Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 25. syyskuuta 2013

Avoin koulutus -aloite — usein kysyttyä

Mitä avoimella koulutuksella tarkoitetaan?

Avoin koulutus tarkoittaa digitaalisen vallankumouksen tuomista koulutukseen. Digitaaliteknologian ansiosta kaikkien on mahdollista oppia missä ja milloin tahansa, millä tahansa välineellä ja kenen tahansa tuella.

Mitkä ovat avoin koulutus -aloitteen tärkeimmät tavoitteet?

 1. Tarjota organisaatioille, opettajille, opiskelijoille ja oppilaille mahdollisuuksia muuttaa opetusta ja oppimista innovatiivisemmaksi käyttämällä aiempaa enemmän digitaalisia tekniikoita ja sisältöjä. Komissio tukee organisaatioita strategioiden tarkistamisessa, edistää uudistuksia opettajankoulutuksen parantamiseksi, perustaa opettajien toimijayhteisöjä ja kannustaa innovatiivisten opinto-ohjelmien laatimiseen.

 2. Edistää avointen oppimisresurssien käyttöä varmistamalla, että (esimerkiksi EU:n uudesta koulutusalan Erasmus+-ohjelmasta myönnettävää) julkista rahoitusta käyttämällä tuotettu opetusaineisto on vapaasti kaikkien saatavilla. Tänään avattu uusi verkkosivusto Open Education Europa toimii portaalina korkealaatuisiin Euroopassa tuotettuihin avoimiin oppimisresursseihin niiden alkuperäisellä kielellä. Avoimilla oppimisresursseilla tarkoitetaan tavallisesti digitaalisessa muodossa olevia oppimissisältöjä, joita voidaan käyttää ja jakaa maksutta.

 3. Lisätä avoimuutta oppimisresurssien käyttäjien näkökulmasta tekijänoikeuksien suhteen.

 4. Koulujen tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri ja verkkoyhteydet ovat usein heikkoja. Avoin koulutus -aloite edistää laajakaistayhteyksien yleistymistä kouluissa ja luokkahuoneissa ja parantaa koulutuksen tieto- ja viestintäteknistä infrastruktuuria. Avoin koulutus edistää digitaalisen oppimissisällön, sovellusten ja palvelujen yhteentoimivuuden ja siirrettävyyden mahdollistavien avoimien puitteiden ja standardien kehittämistä ja antaa näin markkinoille sysäyksen uusien vuorovaikutteisten sisältöjen ja oppimisvälineiden tuottamiseen.

 5. Vahvistaa kansainvälisten järjestöjen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä tavoitteena parantaa ymmärrystä teknologian vaikutuksista koulutukseen sekä edistää uusien opetus- ja oppimismuotojen kokeilua.

Mitä konkreettisia toimia on suunniteltu?

Avointa koulutusta koskeva tiedonanto pitää sisällään 24 toimea, joilla tehostetaan huomattavasti digitaaliteknologian käyttöä koulutuksessa ja vauhditetaan digitaalitaitojen omaksumista (ks. liitteenä oleva luettelo).

Miten nämä 24 toimea rahoitetaan/toteutetaan?

Toimiin myönnetään EU:n rahoitusta Erasmus+-ohjelmasta ja uudesta tutkimuksen ja innovaation Horisontti 2020 -ohjelmasta sekä rakenne- ja investointirahastoista. Esimerkiksi Erasmus+-ohjelmasta tarjotaan vuodesta 2014 lähtien rahoitusta koulutuksen tarjoajille sen varmistamiseksi, että ne mukauttavat liiketoimintamallinsa teknologian muutokseen, sekä digitaalitaitojen arvioinnin vauhdittamiseksi ja opettajien täydennyskoulutuksen tukemiseksi avointen verkkokurssien avulla. Kaikki Erasmus+-ohjelmasta tuettava oppimateriaali tulee olemaan maksutta yleisön saatavilla avoimien lisenssien mukaisesti. Täytäntöönpanoa on tarkoitus tukea koulutuksen avoimesta koordinointimenetelmästä 2020.

Miksi komission toimia tarvitaan juuri nyt?

Siksi, että vaikka käytämme digitaaliteknologiaa kaikilla elämän alueilla, monet koulut ja yliopistot eivät ole pysyneet digitaalivallankumouksen vauhdissa.

Niinpä esimerkiksi koulujen digitaalisesta tilanteesta tehdyn tutkimuksen mukaan

 1. 63 prosenttia yhdeksänvuotiaista käy koulua, jossa ei ole asianmukaisia digitaalisia laitteita, nopeaa laajakaistayhteyttä tai hyvää ”verkottuneisuutta”.

 2. 50–80 prosenttia EU:n alueen oppilaista ei käytä koskaan digitaalisia oppikirjoja, harjoitusohjelmistoja, yleisradio-/podcast-lähetyksiä, simulaatioita tai oppimista edistäviä pelejä.

 3. 70 prosenttia opettajista toivoisi saavansa koulutusta tieto- ja viestintätekniikkataitojensa parantamiseksi.

EU:ssa ei ole tarpeeksi saatavilla laadukkaita erikielisiä opetussisältöjä ja sovelluksia eri aineissa. Lähestymistapojen ja markkinoiden hajanaisuus voi johtaa uuteen digitaaliseen kahtiajakoon niiden välillä, joilla on mahdollisuus innovatiiviseen, teknologiaan pohjautuvaan koulutukseen, ja niiden välillä, joilla sitä ei ole.

Kuvio 1: Neljäsluokkalaiset (9–10-vuotiaat), joiden opettajat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa yli 25 prosentilla tunneista (prosentteina)

Kuvio 2: Kahdeksasluokkalaiset (13–14-vuotiaat), joiden opettajat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa yli 25 prosentilla tunneista (prosentteina)

Lähde: Eurooppalainen kouluverkko (European Schoolnet) ja Liègen yliopisto (2013)

Mitä komissio on tähän mennessä tehnyt ongelman ratkaisemiseksi?

Tähän mennessä on laadittu useita hankkeita ja hyviä käytänteitä, joissa mukana on ollut myös EU:n tutkimus- ja innovointirahoitusta. Monet näistä hankkeista ja hyvistä käytänteistä ovat olleet erittäin onnistuneita, esimerkiksi ITEC: tulevaisuuden luokkahuoneen suunnitteleminen tai Open Discovery Space -foorumi. Tieto- ja viestintätekniikkaa ei ole kuitenkaan vielä integroitu yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen täydellisesti.

Avoin koulutus -aloitteella pyritään tämän ongelman ratkaisemiseen, kun kansallisia viranomaisia, koulutuslaitoksia, opettajia, oppilaita ja sidosryhmiä autetaan sovittamaan yhteen toimintansa ja löytämään uusia tapoja tehdä työtä ja oppia.

Minkälaisia vaikutuksia avoin koulutus -aloitteella on?

 1. Enemmän ja parempia avoimia oppimisympäristöjä, mikä tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikoiden laajamittaista käyttöä luokkahuoneissa.

 2. Kustannussäästöjä ja parempia oppimistuloksia lisääntyneen avointen oppimisresurssien, kuten vapaasti käytettävissä ja oppimistarpeisiin mukautettavissa olevien oppikirjojen, videoiden, kokeiden ja ohjelmistojen, käytön ansiosta. Koska avoimet oppimisresurssit ovat käyttäjille maksuttomia, niiden ansiosta koulutuksesta voi tulla hallinnolle, laitoksille ja käyttäjille edullisempaa.

 3. Koulujen, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten organisatorinen muutos uusien teknologioiden integroimisen ja korkealaatuisten avointen oppimisresurssien tukemiseksi.

 4. Parempi tieto- ja viestintätekniikkainfrastruktuuri ja paremmat verkkoyhteydet kouluissa.

 5. Uusien vuorovaikutteisten sisältöjen ja oppimisvälineiden kysynnän kasvu, mikä edistää uusien yritysten syntymistä Eurooppaan vastaamaan näihin koulutusalan tarpeisiin.

Milloin vaikutukset näkyvät?

Näiden 24 toimen toteuttamisaikataulu vaihtelee. Open Education Europa -portaali avataan tänään, eräitä nykyisiä hankkeita laajennetaan ja toisia taas käynnistetään alkuvuodesta 2015, esimerkiksi EPALE-verkosto (Electronic Platform for Adult Learning in Europe).

Mikä Open Education Europa -verkkosivuston tarkoitus on?

Open Education Europa -verkkosivusto on Euroopassa tuotettujen avointen oppimisresurssien keskitetty lähde. Sivustolta löytyy kaikilla EU:n kielillä materiaalia, jota oppilaat ja opettajat voivat käyttää ja jakaa ilmaiseksi.

Miten avoin koulutus -aloite liittyy komission jäsenvaltioille vuosittain antamiin maakohtaisiin suosituksiin?

Komissio tarkastelee kerran vuodessa kunkin EU:n jäsenvaltion taloudellista ja sosiaalista suorituskykyä ja esittää maakohtaisia suosituksia seuraavana vuonna noudatettavaa kansallista politiikkaa varten. Avoin koulutus -aloite on yksi komission toimista tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU:n tasolla.

Kaikille jäsenvaltioille annettiin koulutusta koskevia suosituksia vuoden 2013 EU-ohjausjakson maakohtaisten suositusten yhteydessä. Viimeisimmässä toukokuussa 2013 julkaistussa maakohtaisia suosituksia koskevassa tiedonannossa"Ulospääsy kriisistä” todetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on panostettava enemmän koulutukseen jotta nuoret saavat 2000-luvun taloudessa tarvittavat taidot ja jotta edistetään innovointia ja kilpailukykyä.

OPISKELIJAT: Mitä avoin koulutus tarkoittaa opiskelijoiden kannalta?

Parempia digitaalisia taitoja, joita tarvitaan hyvän työpaikan saamiseksi sen jälkeen kun opinnot on saatu päätökseen. Avoimesta koulutuksesta hyötyvät erityisesti sellaiset opiskelijat, joilla ei ole kunnollista internet-yhteyttä kotona tai joilla ei ole kotonaan käytettävissä teknologian sovelluksia.

OPETTAJAT: Mitä avoin koulutus tarkoittaa opettajien kannalta?

Enemmän tietoteknistä koulutusta ja parempia tietoteknisiä taitoja, joita opettajat tarvitsevat voidakseen välittää tätä osaamista luokkahuoneessa. Avoin koulutus ‑aloite tukee opettajien ammatillista kehitystä avointen verkkokurssien avulla digitaalialan työpaikkoja edistämään pyrkivän suuren koalition (Grand Coalition for Digital Jobs) hankkeen mukaisesti sekä luomalla uusia tai laajentamalla nykyisiä eurooppalaisia foorumeita opettajien toimijayhteisöjä varten, kuten eTwinning ja aikuiskoulutuksen EPALE-verkosto – Electronic Platform for Adult Learning in Europe.

HALLITUKSET: Mitä avoin koulutus tarkoittaa kansallisten viranomaisten kannalta?

Monet kansalliset viranomaiset ovat investoineet mittavasti tieto- ja viestintätekniikkaan koulutuksessa mutta tulokset eivät ole vastanneet odotuksia. Avoin koulutus -aloite tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden toimia yhdessä ja oppia toistensa kokemuksista ja välttää näin päällekkäisyyksiä ja alentaa kustannuksia.

TEOLLISUUS: Mitä avoin koulutus tarkoittaa digitaali- ja koulutusalan yritysten kannalta?

Koulutuslaitosten ohella myös teollisuus osallistuu koulutukseen tuottamalla oppikirjoja, verkko-oppimisvälineitä ja sovelluksia matematiikan ja kielten oppimiseen sekä oppimista edistäviä pelejä ja muuta koulutusmateriaalia. Teknologian laajempi käyttö koulutuksessa avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille, ja Euroopan tason koordinointi nopeuttaa alan markkinoiden kasvua.

Miten avoin koulutus vaikuttaa perinteisen oppimateriaalin julkaisijoihin?

Euroopan komissio myöntää, että digitaaliset teknologiat vaikuttavat haitallisesti aikaisempiin liiketoimintamalleihin, mutta korostaa kuitenkin samalla, että kustantamojen on tehtävä tiivistä yhteistyötä viranomaisten, koulutuslaitosten sekä tieto- ja viestintätekniikan yritysten kanssa kyetäkseen hyödyntämään näistä uusista oppimistavoista syntyviä uusia mahdollisuuksia.

Kustantajat ovat huolissaan siitä, että avoimiin oppimisresursseihin ei sovelleta samanlaisia tiukkoja laadunvalvontamenettelyjä kuin painatusmarkkinoilla. Komissio tukee jatkossakin korkealaatuisia materiaaleja riippumatta siitä, mikä liiketoimintamalli on kyseessä.

Mitä tämä tarkoittaa teollis- ja tekijänoikeuksien kannalta?

Tutkimuksista on käynyt ilmi, että yli 50 prosenttia opettajista ei oikeudellisten seurausten pelossa jaa opetusmateriaaliaan. Tämä estää yhteistoiminnalliset ja yksilölliset opetus- ja oppimiskäytännöt.

Avoimet oppimisresurssit ovat yleensä saatavilla lisenssien kautta, jotka mahdollistavat maksuttoman käytön, uudelleenkäytön ja jakamisen. Vaikka tällaiset avoimet lisenssit eivät uhkaakaan nykyistä teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelmää, ne voivat kuitenkin horjuttaa perinteisiä yliopistojen tai kustantamojen liiketoimintamalleja.

Avoin koulutus -aloitteen avulla on mahdollista kokeilla vaikutuksia liiketoimintamalleihin, ja se edistää hyvien käytänteiden vaihtoa. Siinä ehdotetaan myös sellaisten teknisten ratkaisujen laatimista, joiden avulla digitaalisen oppimateriaalin käyttäjille voidaan välittää läpinäkyvää tietoa tekijänoikeuksista sekä avoimista lisensseistä. Tästä esimerkkinä voidaan mainita teollisuuden Linked Content Coalition -aloite, jonka tavoitteena on tekijänoikeuksien haltijoiden nykyistä helpompi tunnistaminen, mikä helpottaa tekijänoikeuksien alaisen aineiston laillista käyttöä.

Avoin koulutus -aloitteen toimet

Toimi

Toimesta vastaa...

Avoimet oppimisympäristöt: innovoinnin mahdollisuuksia organisaatioille, opettajille ja oppijoille

Tuetaan koulutuslaitoksia uusien liiketoiminta- ja koulutusmallien kehittämisessä ja käynnistetään laajamittaisia tutkimukseen ja toimintalinjoihin liittyviä kokeiluja, joilla testataan innovatiivisia pedagogisia lähestymistapoja, opetussuunnitelmien kehittämistä ja taitojen arviointia.

komissio Erasmus+‑ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta

Tuetaan opettajien ammatillista kehittämistä avointen verkkokurssien avulla digitaalialan työpaikkoja edistämään pyrkivän suuren koalition puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisesti ja luomalla uusia ja laajentamalla nykyisiä eurooppalaisia foorumeita opettajien toimijayhteisöjä varten (esim. eTwinning, EPALE), jotta voidaan luoda yhteistoiminnallisia vertaisryhmiin pohjautuvia opetuskäytänteitä koko EU:n alueelle.

komissio Erasmus+‑ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta

Tarkastellaan ja testataan yhteistyössä sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa digitaalisten taitojen kehyksiä ja itsearvioinnin välineitä oppijoita, opettajia ja organisaatioita varten.

komissio Erasmus+‑ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta

Tarkastellaan, miten vakiintuneita ja uusia välineitä taitojen validointia ja tunnustamista varten, kuten ”avoimen koulutuksen leimoja”, voidaan räätälöidä oppijoiden tarpeisiin. Varmistetaan, että virallisen koulutuksen läpinäkyvyyttä ja tunnustamisen välineitä mukautetaan uusiin oppimismuotoihin, mukaan luettuna verkossa hankittujen taitojen validointi; tässä olisi noudatettava kansallisia välineitä epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista annetun neuvoston suosituksen puitteissa.

komissio Erasmus+‑ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta

jäsenvaltiot ja koulutuslaitokset

Koordinoidaan ja edistetään kansallisista ohjelmista saatujen kokemusten ja tulosten vaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja tarjotaan kohdennettua toiminnan ohjausta jäsenvaltioiden klustereille, jotta niitä voidaan auttaa löytämään onnistuneita toimenpiteitä haasteidensa voittamiseen ottaen huomioon maakohtaiset suositukset talouspolitiikan EU-ohjausjakson / Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä.

komissio Erasmus+‑ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta

Tuetaan innovatiivisia opetus- ja oppimisympäristöjä, muun muassa käyttämällä EU:n rakenne- ja investointirahastoja.

jäsenvaltiot ja koulutuslaitokset

Tuetaan opettajia hyvien digitaalisten taitojen hankkimisessa ja otetaan käyttöön innovatiivisia opetuskäytänteitä hyödyntämällä joustavaa koulutusta, kannustinjärjestelmiä, opettajien peruskoulutuksen tarkistettuja opetussuunnitelmia ja uusia ammatillisen arvioinnin mekanismeja.

jäsenvaltiot ja koulutuslaitokset

Vahvistetaan digitaalisia taitoja koulutuslaitoksissa, myös heikossa asemassa olevien ryhmien keskuudessa, ja tarkistetaan oppijoiden arviointeja, jotta varmistetaan, että kaikki digitaalisen oppimisen avulla saavutetut taidot voidaan tunnustaa.

jäsenvaltiot ja koulutuslaitokset

Avoimet oppimisresurssit: mahdollisuuksia käyttää avointa tietoa laadun ja saavutettavuuden parantamiseen

Varmistetaan, että kaikki Erasmus+-ohjelmasta tuettu oppimateriaali on yleisön saatavilla avointen lisenssien mukaisesti ja edistetään samanlaisia käytänteitä EU-ohjelmissa.

komissio

Käytetään uusia Erasmus+- ja Horisontti 2020 -ohjelmia kannustamaan kumppanuussuhteita koulutussisällön laatijoiden (esim. opettajien, kustantajien, tieto- ja viestintätekniikan yritysten) välillä, jotta saadaan lisättyä laadukkaiden avointen oppimisresurssien ja muun digitaalisen oppimateriaalin tarjontaa eri kielillä ja kehitettyä uusia liiketoimintamalleja ja laadittua teknisiä ratkaisuja, jotka tarjoavat läpinäkyvää tietoa tekijänoikeuksista ja avoimista lisensseistä digitaalisen oppimateriaalin käyttäjille.

komissio

Käynnistetään Open Education Europa -portaali ja linkitetään se olemassa oleviin erikielisiin avointen oppimisresurssien tietokantoihin ja kootaan oppijat, opettajat ja tutkijat yhteen EU:ssa tuotettujen laadukkaiden avointen oppimisresurssien houkuttelevuuden ja näkyvyyden parantamiseksi.

komissio

Kannustetaan julkisesti rahoitetun oppimateriaalin avoimen saatavuuden periaatteita.

jäsenvaltiot ja koulutuslaitokset

Kannustetaan virallista koulutusta antavia laitoksia sisällyttämään digitaalista sisältöä, myös avoimia oppimisresursseja, kaikille oppijoille kaikilla koulutustasoilla suositeltuun oppimateriaaliin ja kannustetaan, muun muassa julkisten hankintojen kautta, sellaisen laadukkaan opetusmateriaalin tuotantoa, jonka tekijänoikeudet kuuluisivat viranomaisille.

jäsenvaltiot ja koulutuslaitokset

Verkkoyhteydet ja innovointi: infrastruktuurikumppanuudet, uudet tuotteet ja palvelut sekä yhteentoimivuus

Edistetään digitaalisen opetussisällön, sovellusten ja palvelujen, myös avointen oppimisresurssien, yhteentoimivuutta ja siirrettävyyttä koskevien avointen kehysten ja standardien kehittämistä yhteistyössä eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden ja -ohjelmien kanssa. Kehitetään lisäksi koulutusteknologioiden tehokkaan markkinapaikan osatekijöitä, muun muassa koordinoidaan innovatiivisten ratkaisujen julkisia hankintoja koskevia yhteisiä tarjouseritelmiä, jotta käyttöön saadaan kohtuuhintaisia laitteita, ohjelmistoja ja sisältöjä.

komissio Erasmus+‑ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta

Edistetään tutkimusta ja innovointia mukautuvien oppimisteknologioiden, oppimisanalytiikan ja digitaalisten oppimista edistävien pelien alalla luoden yhteyksiä innovatiivisiin yrityksiin.

komissio Erasmus+‑ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta

Liitetään vuoteen 2020 mennessä jokainen koulu verkkoon – ihannetapauksessa tähän sisältyvät verkkoyhteydet jokaiseen luokkahuoneeseen, laajakaista, kehittyneempi tieto- ja viestintätekninen laitteisto – ja kehitetään avoimia kansallisia digitaalisia oppimistietokantoja rakenne- ja investointirahastoja hyödyntäen.

jäsenvaltiot ja koulutuslaitokset

Digitaalisen vallankumouksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen yhdessä

Käynnistetään kaikille sidosryhmille (opettajille, oppijoille, perheille, digitaaliyhteisöille, työmarkkinaosapuolille jne.) avoin foorumi koulutuslaitosten digitaalisen edistymisen rekisteröimiseksi ja vertailemiseksi.

komissio Erasmus+‑ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta

Perustetaan digitaalisia innovaatioita toteuttavien koulutuslaitosten eurooppalaisen keskus (European Hub of Digitally Innovative Education institutions), jolla tuodaan esiin ja kokeillaan tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvia innovatiivisia opetus- ja organisaatiotapoja.

komissio Erasmus+‑ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta

Edistetään vapaaehtoisia opettajien, digitaaliyhteisöjen ja tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden verkostoja aloitteiden käynnistämiseksi (esimerkiksi koodauskurssit tai takaisin kouluun -ohjelmat) ja otetaan käyttöön opettajille myönnettäviä palkintoja, joilla annetaan tunnustusta hyvälle tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle kaikilla koulutussektoreilla. Myönnetään digitaaliosaamisesta palkintoja.

jäsenvaltiot ja koulutuslaitokset

Euroopan komission tuki tietämyksen parantamiseen ja näyttöön perustuvien toimintalinjojen kehittämiseen

Toteutetaan laaja hanke koulutusta Euroopassa vuonna 2030 käsittelevien skenaarioiden laatimiseksi kuullen asianomaisia toimijoita (ERT, EADTU, LERU, EUA ja European Schoolnet -verkosto; tässä käytetään pohjana Yhteisen tutkimuskeskuksen tekniikan tulevaisuudentutkimuksen laitoksen työn tuloksia ja noudatetaan samaa linjaa kuin käynnissä olevassa FUTURIUM -hankkeessa. Korkeakoulutuksen alalla komissio jatkaa lisäksi työtä korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista käsittelevän korkean tason työryhmän kanssa uusia oppimistapoja koskevien suositusten laatimiseksi.

komissio

Kehitetään mittausvälineitä ja indikaattoreita, jotta voidaan seurata tarkemmin tieto- ja viestintätekniikan integrointia yleissivistävissä ja ammatillisissa koulutuslaitoksissa ja tukea Euroopan laajuisia kvantitatiivisia tutkimuksia.

komissio

Käynnistetään vaikutustenarviointi, jossa tarkastellaan julkisin varoin tuotettujen opetusmateriaalien avointa saatavuutta koskevan EU-aloitteen taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

komissio

Tutkitaan oikeuksien haltijoiden, koulutuslaitosten ja muiden koulutusalan sidosryhmien kanssa keinoja ymmärtää ja arvioida opetusmateriaalin (myös avointen oppimisresurssien) jakamista koskevia nykykäytäntöjä ja -tarpeita ottaen huomioon myös tekijänoikeuksista, lisensointijärjestelmistä, monikielisyydestä, laadunvarmistuksesta jne. aiheutuvat tarpeet sekä kansallisella tasolla että kansainvälisissä yhteyksissä.

komissio

Lisätietoja

Ks. myös IP/13/859

Tutkimus koulujen digitaalisesta tilanteesta

Teknologia-avusteinen oppiminen: edistysaskeleita


Side Bar