Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2013

«Άνοιγμα της εκπαίδευσης» — Συχνές ερωτήσεις

Τι εννοούμε με τον όρο «άνοιγμα της εκπαίδευσης»;

Άνοιγμα της εκπαίδευσης είναι η έλευση της ψηφιακής επανάστασης στην εκπαίδευση. Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν σε όλα τα άτομα να μαθαίνουν, οπουδήποτε, οποτεδήποτε μέσω οποιασδήποτε συσκευής, με την υποστήριξη των οποιωνδήποτε.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας;

 1. Δημιουργία ευκαιριών για οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές και μαθητές ώστε να γίνουν περισσότερο καινοτόμοι στον τρόπο που διδάσκουν και μαθαίνουν, κάνοντας περισσότερο χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και του περιεχομένου τους. Η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη στους οργανισμούς για να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους, να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις ώστε να βελτιωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσουν «κοινότητες πρακτικής» μεταξύ εκπαιδευτικών και να ενθαρρυνθούν τα καινοτόμα προγράμματα σπουδών.

 2. Ενδυνάμωση της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), εξασφαλίζοντας ότι το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται με δημόσια χρηματοδότηση, όπως το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους. Η νέα δικτυακή πύλη «ανοιχτή εκπαίδευση Europa», που δρομολογήθηκε σήμερα, θα προσφέρει μια πύλη πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας ΑΕΠ που παράγονται στην Ευρώπη, στην πρωτότυπη γλώσσα. Οι ΑΕΠ είναι μαθησιακό περιεχόμενο, εν γένει σε ψηφιακή μορφή, που μπορούν να χρησιμοποιούνται και να ανταλλάσσονται, δωρεάν για τους χρήστες.

 3. Αύξηση της διαφάνειας για τους χρήστες των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα.

 4. Οι υποδομές ΤΠΕ και η συνδεσιμότητα στα σχολεία είναι συχνά πενιχρές. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης θα βοηθήσει σχολεία και αίθουσες διδασκαλίας να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση και θα στηρίξει τις υποδομές ΤΠΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επίσης, θα ωθήσει την αγορά να παράγει νέο διαδραστικό περιεχόμενο και εργαλεία μάθησης μέσω της προώθησης της ανάπτυξης ανοικτών πλαισίων και προτύπων για τη διαλειτουργικότητα και τη φορητότητα του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, των εφαρμογών και των υπηρεσιών.

 5. Ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και να διερευνηθούν νέοι τρόποι διδασκαλίας και μάθησης.

Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες καθορίζονται;

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει 24 δράσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και θα δώσουν ώθηση στις δεξιότητες πληροφορικής (βλέπε πλήρη κατάλογο σε παράρτημα).

Πώς θα χρηματοδοτηθούν/υλοποιηθούν αυτές οι 24 ενέργειες;

Οι ενέργειες θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ μέσω των Erasmus+, Horizon 2020, το νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και μέσω των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Για παράδειγμα, από το 2014, το Erasmus+ θα προσφέρει χρηματοδότηση για παρόχους εκπαίδευσης ώστε να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό μοντέλο τους στην τεχνολογική αλλαγή, να ενισχυθεί η αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και να υποστηριχθεί η εξέλιξη των εκπαιδευτικών μέσω ανοικτών επιγραμμικών μαθημάτων. Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά που θα υποστηρίζονται από το Erasmus+ θα είναι στη διάθεση του κοινού δωρεάν στο πλαίσιο ανοικτών αδειών. Η εφαρμογή θα υποστηριχθεί επίσης μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 2020.

Γιατί απαιτείται τώρα δράση της Επιτροπής;

Επειδή κάνουμε χρήση ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, αλλά πολλά σχολεία και πανεπιστήμια δεν συμβαδίζουν με αυτή την επανάσταση.

Για παράδειγμα, μια μελέτη δείχνει ότι

 1. Το 63% των 9χρονων μαθητών φοιτά σε σχολεία που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό, ταχεία ευρυζωνική σύνδεση και υψηλής δυνατότητας συνδεσιμότητα·

 2. Μεταξύ 50% και 80% των σπουδαστών στις χώρες της ΕΕ δεν χρησιμοποιούν ποτέ ψηφιακά διδακτικά εγχειρίδια, λογισμικό ασκήσεων, ζωντανές/αποθηκευμένες (podcast) εκπομπές, λογισμικό, προσομοιώσεις ή εκπαιδευτικά παιχνίδια

 3. Το 70 % των εκπαιδευτικών θα ήθελε κατάρτιση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους ΤΠΕ.

Η ΕΕ δεν διαθέτει μια κρίσιμη μάζα καλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου και εφαρμογές επί συγκεκριμένων θεμάτων και σε πολλές γλώσσες. Αυτός ο κατακερματισμός των προσεγγίσεων και των αγορών θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο ψηφιακό χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση σε καινοτόμο, καθοδηγούμενη από την τεχνολογία μόρφωση και εκείνων που δεν έχουν.

Διάγραμμα 1: % των μαθητών της 4ης δημοτικού (ηλικία 9-10) που φοιτούν σε τάξεις όπου οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των ΤΠΕ σε ποσοστό άνω του 25% των μαθημάτων

Διάγραμμα 2: % των μαθητών της 2ας γυμνασίου (ηλικίας 13-14) που φοιτούν σε τάξεις όπου οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των ΤΠΕ σε ποσοστό άνω του 25% των μαθημάτων

Πηγή: Το δίκτυο «European Schoolnet» και το πανεπιστήμιο «Université de Liege» (2013)

Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα;

Πολλά σχέδια και ορθές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και με την υποστήριξη της χρηματοδότησης από την ΕΕ από τα κονδύλια έρευνας και καινοτομίας. Πολλά από αυτά έχουν σημειώσει επιτυχία, όπως για παράδειγμα οι ITEC: σχεδιάζοντας τη μελλοντική αίθουσα διδασκαλίας και Ανοικτός χώρος ανακαλύψεων. Ωστόσο, η ενσωμάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και την κατάρτιση δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί με πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της.

Το άνοιγμα της εκπαίδευσης αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό βοηθώντας τις εθνικές διοικήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευομένους και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να συντονίζουν καλύτερα τη δράση τους και να ανακαλύπτουν νέους τρόπους εργασίας και μάθησης.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από το άνοιγμα της εκπαίδευσης;

 1. Περισσότερα και καλύτερα ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης (ΑΠΜ) — που σημαίνει ευρέως διαδεδομένη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο.

 2. Εξοικονόμηση κόστους και καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, μέσω της αυξημένης χρήσης των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), όπως διδακτικά εγχειρίδια δωρεάν για τον χρήστη, βίντεο, δοκιμασίες και λογισμικό που μπορεί να προσαρμόζεται σε ειδικές ανάγκες μάθησης. Δεδομένου ότι τα ΑΠΜ είναι διαθέσιμα χωρίς κανένα κόστος για τους χρήστες, μπορούν να προσφέρουν φθηνότερη εκπαίδευση και κατάρτιση για τις διοικητικές αρχές, τα ιδρύματα και τους χρήστες.

 3. Οργανωτικές αλλαγές στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα κατάρτισης για την υποστήριξη της ένταξης των νέων τεχνολογιών και υψηλής ποιότητας ΑΕΠ.

 4. Βελτίωση της υποδομής των ΤΠΕ και της δυνατότητας σύνδεσης στα σχολεία

 5. Μεγαλύτερη ζήτηση για νέο διαδραστικό περιεχόμενο και εργαλεία μάθησης, που θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση νέων επιχειρήσεων στην Ευρώπη γύρω από αυτές τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πότε θα δούμε τον αντίκτυπο;

Το χρονοδιάγραμμα των 24 δράσεων ποικίλλει. Η δικτυακή πύλη Ανοικτή Εκπαίδευση EUROPA, ανοίγει σήμερα, ορισμένα υφιστάμενα προγράμματα θα μεγεθυνθούν ως προς την κλίμακα και άλλα, όπως η EPALE, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη, θα ξεκινήσει στις αρχές του 2015.

Ποια θα είναι η χρήση του δικτυακού τόπου «Ανοικτή εκπαίδευση Εuropa»;

Η Ανοικτή εκπαίδευση EUROPA είναι το σημείο εξυπηρέτησης μιας στάσης για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους στην Ευρώπη. Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε υλικό στη γλώσσα σας, το οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν και να ανταλλάσσουν δωρεάν.

Πώς το άνοιγμα της εκπαίδευσης σχετίζεται με τις ετήσιες ειδικές κατά χώρα συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη;

Μία φορά το χρόνο, η Επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις κάθε κράτους μέλους της ΕΕ και διατυπώνει συστάσεις ανά χώρα για την καθοδήγηση των εθνικών πολιτικών κατά το επόμενο έτος. Το άνοιγμα της εκπαίδευσης αποτελεί μέρος της ανταπόκρισης της Επιτροπής στον εν λόγω στόχο σε επίπεδο ΕΕ.

Όλα τα κράτη μέλη έλαβαν συστάσεις σχετικά με την εκπαίδευση στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του ευρωπαϊκού εξαμήνου 2013. Η τελευταία έκθεση ΔΕΔΗ Ευρώπη μετά την κρίση, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2013, εξηγεί την ανάγκη σε όλα τα κράτη μέλη για μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, στον εφοδιασμό των νέων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την οικονομία του 21ου αιώνα και για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Τι θα σημαίνει το Άνοιγμα της εκπαίδευσης για τους σπουδαστές;

Περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν καλές θέσεις εργασίας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ιδίως για τους σπουδαστές χωρίς ικανοποιητική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στην τεχνολογία στο σπίτι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Τι θα σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς;

Περισσότερη ψηφιακή κατάρτιση και δεξιότητες που χρειάζονται για να έχουν αυτοπεποίθηση στην αίθουσα διδασκαλίας. Το Άνοιγμα της εκπαίδευσης θα στηρίξει την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών μέσω ανοικτών επιγραμμικών μαθημάτων, σύμφωνα με ένα σχέδιο του Μεγάλου Συνασπισμού για ψηφιακές θέσεις απασχόλησης και με τη δημιουργία νέων (ή με την κλιμάκωση των υφιστάμενων) ευρωπαϊκών πλατφορμών για κοινότητες πρακτικής εκπαιδευτικών σε όλη την ΕΕ, όπως το eTwinning (πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης) και η EPALE — η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: Τι θα σημαίνει για τις εθνικές αρχές;

Πολλές εθνικές αρχές έχουν επενδύσει μαζικά στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά η επένδυση αυτή σπάνια μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη. Το Άνοιγμα της εκπαίδευσης αποτελεί ευκαιρία για τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και μειώνοντας το κόστος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Τί θα σημαίνει για τις επιχειρήσεις του ψηφιακού και του εκπαιδευτικού τομέα;

Εκτός από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η εκπαίδευση υποστηρίζεται επίσης από μια βιομηχανία, η οποία παρέχει εγχειρίδια, εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning) και εφαρμογές για τα μαθηματικά, για την εκμάθηση γλωσσών, εκπαιδευτικά παιχνίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Με την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, ανοίγει ένα νέο σύνολο ευκαιριών για τη βιομηχανία και ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιταχύνει την ανάπτυξη των εν λόγω αγορών.

Πώς θα επηρεαστούν οι παραδοσιακοί εκδότες εκπαιδευτικού υλικού ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη διατάραξη που επιφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στα επιχειρηματικά μοντέλα του παρελθόντος, αλλά επισημαίνει την ανάγκη για τους εκδότες να συνεργάζονται στενά με τις αρχές, τα ιδρύματα και τις επιχειρήσεις ΤΠΕ ώστε να αδράξουν τις νέες ευκαιρίες που έρχονται με τους εν λόγω νέους τρόπους μάθησης.

Οι εκδότες ανησυχούν ότι οι Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι δεν συμμορφώνονται με τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που χαρακτήριζαν την αγορά εντύπων· η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει υλικά υψηλής ποιότητας και παραμένει ουδέτερη ως προς συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα.

Τι θα σημαίνει αυτό για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι από το 50% των εκπαιδευτικών δεν ανταλλάσσουν μεταξύ τους το διδακτικό υλικό τους, διότι ανησυχούν για τις νομικές συνέπειες. Αυτό εμποδίζει τις συνεργατικές και εξατομικευμένες πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης.·

Οι Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι συνήθως διατίθενται βάσει αδειών που επιτρέπουν την ελεύθερη χρήση, την εκ νέου χρήση και τη διάδοσή τους. Παρόλο που αυτές οι ανοικτές άδειες δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση το τρέχον πλαίσιο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορούν να αποτελούν πρόκληση για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα των εκδοτών ή των πανεπιστημίων.

Το Άνοιγμα της εκπαίδευσης θα διευκολύνει τους πειραματισμούς ώστε να δοκιμαστεί ο αντίκτυπος στα επιχειρηματικά μοντέλα, και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, προτείνει την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων που παρέχουν διαφανείς πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανοικτές άδειες για τους χρήστες των ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία της βιομηχανίας Συνασπισμός συνδεδεμένου περιεχομένου που αποσκοπεί να καταστεί ευκολότερο να προσδιοριστούν οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την νόμιμη χρήση των υλικών, των οποίων προστατεύονται τα δικαιώματα δημιουργού.

Δράσεις στο πλαίσιο του Ανοίγματος της εκπαίδευσης

Ποιές;

Δράση για...

Ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα: Ευκαιρίες για καινοτομία για οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους

Στήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών και εκπαιδευτικών μοντέλων, και τη δρομολόγηση μεγάλης κλίμακας πειραμάτων έρευνας και πολιτικής για τη δοκιμή καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων·

Επιτροπή, μέσω των Erasmus+ και «Ορίζοντας 2020

Στήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω ανοικτών επιγραμμικών μαθημάτων, μετά από δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει του Μεγάλου Συνασπισμού για τις ψηφιακές θέσεις απασχόλησης και με τη δημιουργία νέων και κλιμάκωση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών πλατφορμών των κοινοτήτων πρακτικής εκπαιδευτικών (π.χ. το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning), η EPALE) για τη δημιουργία συνεργατικών διδακτικών πρακτικών μεταξύ ομοτίμων σε όλη την ΕΕ·

Επιτροπή, μέσω των Erasmus+ και «Ορίζοντας 2020

Διερεύνηση και δοκιμή, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη, πλαισίων ψηφιακών ικανοτήτων και εργαλείων αυτοαξιολόγησης για εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και οργανισμούς·

Επιτροπή, μέσω των Erasmus+ και «Ορίζοντας 2020

Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο καθιερωμένα και αναδυόμενα εργαλεία για την επικύρωση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων, όπως «ανοικτά εμβλήματα», μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Διασφάλιση ότι τα μέσα διαφάνειας και αναγνώρισης για την επίσημη εκπαίδευση προσαρμόζονται στις νέες μορφές μάθησης, η οποία περιλαμβάνει επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται σε απευθείας σύνδεση, σύμφωνα με εθνικά εργαλεία στο πλαίσιο της σύστασης του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

Επιτροπή, μέσω των Erasmus+ και «Ορίζοντας 2020

Τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Συντονισμός, διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στα εθνικά προγράμματα μεταξύ των κρατών μελών, και παροχή στοχοθετημένης καθοδήγησης πολιτικής σε συσπειρώσεις κρατών μελών για να τα βοηθήσουν να εντοπίσουν τα επιτυχημένα μέτρα ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις προκλήσεις των ειδικών συστάσεων ανά χώρα (SCRS) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου/στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Επιτροπή, μέσω των Erasmus+ και Ορίζοντας 2020

Υποστήριξη καινοτόμων περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ESIFs

Τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Στήριξη των εκπαιδευτικών στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, και στην υιοθέτηση καινοτομικών διδακτικών πρακτικών μέσω ευέλικτων συστημάτων κατάρτισης, προγραμμάτων παροχής κινήτρων, αναθεωρημένων διδακτικών υλών για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και νέων επαγγελματικών μηχανισμών αξιολόγησης·

Τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων και των μειονεκτουσών ομάδων, και επανεξέταση των αξιολογήσεων των εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύνολο των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της ψηφιακής μάθησης μπορεί να αναγνωριστεί.

Τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι: Ευκαιρίες για χρησιμοποίηση ανοικτής γνώσης για καλύτερη ποιότητα και πρόσβαση

Εξασφάλιση ότι όλο το εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζεται από το Erasmus+ θα είναι διαθέσιμο στο κοινό με ανοικτές άδειες και προώθηση παρόμοιων πρακτικών στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ·

Επιτροπή

Χρήση των νέων προγραμμάτων «Erasmus+» και «Ορίζοντας 2020» για την ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δημιουργών εκπαιδευτικού περιεχομένου (π.χ. εκπαιδευτικοί, εκδότες, επιχειρήσεις ΤΠΕ) ώστε να αυξηθεί η προσφορά ποιοτικών ΑΕΠ και άλλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες γλώσσες, για τη διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων που παρέχουν διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις ανοικτές άδειες σε χρήστες ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων·

Επιτροπή

Έναρξη λειτουργίας της δικτυακής πύλης «Ανοικτή εκπαίδευση EUROPA» που θα συνδέεται με τα υφιστάμενα αρχεία ΑΕΠ σε διάφορες γλώσσες και θα φέρνει σε επαφή τους σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές, ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και η προβολή ποιοτικών ΑΕΠ που παράγονται στην ΕΕ·

Επιτροπή

Τόνωση των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης για εκπαιδευτικό υλικό που χρηματοδοτείται από το δημόσιο·

Τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ενθάρρυνση των επίσημων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να συμπεριλάβουν ψηφιακό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ΑΕΠ, μεταξύ του συνιστώμενου εκπαιδευτικού υλικού για διδασκόμενους σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και ενθάρρυνση της παραγωγής, και μέσω των δημόσιων προμηθειών, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού, του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα ανήκουν σε δημόσιες αρχές.

Τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

 • Συνδεσιμότητα και καινοτομία: Εταιρικές σχέσεις για υποδομές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και διαλειτουργικότητα

Προώθηση της ανάπτυξης ανοικτών πλαισίων και προτύπων για τη διαλειτουργικότητα και τη φορητότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και ΑΕΠ, διερεύνηση δυνητικής συνεργασίας με ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και προγράμματα και ανάπτυξη συστατικών στοιχείων για μια αποτελεσματική αγορά εκπαιδευτικών τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού κοινών προδιαγραφών για δημόσια προμήθεια καινοτόμων λύσεων ώστε να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη προσιτών συσκευών, λογισμικού και περιεχομένου·

Επιτροπή, μέσω των Erasmus+ και Ορίζοντας 2020

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σχετικά με προσαρμοστικές τεχνολογίες μάθησης, αναλυτικές μεθόδους και ψηφιακά παιγνίδια μάθησης, δημιουργώντας δεσμούς με καινοτόμους επιχειρηματίες·

Επιτροπή, μέσω των Erasmus+ και Ορίζοντας 2020

Σύνδεση κάθε σχολείου, στην ιδανική περίπτωση με δυνατότητα σύνδεσης των επιμέρους αιθουσών διδασκαλίας, σε ευρυζωνικά δίκτυα, αναβάθμιση του εξοπλισμού ΤΠΕ, και ανάπτυξη προσβάσιμων, ανοικτών εθνικών ψηφιακών μαθησιακών αρχείων με τη χρήση διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων μέχρι το 2020.

Τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

 • Συντονισμένη προσπάθεια για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση

Δρομολόγηση πλατφόρμας ανοιχτής σε όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους, οικογένειες, ψηφιακές κοινότητες, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, κλπ.) για την καταγραφή και συγκριτική αξιολόγηση της ψηφιακής κατάστασης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

Επιτροπή, μέσω των Erasmus+ και Ορίζοντας 2020

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου ψηφιακά καινοτόμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προβολή και καθοδήγηση βασιζόμενων σε ΤΠΕ καινοτόμων παιδαγωγικών και οργανωτικών πρακτικών·

Επιτροπή, μέσω των Erasmus+ και Ορίζοντας 2020

Προώθηση δικτύων εθελοντών εκπαιδευτικών, ψηφιακών κοινοτήτων και εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ για την δρομολόγηση πρωτοβουλιών (όπως μαθήματα κωδικοποίησης ή προγραμμάτων επιστροφής στο σχολείο) και για τη θέσπιση βραβείων για διδάσκοντες σχετικά με την καλή παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς. Βραβείο ψηφιακής αριστείας.

Τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Παροχή υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καλύτερη γνώση και ισχυρότερες πολιτικές βάσει στοιχείων

Εκτέλεση συνολικής άσκησης σεναρίων προβλέψεων για την εκπαίδευση στην Ευρώπη το 2030, σε συνεννόηση με αρμόδιους παράγοντες, όπως η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Βιομηχάνων (ERT), η Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων που παρέχουν διδασκαλία εξ αποστάσεως (EADTU), ο σύνδεσμος ευρωπαϊκών ερευνητικών πανεπιστημίων (LERU), η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) και το δίκτυο «European Schoolnet» με βάση τις εργασίες που διεξάγονται από το JRC-IPTS και σύμφωνα με το εν εξελίξει σχέδιο FUTURIUM. Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Επιτροπή θα συνεχίσει, επίσης, τις εργασίες με την ομάδα υψηλού επιπέδου για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με τις νέες μεθόδους μάθησης·

Επιτροπή

Ανάπτυξη μέσων μέτρησης και δεικτών για την στενότερη παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και υποστήριξη πανευρωπαϊκών ποσοτικών ερευνών·

Επιτροπή

Δρομολόγηση μια ειδικής αξιολόγησης επιπτώσεων όσον αφορά τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την τόνωση της ανοικτής πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται με δημόσια κονδύλια·

Επιτροπή

Διερεύνηση τρόπων, από κοινού με τους κατόχους δικαιωμάτων, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, κατανόησης και εκτίμησης των τρεχουσών πρακτικών και των αναγκών ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού (συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα καθεστώτα αδειοδότησης, την πολυγλωσσία, τη διασφάλιση ποιότητας, κ.λπ. τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό πλαίσιο.

Επιτροπή

Για περισσότερες πληροφορίες

Βλέπε επίσης IP/13/859

ICT in schools studyελέτη των ΤΠΕ στα σχολεία)

Advances in technology enhanced learningρόοδος στην τεχνολογία ενισχυμένη μάθηση)


Side Bar