Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 25. september 2013

"Åbning af uddannelsessektoren" — ofte stillede spørgsmål

Hvad menes der med "åbning af uddannelsessektoren"?

Åbning af uddannelsessektoren betyder, at den digitale revolution føres ind i uddannelsessystemet. Digital teknologi gør det muligt for alle borgere at lære, hvor som helst og når som helst, på enhver anordning, med støtte fra enhver.

Hvad er de vigtigste mål for dette initiativ?

 1. At skabe muligheder for organisationer, lærere, studerende og elever til at være mere innovative i den måde, hvorpå de underviser og lærer, ved at gøre mere brug af digitale teknologier og indhold. Kommissionen vil yde støtte til organisationer til at revidere deres strategier, fremme reformer til forbedring af læreruddannelsens kvalitet, oprette "praksisfællesskaber" blandt lærere og fremme innovative læseplaner.

 2. At fremme anvendelsen af åbne uddannelsesressourcer ved at sikre, at de undervisningsmaterialer, der produceres med offentlig finansiering, såsom Erasmus+, EU's nye uddannelsesprogram, står frit til rådighed for alle. Den nye "Open Education Europa"-portal, der blev lanceret i dag, vil give adgang til europæisk producerede åbne uddannelsesressourcer af høj kvalitet på deres originalsprog. Åbne uddannelsesressourcer er indhold til undervisningsformål, generelt i digital form, som brugerne frit kan anvende og udveksle gratis.

 3. At øge gennemsigtigheden vedrørende ophavsret for brugerne af uddannelsesmæssige ressourcer.

 4. Ikt-infrastruktur og internetforbindelser i skoler er ofte ringe. Åbning af uddannelsessektoren vil bidrage til, at skoler og klasseværelser får bredbåndsadgang, og støtte ikt-infrastruktur for uddannelse og erhvervsuddannelse. Det vil også stimulere markedet til at producere nyt interaktivt indhold og nye interaktive læringsredskaber ved at fremme udviklingen af åbne rammer og standarder for interoperabilitet og portabilitet af digitalt indhold til undervisningsformål og digitale applikationer og tjenester.

 5. At styrke samarbejdet med internationale organisationer og interessenter for bedre at forstå virkningerne af teknologi i undervisningen og udforske nye former for undervisning og læring.

Hvilke konkrete foranstaltninger er der tale om?

Denne meddelelse indeholder 24 foranstaltninger, som i høj grad vil forbedre anvendelsen af digitale teknologier i undervisningen og fremme digitale færdigheder (se hele listen i bilaget).

Hvordan vil disse 24 foranstaltninger blive finansieret/gennemført?

Foranstaltningerne vil modtage EU-støtte fra Erasmus+, Horisont 2020, det nye forsknings- og innovationsprogram, og fra struktur- og investeringsmidlerne. F.eks. vil Erasmus+ fra 2014 tilbyde finansiering til uddannelsesudbydere for at sikre, at de tilpasser deres forretningsmodel til den teknologiske udvikling, forstærker vurderingen af digitale færdigheder og støtter lærerne i deres udvikling gennem åbne onlinekurser. Alle undervisningsmaterialer, som er blevet til med støtte fra Erasmus+, vil være frit tilgængelige for offentligheden og have åbne licenser. Gennemførelsen vil også blive støttet gennem den åbne koordinationsmetode på uddannelsesområdet 2020.

Hvorfor er Kommissionens indsats nødvendig nu?

Fordi vi anvender digital teknologi i alle livets aspekter, men mange skoler og universiteter holder ikke trit med denne revolution.

F.eks. viser en undersøgelse, at

 1. 63 % af de niårige går i skoler, som mangler passende digitalt udstyr, hurtigt bredbånd og gode sammenkoblingsmuligheder

 2. mellem 50 % og 80 % af alle elever og studerende i EU-lande aldrig bruger digitale lærebøger, øvelsessoftware, udsendelser/podcasts, simuleringer eller undervisningsspil

 3. 70 % af lærerne gerne vil have undervisning for at forbedre deres ikt-færdigheder.

EU mangler en kritisk masse af indhold til undervisningsformål af høj kvalitet samt applikationer om specifikke emner og på flere sprog. Denne fragmentering af tilgange og markeder kan føre til en ny digital kløft mellem dem, der har adgang til innovativ teknologibaseret undervisning, og dem, der ikke har det.

Fig. 1: % af eleverne i fjerde klasse (9-10 år), hvis lærere anvender ikt i mere end 25 % af timerne

Fig. 2: % af eleverne i ottende klasse (13-14 år), hvis lærere anvender ikt i mere end 25 % af timerne

Kilde: European Schoolnet og Liege Universitet (2013)

Hvad har Kommissionen hidtil gjort for at afhjælpe dette problem?

Flere projekter og gode praksisser er blevet udviklet hidtil bl.a. med støtte fra EU-midler til finansiering af forskning og innovation. Mange af disse har været meget vellykkede, f.eks. ITEC: designing the future classroom (udform fremtidens klasseværelse) eller Open Discovery Space (plads til åbne opdagelser). Men integreringen af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) på uddannelsesområdet har endnu ikke opfyldt sit fulde potentiale.

Åbning af uddannelsessektoren behandler dette ved at hjælpe nationale myndigheder, uddannelsesinstitutioner, lærere, de lærende og interessenter til bedre at samordne deres tiltag og opdage nye arbejdsmetoder og nye måder at lære på.

Hvilke virkninger vil Åbning af uddannelsessektoren have?

 1. Flere og bedre åbne læringsmiljøer — dvs. udbredt anvendelse af ikt i undervisningen.

 2. Omkostningsbesparelser og bedre uddannelsesresultater gennem øget brug af åbne uddannelsesressourcer, såsom lærebøger, alle frit kan bruge, videoer, prøver og software, som kan tilpasses specifikke uddannelsesbehov. Da åbne uddannelsesressourcer er tilgængelige uden omkostninger for brugerne, kan de gøre uddannelse og erhvervsuddannelse billigere for myndigheder, institutioner og brugere.

 3. Organisatoriske ændringer på skoler, universiteter og videreuddannelsesinstitutioner, der støtter integrationen af nye teknologier og åbne uddannelsesressourcer af høj kvalitet.

 4. Bedre ikt-infrastruktur og internetforbindelser i skolerne

 5. Større efterspørgsel efter nyt interaktivt indhold og nye interaktive læringsredskaber, hvilket vil bidrage til at opbygge nye virksomheder i Europa omkring disse uddannelsesmæssige behov.

Hvornår kan vi forvente at se resultater?

Tidsplanen for de 24 foranstaltninger varierer. Open Education Europa-portalen åbner i dag, nogle af de eksisterende projekter vil blive større og andre som EPALE, den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa, vil blive lanceret i begyndelsen af 2015.

Hvad kan man bruge "Open Education Europa"-websiden til?

Open Education Europa er en kvikskranke for åbne uddannelsesressourcer i Europa. Et sted, hvor du kan finde materiale på dit eget sprog, som lærere og studerende gratis kan anvende og udveksle.

Hvordan hænger Åbning af uddannelsessektoren sammen med Kommissionens årlige landespecifikke henstillinger til medlemsstaterne?

En gang om året evaluerer Kommissionen de økonomiske og sociale resultater for hver medlemsstat og kommer med landespecifikke henstillinger, der tjener som retningslinjer for de nationale politikker i det kommende år. Åbning af uddannelsessektoren er en del af Kommissionens bidrag til dette formål på EU-plan.

Alle medlemsstater modtog henstillinger vedrørende uddannelse inden for rammerne af det europæiske semesters landespecifikke henstillinger i 2013. Den seneste rapport med landespecifikke henstillingerMoving Europe Beyond the Crisis (få Europa ud på den anden side af krisen), offentliggjort i maj 2013 — klarlægger behovet i alle medlemsstater for større investeringer i uddannelse, for at give unge de færdigheder de har brug for i det 21. århundredes økonomi, og for at fremme innovation og konkurrencedygtighed.

STUDERENDE: Hvad vil Åbning af uddannelsessektoren betyde for studerende?

Flere af de digitale færdigheder, de behøver for at få gode job efter endt uddannelse, især for studerende uden god adgang til internettet eller til teknologi i hjemmet.

UNDERVISERE: Hvad vil det betyde for undervisere?

Mere af den digitale uddannelse og flere af de digitale færdigheder, de behøver for at kunne have selvtillid i klasseværelset. Åbning af uddannelsessektoren vil støtte lærernes professionelle udvikling gennem åbne onlinekurser i overensstemmelse med et projekt gennemført under det storstilede samarbejde om digitale jobs, og ved at skabe nye (eller ved at opgradere eksisterende) europæiske platforme for læreres praksisfællesskaber i hele EU, såsom eTwinning og EPALE — den elektroniske platform for voksenundervisning i Europa.

REGERINGER: Hvad vil det betyde for nationale myndigheder?

Mange nationale myndigheder har foretaget betydelige investeringer i ikt med henblik på uddannelse og erhvervsuddannelse, men denne investering giver sjældent det forventede afkast. Åbning af uddannelsessektoren er en mulighed for medlemsstaterne til at arbejde sammen og lære af hinandens erfaringer, så man undgår dobbeltarbejde og kan nedbringe omkostningerne.

INDUSTRIEN: Hvad vil det betyde for digitale virksomheder og uddannelsesvirksomheder?

Ud over uddannelsesinstitutioner er uddannelse også understøttet af en industri, som skaber lærebøger, e-læringsredskaber og applikationer til matematik, læring af sprog, undervisningsspil og andet undervisningsmateriale. En mere omfattende anvendelse af teknologi i uddannelse giver en række nye muligheder for industrien, og koordinering på europæisk plan vil fremskynde udviklingen af disse markeder.

Hvordan vil traditionelle udgivere af undervisningsmateriale blive berørt?

Europa-Kommissionen erkender, at digitale teknologier kan have negative virkninger for tidligere forretningsmodeller, men fremhæver behovet for, at udgiverne arbejder tæt sammen med myndigheder, institutioner og ikt-virksomheder for at udnytte de nye muligheder, der kommer med disse nye former for læring.

Udgiverne er bekymret over, at åbne uddannelsesressourcer ikke lever op til de strenge kvalitetskontrolprocedurer, som har kendetegnet markedet for trykte medier. Kommissionen støtter fortsat materialer af høj kvalitet og er neutral med hensyn til specifikke forretningsmodeller.

Hvad kommer dette til at betyde for intellektuelle ejendomsrettigheder?

Undersøgelser viser, at over 50 % af lærerne ikke deler deres undervisningsmateriale, fordi de er bekymrede for de retslige konsekvenser. Dette forhindrer samarbejdsorienterede og individualiserede undervisnings- og læringspraksisser.

Åbne uddannelsesressourcer offentliggøres sædvanligvis under licenser, der tillader fri brug, genbrug og deling. Mens disse åbne licenser ikke anfægter den nuværende ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder, kan de stadig udgøre en udfordring for forlags eller universiteters traditionelle forretningsmodeller.

Åbning af uddannelsessektoren vil lette forsøg på at teste indvirkningen på forretningsmodeller og vil fremme udveksling af god praksis. Det foreslås desuden at udvikle tekniske løsninger, der giver klar information om ophavsret og åbne licenser til brugerne af digitale undervisningsressourcer. F.eks. gør industriens initiativ Linked Content Coalition (koalitionen om forbundet indhold), der har til formål at gøre det lettere at identificere rettighedshaverne, det derfor lettere lovligt at udnytte ophavsretligt beskyttet materiale.

Foranstaltninger under Åbning af uddannelsessektoren

Hvad er det?

Foranstaltning for...

Åbne læringsmiljøer: Muligheder for organisationer, lærere og elever til at innovere

Støtte uddannelsesinstitutioner i at udvikle nye forretnings- og uddannelsesmodeller og iværksætte omfattende forsknings- og politikforsøg for at afprøve innovative pædagogiske tilgange, udvikling af læseplaner og vurderinger af færdigheder

Kommissionen gennem Erasmus+ og Horisont 2020

Støtte læreres faglige udvikling gennem åbne onlinekurser på grundlag af forpligtelser indgået inden for rammerne af det storstilede samarbejde om digitale jobs og ved at skabe nye og opgradere eksisterende europæiske platforme for læreres praksisfællesskaber (f.eks. eTwinning og EPALE) for at skabe samarbejdsprægede peer-baserede undervisningsmetoder i hele EU

Kommissionen gennem Erasmus+ og Horisont 2020

Undersøge og i samarbejde med interessenterne og medlemsstaterne afprøve digitale kompetencerammer og selvevalueringsværktøjer til lærende, undervisere og organisationer

Kommissionen gennem Erasmus+ og Horisont 2020

Undersøge hvordan etablerede og nye redskaber til validering og anerkendelse af kvalifikationer, såsom "open badges", kan tilpasses de lærendes behov. Sikre at gennemskueligheds-og anerkendelsesinstrumenterne for formel uddannelse er tilpasset de nye læringsformer, herunder validering af færdigheder, der er erhvervet online, i overensstemmelse med nationale redskaber i forbindelse med Rådets henstilling om validering af ikke-formel og uformel læring

Kommissionen gennem Erasmus+ og Horisont 2020

Medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne

Koordinere og fremme udveksling af erfaringer og resultater, der er opnået i de nationale programmer, mellem medlemsstaterne og yde målrettet politisk vejledning til klynger af medlemsstater for at hjælpe dem med at indkredse vellykkede foranstaltninger, der kan løse deres problemer på baggrund af de landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester/Europa 2020

Kommissionen gennem Erasmus+ og Horisont 2020

Støtte innovative undervisnings- og læringsmiljøer, herunder gennem EU's struktur- og investeringsfonde

Medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne

Støtte lærerne i at erhverve et højt niveau af digitale kompetencer og indføre innovative undervisningsmetoder gennem fleksibel uddannelse, incitamentsordninger, reviderede læseplaner for lærernes grunduddannelse og nye faglige evalueringsmekanismer

Medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne

Styrke digitale færdigheder i uddannelsesinstitutioner, herunder blandt dårligt stillede grupper, og genoverveje de lærendes vurderinger for at sikre, at alle færdigheder, der erhverves gennem digital læring, kan anerkendes

Medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne

Åbne uddannelsesressourcer: Muligheder for at anvende åben viden som grundlag for bedre kvalitet og adgang

Sikre at alle undervisningsmaterialer, som er blevet til med støtte fra Erasmus+, er tilgængelige for offentligheden på åbne tilladelser og fremme lignende fremgangsmåder gennem EU's programmer

Kommissionen

Anvende de nye programmer Erasmus+ og Horisont 2020 til at fremme partnerskaber mellem skabere af indhold til uddannelsesformål (f.eks. lærere, forlag, ikt-virksomheder) for at øge udbuddet af åbne uddannelsesressourcer af høj kvalitet og andre digitale undervisningsmaterialer på forskellige sprog, til at udvikle nye forretningsmodeller og til at udvikle tekniske løsninger, der giver klar information om ophavsret og åbne licenser til brugere af digitale uddannelsesmæssige ressourcer

Kommissionen

Lancere Open Education Europa-portalen og knytte den til eksisterende samlinger af åbne uddannelsesressourcer på forskellige sprog, hvorved lærende, undervisere og forskere bringes sammen med henblik på at forbedre tiltrækningskraften og synligheden af åbne uddannelsesressourcer af høj kvalitet, der produceres i EU

Kommissionen

Fremme politikker for fri adgang til offentligt finansierede undervisningsmaterialer

Medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne

Tilskynde formelle uddannelsesinstitutioner til at medtage digitalt indhold, herunder åbne uddannelsesressourcer, blandt de anbefalede undervisningsmaterialer til de lærende på alle uddannelsesniveauer og tilskynde til produktion, herunder gennem offentlige indkøb, af undervisningsmateriale af høj kvalitet, hvis ophavsret ville tilhøre offentlige myndigheder

Medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne

Forbindelser og innovation: Partnerskaber for infrastruktur, nye produkter og tjenesteydelser samt interoperabilitet

Fremme udviklingen af åbne rammer og standarder for interoperabilitet og portabilitet for digitalt undervisningsindhold, applikationer og tjenester, herunder åbne uddannelsesressourcer, udforske et potentielt samarbejde med de europæiske standardiseringsorganisationer og -programmer og udvikle komponenter til en effektiv markedsplads for undervisningsteknologier, herunder koordinering af fælles specifikationer for offentlige indkøb af innovative løsninger for at støtte udbredelsen af udstyr, software og indhold til en rimelig pris

Kommissionen gennem Erasmus+ og Horisont 2020

Fremme forskning og innovation inden for fleksible undervisningsteknologier, læringsanalyse og digitale undervisningsspil og skabe forbindelser med innovative iværksættere

Kommissionen gennem Erasmus+ og Horisont 2020

Opkoble alle skoler, hvilket ideelt set omfatter forbindelser til individuelle klasseværelser, til bredbånd og opgradere deres ikt-udstyr og udvikle tilgængelige, åbne nationale samlinger af digital læring og undervisning ved hjælp af struktur- og investeringsfonde inden 2020

Medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne

En samordnet indsats for at udnytte mulighederne i den digitale revolution

Lancere en platform, som er åben for alle interessenter (lærere, de lærende, familier, digitale fællesskaber, økonomiske og sociale partnere osv.) til at registrere og måle uddannelsesinstitutionernes digitale status

Kommissionen gennem Erasmus+ og Horisont 2020

Oprette et europæisk knudepunkt for digitalt innovative uddannelsesinstitutioner og fremhæve og afprøve innovative ikt-baserede pædagogiske og organisatoriske praksisser

Kommissionen gennem Erasmus+ og Horisont 2020

Fremme netværk af frivillige lærere, digitale samfund og ikt-eksperter i at lancere initiativer (f.eks. kurser i kodning eller programmer, der giver unge, der har forladt skolen tidligt, mulighed for at vende tilbage til skolebænken) og etablere priser til lærere for en pædagogisk god anvendelse af ikt for alle uddannelsessektorer. Pris for digital ekspertise

Medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne

Støtte fra Europa-Kommissionen til bedre viden og stærkere evidensbaserede politikker

Udføre en omfattende undersøgelse af fremsynsscenarier for uddannelse i Europa i 2030, efter at have hørt relevante aktører såsom European Round Table of Industrialists (ERT), European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), League of European Research Universities (LERU), European University Association (EUA) og European Schoolnet på baggrund af det arbejde, der er udført af JRC-IPTS, og i overensstemmelse med det løbende FUTURIUM-projekt. For så vidt angår de videregående uddannelser, vil Kommissionen også fortsætte arbejdet i gruppen på højt plan om modernisering af de videregående uddannelser med henblik på at udarbejde henstillinger om de nye former for læring

Kommissionen

Udvikle måleværktøjer og indikatorer med henblik på bedre at måle integrationen af ikt i undervisnings- og videreuddannelsesinstitutioner og støtte EU-dækkende kvantitative undersøgelser

Kommissionen

Iværksætte en særlig konsekvensanalyse for de økonomiske og sociale virkninger af et EU-initiativ for at fremme åben adgang til undervisningsmaterialer produceret ved hjælp af offentlige midler

Kommissionen

Sammen med rettighedshaverne, læreanstalterne og andre uddannelsesmæssige interessenter udforske måder, hvorpå man kan forstå og vurdere de nuværende praksisser og behov for at udveksle undervisningsmaterialer (herunder åbne uddannelsesressourcer), herunder dem, der følger af ophavsret og licensordninger, flersprogethed, kvalitetssikring osv. i både nationale og grænseoverskridende situationer

Kommissionen

Yderligere oplysninger

Se også IP/13/859

Undersøgelse af ikt i skoler

Fremskridt i teknologibaseret undervisning


Side Bar