Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 25. septembra 2013

„Otváranie systémov vzdelávania“ — často kladené otázky

Čo rozumieme pod „otváraním systémov vzdelávania“?

Otvárať systémy vzdelávania znamená vnášať do vzdelávania digitálnu revolúciu. Vďaka digitálnym technológiám sa môžu všetci vzdelávať, a to kdekoľvek, kedykoľvek, prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia a s podporou kohokoľvek.

Aké sú hlavné ciele tejto iniciatívy?

 1. Vytvárať príležitosti pre organizácie, učiteľov, študentov a žiakov na inovačnejší spôsob výučby a vzdelávania prostredníctvom intenzívnejšieho využívania digitálnych technológií a obsahu. Komisia bude podporovať organizácie pri prehodnocovaní svojich stratégií, propagovať reformy na zlepšenie odbornej prípravy učiteľov, zriaďovať „komunity učiteľov s praktickými skúsenosťami“ a podnecovať inovačné učebné osnovy.

 2. Zvýšiť mieru využívania otvorených vzdelávacích zdrojov (OVZ) tým, že sa zabezpečí, aby mali všetci voľný prístup k vzdelávacím materiálom vytvoreným vďaka verejnému financovaniu, napríklad z nového programu v oblasti vzdelávania Erasmus+. Nový portál „Open Education Europa“ (Otvorené vzdelávanie v Európe), ktorý bol dnes spustený, je vstupnou bránou k vysokokvalitným otvoreným vzdelávacím zdrojom v Európe v ich pôvodnom jazyku. Otvorené vzdelávacie zdroje sú vzdelávacím obsahom, obyčajne v digitálnej forme, ktorý môžu používatelia bezplatne využívať a o ktorý sa môžu deliť.

 3. Zvýšiť transparentnosť pre používateľov vzdelávacích zdrojov, pokiaľ ide o autorské práva.

 4. Infraštruktúra IKT a konektivita v školách sú často slabé. Otváranie systémov vzdelávania pomôže školám a triedam získať prístup k širokopásmovému pripojeniu a podporu infraštruktúry IKT pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Taktiež sa ním bude stimulovať trh k vytváraniu nového interaktívneho obsahu a učebných nástrojov prostredníctvom podporovania rozvoja otvorených rámcov a noriem pre interoperabilitu a prenosnosť digitálneho vzdelávacieho obsahu, aplikácií a služieb.

 5. Posilniť spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a zainteresovanými stranami s cieľom lepšie pochopiť vplyv technológií na vzdelávanie a preskúmať nové spôsoby výučby a štúdia.

Aké konkrétne opatrenia sa uvádzajú v oznámení?

Toto oznámenie zahŕňa 24 opatrení, vďaka ktorým sa výrazne zlepší využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní a podporia sa digitálne zručnosti (pozri prílohu s úplným zoznamom).

Ako sa bude týchto 24 opatrení financovať/realizovať?

Opatrenia budú financované z programov EÚ Erasmus+, Horizont 2020 (nový program pre výskum a inováciu), ako aj zo štrukturálnych a investičných fondov. Napríklad od roku 2014 budú môcť poskytovatelia vzdelávania využiť financovanie z programu Erasmus+, aby sa zabezpečilo, že prispôsobia svoj obchodný model technologickým zmenám, podporia hodnotenie digitálnych zručností a rozvoj učiteľov prostredníctvom otvorených internetových kurzov. Verejnosť bude mať ku všetkým vzdelávacím materiálom podporovaným z programu Erasmus+ voľný a bezplatný prístup na základe otvorených povolení. Realizácia opatrení bude tiež podporovaná prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie vo vzdelávaní a odbornej príprave 2020.

Prečo je nutné, aby Komisia konala už teraz?

Z toho dôvodu, že využívame digitálne technológie vo všetkých oblastiach života. Mnohé školy a univerzity však nestačia držať krok s touto revolúciou.

Napríklad z jednej štúdie vyplynulo, že

 1. 63 % 9-ročných žiakov navštevuje školy, ktoré nemajú vhodné digitálne zariadenia, rýchle širokopásmové pripojenie a vysokú konektivitu,

 2. 50 % až 80 % študentov v krajinách EÚ vôbec nepoužíva digitálne učebnice, cvičebný softvér, vysielanie/zvukové záznamy, simulácie ani vzdelávacie hry,

 3. 70 % učiteľov by rado absolvovalo odbornú prípravu, aby si zlepšilo svoje zručnosti v oblasti IKT.

Európskej únii chýba kritická masa kvalitného vzdelávacieho obsahu a aplikácií v konkrétnych predmetoch a vo viacerých jazykoch. Táto roztrieštenosť prístupov a trhov by mohla viesť k prehĺbeniu digitálnej priepasti medzi tými, ktorí majú prístup k inovačnému vzdelávaniu založenému na technológiách, a tými, ktorí ho nemajú.

Diagram 1: percentuálny podiel štvrtákov (vo veku 9 – 10 rokov), ktorých učitelia používajú IKT na viac ako 25 % vyučovacích hodín

Diagram 2: percentuálny podiel ôsmakov (vo veku 13 – 14 rokov), ktorých učitelia používajú IKT na viac ako 25 % vyučovacích hodín

Zdroj: European Schoolnet a Université de Liége (Európska sieť škôl a Univerzita v Liége, 2013)

Aké kroky dosiaľ prijala Komisia v snahe riešiť tento problém?

Vypracovalo sa už niekoľko projektov a osvedčených postupov, niektoré z nich s podporou finančných prostriedkov EÚ určených na výskum a inovácie. Mnohé z nich boli veľmi úspešné, napríklad projekt ITEC: designing the future classroom (navrhovanie budúcej triedy), alebo projekt Open Discovery Space (otvorený priestor pre objavy). Informačné a komunikačné technológie však ešte neboli plne integrované v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Otváraním systémov vzdelávania sa tento problém rieši vďaka pomoci vnútroštátnym správnym orgánom, vzdelávacím inštitúciám, učiteľom, študentom a zainteresovaným stranám pri lepšej koordinácii svojich opatrení a objavovaní nových spôsobov práce a vzdelávania.

Aký vplyv bude mať otváranie systémov vzdelávania?

 1. Početnejšie a lepšie otvorené vzdelávacie prostredia (OVP) — čo znamená rozsiahle uplatňovanie IKT v triede,

 2. úspory nákladov a lepšie výsledky vzdelávania vďaka intenzívnejšiemu využívaniu otvorených vzdelávacích zdrojov (ďalej len „OVZ“) ako napr. voľne prístupných učebníc, videonahrávok, testov a softvéru, ktoré možno prispôsobiť osobitným študijným potrebám. Keďže k OVZ majú používatelia bezplatný prístup, tieto zdroje môžu znížiť cenu vzdelávania a odbornej prípravy pre správne orgány, inštitúcie a používateľov,

 3. organizačné zmeny v školách, na univerzitách a v inštitúciách odbornej prípravy na podporu integrácie nových technológií a kvalitných otvorených vzdelávacích zdrojov,

 4. lepšia infraštruktúra IKT a konektivita v školách,

 5. väčší dopyt po novom interaktívnom obsahu a učebných nástrojoch, ktoré pomôžu vytvoriť nové podniky v Európe na uspokojenie týchto študijných potrieb.

Kedy pocítime zmenu?

Uvedených 24 opatrení nemá rovnaký harmonogram. Portál „Open Education Europa“ sa otvára dnes, niektoré existujúce projekty sa rozšíria a iné, napríklad EPALE (elektronická platforma pre rozvoj vzdelávania dospelých v Európe), budú odštartované začiatkom roka 2015.

Aký účel bude mať webová lokalita „Open Education Europa“?

Open Education Europa je jednotným kontaktným miestom pre otvorené vzdelávacie zdroje v Európe. Miesto, kde môžete nájsť materiál vo vašom jazyku, ktorý môžu učitelia a žiaci bezplatne využívať a o ktorý sa môžu bezplatne deliť.

Ako súvisí otváranie systémov vzdelávania s každoročnými odporúčaniami Komisie pre jednotlivé členské štáty?

Komisia každoročne skúma, ako sa každému členskému štátu EÚ darí v hospodárskej a sociálnej oblasti, a vypracúva odporúčania s cieľom usmerniť vnútroštátne politiky na nasledujúci rok. Otváranie systémov vzdelávania je jedna z odpovedí Komisie na ceste k tomuto cieľu na úrovni EÚ.

Všetkým členským štátom boli zaslané odporúčania týkajúce sa vzdelávania ako súčasť odporúčaní pre jednotlivé krajiny (CSR) v rámci európskeho semestra 2013. V poslednej správe CSRVyvedenie Európy z krízy, uverejnenej v máji 2013, sa objasňuje potreba väčších investícií do vzdelávania, odovzdávania zručností, ktoré potrebujú mladí ľudia v hospodárstve 21. storočia, ako aj potreba podporovať inovácie a konkurencieschopnosť.

ŠTUDENTI: Čo bude otváranie systémov vzdelávania znamenať pre študentov?

Viac digitálnych zručností, ktoré potrebujú na získanie dobrých pracovných miest po ukončení vzdelávania, a to najmä pre tých študentov, ktorí nemajú doma dobrý prístup na internet a k technológiám.

UČITELIA: Čo to bude znamenať pre učiteľov?

Viac odbornej prípravy na získanie digitálnych zručností potrebných pre pocit sebaistoty v triede. Otváraním systémov vzdelávania sa podporí profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom otvorených internetových kurzov, v súlade s projektom veľkej koalície pre digitálne pracovné miesta a prostredníctvom vytvárania nových (alebo rozširovaním súčasných) európskych platforiem pre komunity učiteľov s praktickými skúsenosťami v celej EÚ, akými sú eTwinning a EPALE - Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe.

VLÁDY: Čo to bude znamenať pre vnútroštátne orgány?

Mnohé vnútroštátne orgány už investovali obrovské sumy do IKT na účely vzdelávania a odbornej prípravy, tieto investície však zriedka priniesli očakávané výnosy. Otváranie systémov vzdelávania predstavuje pre členské štáty príležitosť, aby spolupracovali a vzájomne sa poučili zo skúseností s cieľom predísť duplicite a znížiť náklady.

PRIEMYSEL: Čo to bude znamenať pre digitálne a vzdelávacie podniky?

Vzdelávanie podporuje okrem vzdelávacích inštitúcií aj priemysel, ktorý poskytuje učebnice, nástroje elektronického vzdelávania a aplikácie pre matematiku, jazykové vzdelávanie, vzdelávacie hry a iný vzdelávací materiál. Širšie využívanie technológií vo vzdelávaní otvára nové príležitosti pre priemysel a koordinácia na európskej úrovni urýchli rast týchto trhov.

Ako to bude vplývať na tradičných vydavateľov vzdelávacieho materiálu?

Európska komisia uznáva, že digitálne technológie narúšajú zaužívané obchodné modely, ale zároveň zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce vydavateľov s orgánmi, inštitúciami a spoločnosťami zameranými na IKT v oblasti využívania nových príležitostí, ktoré so sebou prinášajú tieto nové spôsoby vzdelávania.

Vydavatelia sa obávajú, že otvorené vzdelávacie zdroje nezodpovedajú prísnym postupom kontroly kvality, ktoré charakterizujú tlačiarenský trh. Komisia naďalej podporuje vysokokvalitné materiály a zostáva neutrálna voči konkrétnym obchodným modelom.

Čo to bude znamenať pre práva duševného vlastníctva?

Štúdie ukazujú, že viac ako 50 % učiteľov sa nedelí o učebné materiály, pretože majú obavy z právnych následkov. Táto skutočnosť je prekážkou pre postupy výučby a štúdia založené na spolupráci a osobnom prístupe.

Otvorené vzdelávacie zdroje sú zvyčajne k dispozícii na základe povolení, ktoré umožňujú ich voľné používanie, opakované používanie a deľbu o ne. Hoci tieto otvorené povolenia nie sú problémom, pokiaľ ide o rámec súčasných práv duševného vlastníctva, môžu predstavovať výzvu pre tradičné obchodné modely vydavateľov alebo univerzít.

Otváraním systémov vzdelávania sa uľahčia pokusy s testovaním vplyvu na obchodné modely a podnieti sa výmena najlepších postupov. Súčasťou návrhu je vytvorenie technických riešení, ktoré poskytujú transparentné informácie o autorských právach a otvorených povoleniach pre používateľov digitálnych vzdelávacích zdrojov. Príkladom je priemyselná iniciatíva „Linked Content Coalition“(Združenie pre spojený obsah), ktorej cieľom je uľahčiť identifikáciu vlastníkov autorských práv v záujme zjednodušenia legálneho využívania materiálov podliehajúcich autorským právam.

Opatrenia na otváranie systémov vzdelávania

Opatrenie

Úloha pre...

Otvorené vzdelávacie prostredia: príležitosti na inovácie pre organizácie, učiteľov a študentov

Podporovať vzdelávacie inštitúcie pri vývoji nových obchodných a vzdelávacích modelov a spustiť rozsiahly výskum a politické pokusy zamerané na testovanie inovačných pedagogických prístupov, rozvoj učebných osnov a hodnotenie zručností.

Komisiu prostredníctvom programov Erasmus+ a Horizont 2020

Podporovať profesijný rozvoj učiteľov prostredníctvom otvorených internetových kurzov v súlade so záväzkami prijatými v rámci veľkej koalície pre digitálne pracovné miesta a prostredníctvom vytvárania nových a rozširovania existujúcich európskych platforiem pre komunity učiteľov s praktickými skúsenosťami (napr. eTwinning, EPALE) s cieľom stanoviť vyučovacie postupy založené na partnerskej spolupráci v celej EÚ.

Komisiu prostredníctvom programov Erasmus+ a Horizont 2020

Skúmať a skúšať v spolupráci so zainteresovanými stranami a členskými štátmi rámce digitálnej kompetencie a nástroje na sebahodnotenie pre študentov, učiteľov a organizácie.

Komisiu prostredníctvom programov Erasmus+ a Horizont 2020

Skúmať, ako prispôsobiť potrebám študentov zaužívané a nové nástroje na potvrdzovanie a uznávanie zručností, akými sú „otvorené preukazy“, zabezpečiť, aby boli nástroje na transparentnosť a uznávanie formálneho vzdelávania prispôsobené novým formám vzdelávania vrátane overovania zručností získaných cez internet, v súlade s národnými nástrojmi v kontexte odporúčania Rady o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Komisiu prostredníctvom programov Erasmus+ a Horizont 2020

členské štáty a vzdelávacie inštitúcie

Koordinovať, uľahčovať výmenu skúseností a výsledkov dosiahnutých v národných programoch medzi členskými štátmi a poskytovať cielené politické usmernenia zoskupeniam členských štátov, aby im pomohli identifikovať úspešné opatrenia na splnenie svojich úloh s ohľadom na odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra/Európa 2020.

Komisiu prostredníctvom programov Erasmus+ a Horizont 2020

Podporovať inovačné vyučovacie a vzdelávacie prostredia, a to aj prostredníctvom využívania štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

členské štáty a vzdelávacie inštitúcie

Podporovať učiteľov pri získavaní vysokej úrovne digitálnych kompetencií a prijímaní inovačných vyučovacích postupov prostredníctvom pružnej odbornej prípravy, stimulačných schém, revízie osnov pre počiatočné vzdelávanie učiteľov a nových profesijných hodnotiacich mechanizmov.

členské štáty a vzdelávacie inštitúcie

Posilňovať digitálne zručnosti v inštitúciách zameraných na vzdelávanie a odbornú prípravu vrátane znevýhodnených skupín a zrevidovať hodnotenie študentov s cieľom zabezpečiť, aby sa mohli uznať všetky zručnosti získané prostredníctvom digitálneho vzdelávania.

členské štáty a vzdelávacie inštitúcie

Otvorené vzdelávacie zdroje: možnosti využívať otvorené poznatky pre lepšiu kvalitu a prístup

Zabezpečiť, aby boli všetky vzdelávacie materiály financované z programu Erasmus+ k dispozícii verejnosti na základe otvorených povolení, a podporovať podobné postupy v rámci programov EÚ.

Komisiu

Využiť nové programy Erasmus+ a Horizont 2020 na podporu partnerstiev medzi tvorcami vzdelávacieho obsahu (napr. učiteľmi, vydavateľmi, spoločnosťami zameranými na IKT) s cieľom zvýšiť ponuku kvalitných otvorených vzdelávacích zdrojov a iných digitálnych vzdelávacích materiálov v rôznych jazykoch, rozvíjať nové obchodné modely a vyvíjať technické riešenia, ktoré poskytujú používateľom digitálnych vzdelávacích zdrojov transparentné informácie o autorských právach a otvorených licenciách.

Komisiu

Spustiť portál „Open Education Europa“ (Otvorené vzdelávanie v Európe), prepojiť ho s existujúcimi archívmi OVZ v rôznych jazykoch a spojiť študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov s cieľom zvýšiť atraktívnosť a viditeľnosť kvalitných OVZ vytvorených v EÚ.

Komisiu

Stimulovať politiky otvoreného prístupu k verejne financovaným vzdelávacím materiálom.

členské štáty a vzdelávacie inštitúcie

Podnecovať inštitúcie formálneho vzdelávania a formálnej odbornej prípravy k tomu, aby zahŕňali digitálny obsah vrátane OVZ medzi odporúčané učebné materiály pre študentov na všetkých stupňoch vzdelávania a podporili tvorbu kvalitných vzdelávacích materiálov (aj prostredníctvom verejného obstarávania), pričom autorské práva na ne by patrili verejným orgánom.

členské štáty a vzdelávacie inštitúcie

Konektivita a inovácie: partnerstvá pre infraštruktúru, nové produkty a služby, a interoperabilita

Podporovať vývoj otvorených rámcov a noriem pre interoperabilitu a prenosnosť digitálneho vzdelávacieho obsahu, aplikácií a služieb vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov, skúmať možnosti spolupráce s európskymi normalizačnými organizáciami a programami, a rozvíjať prvky pre účinný trh so vzdelávacími technológiami, ako aj koordinovať spoločné špecifikácie pre verejné obstarávanie inovačných riešení na podporu rozmiestňovania cenovo dostupných zariadení, softvéru a obsahu.

Komisiu prostredníctvom programov Erasmus+ a Horizont 2020

Podporovať výskum a inovácie adaptačných vzdelávacích technológií, vzdelávacej analytiky a digitálnych vzdelávacích hier, vytváranie prepojení s inovačnými podnikateľmi.

Komisiu prostredníctvom programov Erasmus+ a Horizont 2020

Zabezpečiť širokopásmové pripojenie pre všetky školy, v ideálnom prípade aj pripojenie jednotlivých tried, modernizovať ich IKT a vytvoriť prístupné, otvorené vnútroštátne archívy digitálneho vzdelávania prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov do roku 2020.

členské štáty a vzdelávacie inštitúcie

Spoločné úsilie pri využívaní príležitostí digitálnej revolúcie

Spustiť platformu otvorenú všetkým zainteresovaným stranám (učiteľom, študentom, rodinám, digitálnym spoločenstvám, hospodárskym a sociálnym partnerom atď.) s cieľom zaznamenávať a porovnávať stav digitalizácie vzdelávacích inštitúcií.

Komisiu prostredníctvom programu Erasmus + a Horizont 2020

Zriadiť Európske centrum digitálne inovačných vzdelávacích inštitúcií, ktoré by prezentovalo a viedlo inovačné pedagogické a organizačné postupy.

Komisiu prostredníctvom programu Erasmus + a Horizont 2020

Podporovať siete učiteľov-dobrovoľníkov, digitálne komunity a odborníkov na IKT pri spúšťaní iniciatív (napr. kurzy kódovania alebo programy „späť do školy“) a zaviesť ceny pre učiteľov za dobré pedagogické využívanie IKT vo všetkých oblastiach vzdelávania, cena za digitálnu excelentnosť.

členské štáty a vzdelávacie inštitúcie

Európska komisia podporuje rozširovanie vedomostí a silnejšiu politiku založenú na dôkazoch

Vykonať komplexnú prognózu možných scenárov vo vzdelávaní v Európe roku 2030, a to v konzultácii s príslušnými aktérmi, ako sú Európsky okrúhly stôl priemyselníkov (European Round Table of Industrialists, ERT), Európske združenie univerzít s diaľkovým vyučovaním (European Association of Distance Teaching Universities, EADTU), Liga európskych výskumných univerzít (League of European Research Universities, LERU), Európske združenie univerzít (European University Association, EUA) a Európska sieť škôl na základe práce vykonanej zo strany JRC-IPTS a v súlade s prebiehajúcim projektom FUTURIUM . Pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, Komisia bude takisto spolupracovať so skupinou na vysokej úrovní pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania s cieľom stanoviť odporúčania k novým spôsobom vzdelávania.

Komisiu

Rozvíjať nástroje na meranie a ukazovatele s cieľom dôkladnejšie sledovať integráciu IKT v inštitúciách vzdelávania a odbornej prípravy a podporovať celoeurópske kvantitatívne prieskumy.

Komisiu

Spustiť posúdenie konkrétneho vplyvu zamerané na hospodársky a sociálny vplyv iniciatívy EÚ na podporu otvoreného prístupu k vzdelávacím materiálom vytvoreným z verejných fondov.

Komisiu

Preskúmať spolu s držiteľmi práv, vzdelávacími inštitúciami a inými zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania spôsoby, ako pochopiť a posudzovať súčasné postupy a potrebu deľby o vzdelávacie materiály (aj o otvorené vzdelávacie zdroje) vrátane postupov spojených s autorskými právami a licenčným režimom, viacjazyčnosťou, zabezpečením kvality a pod. vo vnútroštátnom, ako aj v cezhraničnom kontexte.

Komisiu

Ďalšie informácie

Pozri tiež IP/13/859

Štúdia o IKT v školách

Pokrok vo vzdelávaní podporovanom technológiami


Side Bar