig it-utrustning och tillgång till snabbt bredband.

 2. Mellan 50 och 80 procent av studenterna i EU-länderna använder aldrig digitala läroböcker, övningsprogram, poddsändningar, simuleringar eller pedagogiska spel.

 3. 70 procent av lärarna skulle vilja förbättra sina it-kunskaper.

Det saknas bra utbildningsmaterial och tillämpningar i EU inom specifika ämnen och på flera språk. De stora skillnaderna i fråga om policy och marknader kan leda till en ny digital klyfta mellan de som har tillgång till innovativ och teknikbaserad undervisning och de som inte har det.

Diagram 1: Procentandel elever i klass 4 (9–10 år) som går i skolor där lärarna använder it mer än 25 procent av lektionstiden

Diagram 2: Procentandel elever i klass 8 (13–14 år) som går i skolor där lärarna använder it mer än 25 procent av lektionstiden

Källa: Europeiska skoldatanätet och Universitetet i Liège (2013)

Vad har kommissionen gjort hittills?

Det finns redan flera projekt och bra lösningar, som bl.a. fått EU-bidrag för forskning och innovation. Två exempel är Itec: Designing the future classroom och Open Discovery Space. Men it har ännu inte integrerats fullt ut i utbildningen.

Initiativet om öppen utbildning ska ändra på detta genom att hjälpa nationella myndigheter, utbildningsinstitutioner, lärare, elever och andra aktörer att bättre samordna sina insatser och upptäcka nya sätt att arbeta och lära.

Vad kan initiativet leda till?

 1. Fler och bättre öppna lärmiljöer, dvs. ökad användning av it i klassrummet.

 2. Kostnadsbesparingar och bättre utbildningsresultat genom ökad användning av öppna utbildningsresurser, t.ex. gratis läroböcker, videor, prov och program som kan anpassas till särskilda behov. Eftersom öppna utbildningsresurser inte kostar något blir utbildningen billigare för både myndigheter, institutioner och elever.

 3. Organisatoriska förändringar i skolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner för att införa ny teknik och öppna utbildningsresurser.

 4. Bättre it-infrastruktur och uppkoppling i skolorna.

 5. Ökad efterfrågan på nytt interaktivt innehåll och nya utbildningsverktyg som kan leda till nya företag för att tillgodose behoven.

När kan vi se resultat?

Tidtabellen för de 24 insatserna varierar. Utbildningsportalen Open Education Europa öppnar idag och några pågående projekt kommer att öka i omfattning. Andra projekt, t.ex. plattformen för vuxenutbildning i Europa (Epale) startar först i början av 2015.

Vad hittar jag på portalen Open Education Europa?

På Open Education Europa samlas öppna utbildningsresurser från hela Europa. Här hittar du material på ditt eget språk som lärare och elever kan använda och dela gratis.

Hur hänger initiativet ihop med kommissionens årliga landsspecifika rekommendationer till EU-länderna?

En gång om året ser kommissionen över EU-ländernas ekonomiska och sociala situation och utfärdar rekommendationer för deras politik det kommande året. Initiativet om en öppen utbildning är en del av kommissionens arbete.

Alla EU-länder fick rekommendationer om utbildning under den europeiska planeringsterminen 2013. Enligt den senaste rapporten om de landsspecifika rekommendationernaAtt ta EU ur krisen (maj 2013) måste alla EU-länder satsa mer på utbildning och se till att de unga får de färdigheter som krävs för framtidens ekonomi. De måste också göra mer för att främja innovation och konkurrenskraft.

Vad innebär initiativet för studerande, lärare, EU-länderna och näringslivet?

Studerande

De får bättre möjligheter att skaffa sig de datakunskaper som krävs för att få bra jobb. Det gäller särskilt dem som inte har så bra tillgång till internet och annan teknik hemma.

Lärare

Lärarna kan lättare skaffa sig den utbildning och kompetens de behöver. Initiativet ska stödja lärarnas fortbildning genom öppna kurser på nätet, i linje med ett projekt inom den breda koalitionen för digitala jobb, och genom att bygga ut eller skapa nya europeiska plattformar för lärarnätverk i EU, t.ex. eTwinning och Epale, den europeiska plattformen för vuxenutbildning.

EU-länderna

Många länder har satsat mycket på it i utbildningen, men investeringarna ger sällan förväntade resultat. Initiativet uppmuntrar länderna att samarbeta och lära av varandras erfarenheter för att undvika dubbelarbete och sänka kostnaderna.

It- och utbildningsföretag

Det finns många företag som tar fram läroböcker, verktyg för e-lärande och tillämpningar för matematik, språkinlärning, pedagogiska spel och annat utbildningsmaterial. Om tekniken används mer i utbildningen får den här branschen nya möjligheter. En bättre samordning inom EU kan också bidra till att marknaden växer snabbare.

Hur påverkas traditionella läromedelsförlag?

EU-kommissionen är medveten om att den digitala tekniken kan bli ett problem för gamla affärsmodeller, men uppmanar förlagen att samarbeta närmare med myndigheter, institutioner och it-företag för att ta vara på de möjligheter som de nya sätten att lära medför.

Förlagen är oroade över att öppna utbildningsresurser inte följer samma strikta kvalitetskontroll som den traditionella marknaden. Kommissionen fortsätter dock att stödja material av hög kvalitet, oberoende av affärsmodell.

Vad betyder det för de immateriella rättigheterna?

Studier visar att över hälften av lärarna inte delar med sig av sitt undervisningsmaterial eftersom de är oroade för de rättsliga följderna. Detta hindrar samarbete och individanpassade undervisnings- och inlärningsmetoder.

Öppna utbildningsresurser görs vanligtvis tillgängliga på licens så att man fritt kan använda, vidareutnyttja och dela dem. Även om sådana öppna licenser inte påverkar reglerna för immateriella rättigheter kan de ändå vara ett problem för förlagens och universitetens traditionella affärsmodeller.

Initiativet om öppen utbildning ska bidra till att bedöma konsekvenserna för affärsmodeller och uppmuntra utbyte av bästa praxis. Man vill också ta fram tekniska lösningar för att tydligt informera den som använder digitala utbildningsresurser om upphovsrätt och öppna licenser. Ett exempel är näringslivsinitiativet Linked Content Coalition som ska göra det lättare att se vem som är upphovsrättsinnehavare och därmed underlätta laglig användning av upphovsrättsskyddat material.

Insatser för öppen utbildning

Vad?

Vem?

Öppna lärmiljöer: möjligheter till innovation för organisationer, lärare och inlärare

Ge utbildningsinstitutioner stöd för att utveckla nya affärs- och utbildningsmodeller och inleda storskalig forskning och försöksverksamhet för att testa innovativa undervisningsmetoder, läroplaner och bedömning av färdigheter.

Kommissionen, genom Erasmus+ och Horisont 2020

Stödja lärarnas fortbildning med öppna kurser på nätet enligt löftena i den breda koalitionen för digitala jobb och genom att bygga ut eller införa nya europeiska nätverk (t.ex. eTwinning och Epale) där lärarna kan inspireras av varandras metoder.

Kommissionen, genom Erasmus+ och Horisont 2020

Undersöka och testa it-kompetensramar och självbedömningsverktyg för inlärare, lärare och organisationer, i samarbete med intressenter och medlemsländerna.

Kommissionen, genom Erasmus+ och Horisont 2020

Undersöka hur befintliga och nya verktyg för validering och erkännande av färdigheter, t.ex. öppna utmärkelser, kan anpassas till inlärarnas behov. Se till att den formella utbildningens instrument för tydlighet och erkännande anpassas till nya former av lärande, bl.a. för validering av färdigheter som förvärvats på nätet, i linje med nationella verktyg enligt rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande.

Kommissionen, genom Erasmus+ och Horisont 2020

EU-länderna och utbildningsinstitutionerna

Samordna och underlätta medlemsländernas utbyte av erfarenheter och resultat från nationella program. Ge policyvägledning till grupper av länder för att hjälpa dem att kartlägga fungerande insatser, mot bakgrund av de landsspecifika rekommendationerna inom den europeiska planeringsterminen och Europa 2020.

Kommissionen, genom Erasmus+ och Horisont 2020

Stödja innovativa undervisnings- och lärmiljöer, bland annat genom EU:s struktur- och investeringsfonder.

EU-länderna och utbildningsinstitutionerna

Ge lärarna förutsättningar att höja sin it-kompetens och använda innovativa undervisningsmetoder genom flexibel fortbildning, olika incitament, ändrade kursplaner för lärarutbildningen och nya sätt att utvärdera deras arbete.

EU-länderna och utbildningsinstitutionerna

Höja utbildningsinstitutionernas it-kompetens, t.ex. bland mindre gynnade grupper, och se över elevbedömningar så att alla färdigheter som förvärvats med digitalt lärande erkänns.

EU-länderna och utbildningsinstitutionerna

Öppna utbildningsresurser: möjlighet att använda öppen kunskap för bättre kvalitet och tillgång

Se till att allt utbildningsmaterial som tas fram med stöd från Erasmus+ är tillgängligt för allmänheten med öppna licenser och främja liknande rutiner inom andra EU-program.

Kommissionen

Använda de nya programmen Erasmus+ och Horisont 2020 för att främja partnerskap mellan lärare, förlag, it-företag och andra som tar fram utbildningsmaterial för att öka tillgången på öppna utbildningsresurser och andra digitala läromedel på olika språk, ta fram nya affärsmodeller och utveckla tekniska lösningar som tydligt informerar om upphovsrätt och öppna licenser för användare av digitalt utbildningsmaterial.

Kommissionen

Lansera portalen Open Education Europa för att lyfta fram och öka intresset för de öppna utbildningsresurser som finns i EU. Portalen ska länka till befintliga databaser med öppna utbildningsresurser på olika språk och sammanföra inlärare, lärare och forskare.

Kommissionen

Främja policy för öppen tillgång till offentligt finansierade läromedel.

EU-länderna och utbildningsinstitutionerna

Uppmuntra institutioner för formell utbildning att ta med digitalt innehåll, t.ex. öppna utbildningsresurser, bland de rekommenderade läromedlen för inlärare på alla utbildningsnivåer. Främja framställning av högkvalitativa läromedel som myndigheterna har upphovsrätt till (bl.a. genom offentlig upphandling).

EU-länderna och utbildningsinstitutionerna

Sammankoppling och innovation: partnerskap för infrastruktur, nya produkter och tjänster samt driftskompatibilitet

Främja utvecklingen av öppna ramar och standarder för driftskompatibilitet och möjligheten att överföra digitalt utbildningsinnehåll, tillämpningar och tjänster (bl.a. öppna utbildningsresurser). Utforska möjligheter till samarbete med europeiska standardiseringsorganisationer och standardiseringsprogram. Ta fram komponenter för en välfungerande marknad för teknik i utbildningen, bl.a. samordning av gemensamma specifikationer för offentlig upphandling av innovativa lösningar som ska förbättra tillgången till utrustning, program och innehåll till rimligt pris.

Kommissionen, genom Erasmus+ och Horisont 2020

Främja forskning och innovation om teknik för adaptivt lärande, lärandeanalys och pedagogiska dataspel och på så vis skapa kopplingar till innovativa företagare.

Kommissionen, genom Erasmus+ och Horisont 2020

Koppla upp alla skolor till bredband, helst med anslutningsmöjligheter för varje klassrum, uppgradera it-utrustningen och till 2020 ta fram tillgängliga, öppna nationella databaser med hjälp struktur- och investeringsfonderna.

EU-länderna och utbildningsinstitutionerna

En samlad insats för att ta tillvara den digitala revolutionens möjligheter

Lansera en plattform som är öppen för alla intresserade (t.ex. lärare, inlärare, familjer, datagemenskaper, ekonomiska aktörer och arbetsmarknadsparter) för att registrera och riktmärka utbildningsinstitutionernas it-användning.

Kommissionen, genom Erasmus+ och Horisont 2020

Inrätta ett europeiskt centrum med digitalt innovativa utbildningsinstitutioner där man presenterar och testar innovativa it-baserade undervisnings- och organisationsrutiner.

Kommissionen, genom Erasmus+ och Horisont 2020

Främja nätverk av lärare, datagemenskaper och it-experter för att starta initiativ (t.ex. kodningskurser eller program för dem som går tillbaka till skolbänken) och inrätta priser för lärare för god användning av it i undervisningen inom alla utbildningssektorer. Pris för digital spetskompetens.

EU-länderna och utbildningsinstitutionerna

EU-kommissionens stöd till bättre kunskaper och mer solid evidensbaserad politik

Kartlägga framtidsscenarier för utbildningen i Europa 2030 – i samråd med relevanta aktörer som European Round Table of Industrialists, European Association of Distance Teaching Universities, League of European Research Universities, European University Association och Europeiska skoldatanätet – med ledning av arbetet vid gemensamma forskningscentrumet och Institutet för framtidsstudier och i linje med det pågående Futuriumprojektet. För den högre utbildningen fortsätter kommissionen också arbetet med högnivågruppen för moderniseringen av den högre utbildningen för att ta fram rekommendationer om nya sätt att lära.

Kommissionen

Ta fram mätverktyg och indikatorer för att bättre följa upp utbildningsinstitutionernas it-användning och stödja europeiska kvantitativa undersökningar.

Kommissionen

Göra en särskild konsekvensbedömning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av ett EU-initiativ för att främja öppen tillgång till läromedel som framställts med offentliga medel.

Kommissionen

Tillsammans med upphovsrättsinnehavare, utbildningsinstitutioner och andra intressenter undersöka hur man kan förstå och bedöma rådande praxis och behov när det gäller delning av läromedel (bl.a. öppna utbildningsresurser), även de läromedel som omfattas av upphovsrätt och licenser, flerspråkighet, kvalitetssäkring osv., både i nationella och i internationella sammanhang.

Kommissionen

Läs mer

Se också IP/13/859

Studie om it i skolan

Framsteg inom teknikunderstött lärande (EN)


Side Bar