Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMORANDUM

Bruksela, 25 września 2013 r.

Otwieranie edukacji” – najczęściej zadawane pytania

Co należy rozumieć przez „otwieranie edukacji”?

Otwieranie edukacji oznacza przeprowadzenie w niej rewolucji cyfrowej. Dzięki technologiom cyfrowym wszyscy będą mogli uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, posługując się wszelkimi dostępnymi urządzeniami, swobodnie korzystając z pomocy innych.

Jakie są główne cele tej inicjatywy?

Stworzenie instytucjom, nauczycielom i uczniom możliwości nauczania i uczenia się w sposób bardziej nowatorski, dzięki zwiększeniu zakresu stosowania cyfrowych technologii i treści. Komisja będzie wspierać placówki edukacyjne po to, by modyfikowały dotychczasowe strategie, propagowały reformy służące poprawie kształcenia nauczycieli, tworzyły wśród swoich pracowników dydaktycznych „wspólnoty praktyków” i zachęcały do realizacji innowacyjnych programów nauczania

Powszechniejsze wykorzystanie OZE (Otwartych Zasobów Edukacyjnych) dzięki zagwarantowaniu, że materiały edukacyjne, których opracowanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, z funduszy np. nowego programu edukacyjnego UE Erasmus+, będą dostępne bez żadnych ograniczeń. Dzięki Open Education Europa, nowemu portalowi uruchamianemu dzisiaj, wszyscy chętni uzyskają dostęp do wysokiej jakości OZE powstających w Europie, w oryginalnej wersji językowej. Będą to komponenty merytoryczne programów nauczania, na ogół cyfrowe. Korzystanie z nich i przekazywanie innym będzie nieodpłatne.

Większa, z punktu widzenia użytkowników, jasność w kwestii praw autorskich do zasobów edukacyjnych.

W wielu szkołach infrastruktura TIK jest uboga, a jakość połączeń internetowych niska. Otwarcie edukacji pomoże szkołom i klasom uzyskać szerokopasmowy dostęp do internetu i zbudować infrastrukturę pomocniczą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do stosowania w procesie nauczania i kształcenia. Będzie również stymulować rynek do tworzenia nowych interaktywnych komponentów programowych i narzędzi nauczania, sprzyjając tworzeniu otwartych modeli i standardów interoperacyjności dla cyfrowych treści edukacyjnych, aplikacji i usług nadających się do stosowania w różnych środowiskach.

Zacieśnienie współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz innymi podmiotami działającymi w branży, służące lepszemu zrozumieniu znaczenia technologii w procesie kształcenia i uczenia się, oraz umożliwiające poznawanie i testowanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Jakie konkretne działania są przewidywane?

W niniejszym komunikacie wymieniono 24 działania, dzięki którym znacznie wzrośnie wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji i poprawi się umiejętność posługiwania się nimi (pełna lista tych działań w aneksie).

Jak wymienione działania będą finansowane/realizowane?

Wszystkie wymienione działania będą finansowane z budżetu programów Erasmus+ Horizon 2020 (Horyzont 2020: nowy program badań i innowacji), oraz z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Dla przykładu, od roku 2014 w ramach programu Erasmus+ przyznawane będą środki dla placówek prowadzących działalność edukacyjną, przeznaczone na adaptację ich struktur do nowoczesnych technologii, ocenę stopnia zaawansowania w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi i przedsięwzięcia służące podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli w systemie otwartych kursów online. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane dzięki wsparciu z programu Erasmus+ będą ogólnie dostępne i rozpowszechniane nieodpłatnie na podstawie otwartych licencji. Realizacji wymienionych 24 działań posłuży również Open Method of Coordination in Education and Training 2020 (Otwarta Metoda Koordynacji w Edukacji i Szkoleniach 2020).

Dlaczego działania Komisji są potrzebne właśnie teraz?

Dlatego, że posługujemy się dzisiaj technologiami cyfrowymi w każdej dziedzinie życia, ale wiele szkół – również wyższych uczelni – nie nadąża za rewolucją informatyczną.

Badania wykazały na przykład, że:

63% dziewięciolatków uczy się w szkołach, które nie mają odpowiedniego sprzętu TIK, szerokopasmowego internetu ani szybkiego łącza internetowego;

50–80% uczniów i studentów w krajach UE nigdy nie korzystało z podręczników w formie cyfrowej, oprogramowania komputerowego, broadcastów/podcastów, symulacji komputerowych ani komputerowych gier edukacyjnych;

70% nauczycieli chciałoby przejść szkolenie, dzięki któremu potrafiliby lepiej posługiwać się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

W Unii Europejskiej brakuje wystarczającej ilości dobrej jakości treści merytorycznej i aplikacji do nauczania pewnych przedmiotów oraz wielu języków. Te różnice poziomów i różnice pomiędzy rynkami mogą spowodować powstanie nowych podziałów – na tych, którzy mają dostęp do innowacyjnej edukacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych, i na tych, którzy są jej pozbawieni.

Wykres 1: odsetek uczniów klas czwartych (9–10 lat) uczestniczących w zajęciach szkolnych, których więcej niż ¼ prowadzona jest z wykorzystaniem TIK

Wykres 2: odsetek uczniów klas ósmych (13–14 lat) uczestniczących w zajęciach szkolnych, których więcej niż ¼ prowadzona jest z wykorzystaniem TIK

Źródło: European Schoolnet i Université de Liège (2013)

Jakie działania służące rozwiązaniu tego problemu podjęła dotychczas Komisja?

Do tej pory opracowano kilka projektów i wzorcowych procedur („good practices”), korzystając, między innymi, ze środków UE na badania i innowacje. Wiele z tych inicjatyw Komisji było i jest realizowanych z doskonałym skutkiem, na przykład ITEC: designing the future classroom lub Open Discovery Space. W dziedzinie integracji TIK z procesem edukacji i szkolenia ciągle jeszcze nie wykorzystano w pełni potencjału tych technik.

Rozwiązaniu wymienionych problemów ma służyć „Otwieranie edukacji”: inicjatywa ta pomoże lepiej skoordynować działania władz, placówek edukacyjnych, nauczycieli, uczniów i wszystkich zainteresowanych osób i instytucji z branży.

Jakie korzyści przyniesie „Otwieranie edukacji”?

Dzięki tej inicjatywie powstanie więcej lepszych otwartych środowisk uczenia się – TIK zaczną być na szeroką skalę stosowane w praktyce.

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE), takie jak podręczniki, materiały wideo, teksty i oprogramowanie, darmowe i nadające się do adaptowania do konkretnych potrzeb użytkowników, będą stosowane częściej, co przyniesie oszczędności i pozwoli uzyskiwać lepsze wyniki. Ponieważ zasoby te są dostępne nieodpłatnie, możliwe, że zmniejszą się koszty edukacji i kształcenia ponoszone przez władze, instytucje i same osoby uczące się.

Szkoły, wyższe uczelnie i instytucje szkoleniowe wprowadzą zmiany ułatwiające włączenie nowych technologii i wysokiej jakości Otwartych Zasobów Edukacyjnych do procesu dydaktycznego.

Poprawi się infrastruktura TIK oraz dostęp do internetu w szkołach różnego typu.

Wzrośnie popyt na nowe interaktywne treści i narzędzia uczenia się, co będzie sprzyjać powstawaniu w Europie firm specjalizujących się w zaspokajaniu takich potrzeb edukacyjnych.

Kiedy efekty tej inicjatywy staną się widoczne?

Harmonogram dla każdego z 24 działań jest różny. Portal Open Education Europa rusza dzisiaj; skala niektórych przedsięwzięć ma się stopniowo zwiększać, inne natomiast, takie jak EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe, Elektroniczna Platforma Kształcenia Dorosłych w Europie), zaczną być realizowane na początku 2015 r.

Jaką rolę będzie pełnić serwis internetowy „Open Education Europa”?

Portal Open Education Europa ma gromadzić w jednym miejscu wszystkie otwarte zasoby edukacji z całej Europy. Każdy znajdzie tu materiały we własnym języku. Uczniowie, nauczyciele i studenci będą mogli korzystać z nich i udostępniać je innym nieodpłatnie.

Jak „Otwieranie edukacji” ma się do dorocznych zaleceń Komisji dla poszczególnych państw członkowskich?

Raz do roku Komisja ocenia wyniki gospodarcze każdego z krajów UE oraz jego dokonania w sferze społecznej i formułuje szczegółowe zalecenia, które mają służyć jako wytyczne polityki poszczególnych państw na rok następny. Otwieranie edukacji jest po części reakcją Komisji związaną z realizacją tego celu na szczeblu Unii.

Wszystkie państwa członkowskie otrzymały zalecenia dotyczące edukacji w Semestrze Europejskim – Zaleceniach dla poszczególnych krajów. W najnowszym, zatytułowanym Wyjście Europy z kryzysu, opublikowanym w maju 2013 r., podkreślono, że wszystkie państwa członkowskie powinny więcej inwestować w edukację, zapewnienie młodym ludziom umiejętności potrzebnych w gospodarce XXI wieku oraz tworzenie warunków sprzyjających innowacyjności i konkurencyjności.

UCZNIOWIE I STUDENCI: co będzie oznaczać dla nich Otwieranie edukacji”?

Dzięki tej inicjatywie zyskają nowe umiejętności, które po zakończeniu edukacji pozwolą im znaleźć dobrą pracę - zwłaszcza, jeśli w miejscu zamieszkania nie mają najlepszego dostępu do internetu i nowoczesnych urządzeń wykorzystujących technologie cyfrowe.

NAUCZYCIELE: co ta inicjatywa będzie oznaczać dla nich?

Szkolenia i opanowanie nowych umiejętności w zakresie technologii cyfrowych dadzą im pewność siebie potrzebną do prowadzenia zajęć. Otwieranie edukacji będzie wspierać podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przez organizację otwartych kursów online, zgodnie z założeniami projektu Grand Coalition for Digital Jobs (Wielka koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym), oraz przez tworzenie nowych (lub zwiększanie skali działania już istniejących) platform dla nauczycieli, „wspólnot praktyków”, takich jak eTwinningEPALE – Elektroniczna Platforma Kształcenia Dorosłych w Europie, w całej Unii Europejskiej.

RZĄDY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH: co Otwieranie edukacji będzie oznaczać dla władz państwowych?

Rządy wielu państw członkowskich przeznaczyły olbrzymie środki na TIK w edukacji i szkolnictwie, ale poniesione nakłady rzadko przynoszą oczekiwane zyski. Otwieranie edukacji daje państwom członkowskim możliwość wspólnego działania i korzystania z doświadczeń innych, pozwalając uniknąć powielania działań i zmniejszyć koszty.

GOSPODARKA: co nowa inicjatywa będzie oznaczać dla firm z branży technologii cyfrowych i edukacji?

Bazę dla edukacji stanowią nie tylko placówki edukacyjne, ale również firmy działające w branży, które dostarczają podręczniki, narzędzia e-learningu oraz aplikacje do nauczania matematyki i języków obcych. Stosowanie na większą skalę nowoczesnych technologii w edukacji oznacza, że przed całą branżą otworzy się cały szereg nowych możliwości; z kolei skoordynowanie działań na poziomie ogólnoeuropejskim przyspieszy wzrost tamtejszych rynków.

Jakie będą skutki Otwierania edukacji dla tradycyjnie działających wydawców publikacji edukacyjnych?

Komisja Europejska ma świadomość, że technologie cyfrowe oznaczają koniec dotychczasowych modeli biznesowych, podkreślając zarazem, że wydawcy powinni ściśle współpracować z władzami, instytucjami i firmami z branży TIK, aby wykorzystać możliwości pojawiające się wraz z rozwojem nowych metod uczenia się.

Wydawcy wyrażają obawy w związku z tym, że Otwarte Zasoby Edukacyjne nie spełniają rygorystycznych wymogów określonych w procedurach kontroli jakości obowiązujących na rynku wydawniczym; Komisja nadal wspiera opracowanie materiałów wysokiej jakości i nie opowiada się za żadnym konkretnym modelem biznesowym.

Jak nowa inicjatywa wpłynie na prawo własności intelektualnej?

Z badań wynika, że ponad połowa nauczycieli nie udostępnia nikomu materiałów edukacyjnych, którymi dysponuje, ponieważ obawia się konsekwencji prawnych. Taka sytuacja uniemożliwia stosowanie metod dydaktycznych opartych na współpracy i mających charakter spersonalizowany.

Otwarte Zasoby Edukacyjne są zwykle udostępniane na podstawie licencji pozwalających na nieodpłatne ich wykorzystanie, ponowne wykorzystanie i udostępnianie innym. Nie naruszając obowiązujących regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej, licencje takie mogą jednak stanowić wyzwanie dla tradycyjnych modeli biznesowych stosowanych przez wydawców czy uczelnie.

Otwieranie edukacji będzie sprzyjać eksperymentom służącym określeniu wpływu tego procesu na tradycyjne modele biznesowe i zachęcać do wymiany najlepszych praktyk. W ramach tej inicjatywy proponuje się opracowanie rozwiązań technicznych, dzięki którym użytkownicy cyfrowych zasobów edukacyjnych uzyskają przejrzyste informacje dotyczące praw autorskich i odnośne licencje. Przykładem może tu być branżowa inicjatywa Linked Content Coalition (Koalicja na rzecz Powiązanych Treści), mająca na celu usprawnienie procesu ustalania, kto jest posiadaczem praw autorskich do materiałów, które podlegają ich ochronie, a tym samym ułatwienie legalnego korzystania z takich materiałów.

Działania w ramach Otwierania edukacji”

Co?

Wykonuje…

Otwarte środowiska uczenia się: możliwości wprowadzania innowacji przez instytucje, nauczycieli i osoby uczące się

Wsparcie dla placówek edukacyjnych w opracowaniu nowych modeli biznesowych i modeli edukacyjnych, oraz w inicjowaniu badań prowadzonych na dużą skalę i eksperymentalnego wprowadzania polityk służących testowaniu nowych koncepcji dydaktycznych, zmian w programach nauczania i ocenie umiejętności;

Komisja, w ramach programów Erasmus+ i Horizon 2020

Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przez organizację otwartych kursów online, co wynika ze zobowiązań przyjętych po przystąpieniu do Wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym oraz tworzenie nowych i zwiększanie skali działania istniejących platform europejskich służących nauczycielskim „wspólnotom praktyków” (np. eTwinning, EPALE) w celu wspólnego wypracowania w całej UE technik nauczania wykorzystujących doświadczenia kolegów-dydaktyków;

Komisja, w ramach programów Erasmus+ i Horizon 2020

Badanie i testowanie, we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi i państwami członkowskimi, modeli kompetencji cyfrowej i narzędzi samooceny dla osób uczących się, nauczycieli i placówek edukacyjnych;

Komisja, w ramach programów Erasmus+ i Horizon 2020

Badanie, w jaki sposób istniejące i nowo tworzone narzędzia walidacji i certyfikacji umiejętności, takie jak tzw. open badges, mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb osób uczących się. Gwarantowanie, że narzędzia wykorzystywane do oceny przejrzystości i zasady ujmowania instrumentów finansowych stosowane w branży edukacji formalnej zostaną zaadaptowane do nowych form uczenia się, w tym walidacji umiejętności uzyskanych online, odpowiednio do wskazań dla poszczególnych państw członkowskich w kontekście zalecenia Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego;

Komisja, w ramach programów Erasmus+ i Horizon 2020

Państwa członkowskie i placówki edukacyjne

Koordynowanie i ułatwianie wymiany doświadczeń i wyników między państwami członkowskimi, zdobytych i uzyskanych w toku realizacji programów krajowych, a także formułowanie wytycznych celowych do wprowadzenia w polityce grup państw członkowskich, które to wytyczne pomogą im ustalić, jakie działania powinny podjąć, aby z powodzeniem rozwiązać swoje problemy, uwzględniając zalecenia dla poszczególnych państw sformułowane w Semestrze Europejskim Europa 2020;

Komisja, w ramach programów Erasmus+ i Horizon 2020

Wspieranie innowacyjnych środowisk nauczania i uczenia się, również z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE;

Państwa członkowskie i placówki edukacyjne

Wspieranie nauczycieli w zwiększaniu ich kompetencji cyfrowych i wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania przez zastosowanie elastycznych programów szkoleń, systemów motywacyjnych, zmodyfikowanych programów kształcenia początkowego nauczycieli i nowych mechanizmów oceny kompetencji zawodowych;

Państwa członkowskie i placówki edukacyjne

Podniesienie poziomu kompetencji informatycznych w placówkach edukacyjnych i szkoleniowych, w tym również na zajęciach dla grup upośledzonych społecznie, oraz ponowna ocena osób uczących się, która pozwoli uzyskać pewność, że wszystkie ich umiejętności zdobyte dzięki nauczaniu cyfrowemu mogą zostać uznane.

Państwa członkowskie i placówki edukacyjne

Otwarte Zasoby Edukacyjne: możliwości wykorzystania otwartej wiedzy w celu poprawy jakości edukacji i lepszego dostępu do niej

Zagwarantowanie, że wszystkie materiały edukacyjne opracowane ze środków Erasmus+ są ogólnie dostępne na podstawie otwartych licencji i propagowanie podobnych praktyk w ramach innych programów UE;

Komisja

Wykorzystanie nowych programów, Erasmus+ i Horizon 2020 jako zachęty do tworzenia spółek przez twórców treści edukacyjnych (np. nauczycieli, wydawców, firm z branży TIK), dzięki której wzrosłaby podaż wysokiej jakości OZE i innych cyfrowych materiałów edukacyjnych w różnych językach, a także powstawałyby nowe modele biznesowe i rozwiązania techniczne pozwalające użytkownikom cyfrowych zasobów edukacyjnych na uzyskiwanie przejrzystych informacji o prawach autorskich i otwartych licencjach;

Komisja

Uruchomienie portalu Open Education Europa, mającego połączenie z istniejącymi repozytoriami OZE w różnych językach: dzięki temu wysokiej jakości OZE powstające w Europie będą ciekawsze i lepiej widoczne;

Komisja

Działania na rzecz coraz powszechniejszego wprowadzania zasady otwartego dostępu do materiałów edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych;

Państwa członkowskie i placówki edukacyjne

Zachęcanie placówek prowadzących edukację formalną i szkolenia, aby wśród materiałów zalecanych dla uczących się na wszystkich poziomach kształcenia umieszczały również treści cyfrowe, w tym OZE, a także aby stwarzały warunki, np. przez system zamówień publicznych, sprzyjające opracowaniu wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, których właścicielami praw autorskich byłyby władze publiczne.

Państwa członkowskie i placówki edukacyjne

Łączność i innowacje: zawiązywanie spółek w celu tworzenia infrastruktury, nowych produktów i usług oraz zapewnienia interoperacyjności stosowanych rozwiązań

Wspieranie prac nad otwartymi modelami i standardami interoperacyjności cyfrowych treści edukacyjnych, aplikacji i usług, w tym OZE, oraz warunkami, jakie muszą one spełniać, aby można było korzystać z nich w różnych środowiskach, badanie możliwości współpracy w ramach europejskich instytucji i programów standaryzacyjnych, tworzenie komponentów dla efektywnego rynku technologii edukacyjnych, co obejmowałoby również koordynację w zakresie wspólnych specyfikacji dla zamówień publicznych na opracowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających stosowanie sprzętu, oprogramowania i treści, których zakup nie przekraczałby możliwości finansowych użytkownika;

Komisja, w ramach programów Erasmus+ i Horizon 2020

Wspieranie badań i innowacji w dziedzinie technologii uczenia się adaptowanych do potrzeb użytkownika, analityki uczenia się i edukacyjnych gier cyfrowych, inicjowanie kontaktów pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorcami;

Komisja, w ramach programów Erasmus+ i Horizon 2020

Zapewnienie każdej szkole – w wersji idealnej każdej klasie – szerokopasmowego internetu, modernizacja urządzeń TIK i utworzenie otwartych krajowych repozytoriów zasobów służących uczeniu się – cele te miałyby być osiągnięte do roku 2020 i byłyby realizowane przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Państwa członkowskie i placówki edukacyjne

Wspólny, zdecydowany wysiłek na rzecz wykorzystania możliwości, jakie stwarza rewolucja cyfrowa

Uruchomienie platformy otwartej dla wszystkich zainteresowanych (nauczycieli, osób uczących się, rodzin, społeczności internetowych, partnerów w sferze gospodarczej lub społecznej itp.), która umożliwi rejestrowanie i dokonywanie porównań stanu instytucji edukacyjnych w aspekcie wykorzystywania przez nie technologii cyfrowych;

Komisja, w ramach programów Erasmus+ i Horizon 2020

Utworzenie Europejskiego Konsorcjum Placówek Edukacyjnych – Ośrodków Innowacji TIK (European Hub of Digitally Innovative Educational Institutions) prezentujących i pilotujących stosowanie w praktyce nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych, bazujących na narzędziach TIK;

Komisja, w ramach programów Erasmus+ i Horizon 2020

Wspieranie sieci nauczycieli-ochotników, członków społeczności internetowych i specjalistów TIK w podejmowaniu inicjatyw (takich jak kursy informatyczne lub programy typu „wracamy do szkoły” (ang. back-to-school programmes) i ustanawianie wyróżnień dla nauczycieli za osiągnięcia w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej we wszystkich dziedzinach edukacji. Tytuł Mistrza Technologii Cyfrowych (ang. Award of Digital Excellence).

Państwa członkowskie i placówki edukacyjne

Wsparcie Komisji Europejskiej dla zasad polityki bazujących na możliwie rozległej wiedzy i rzetelnych, przekonujących dowodach

Całościowa realizacja przyszłościowych scenariuszy, przedstawionych w dokumencie Europe 2030, w porozumieniu z tymi, których głos bardzo się liczy: przedstawicielami takich gremiów, jak Europejski Okrągły Stół Przemysłowców (European Round Table of Industrialists, ERT), Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów Kształcących na Odległość (European Association of Distance Teaching Universities, EADTU), Liga Europejskich Uniwersytetów Badawczych (League of European Research Universities, LERU), Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA) i sieć European Schoolnet, na podstawie dotychczasowych dokonań JRC-IPTS i zgodnie z realizowanym obecnie projektem FUTURIUM. Jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, Komisja będzie również pracować z Grupą wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego nad sformułowaniem zaleceń w sprawie sposobów uczenia się;

Komisja

Opracowanie instrumentów pomiarowych i wskaźników pozwalających ściślej monitorować proces integracji TIK w placówkach edukacyjnych i szkoleniowych oraz dostarczać dane dla celów ogólnoeuropejskich badań ilościowych;

Komisja

Zainicjowanie oceny konkretnych skutków gospodarczych i społecznych inicjatywy UE na rzecz upowszechnienia otwartego dostępu do materiałów edukacyjnych, których opracowanie było finansowane ze środków publicznych;

Komisja

Odkrywanie przy współudziale posiadaczy praw, placówek edukacyjnych i innych zainteresowanych osób/instytucji nowych sposobów pozwalających zrozumieć i ocenić obecnie stosowane praktyki i aktualne potrzeby w zakresie dostępu do materiałów edukacyjnych (w tym OZE), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa autorskiego i przepisów dotyczących udzielania licencji, wielojęzyczności, procedur kontroli jakości itp., zarówno w kontekście krajowym, jak i transgranicznym.

Komisja

Dalsze informacje

Patrz tIP/13/859

Badania TIK w szkołach

Najnowsze metody uczenia się z wykorzystaniem TIK (ang. Advances in Technology Advanced Learning)


Side Bar