Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 25. september 2013

„Avatud haridusruum” — korduma kippuvad küsimused

Mida tähendab „avatud haridusruum”?

Avatud haridusruum tähendab digirevolutsiooni hariduse valdkonnas. Digitehnoloogia abil avanevad õppimisvõimalused kõigi jaoks, ükskõik kus, millal, millist seadet kasutades ja kelle abil õppida soovitakse.

Mis on selle algatuse peamised eesmärgid?

 1. Anda organisatsioonidele, õpetajatele, tudengitele ja kooliõpilastele võimalus uuendustega sammu pidada ning kasutada õpetamiseks ja õppimiseks rohkem digitehnoloogiat ja -sisu. Komisjon toetab organisatsioone strateegiate läbivaatamisel, soodustab õpetajakoolituse parandamiseks tehtavaid reforme, loob õpetajatevahelised praktikakogukonnad ja julgustab koole rakendama uuenduslikke õppekavasid.

 2. Edendada avatud õppematerjalide kasutamist. Selleks tagatakse riikliku rahastamise toel (näiteks ELi uue haridusprogrammi Erasmus+ raames) loodud õppematerjalide vaba kättesaadavus kõigile. Täna avatud uus portaal „Euroopa avatud haridusruum” pakub ligipääsu Euroopas loodud kvaliteetsetele avatud õppematerjalidele nende algkeeles. Avatud õppematerjalid on enamasti digitaalsed õppematerjalid, mida saab soovi korral tasuta kasutada ja jagada.

 3. Suurendada autoriõigustega seotud küsimuste läbipaistvust õppematerjalide kasutajate jaoks.

 4. Koolide IKT taristu ja juurdepääs internetile on sageli halb. Avatud haridusruum aitab varustada koolid ja klassid lairibaühendusega ja toetab hariduse ja koolitusega seotud IKT taristu arendamist. Samuti soodustab algatus uue interaktiivse sisu ja õppevahendite loomist, sest turule antakse stiimul avatud raamistike ning digitaalse õppematerjali, rakenduste ja teenuste koostalitlusvõime ja ülekantavuse standardite arendamiseks.

 5. Tugevdada koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja sidusrühmadega, et mõista paremini tehnoloogia mõju haridusele ja uurida uusi õpetamise ja õppimise viise.

Millised konkreetsed meetmed on kavas?

Avatud haridusruumi käsitlevas teatises on kirjeldatud 24 sammu, millega aidatakse oluliselt kaasa digitehnoloogia kasutamisele hariduses ja digivahendite kasutusoskuse arendamisele (meetmete täielik loetelu on esitatud lisas).

Kuidas neid 24 meedet rahastatakse/ellu viiakse?

Meetmeid rahastab EL Erasmus+ programmi, uue teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horisont 2020 ning struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu. Näiteks toetatakse alates 2014. aastast programmi Erasmus+ raames õppeasutusi, et aidata neil tehnoloogiamuutustega kohaneda, edendada digivahendite kasutamisoskuse hindamist ja pakkuda õpetajatele arenguvõimalust avatud veebipõhiste kursuste kaudu. Kõik Erasmus+ toetusega loodud õppematerjalid tehakse üldsusele avatud litsentside alusel tasuta kättesaadavaks. Meetmete rakendamist toetatakse ka tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2020” avatud koordinatsioonimeetodi kaudu.

Miks on komisjoni abi vaja nüüd?

Me kasutame digitehnoloogiat kõigis eluvaldkondades, kuid paljud koolid ja ülikoolid ei suuda sellise arenguga sammu pidada.

Näiteks andis üks uurimus järgmised tulemused:

 1. 63 % 9-aastastest lastest õpib koolides, kus ei ole piisavalt digiseadmeid, puudub kiire lairibaühendus või on vähe internetiühenduse kasutamise võimalusi;

 2. 50—80 % ELi üliõpilastest ei kasuta kunagi digiõpikuid, harjutuste tarkvara, harjutuste tarkvara, tele-, raadio- või netisaateid, simulatsioone ega õppemänge ning

 3. 70 % õpetajatest sooviks saada IKT kasutamisoskust arendavat koolitust.

ELil ei ole konkreetsetes õppeainetes ja mitmes keeles kõigi õpilaste ja õpetajate jaoks vajalikku hulka kvaliteetseid õppematerjale ja rakendusi. Sellise lähenemisviiside ja turgude killustatuse tagajärjel võib tekkida uus digitaalne lõhe nende vahel, kellel on juurdepääs innovaatilisele, tehnoloogiapõhisele haridusele ja nende vahel, kellel see võimalus puudub.

Joonis 1: 4. klassi õpilaste (vanus 9–10 aastat) osakaal, kelle ainekursustel kasutavad õpetajad IKT vahendeid rohkem kui 25 % tundidest

Joonis 2: 8. klassi õpilaste (vanus 13–14 aastat) osakaal, kelle ainekursustel kasutavad õpetajad IKT vahendeid rohkem kui 25 % tundidest

Allikas: European Schoolnet ja Université de Liège (2013)

Mida on komisjon selle probleemi lahendamiseks juba teinud?

Koostatud on mitmeid projekte ja häid tavasid, mida on muuhulgas toetatud ELi teadus- ja innovatsioonitegevuse rahastamisvahenditest. Mitmed projektid, näiteks uuendusliku õppega seotud ITEC: designing the future classroom ja hariduse ajakohastamisele suunatud Open Discovery Space, on olnud väga edukad. Siiski ei ole hariduse valdkonnas veel jõutud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kogu potentsiaali kasutamiseni.

Avatud haridusruumi algatus aitab riikide ametiasutustel, haridusasutustel, õpetajatel, õppijatel ja sidusrühmadel oma tegevust paremini koordineerida ning avastada uusi töö- ja õppimisvõimalusi.

Milline saab olema avatud haridusruumi mõju?

 1. Avatud õpikeskkondade arv suureneb ja kvaliteet paraneb; see tähendab IKT laialdast kasutuselevõttu koolides.

 2. Avatud õppematerjalide (näiteks tasuta õpikute, videote, testide ja konkreetsete õpivajadustega kohandatava tarkvara) ulatuslikum kasutamine pakub kokkuhoiuvõimalusi ja aitab parandada õpitulemusi. Kuna avatud õppematerjalid on kasutajatele tasuta kättesaadavad, võib nende abil muuta hariduse ja koolituse odavamaks nii ministeeriumide, haridusasutuste kui ka kasutajate jaoks.

 3. Koolides, ülikoolides ja koolitusasutustes tehakse ümberkorraldusi, et toetada uue tehnoloogia ja kvaliteetsete avatud õppematerjalide kasutuselevõttu.

 4. Koolid varustatakse parema IKT taristuga ja paremate ühenduvusvõimalustega

 5. Suureneb nõudlus uute interaktiivsete materjalide ja õppevahendite järele, mis aitab Euroopas luua uut laadi haridusalaste vajadustega tegelevaid ettevõtteid.

Millal hakkavad ELi pingutused vilja kandma?

Meetmete elluviimise ajakavad on erinevad. Euroopa avatud haridusruumi portaal avatakse täna ning samuti suureneb mõne juba käivitatud projekti mastaap. Teatavad lahendused, näiteks Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE), on kasutamisvalmis 2015. aasta alguseks.

Milleks Euroopa avatud haridusruumi veebisaiti kasutada saab?

Euroopa avatud haridusruumi portaal pakub juurdepääsu kõikidele Euroopa avatud õppematerjalidele. See on koht, kust õpetajad ja õpilased saavad leida emakeelset tasuta kasutatavat ja jagatavat materjali.

Kuidas seostub avatud haridusruum komisjoni iga-aastaste riigipõhiste soovitustega liikmesriikidele?

Komisjon vaatab kord aastas läbi iga ELi liikmesriigi majandusliku ja sotsiaalse suutlikkuse ning esitab riigipõhised soovitused järgmisel aastal võetavate riiklike meetmete kohta. Avatud haridusruum on osa komisjoni tegevusest riigipõhiste soovituste andmisega seotud eesmärkide saavutamiseks ELi tasandil.

Kõikidele liikmesriikidele anti 2013. aasta Euroopa poolaasta raames riigipõhiseid soovitusi hariduse kohta. Viimases sotsiaalset vastutust käsitlevas aruandes „Euroopa kriisist väljaaitamine”, mis avaldati 2013. aasta mais, on esile tõstetud asjaolu, et kõikides liikmesriikides tuleks investeerida rohkem 21. sajandi majanduses vajalike oskuste arendamisse noorte puhul ning innovatsiooni ja konkurentsivõime edendamisse.

ÕPPURID Mida tähendab avatud haridusruum õppurite jaoks?

Õppurid omandavad rohkem digitaalseid oskusi, mida nad vajavad pärast õpingute lõppu hea töökoha leidmiseks. Eriti oluline on algatus õppurite jaoks, kellel puudub kodus hea juurdepääs internetile ja tehnoloogiale.

ÕPETAJAD Mida tähendab algatus õpetajate jaoks?

Õpetajad saavad rohkem digivaldkonda käsitlevat koolitust ja omandavad oskusi, mis on olulised enesekindlaks tegutsemiseks klassiruumis. Avatud haridusruumi kaudu toetatakse õpetajate professionaalset arengut avatud veebikursuste kaudu. See on kooskõlas projektiga, mille on koostanud suur koalitsioon digitaaloskuste ja tööhõive edendamiseks. Samuti on kogu ELis käsil uute õpetajatevahelise praktikakogukonna platvormide loomine (või olemasolevate platvormide laiendamine), mille heaks näiteks on eTwinning ja Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm EPALE .

VALITSEMISSEKTOR Mida tähendab algatus riigiasutuste jaoks?

Kuigi paljud riigiasutused on teinud suuri investeeringuid hariduse ja koolituse jaoks kasutatavasse IKTsse, annavad sellised investeeringud harva oodatud tulemusi. Avatud haridusruum annab liikmesriikidele võimaluse teha koostööd, õppida üksteise kogemustest, vältida kattuvat tegevust ja vähendada kulusid.

TÖÖSTUS Mida tähendab algatus õppevahendeid tootvate ettevõtete jaoks?

Lisaks haridusasutustele tugineb haridus ka õpikuid, e-õppe vahendeid ja rakendusi, õppemänge ja muud õppematerjali tootvale tööstusharule. Tehnoloogia ulatuslikum kasutamine hariduses avab selle tööstusharu jaoks uusi võimalusi ja õppematerjalide arengu koordineerimine Euroopa tasandil kiirendab digitaalsete õppevahendite turu kasvu.

Kuidas mõjub algatus traditsiooniliste õppematerjalide kirjastajatele?

Euroopa Komisjon tunnistab, et digitehnoloogia on vanade ärimudelite seisukohast problemaatiline, kuid julgustab kirjastajaid tegema tihedat koostööd ametiasutuste, õppeasutuste ja IKT ettevõtetega, et kasutada ära uute õppimisviisidega seotud võimalusi.

Kirjastajad on mures, et avatud õppematerjalid ei vasta trükitööstuses kehtivatele rangetele kvaliteedikontrolli nõuetele. Komisjon toetab jätkuvalt kõrgekvaliteediliste õppematerjalide kasutamist ja jääb ärimudelite küsimuses neutraalsele seisukohale.

Milline on algatuse mõju intellektuaalomandiõigustele?

Uuringute kohaselt ei jaga rohkem kui 50 % õpetajatest oma õppematerjale, sest nad on mures õiguslike tagajärgede pärast. See takistab koostööl põhinevate ja isikukesksete õpetamis- ja õppemeetodite kasutamist.

Avatud õppematerjalid tehakse tavaliselt kättesaadavaks litsentside alusel, mis võimaldavad nende vaba kasutamist, korduskasutamist ja jagamist. Olgugi, et avatud litsentsid ei ohusta praegust intellektuaalomandiõiguste raamistikku, võivad nad siiski olla problemaatilised kirjastajate või ülikoolide traditsiooniliste ärimudelite seisukohast.

Avatud haridusruumis soodustatakse eksperimente, mille käigus uuritakse algatuse mõju ärimudelitele. Samuti edendatakse parimate tavade vahetamist. Ühtlasi kavatsetakse algatuse raames välja töötada tehnilised lahendused autoriõigusi ja avatud litsentse käsitleva teabe läbipaistvaks pakkumiseks digitaalsete õppematerjalide kasutajatele. Näiteks on algatuse Linked Content Coalition eesmärk lihtsustada autoriõiguste omanike kindlakstegemist ja hõlbustada seega autoriõigusega kaitstud materjalide seaduslikku kasutamist.

Avatud haridusruumi algatusega seotud meetmed

Sisu

Elluviija

Avatud õpikeskkonnad: organisatsioonide, õpetajate ja õppurite innovatsioonivõimalused

Toetada haridusasutusi uute äri- ja haridusmudelite väljatöötamisel ning korraldada suuremahulised teadusuuringute ja poliitika eksperimendid, et katsetada innovaatilisi pedagoogilisi lähenemisviise, õppekavasid ja oskuste hindamist.

Komisjon programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020” kaudu

Toetada õpetajate erialast arengut avatud e-kursustega, järgides digitaaltöökohtade edendamise suure koalitsiooni antud lubadusi. Luua õpetajate praktikakogukondade uued Euroopa platvormid ja laiendada olemasolevaid platvorme (nt eTwinning, EPALE), et panna alus vastastikusel koostööl põhinevatele õpetamistavadele kogu ELis.

Komisjon programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020” kaudu

Uurida ja katsetada koos sidusrühmade ja liikmesriikidega õppuritele, õpetajatele ja asutustele suunatud digitaalse pädevuse raamistikke ja enesehindamisvahendeid.

Komisjon programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020” kaudu

Uurida juba käibel olevaid ja uusi vahendeid oskuste valideerimiseks ja tunnustamiseks, näiteks „avatud tunnistuste” (open badges) süsteemi, ning võimalusi nende kohandamiseks õppurite vajadustega. Kohandada formaalhariduses kehtivate läbipaistvus- ja tunnustamispõhimõtteid uute õppeviisidega. See hõlmab näiteks interneti vahendusel omandatud oskuste valideerimist kooskõlas riiklike vahenditega vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovitusele mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta.

Komisjon programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020” kaudu

Liikmesriigid ja haridusasutused

Koordineerida ja hõlbustada riiklikest programmidest lähtuvate kogemuste ja tulemustega seotud teabevahetust. Pakkuda sihipärast poliitikajuhendit liikmesriikide rühmadele, et aidata neil tulla toime Euroopa semestri või strateegia „Euroopa 2020” raames antud soovituste järgimisega.

Komisjon programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020” kaudu

Toetada uuenduslikke õpetamis- ja õpikeskkondi, sealhulgas ELi struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu.

Liikmesriigid ja haridusasutused

Toetada õpetajaid kõrgel tasemel digipädevuse omandamisel ja uuenduslike õpetamistavade rakendamisel. Selleks kasutatakse paindlikku koolitust, motivatsioonisüsteeme, esmase õpetajahariduse õppekavade uuendamist ja uusi ametialase hindamise mehhanisme.

Liikmesriigid ja haridusasutused

Kinnistada digioskusi haridus- ja koolitussüsteemi kaudu, sealhulgas ebasoodsas olukorras olevate rühmade seas. Vaadata läbi õppurite hindamismeetodid, et tagada võimalus tunnustada kõiki digiõppe vahendusel omandatavaid oskusi.

Liikmesriigid ja haridusasutused

Avatud õppematerjalid: avatud teadmistel põhinev hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine

Tagada, et kõik programmi Erasmus+ raames rahastatavad õppematerjalid on avalikkusele avatud litsentside abil kättesaadavad ning edendada sarnast lähenemisviisi ELi programmide raames.

Komisjon

Kasutada uusi programme Erasmus+ ja „Horisont 2020” haridussisu loojate (nt õpetajad, kirjastajad, IKT ettevõtted) vahelise koostöö edendamiseks, et suurendada eri keeltes kvaliteetsete avatud õppematerjalide ja muude digiõppematerjalide hulka. Samuti aitab koostöö edendamine välja töötada uusi ärimudeleid ja tehnilisi lahendusi, mis teevad digiõppematerjalide kasutajatele kättesaadavaks ja arusaadavaks autoriõigusi ja avatud litsentse käsitleva teabe.

Komisjon

Käivitada Euroopa avatud haridusruumi portaal, mis pakub juurdepääsu eri keeltes saadaolevatele avatud õppematerjalidele. Samuti õppurite, õpetajate ja teadlaste abiga tähelepanu koondamine ELis loodud kvaliteetsetele avatud õppematerjalidele.

Komisjon

Edendada vaba juurdepääsu riigi rahastatud õppevahenditele.

Liikmesriigid ja haridusasutused

Soodustada digisisu, sealhulgas avatud õppematerjalide soovitamist õppuritele formaalse haridus- ja koolitussüsteemi igal tasemel. Aidata kaasa kvaliteetsete õppematerjalide tootmisele (sh riigihangete kaudu) tingimusel, et materjalide autoriõigused kuuluvad riiklikele ametiasutustele.

Liikmesriigid ja haridusasutused

Ühenduvus ja innovatsioon: taristute, uute toodete ja teenuste ning koostalitlusvõimega seotud partnerlussuhted

Edendada avatud raamistike, koostalitusvõime standardite ja ülekantavuse arendamist digiõppematerjalide, -rakenduste ja -teenuste, sealhulgas avatud õppematerjalide puhul. Uurida koostöövõimalusi Euroopa standardiorganite ja -programmidega ning töötada välja tõhusa haridustehnoloogiaturu komponendid. Leppida kokku ühistes tingimustes taskukohaste seadmete, tarkvara ja sisu kasutamist võimaldavate innovaatiliste lahenduste leidmiseks korraldatavate riigihangete jaoks.

Komisjon programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020” kaudu

Soodustada teadusuuringuid ja innovatsiooni kohandatava õppetehnoloogia, õppeanalüüsi ja digiõppemängude valdkonnas ning luua sidemeid uuenduslike ettevõtjatega.

Komisjon programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020” kaudu

Varustada struktuuri- ja investeerimisfondide abil kõik koolid 2020. aastaks lairibaühendusega, mis ideaalis tagaks ühenduvuse klassiruumidega, ajakohastada IKT-seadmed ning luua kergesti ligipääsetavad ja avatud riiklikud digiõppe andmekogud.

Liikmesriigid ja haridusasutused

Ühine jõupingutus digitaalsest revolutsioonist tulenevate võimaluste kasutamiseks

Käivitada platvorm, mis on avatud kõikidele sidusrühmadele (õpetajad, õppurid, perekonnad, digitaalsed kogukonnad, majandus- ja sotsiaalpartnerid jne), et haridusasutuste digiteerimise olukorda kindlaks teha ja tulemusi võrrelda.

Komisjon programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020” kaudu

Luua Euroopas digitaalselt uuenduslike haridusasutuste keskus, kus tutvustatakse ja katsetatakse uuenduslikke IKT-põhiseid pedagoogilisi ja organisatsioonilisi meetodeid.

Komisjon programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020” kaudu

Toetada vabatahtlike õpetajate, digikogukondade ja IKT ekspertide võrgustikke algatuste (nt programmeerimise koolitused või „Tagasi kooli” programmid) korraldamisel ning tunnustada õpetajaid kõigis haridusvaldkondades auhinnaga IKT oskusliku kasutamise eest pedagoogikas. Auhind digipädevuse eest.

Liikmesriigid ja haridusasutused

Euroopa Komisjoni toetus parematele teadmistele ja tugevamale tõenduspõhisele poliitikale

Vaadata põhjalikult läbi tulevikustsenaariumid 2030. aasta Euroopa hariduse valdkonnas, konsulteerides selliste osalistega nagu Euroopa töösturite ümarlaud (ERT), kaugõpet pakkuvate ülikoolide Euroopa ühendus (EADTU), Euroopa teadusülikoolide liit (LERU), Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon (EUA) ja Euroopa Koolivõrk vastavalt Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Tulevikutehnoloogiate Instituudi tehtud tööle ja kooskõlas käimasoleva projektiga FUTURIUM . Kõrghariduse valdkonnas jätkab komisjon koostööd kõrghariduse ajakohastamise kõrgetasemelise töörühmaga, et koostada soovitused uute õppemeetodite kohta.

Komisjon

Töötada välja mõõtmisvahendid ja -näitajad, et lähemalt jälgida IKT integreerimist haridus- ja koolitusasutustes ning toetada kogu Euroopat hõlmavaid kvantitatiivseid uuringuid.

Komisjon

Koostada spetsiaalne majandusliku ja sotsiaalse mõju hinnang ELi algatuse kohta, mis edendab avatud juurdepääsu riiklike vahenditega loodud õppematerjalidele.

Komisjon

Uurida koos õiguste omajate, õppeasutuste ja muude haridusvaldkonna sidusrühmadega võimalusi mõista ja hinnata praeguseid tavasid ja vajadust õppevahendeid (sh avatud õppematerjale) jagada. Neid küsimusi tuleb hinnata ka seoses autoriõiguse ja litsentsisüsteemi alusel saadud materjalide, mitmekeelsuse ning kvaliteedi tagamisega jne nii riiklikul kui ka piiriülesel tasandil.

Komisjon

Lisateave

Vt ka IP/13/859

Koolides IKT kasutamist käsitlev uuring

Edusammud tehnoloogia abil õppimise valdkonnas


Side Bar