Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 25. září 2013

„Otevření systémů vzdělávání“ – časté otázky

Co je myšleno „otevřením systémů vzdělávání“?

Otevření systémů vzdělávání znamená využití digitální revoluce v oblasti vzdělávání. Digitální technologie umožňují všem, aby se učili kdekoliv, kdykoliv, prostřednictvím jakéhokoliv zařízení a za podpory libovolné osoby.

Jaké jsou hlavní cíle této iniciativy?

 1. Vytvořit příležitosti pro organizace, učitele, studenty a žáky, aby byli při výuce a studiu inovativnější prostřednictvím lepšího využití digitálních technologií a digitálního obsahu. Komise poskytne organizacím podporu na přezkum jejich strategií, propagaci reforem ke zlepšení vzdělávání učitelů, vytváření „komunit odborníků“ mezi učiteli a bude povzbuzovat inovativní učební osnovy.

 2. Stimulovat používání otevřených vzdělávacích zdrojů tím, že se zajistí, aby byly vzdělávací materiály vytvořené s podporou veřejného financování, jako je nový vzdělávací program EU Erasmus+, volně dostupné. Dnes spuštěný nový evropský portál otevřeného vzdělávání „Open Education Europa“ bude přístupovým bodem k vysoce kvalitním otevřeným vzdělávacím zdrojům vytvořeným v Evropě, a to v jejich původním jazyce. Otevřenými vzdělávacími zdroji jsou vzdělávací zdroje, převážně v digitální podobě, které mohou být uživateli používány a sdíleny bezplatně.

 3. Zvýšit pro uživatele transparentnost vzdělávacích zdrojů z hlediska autorských práv.

 4. Infrastruktura informačních a komunikačních technologií a připojení k internetu jsou na školách často na nedostatečné úrovni. Otevření systémů vzdělávání pomůže zavést do tříd a škol širokopásmové připojení a podpoří informační a komunikační technologie pro vzdělávání a odbornou přípravu. Otevření systémů rovněž podnítí trh k vytvoření nového obsahu a výukových nástrojů prostřednictvím podpory vývoje otevřených rámců a norem pro interoperabilitu a přenositelnost digitálního vzdělávacího obsahu, aplikací a služeb.

 5. Posílit spolupráci s mezinárodními organizacemi a zúčastněnými stranami s cílem lépe porozumět vlivu technologie na vzdělávání a prozkoumat nové způsoby výuky a učení.

O jaká konkrétní opatření se jedná?

Toto sdělení obsahuje 24 opatření, která do značné míry zlepší používání digitálních technologií v oblasti vzdělávání a budou stimulovat digitální dovednosti (úplný seznam opatření je k dispozici v příloze).

Jak bude těchto 24 opatření financováno a provedeno?

Na tato opatření budou poskytnuty finanční prostředky z programů Erasmus+, Horizont 2020, což je nový program pro výzkum a inovace, a také ze strukturálních a investičních fondů. Například Erasmus+ bude od roku 2014 poskytovat finanční prostředky poskytovatelům služeb v oblasti vzdělávání určené na přizpůsobení jejich obchodních modelů technologickým změnám, podporu hodnocení digitálních dovedností a stimulaci profesního rozvoje vyučujících prostřednictvím otevřených internetových kurzů. Všechny vzdělávací materiály podporované programem Erasmus+ budou bezplatně přístupné veřejnosti na základě otevřených licencí. Provádění bude podpořeno rovněž prostřednictvím otevřené metody koordinace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Proč musí Komise jednat právě nyní?

Protože využíváme digitální technologie ve všech oblastech života, avšak řada škol a univerzit tempu této revoluce nestačí.

Například jedna studie ukazuje, že:

 1. 63 % žáků ve věku 9 let se učí ve školách, které nemají vhodné digitální vybavení, rychlé širokopásmové připojení a vysokou konektivitu;

 2. v zemích EU digitální učebnice, software pro procvičování, vysílání a podcasty, simulace či výukové hry vůbec nepoužívá 50–80 % studentů;

 3. 70 % učitelů by rádo absolvovalo školení zaměřené na zlepšení dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Evropská unie trpí nedostatkem kvalitního vzdělávacího obsahu a aplikací v určitých předmětech a četných jazycích. Tato fragmentace přístupů a trhů může vést k vytvoření nové digitální propasti mezi těmi, kdo mají přístup k inovativnímu vzdělávání založenému na technologiích a těmi, kdo takový přístup nemají.

Graf 1: procentní podíl žáků ve věku 9–10 let, při jejichž výuce učitelé používají informační a komunikační technologie při více než 25 % hodin výuky

Graf 2: procentní podíl žáků ve věku 13-14 let, při jejichž výuce učitelé používají informační a komunikační technologie při více než 25 % hodin výuky

Zdroj: organizace European Schoolnet a univerzita v Lutychu (2013)

Co Komise doposud pro vyřešení tohoto problému podnikla?

Doposud bylo vytvořeno několik projektů a osvědčených postupů, mimo jiné díky finančním prostředkům EU na výzkum a inovace. Mnohé z nich byly velice úspěšné: např. ITEC: designing the future classroom nebo Open Discovery Space. Integrace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání a odborné přípravy však ještě nebyla provedena v plném možném rozsahu.

Otevření systémů vzdělávání tento problém řeší tak, že pomáhá vnitrostátním státním správám, vzdělávacím institucím, učitelům, studujícím a zúčastněným stranám lépe koordinovat jejich činnosti a objevovat nové způsoby práce a výuky.

Jaký bude mít otevření systémů vzdělávání dopad?

 1. Větší počet lepších otevřených vzdělávacích prostředí, což povede k velkému rozšíření využívání informačních a komunikačních technologií ve třídách.

 2. Úspora nákladů a lepší vzdělávací výsledky díky zvýšenému využívání otevřených vzdělávacích zdrojů, jako jsou zdarma použitelné učebnice, videa, testy a počítačové programy, které je možné přizpůsobit individuálním vzdělávacím potřebám. Protože jsou otevřené vzdělávací zdroje dostupné uživatelům zdarma, mohou přispět ke zlevnění vzdělávání a odborné přípravy pro státní správu, instituce i pro uživatele.

 3. Organizační změna ve školách, na univerzitách a v institucích odborné přípravy, která podpoří integraci nových technologií a vysoce kvalitních otevřených vzdělávacích zdrojů.

 4. Lepší infrastruktura informačních a komunikačních technologií a konektivita ve školách

 5. Větší poptávka po novém interaktivním obsahu a výukových nástrojích, což pomůže vytvořit v Evropě nové podniky zaměřené na tyto vzdělávací potřeby.

Kdy se tato opatření projeví?

Časový průběh uvedených 24 opatření se liší. Portál „Open Education Europa“ se otevírá již dnes, u některých stávajících projektů dojde k jejich rozšíření, a jiné, jako je EPALE (elektronické platformy pro vzdělávání dospělých v Evropě), budou zahájeny počátkem roku 2015.

Jaké funkce budou plnit internetové stránky „Open Education Europa“?

„Open Education Europa“ je jednotné kontaktní místo pro vzdělávací zdroje v Evropě. Místo, kde můžete nalézt materiály ve svém vlastním jazyce, které mohou vyučující a studenti zdarma používat a sdílet.

Jak souvisí otevření systémů vzdělávání s každoročními doporučeními Komise pro jednotlivé členské státy?

Jednou ročně Komise přezkoumává hospodářskou a sociální výkonnost každého členského státu EU a vydává doporučení pro jednotlivé země, jež budou vodítkem pro vnitrostátní politiky v příštím roce. Otevření systémů vzdělávání je součástí reakce Komise související s tímto úkolem na úrovni EU.

Všechny členské státy obdržely doporučení týkající se vzdělávání, která byla vydána pro jednotlivé země v rámci evropského semestru 2013. Nejnovější zpráva o doporučeních pro jednotlivé zeměPřekonání krize v Evropě, zveřejněná v květnu 2013 zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny členské státy více investovaly do vzdělávání a do přípravy mladých lidí, aby měli dovednosti potřebné pro ekonomiku 21. století, a do posílení inovací a konkurenceschopnosti.

STUDENTI: Co bude otevření systémů vzdělávání znamenat pro studenty?

Více digitálních dovedností, které jsou třeba pro získání dobrého pracovního místa po ukončení vzdělávání, a to zejména pro studenty, kteří doma nemají dobrý přístup k internetu a technologiím.

UČITELÉ: Co bude otevření systémů vzdělávání znamenat pro ně?

Více školení v oblasti digitálních technologií a více dovedností, které potřebují, aby se ve třídě cítili sebejistě. Otevření systémů vzdělávání podpoří profesní rozvoj učitelů prostřednictvím otevřených internetových kurzů v souladu s projektem Velká koalice pro digitální pracovní místa a také vytvářením nových (nebo rozšířením stávajících) evropských platforem pro komunity odborníků z oboru školství, např.eTwinning a EPALE - elektronické platformy pro vzdělávání dospělých v Evropě.

STÁTNÍ SPRÁVA: Co to bude znamenat pro vnitrostátní orgány?

Řada vnitrostátních orgánů výrazně investovala do informačních a komunikačních technologií určených pro vzdělávání a odbornou přípravu, avšak tyto investice málokdy přinášejí očekávané výsledky. Otevření systémů vzdělávání představuje pro členské státy příležitost pracovat společně a učit se vzájemně ze svých zkušeností, čímž se zabrání duplikaci a sníží se náklady.

ODVĚTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Co to bude znamenat pro podniky v oblasti digitálních technologií a vzdělávání?

Vzdělávání nepodporují pouze vzdělávací instituce, ale také odvětví, které poskytuje učebnice, nástroje a aplikace pro elektronickou výuku matematiky a výuku jazyků, vzdělávací hry a další výukové materiály. Širší využití technologií ve vzdělávání otevírá pro toto odvětví celou škálu nových možností a koordinace na evropské úrovni uspíší růst trhů s těmito produkty.

Co mohou očekávat tradiční vydavatelé vzdělávacích materiálů?

Komise je si vědoma toho, že digitální technologie zasáhnou do předchozích obchodních modelů, avšak zdůrazňuje, že je nezbytné, aby vydavatelé úzce spolupracovali s orgány, institucemi a společnostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií, aby se mohli chopit nových příležitostí, které přicházejí společně s těmito novými způsoby výuky.

Vydavatelé se obávají, že na otevřené vzdělávací zdroje se nevztahují přísné postupy kontroly kvality, jež jsou charakteristické pro trh s tištěnými materiály; Komise i nadále podporuje vysoce kvalitní materiály a zůstává nezaujatá vůči konkrétním obchodním modelům.

Co to bude znamenat pro práva duševního vlastnictví?

Studie ukazují, že více než 50 % učitelů nesdílí své výukové materiály, protože se obávají právních důsledků. To představuje překážku pro společně vytvářené a personalizované výukové a vzdělávací postupy.

Otevřené vzdělávací zdroje jsou obvykle zpřístupňovány v rámci licencí, které umožňují bezplatné využití, opakované využití a sdílení. Ačkoliv tyto otevřené licence nejsou v rozporu s právy duševního vlastnictví, mohou stále představovat problém pro tradiční obchodní modely vydavatelů nebo univerzit.

Otevření vzdělávacích systémů usnadní experimenty pro testování dopadu otevřených licencí na obchodní modely a podpoří výměnu osvědčených postupů. Nabízí se rovněž tvorba technických řešení, která uživatelům digitálních vzdělávacích zdrojů poskytnou transparentní informace o autorských právech a otevřených licencích. Například iniciativa Linked Content Coalition, která vznikla z podnětu odvětví, usilující o snazší určení majitelů autorských práv, čímž se zjednoduší legální využití materiálů chráněných autorskými právy.

Opatření v rámci „otevření systémů vzdělávání“

Co?

Opatření provádí...

Otevřená vzdělávací prostředí: příležitosti k inovacím pro organizace, učitele a žáky

Podporovat vzdělávací instituce při vytváření nových obchodních a vzdělávacích modelů a zahájit rozsáhlé experimentování v oblasti politik a výzkumu pro účely testování inovativních pedagogických přístupů, rozvoje studijních programů a hodnocení dovedností;

Komise prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020

Podporovat profesní rozvoj učitelů prostřednictvím otevřených on-line kurzů, a to v souladu se závazky přijatými v rámci Velké koalice pro digitální pracovní místa, jakož i vytvářením nových evropských platforem pro komunity odborníků z oboru školství a rozšířením platforem již existujících (např. eTwinning, EPALE) s cílem vytvořit výukové postupy založené na spolupráci mezi kolegy z celé EU;

Komise prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020

Ve spolupráci se zúčastněnými stranami a členskými státy zkoumat a testovat rámce digitálních schopností a nástroje pro sebehodnocení určené žákům, učitelům a organizacím;

Komise prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020

Zkoumat, jak by bylo možno přizpůsobit potřebám studentů již zavedené a nově se objevující nástroje pro validaci a uznávání dovedností, jako jsou standardní internetová osvědčení („open badges“); zajistit, aby nástroje pro transparentnost a uznávání dovedností pro oblast formálního vzdělávání byly přizpůsobeny novým formám učení, včetně validace dovedností nabytých on-line, a to v souladu s vnitrostátními nástroji v rámci doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení;

Komise prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020

Členské státy a vzdělávací instituce

Koordinovat a zprostředkovávat výměnu zkušeností a výsledků, kterých se dosáhlo v rámci vnitrostátních programů, mezi členskými státy a poskytovat cílené politické pokyny uskupením členských států, a tak jim pomoci identifikovat úspěšná opatření, která jim pomohou plnit jejich úkoly s ohledem na doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru nebo strategie Evropa 2020;

Komise prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020

Podporovat inovativní výukové a vzdělávací prostředí, mimo jiné využíváním strukturálních a investičních fondů;

Členské státy a vzdělávací instituce

Pomáhat učitelům při získávání schopností dokonale pracovat s digitálními technologiemi a osvojit si inovativní výukové postupy prostřednictvím flexibilní odborné přípravy, režimů pobídek, revidovaných osnov pro počáteční vzdělávání učitelů a nových mechanismů odborného hodnocení;

Členské státy a vzdělávací instituce

Posílit digitální dovednosti v institucích působících v oblasti vzdělávání a profesní přípravy, a to i mezi znevýhodněnými skupinami, a znovu posoudit hodnocení studentů, aby se zaručilo, že všechny dovednosti získané prostřednictvím digitálního vzdělávání mohou být uznány.

Členské státy a vzdělávací instituce

Otevřené vzdělávací zdroje: příležitost používat otevřené znalosti v zájmu lepší kvality a snadnějšího přístupu

Zajistit, aby všechny vzdělávací materiály, které jsou podporovány z programu Erasmus+, byly dostupné veřejnosti v rámci otevřené licence a prosazovat podobné postupy v rámci programů EU;

Komise

Využít nové programy Erasmus+ a program Horizont 2020 s cílem podpořit partnerství mezi tvůrci vzdělávacího obsahu (např. učiteli, vydavateli a společnostmi působícími v oblasti IKT), dále s cílem zvýšit nabídku kvalitních otevřených vzdělávacích zdrojů a dalších digitálních výukových materiálů v různých jazycích a vytvořit nové obchodní modely a technická řešení, jež uživatelům digitálních vzdělávacích zdrojů nabízejí transparentní informace o autorských právech a otevřené licence;

Komise

Zahájit činnost evropského portálu otevřeného vzdělávání Open Education Europa, který bude propojen se stávajícími archivy otevřených vzdělávacích zdrojů v různých jazycích a který propojí studenty, učitele a výzkumné pracovníky, čímž se kvalitní otevřené vzdělávací zdroje vyrobené v EU stanou atraktivnějšími a viditelnějšími;

Komise

Podporovat politiky otevřeného přístupu ke vzdělávacím materiálům financovaným z veřejného rozpočtu;

Členské státy a vzdělávací instituce

Podporovat instituce zajišťující formální vzdělávání a odbornou přípravu v tom, aby začlenily digitální obsah, včetně otevřených vzdělávacích zdrojů, do doporučených vzdělávacích materiálů pro studenty na všech úrovních vzdělávání. Dále by měly podporovat výrobu – a to i prostřednictvím veřejných zakázek – vysoce kvalitních vzdělávacích materiálů, jejichž autorská práva by příslušela veřejným orgánům.

Členské státy a vzdělávací instituce

Konektivita a inovace: partnerství v oblasti infrastruktur, nových výrobků a služeb, jakož i interoperability

Podporovat vypracování otevřených rámců a norem v oblasti interoperability a přenositelnosti digitálního vzdělávacího obsahu, aplikací a služeb, včetně otevřených vzdělávacích zdrojů, přičemž bude spolupracovat s evropskými normalizačními organizacemi a v rámci příslušných programů. Dále bude vytvářet složky pro účinný trh se vzdělávacími technologiemi, včetně koordinace společných specifikací pro zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení, aby tak přispěla k zavádění cenově dostupných zařízení, softwaru a obsahu;

Komise prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020

Podporovat výzkum a inovace v oblasti adaptivních technologií učení, analýzy učení a digitálních her koncipovaných pro studijní účely za současného vytváření vazeb s inovativními podnikateli;

Komise prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020

Každé škole poskytnout širokopásmové připojení, a to v ideálním případě každé jednotlivé učebně, modernizovat jejich vybavení IKT a do roku 2020 vyvinout přístupné, otevřené, vnitrostátní archivy digitálního vzdělávání za současného využití strukturálních a investičních fondů.

Členské státy a vzdělávací instituce

Společně se snažit využít příležitostí, které nabízí digitální revoluce

Otevřít platformu přístupnou všem zúčastněným stranám (učitelům, studentům, rodinám, digitálním komunitám, hospodářským a sociálním partnerům atd.) pro účely zaznamenávání a referenčního srovnávání stavu digitálních technologií ve vzdělávacích institucích;

Komise prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020

Zřídit evropské středisko vzdělávacích institucí zaměřených na inovativní digitální technologie prezentující a řídící inovativní pedagogické a organizační postupy založené na IKT;

Komise prostřednictvím programů Erasmus+ a Horizont 2020

Podporovat sítě dobrovolných učitelů, digitálních komunit a odborníků na IKT při zahajování iniciativ (jako jsou například kurzy programování nebo programy návratu do škol) a ve všech odvětvích vzdělávání zřídit ceny pro učitele za řádné využití IKT v jejich pedagogické práci. Evropská cena za digitální excelenci.

Členské státy a vzdělávací instituce

Jak Evropská komise přispívá ke zlepšení znalostí a k posílení politik založených na důkazech

Provede komplexní průzkum scénářů možných prognóz týkajících se vzdělávání v Evropě v roce 2030, a sice ve formě konzultací s příslušnými aktéry, jako je Evropský kulatý stůl průmyslníků (European Round Table of Industrialists –ERT), Evropská asociace univerzit dálkového studia (European Association of Distance Teaching Universities – EADTU), Liga evropských výzkumných univerzit (League of European Research Universities – LERU), Asociace evropských univerzit (European University Association – EUA) a Evropská síť škol (European Schoolnet). Uvedený průzkum bude vycházet z prací Společného výzkumného střediska (JRC) – Institutu pro perspektivní technologické studie a bude v souladu s probíhajícím projektem FUTURIUM . Pokud jde o vysokoškolské vzdělávání, Komise bude rovněž dále spolupracovat se skupinou na vysoké úrovni pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání s cílem stanovit doporučení o nových způsobech učení;

Komise

Vyvine měřící nástroje a ukazatele pro důkladnější monitoring začleňování IKT do institucí zaměřených na výuku a odbornou přípravu a podpoří celoevropské kvantitativní průzkumy;

Komise

Zahájí posouzení dopadů, konkrétně hospodářských a sociálních dopadů iniciativy EU zaměřené na podporu otevřeného přístupu ke vzdělávacím materiálům, jejichž výroba byla financována z veřejných prostředků;

Komise

S nositeli práv, vzdělávacími institucemi a jinými zúčastněnými stranami působícími v oblasti vzdělávání posoudí různé metody, aby pochopila a vyhodnotila současné postupy a potřeby sdílení vzdělávacích materiálů (mimo jiné také otevřených vzdělávacích zdrojů), mimo jiné pokud jde o režimy autorského práva a udělování licencí, mnohojazyčnost, zajišťování kvality atd., a to jak ve vnitrostátním, tak v přeshraničním kontextu.

Komise

Další informace

Viz také IP/13/859

ICT in schools study (Studie o využívání informačních a telekomunikačních technologií ve školách)

Advances in technology enhanced learning (Pokroky v oblasti učení za podpory technologií)


Side Bar