Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Oznam

Brusel 11. septembra 2013

Komisia prijala návrhy regulačných opatrení na vybudovanie prepojeného kontinentu

Komisia dnes prijala významné návrhy regulačných opatrení na dobudovanie jednotného trhu v oblasti telekomunikácií a dosiahnutie prepojeného kontinentu.

Prepojený kontinent znamená: Rýchlejšie pripojenie. Uľahčenie podnikania. Zjednodušenie života. Prípravu na budúcnosť.

Tento balík obsahuje opatrenia v prospech jednotného trhu a neutrality siete, a zároveň proti príplatkom za roaming a byrokratickým obmedzeniam.

1. Prehľad

V čom spočíva dôležitosť týchto opatrení pre rast?

Európa naliehavo potrebuje využiť nové zdroje rastu a inovácií. Keďže v súčasnosti konkurencieschopnosť každého sektora hospodárstva čoraz viac závisí od dobrej prepojiteľnosti, riešenie spočíva v lepšom zapojení digitálnej technológie a IKT, ktoré sú zdrojom polovice rastu našej produktivity, do služieb jednotného trhu, nášho korunného klenotu. Nemôžeme si dovoliť zostať uviaznutí v spleti 28 vnútroštátnych trhov, pretože v tom prípade už nebudeme schopní dodávať digitálnemu hospodárstvu suroviny, ktoré potrebuje: prepojiteľnosť a výhody plynúce z rozsahu trhu.

Ak sa digitálnemu ekosystému vytvoria podmienky, rastie rýchlo (rýchlejšie než čínske hospodárstvo) a vytvára pracovné miesta (794 000 miest v odvetví aplikácií, a to len za päť rokov, počas ktorých sa hospodárstvo nachádzalo v recesii), pričom prostredníctvom zvýšenia produktivity, efektívnosti a príjmov podnecuje inovácie a podnikanie v celom hospodárstve. Ak by sa dobudoval jednotný trh v oblasti telekomunikácií, ktorý je chýbajúcim uholným kameňom v základoch tohto digitálneho ekosystému, priniesol by trvalé zvýšenie HDP (oproti roku 2010) o takmer 1 % každý rok.

Aký bude vplyv na zamestnanosť a spotrebiteľov?

Európania zápasia s dôsledkami hospodárskej krízy. Je nevyhnutné, aby sa prijali všetky možné opatrenia, ktoré umožnia vytvárať pracovné miesta, a žiadne odvetvie neponúka lepšie príležitosti na rast zamestnanosti (hlavne pre mladých ľudí) ako digitálny sektor. Takisto je podstatné, aby občania mali neobmedzený prístup k internetu, ktorý je pre nich veľmi dôležitý, a aby boli chránení pred nespravodlivými poplatkami a nekalými praktikami, ako sú poplatky za roaming a netransparentné zmluvy.

A čo celosvetové vedúce postavenie EÚ a jej priemyslu?

Svet závidel Európe, keď sa na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia stala priekopníkom celosvetového odvetvia mobilných telekomunikácií (GSM), nášmu priemyslu však často chýbajú domáce odbytištia (napríklad pre 4G), spotrebitelia prichádzajú o najnovšie zlepšenia alebo nemôžu v plnej miere využívať svoje zariadenia, lebo nie sú dostupné zodpovedajúce siete. Tieto problémy sa bolestne dotýkajú všetkých odvetví a pripravujú Európu o naliehavo potrebné pracovné miesta, pretože spoločnosti z EÚ nie sú aktérmi na globálnom poli internetu. Mobilné siete 4. generácie sú dostupné v Lagose, Brusel ich však nemá.

V oblastiach, ako je elektronika, robotika a telekomunikačné zariadenia, Európa ešte stále má podniky, ktoré sú na svetovej úrovni. Priniesla inovácie do oblastí zdravotnej starostlivosti, technológií inteligentných miest, elektronických verejných služieb a otvoreného prístupu k údajom. Rozdrobený trh však nie je pripravený čeliť hospodárskej súťaži v celosvetovom meradle. Len jednotný trh v oblasti telekomunikácií umožní, aby bol celý digitálny ekosystém dynamickejší a aby opäť získal vedúcu úlohu na celosvetovej úrovni.

Čo navrhla Komisia?

Komisia navrhla legislatívne zmeny na doplnenie súčasného regulačného rámca, prostredníctvom ktorých by sa mali pretaviť do reality dve kľúčové zásady Zmluvy o EÚ, a síce na jednej strane sloboda poskytovať (digitálne) služby v celej EÚ a na strane druhej sloboda tieto služby spotrebúvať, a to bez ohľadu na to, kde v EÚ sa spotrebiteľ nachádza.

Tento cieľ sa má dosiahnuť tak, že sa odvetvie telekomunikácií úplne prenesie do veku internetu (stimuly pre nové obchodné modely a viac investícií) a odstránia sa prekážky a bariéry, aby sa z 28 európskych vnútroštátnych telekomunikačných trhov stal jednotný trh (pričom sa vychádza z rámcovej smernice o telekomunikáciách z roku 2009 a z viac než 26 rokov práce na vytvorení jednotného trhu). Aby sa zabezpečilo, že všetky skupiny zainteresovaných strán budú čistými príjemcami výhod, ktoré prináša, je návrh koncipovaný ako ucelený balík, a nie ako ponuka, z ktorej si každý vyberie to najlepšie.

Čo obsahuje návrh?

 • Zjednodušenie a obmedzenie regulácie pre spoločnosti,

 • väčšiu koordináciu prideľovania frekvenčného spektra, aby sa rozšírila dostupnosť bezdrôtového širokopásmového pripojenia, sietí 4G a aby sa podporil vznik celoeurópskych mobilných spoločností s integrovanými sieťami,

 • štandardizované veľkoobchodné produkty v záujme silnejšej hospodárskej súťaže medzi viacerými spoločnosťami,

 • ochranu otvoreného internetu na zaručenie neutrality siete, inovácií a práv spotrebiteľov,

 • vytlačenie príplatkov za roaming z trhu podľa zásady cukru a biča, aby sa príplatky za roaming stali minulosťou najneskôr do roku 2016,

 • ochranu spotrebiteľa: zrozumiteľné zmluvy s lepšie porovnateľnými informáciami a posilnenie práva na zmenu poskytovateľa alebo zmluvy.

  Čo návrh neobsahuje?

 • Jednotný telekomunikačný regulačný orgán,

 • eurotarifu na prepojovacie poplatky,

 • zmenu definície poskytovateľa elektronických komunikačných služieb,

 • celoeurópsku licenciu na frekvenčné spektrum,

 • zákaz diferencovaných internetových produktov.

Prečo je to také dôležité?

Telekomunikačné siete sú základom širšieho digitálneho hospodárstva. V súčasnosti každé odvetvie závisí od prepojiteľnosti. To znamená, že súčasný telekomunikačný sektor je brzdou pre zvyšok hospodárstva.

Pre väčšinu Európanov sú siete príliš pomalé, nespoľahlivé a nebezpečné, telekomunikačné spoločnosti majú často obrovské dlhy, čo im sťažuje investovanie do ich zlepšovania. Potrebujeme tento sektor od základu zmeniť, aby umožňoval vyššiu produktivitu, prinášal viac pracovných miest a silnejší rast.

Ako východiskový bod odvetvie potrebuje jednotný trh (ročné zvýšenie HDP o 0,9 %).Z makroekonomického hľadiska ide o najväčší samostatný rastový impulz, s ktorým sa dá v celoeurópskom meradle rátať v nadchádzajúcich rokoch.

Viac ako 4 z 10 spoločností je nespokojných s poskytovanými službami prepojiteľnosti. Služby považujú za nedostatočné a rýchlosti za príliš nízke. To predstavuje prekážku pre ich konkurencieschopnosť. Spotrebitelia majú dosť nespravodlivých poplatkov, zavádzajúcich informácií a nefunkčných zariadení. Predloženie tohto balíka je pre EÚ záležitosťou politickej dôveryhodnosti.

Čakanie poškodí všetkých, a to bez akejkoľvek záruky, že politické rokovania by mohli viesť k prevratným zmenám. Musíme konať teraz, aby sme nezaostávali za inými ekonomikami, pokiaľ ide o možnosť pristupovať k požadovanému online obsahu a využívať aplikácie podľa vlastného výberu, a aby sme odvrátili ešte väčšie škody, ktoré by mohli vzniknúť, ak bude pokračovať úpadok našich telekomunikačných spoločností či dokonca príde k ich konkurzom.

Čo sa vykonalo doteraz?

V záveroch svojho jarného zasadnutia v roku 2013 Európska rada vyzvala Komisiu, aby v dostatočnom predstihu pred októbrovým zasadnutím Rady predložila „konkrétne opatrenia s cieľom čo najskôr dosiahnuť jednotný trh v oblasti informačných a komunikačných technológií“. Do týchto návrhov boli pretavené tri roky konzultácií, verejných podujatí a súkromných stretnutí vrátane dvoch významných verejných podujatí s tisíckou účastníkov v júni.

2. Telekomunikačný sektor EÚ je v ťažkostiach

Došlo k obrovskému nárastu dopytu (najmä po dátových službách), od poslednej reformy telekomunikačných pravidiel EÚ (IP/11/622) sa však nepodarilo premeniť tento rast na finančné výhody. Príjmy klesajú, a to tak v reálnych číslach (– 2,2 % v roku 2011 a – 1,1 % v roku 2012), ako aj v porovnaní s USA či s ázijskými a ďalšími trhmi. Trhová kapitalizácia od roku 2011 klesla o 22 %. Okrem toho čistá miera investícií niekdajších európskych telekomunikačných monopolov sa takmer rovná nule, čo spôsobuje ich zaostávanie za konkurentmi (zdroj: HSBC). Investície do bezdrôtových sietí od roku 2002 predstavujú polovicu takýchto investícií v USA/Kanade.

Niektorí prevádzkovatelia zápasia s vysokou zadlženosťou, ktorá v niektorých prípadoch dosahuje trojnásobok hodnoty spoločnosti na burze (Telecom Italia) a prekračuje 30 miliárd EUR (Telefónica). Znížená výkonnosť v oblasti telekomunikácií je brzdou pre zvyšok hospodárstva. Poškodzuje predovšetkým odvetvia, ako sú výroba zariadení, internetové podnikanie, výroba automobilov, inteligentných predmetov, veľkoobchod, maloobchod a logistika, zdravotná starostlivosť a kreatívny priemysel.

Čo spôsobilo túto situáciu?

 • Odvetvie telekomunikácií sa len pomaly prispôsobuje novým podmienkam (napr. reakcia na Skype, dátová revolúcia, upúšťanie od ľahkých zdrojov zisku, ako je napr. roaming).

 • Kultúrne a regulačné rozdiely v Európe spôsobili, že nie je vnímaná ako miesto, kde je výhodné založiť alebo rozvíjať internetové podnikanie v globálnom meradle (v porovnaní so Silicon Valley).

 • Rozdrobenosť európskeho trhu a regulácia po vnútroštátnej línii bráni dosiahnutiu efektívnosti a výhod vyplývajúcich z rozsahu trhu.

 • Krátkodobý záujem národných vlád na čo najvyšších príjmoch z aukcií frekvenčných spektier odčerpal z mnohých telekomunikačných spoločností veľké sumy, čo spôsobilo nedostatok investícií do rozširovania sietí.

 • Podniky nemôžu obstarávať rozhodujúce „suroviny“, ako napríklad internetové pripojenie alebo prístup k harmonizovaným frekvenciám, od jedného poskytovateľa vo viacerých členských štátoch na základe jednotných podmienok podporujúcich hospodársku súťaž (pretože nám chýba jednotný trh s týmito „materiálmi“).

ROZDIELNE PODMIENKY NA TRHOCH V EURÓPE

 1. Poplatky za licencie sa pohybujú od 0 do 3 000 EUR.

 2. Niektoré krajiny dokonca určujú, aký typ písma je potrebné používať v spotrebiteľských zmluvách.

 3. Správne poplatky pre držiteľov licencie sa pohybujú v rozmedzí od 5 000 do 15 000 EUR. Rozdiel v príjmoch za minútu volania medzi krajinami EÚ predstavuje 774 %.

 4. Rozdiel medzi cenami práv na využívanie frekvenčného spektra môže dosahovať až 50-násobok nižšej ceny (pásmo 2 600 GHz).

 5. Veľkoobchodné ceny za prístup k metalickým sieťam, ktoré vlastníci sietí môžu účtovať svojim konkurentom, ktorí si siete prenajímajú, sa pohybujú v rozsahu od 4 do 14 EUR mesačne (rozdiel 333 %).

 6. Prakticky každý členský štát uplatňuje odlišný prístup k regulácii veľkoobchodných trhov so širokopásmovým pripojením.

 7. Ceny za minútu pri medzinárodných volaniach v mobilných sieťach sa v rámci EÚ pohybujú od 0,35 do 1,19 EUR.

3. Vytvorenie udržateľných pracovných miest

Prepojený kontinent poskytne základ pre udržateľné pracovné miesta s dobrými platovými podmienkami

PROBLÉMY Miera nezamestnanosti je neprijateľne vysoká. Európa sa nachádza vo fáze digitálneho prechodu. V digitálnych odvetviach vznikajú milióny nových pracovných príležitostí. Z dôvodu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily sa v roku 2015 predpokladá doslova milión voľných pracovných miest. Je tu však aj celý rad potrebných reforiem, ktoré ešte nie sú dokončené.

Pre spoločnosti, ktoré sú závislé od digitálneho hospodárstva, je v súčasnosti ťažké rozširovať svoje pôsobenie a investovať či zamestnávať viac ľudí. Z dôvodu nedostatočných investícií do sietí sa pridruženým odvetviam (od vývojárov aplikácií až po výrobcov telekomunikačných zariadení) nedarí úplne rozvinúť svoj potenciál, a preto nevytvárajú dopyt po kvalitnejších sieťach. Z tohto začarovaného kruhu sa musíme dostať von.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. Z digitálneho odvetvia, ktoré má veľmi mladú pracovnú silu, urobiť prioritu v oblasti politiky zamestnanosti ako prostriedok na riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí v Európe.

 2. Podporiť rast začínajúcich podnikov tým, že sa im od prvého dňa ako odbytište poskytne najväčší svetový trh (začínajúce francúzske spoločnosti v oblasti technológií napríklad v roku 2012 po počiatočnom súboji o podobu nových politík dosiahli rast zamestnanosti vo výške 24 %).

 3. Podporiť zmenu pracovnej sily v telekomunikačných spoločnostiach, ktoré sa ešte neprispôsobili novým digitálnym obchodným modelom založeným na dátach.

 4. Spolupracovať so spoločnosťami v rámci veľkej koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta s cieľom poskytnúť jednotlivcom odbornú prípravu a zlepšiť celkový digitálny ekosystém.

VPLYVY A PRÍKLADY

 1. 794 000 pracovných miest, ktoré vytvorilo odvetvie vývoja aplikácií v priebehu posledných piatich rokov, z toho takmer 600 000 pracovných miest priamo v tomto odvetví. Takýto rast je možný len v prostredí bez hraníc.

 2. Tieto odvetvia potrebujú kvalitné siete. V štúdii spoločností Analysys Mason a Tech4i2 (2013) sa predpokladá, že dokonca aj pri „skromnej“ podpore budovania rýchlej širokopásmovej infraštruktúry by sa počas prvých 3 rokov vytvorilo 447 000 nových pracovných miest.

 3. V prípade telekomunikačných spoločností: skutočný jednotný trh v oblasti telekomunikácií podporí rast a bude pôsobiť proti trendu poklesu priamych pracovných síl v oblasti telekomunikácií o 10 %, ktorý sa očakáva v najbližších rokoch.

 4. V prípade ostatných podnikov: cloud computing môže fungovať len na úrovni EÚ alebo na ešte vyššej úrovni a dopyt po ňom bude podnecovať ďalšie investície do kvalitnejších sietí. Cloud computing je aplikáciou, ktorá vyvolá rozmach superrýchleho širokopásmového pripojenia. Kombinácia štandardizovaných vstupov, väčších trhov, obmedzenia deformácií trhu (napr. blokovania služieb) a lepších digitálnych zručností uľahčí tvorbu pracovných miest takým podnikom, ako sú poskytovatelia cloud computingu.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „Každý deň, o ktorý sa omeškáme s vytvorením jednotného trhu v oblasti telekomunikácií, prispievame k rastu nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí.“

4. Menej byrokracie pre podniky

1. Jednotné oprávnenie

PROBLÉM: Neexistuje žiadna spoločnosť, ktorá by pôsobila v oblasti mobilných či pevných telekomunikačných sietí v celoeurópskom rozsahu. Teoreticky je možné vykonávať činnosti vo všetkých členských štátoch, nikto to však nerobí, pretože takýto systém nefunguje. V každom členskom štáte, kde podniky poskytujú služby, musia pri registrácii spĺňať iné požiadavky. Prevádzkovatelia znášajú dodatočné náklady a strácajú čas tým, že sa potýkajú s odlišnými a nejednotnými pravidlami presadzovanými na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú rozličný vplyv na trhové výsledky.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. Poučiť sa a prevziať riešenia z iných sektorov na jednotnom trhu EÚ (napríklad z bankovníctva) a poskytnúť prevádzkovateľom príležitosť pôsobiť vo všetkých krajinách na základe jednotného oprávnenia EÚ, ako aj možnosť riešiť všetky otázky týkajúce sa licencie s jediným orgánom.

 2. Celoeurópska právna istota a právo na rovnaké regulačné zaobchádzanie.

VPLYVY

 1. Uľahčenie cezhraničného pôsobenia pre viac spoločností.

 2. V prípade podnikov: obmedzenie prekážok vstupu nových spoločností na trh, zníženie nákladov na poskytovanie služieb a nové príležitosti na expanziu do ďalších členských štátov EÚ.

 3. V prípade spotrebiteľov: výhody vyplývajúce z nových ponúk, ktoré v ich členskom štáte prinášajú noví konkurenti.

 4. Do budúcnosti: reálny základ pre širší jednotný digitálny trh v Európe.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „Právo pôsobiť kdekoľvek nie je skutočné, ak ho nemožno presadiť. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je zavedenie záruky v podobe jednotného oprávnenia. A to pre existujúce, ako aj pre novovznikajúce podniky.ƒ

2. Nové kritériá pre reguláciu trhov

PROBLÉMY: Národné regulačné orgány regulujú špecifické (čiastkové) trhy v oblasti telekomunikácií buď nadmerne alebo nedostatočne a navyše ich vymedzujú rôznym spôsobom.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

Zahrnutím osvedčeného testu „3 kritérií“ do nariadenia sa posilňuje jeho úloha. Tento test Komisia uplatňuje vo svojom „odporúčaní o relevantných trhoch“ pri výbere trhov, ktoré majú podliehať regulácii. Národné regulačné orgány ho budú musieť uplatňovať v prípadoch, keď budú chcieť regulovať trhy, ktoré nie sú uvedené v tomto odporúčaní. Jeho použitie bude právne záväzné.

 1. Ako predpoklad regulácie budú musieť byť splnené tri kritériá:

 • Existujú významné a pretrvávajúce štrukturálne, právne alebo regulačné prekážky vstupu na trh.

 • Trhová štruktúra v príslušnom časovom horizonte nesmeruje k účinnej hospodárskej súťaži vzhľadom stav hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre a iných druhov hospodárskej súťaže za prekážkami vstupu.

 • Samotné právne predpisy o pravidlách hospodárskej súťaže nepostačujú na primerané riešenie príslušného zlyhania (zlyhaní) trhu.

 1. Vnútroštátne regulačné orgány by takisto mali zvážiť všetky konkurenčné obmedzenia [vrátane obmedzení zo strany účastníkov „over the top“ (OTT)].

VPLYVY

 1. V prípade podnikov: miernejšia regulácia v súlade s väčšinou ostatných trhov.

 2. V prípade spotrebiteľov: dôslednejšia ochrana v prípadoch, keď etablované podniky majú dominantné postavenie.

 3. Do budúcnosti: normalizácia telekomunikačného trhu (ktorý sa stane trhom ako všetky ostatné, kde podniky medzi sebou súťažia a spotrebitelia majú výber).

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „V rámci normalizácie telekomunikačného sektora chceme odstrániť byrokratické obmedzenia. Prevádzkovatelia by nemali byť vydaní napospas ľubovôli a nedostatočnému súladu na vnútroštátnej úrovni.“

3. Článok 7 – právo veta pri nápravných opatreniach

PROBLÉMY: Národné regulačné orgány v oblasti telekomunikácií uplatňujú právne predpisy EÚ nejednotne alebo zbytočne využívajú reguláciu, čím v telekomunikačných podnikoch vyvolávajú neistotu.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. Zabezpečenie konzistentnosti tým, že Komisia bude mať možnosť využiť právo veta v prípade vnútroštátnych rozhodnutí o nápravných opatreniach.

VPLYVY

 1. V prípade podnikov: právo Komisie uplatniť veto zastaví nadmernú reguláciu.

 2. V prípade spotrebiteľov: väčšia konzistencia pomôže európskym poskytovateľom a posilní ich dôveru tak, aby prinášali širšiu škálu nových pútavých ponúk pre spotrebiteľov.

 3. Do budúcnosti: kľúčový predpoklad na dosiahnutie normalizácie telekomunikačného trhu.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „Cieľom je postupne zmeniť sektor telekomunikácií na „normálne“ odvetvie hospodárstva s obmedzením regulácie „ex ante“ a prenosom zodpovednosti na reguláciu „ex post“.

5. Jednoduchšie veľkoobchodné produkty

Prepojený kontinent znamená veľkoobchodné produkty pre pevné siete

(frekvenčné spektrum je kľúčovým vstupom pre mobilné siete)

PROBLÉMY: Veľkoobchodný trh (približne polovica celého trhu EÚ v oblasti telekomunikácií) trpí nedostatkom produktov a prepojiteľnosti s jednotnou koncepciou, čo znamená, že potenciál dopytu po nich nie je využitý.

Nových účastníkov spotrebiteľských trhov so širokopásmovým pripojením brzdia veľké rozdiely v regulovaných produktoch prístupu k sieti, čím sa bežné obchodné modely a technické riešenia stávajú nepoužiteľnými pri pôsobení vo viacerých členských štátoch.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. V prípadoch, keď sú dominantní prevádzkovatelia s významným vplyvom na trhu povinní ponúkať konkurentom virtuálny prístup k svojim sieťam, mal by sa tak kupujúci, ako aj predávajúci v celej EÚ stretávať s harmonizovanými podmienkami a vlastnosťami.

 2. Spoločné kritériá pre prepojiteľnosť so zaistenou kvalitou služieb, na ktorej sa prevádzkovatelia dohodnú na základe obchodných podmienok.

VPLYVY

 1. V prípade telekomunikačných spoločností: dostupnejšie možnosti expanzie na ďalšie európske trhy.

 2. V prípade ostatných podnikov: kľúčový predpoklad pre spoločnosti mimo telekomunikačného sektora, ako sú poskytovatelia služieb elektronického zdravotníctva, cloud computingu, videokonferencií, ktorí si takto môžu byť istí, že splnia zmluvné záväzky a záväzky týkajúce sa úrovne poskytovaných služieb.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „Štandardizované európske produkty virtuálneho prístupu so zaistenou kvalitou služieb prispejú k rozšíreniu veľkoobchodného trhu. Nové povinnosti nepribudnú k tým, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni, ale ich nahradia.“

6. Frekvenčné spektrum a siete 4. generácie

Prepojený kontinent znamená frekvenčné spektrum pre bezdrôtové širokopásmové siete

PROBLÉMY

 1. V oblasti frekvenčného spektra Európa čelí zmätku – spleti pravidiel, cien a časových harmonogramov, ktorá znemožňuje realizáciu celoeurópskych obchodných stratégií na poli mobilných sietí.

 2. Väčšia časť prideľovania frekvenčného spektra je rozdrobená a krajiny si pri jeho prideľovaní neplnia záväzky.

 3. Iba 5 z 28 členských štátov do konca roka 2012 pridelilo pre mobilné širokopásmové pripojenie celých 100 % frekvenčného spektra v pásme 1 025 MHz harmonizovaného v EÚ.

 4. Len 12 členských štátov uvoľnilo pre prevádzkovateľov pásmo 800 MHz, ktoré je najdôležitejšie pre technológie 4G LTE a rozšírenie širokopásmového pokrytia vo vidieckych oblastiach.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. Harmonizovať načasovanie uvoľnenia frekvenčného spektra a dobu platnosti práv,

 2. zaviesť možnosť využiť komitologické veto (Komunikačný výbor, nie len Komisia sama) pri riešení problémov, ako sú napríklad predražené aukcie frekvenčného spektra,

 3. uplatňovať súbor zásad a kritérií zameraných na zabezpečenie rozvoja bezdrôtového priestoru v EÚ,

 4. vhodné kompenzácie za včasné uvoľnenie spektra, spoločné využívanie infraštruktúry a frekvenčného spektra, ako aj obchodovanie so spektrom, aby bolo možné zmysluplne využiť nevyužívané frekvenčné spektrum.

VPLYVY

 1. V prípade podnikov: výhoda pre všetkých mobilných operátorov, najmä pre tých, ktorí chcú expandovať.

 2. V prípade spotrebiteľov: rýchlejšie zavádzanie bezdrôtového širokopásmového pripojenia predovšetkým vo vidieckych oblastiach.

 3. Do budúcnosti: už sa nebudete potýkať s prerušenými hovormi a so stránkami, ktoré sa nechcú načítať. Efektívne využívanie frekvenčného spektra a koordinovaný prístup k nemu povedie k zvýšeniu investícií do sietí. Obmedzí sa krátkodobá politika vysokých poplatkov, ktorá nie je v súlade s dobrým spravovaním frekvenčného spektra, čím sa podporia kapitálové investície do sietí.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „Potrebujeme nový prístup k frekvenčnému spektru, aby Európania mohli využívať najmodernejšie výdobytky mobilnej techniky. Národné vlády to vnímajú ako citlivú otázku, preto postupujeme opatrne, ale zároveň cielene. Je jednoducho skutočnosťou, že dopyt po dátových službách stúpa a súčasný systém frekvenčného spektra s ním nedokáže držať krok. V dnešnej situácii sieťam hrozí preťaženie alebo kolaps, čo poškodzuje občanov aj podniky, pričom mobilní operátori nemajú príležitosť rozšíriť svoje podnikanie na celoeurópskej úrovni.“

Prepojený kontinent znamená frekvenčné spektrum pre bezdrôtové širokopásmové siete

PROBLÉMY

 1. Európa nie je kontinent s rozvojovými krajinami, úroveň nášho pokrytia sieťami 4. generácie však tomu nezodpovedá. Technológia 4G/LTE je dostupná iba pre 26 % európskej populácie. V USA iba jedna spoločnosť (Verizon) pokrýva 90 % obyvateľstva!

 2. V roku 2012 mala Európa, teda najväčšia svetová ekonomika, 6 % svetových pripojení prostredníctvom LTE v porovnaní so 47 % v USA, 27 % v Južnej Kórei a 13 % v Japonsku.

 1. Preťaženie sietí 4G je stále pravdepodobné, a to aj napriek tomu, že sa v Európe dosiahol cieľ harmonizovaného frekvenčného spektra v pásme 1 200 MHz pre mobilné širokopásmové pripojenie. Na lepšie rozloženie dopytu potrebujeme ďalšie záložné systémy.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. Zvýšenie kapacity vďaka menej náročným podmienkam na udelenie oprávnenia,

 2. zvýšenie kapacity prostredníctvom odstránenia zbytočných obmedzení zavádzania malých základňových staníc alebo bezdrôtových prístupových miest a príliš zložitých postupov udeľovania povolení pre tieto zariadenia,

 3. zvýšenie kapacity prostredníctvom práva na spoločné využívanie prístupu k prístupovým bodom Wi-Fi,

 4. vďaka vylepšeniam v prevádzkovej oblasti, ako je spoločné používanie aktívnych a pasívnych infraštruktúr, spoločné využívanie frekvenčného spektra a obchodovanie s ním, sa zavádzanie a/alebo obnova bezdrôtových sietí s novými technológiami zjednoduší a zlacnie,

 5. spoločné zásady regulácie udeľovania oprávnení na využívanie frekvenčného spektra, spoločné kritériá pre dostupnosť spektra a podmienky jeho využívania.

VPLYVY

 1. Prevádzkovatelia mobilných sietí budú mať možnosť na zvýšenie kapacity sietí používať technológie prístupových bodov s malým dosahom (4G alebo Wi-Fi).

 2. Prevádzkovatelia pevných sietí budú môcť poskytovať služby doplnkového bezdrôtového širokopásmového pripojenia prostredníctvom verejného prístupu k sieťam Wi-Fi, ktoré môžu byť podľa dohody umiestnené v priestoroch spotrebiteľa alebo podniku.

 3. Koncoví používatelia budú mať väčší výber bezdrôtového širokopásmového pripojenia a budú môcť ostatným ľahšie poskytnúť prístup k internetu založený na Wi-Fi.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „Prevádzkovatelia musia nákladovo efektívnym spôsobom rozšíriť kapacitu svojich bezdrôtových širokopásmových sietí. Spotrebitelia a podniky chcú využívať svoje pevné linky aj bezdrôtovým spôsobom a Wi-Fi alebo 4G mikrobunky to umožnia. Nenútime koncových používateľov, aby svoje Wi-Fi siete využívali spoločne, len im dávame na výber.“

7. Stabilné ceny za prístup k metalickej sieti

Prepojený kontinent znamená stabilizáciu cien za prístup k metalickej sieti

PROBLÉMY

 1. Vlastníci metalických sietí potrebujú stabilné príjmy z prenájmu svojich sietí konkurentom, aby mohli investovať do rýchlejších sietí „ďalšej generácie“.

 2. Alternatívni prevádzkovatelia nemajú dostatočne jednotný základ pre plánovanie podnikateľskej činnosti v celoeurópskom meradle, ktoré by vychádzalo zo stabilných a konzistentných cien za prístup.

 3. Na výpočet veľkoobchodných cien za prístup k metalickým sieťam národné regulačné orgány používajú až šesť rôznych spôsobov (napríklad uplatňovaním rozdielnej životnosti aktív a odpisových metód).

 4. To znamená, že ceny za prístup k metalickým sieťam sa pohybujú od 4 do 14 eur za mesačný veľkoobchodný prenájom metalického účastníckeho vedenia s uvoľneným prístupom.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. Dlhodobá cenová stabilita a väčšie zosúladenie cien na celom jednotnom trhu,

 2. prístup k vysokorýchlostným sieťam ďalšej generácie bez cenovej regulácie, ak na maloobchodných trhoch existujú preukázateľné obmedzenia protisúťažného správania a sprísnenie povinností nediskriminácie zabezpečuje posilnenie hospodárskej súťaže.

VPLYVY

 1. V prípade telekomunikačných spoločností: dnešní vlastníci sietí budú mať väčšiu istotu, pokiaľ ide o ich príjem, čo im umožní plánovať ďalšiu modernizáciu sietí. V prípadoch, kde sa neuplatňuje cenová regulácia, budú dnešní alternatívni prevádzkovatelia znášať časť rizika modernizácie sietí. Prístup k metalickým sieťam sa nebude umelo dotovať, aby sa nepodkopávalo zavádzanie sietí ďalšej generácie.

 2. V prípade ostatných podnikov: krátkodobé = zanedbateľné, dlhodobé = rýchlejšie siete

 3. V prípade spotrebiteľov: spravodlivé ceny a lepšia kvalita a rozsah služieb v dôsledku zlepšenia veľkoobchodných podmienok na veľkoobchodnej úrovni.

 4. Do budúcnosti: Európa bude využívať kvalitnejšie siete.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „V priebehu šesťročného obdobia sa zameriame na stabilizáciu cien, aby sme do odvetvia vniesli istotu. To umožní ďalšie investície do sietí a racionálnejšie podnikateľské rozhodnutia. Je zjavné, že v záujme stabilizácie cien zo strednodobého hľadiska je potrebné určité počiatočné prispôsobenie cien, aby sa lepšie zosúladili prístupy pri výpočte nákladov.“

8. Odstránenie príplatkov za roaming a za medzinárodné volania v rámci EÚ

Prepojený kontinent znamená koniec príplatkov za roaming a medzinárodné volania v rámci EÚ

PROBLÉMY

 1. Vysoké príplatky za roaming a medzinárodné volania v rámci EÚ sú pre podnikových a súkromných zákazníkov mimoriadne nepríjemné, predstavujú narušenie trhu, ktoré na jednotnom trhu nemá žiadne opodstatnenie a učia používateľov báť sa svojich telefónov namiesto toho, aby ich používali.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. Vytvoriť skutočný európsky komunikačný priestor postupným znižovaním a odstraňovaním rozdielov v poplatkoch za domáce volania, roamingové volania a medzinárodné volania v rámci EÚ.

ROAMING:

 1. Prevádzkovatelia stratia právo účtovať za volania, ktoré používateľ prijme počas cestovania v inom členskom štáte EÚ, pričom budú mať na výber medzi „cukrom“ a „bičom“.

 2. „Cukor“ predstavuje možnosť, pri ktorej budú do veľkej miery oslobodení od európskej regulácie, ak rozšíria svoje domáce paušály/balíky tak, aby zákazníci z celej Únie mohli od júla 2016 používať svoje telefóny a smartfóny pri cestovaní po Únii za vnútroštátne sadzby. Od júla 2014 sa prevádzkovateľom poskytne prechodné obdobie, aby mohli prispôsobiť buď počet paušálov, ktoré majú v ponuke, alebo počet krajín, ktoré pokrývajú za vnútroštátne sadzby.

 3. Povestný „bič“ predstavujú ustanovenia nariadenia o roamingu z roku 2012, ktoré núti spoločnosti poskytovať svojim zákazníkom možnosť využívať roamingové služby nových konkurentov (alternatívni poskytovatelia roamingu). Zákazník bude mať právo pri cestovaní opustiť svojho domáceho operátora a využiť lacnejšie roamingové služby miestnej spoločnosti alebo konkurenčnej spoločnosti v domovskej krajine bez toho, aby si vymenil SIM kartu.

VOLANIA DO PEVNÝCH SIETÍ V EURÓPE:

 1. Za všetky volania do pevných sietí v iných členských štátoch EÚ operátori nebudú môcť účtovať viac než za domáce medzimestské volania. Akékoľvek dodatočné náklady musia byť objektívne odôvodnené.

EURÓPSKA MOBILNÁ KOMUNIKÁCIA:

 1. Za mobilnú komunikáciu do iných členských štátov EÚ operátori nebudú môcť účtovať viac, než je eurotarifa za regulovanú hlasovú a SMS komunikáciu v roamingu. Akékoľvek dodatočné náklady musia byť objektívne odôvodnené.

VPLYVY

 1. Spotrebitelia: Pohodlné využívanie mobilnej komunikácie bez starostí a za primerané ceny.
  Z výhod budú ťažiť tí, ktorí cestujú, ale aj tí, ktorí nikdy neopúšťajú svoj domov, tí, čo radi používajú svoj mobil, ako aj tí, ktorí majú len pevnú linku. Budú z nich mať prospech tak spotrebitelia, ako aj podniky.

 2. V prípade telekomunikačných spoločností: priamy vplyv v podobe poklesu príjmov približne o 0,5 % v dôsledku odstránenia cenových rozdielov medzi vnútroštátnymi volaniami a medzinárodnými volaniami v rámci EÚ, ktorý sa v strednodobom horizonte vykompenzuje zvýšením objemu spotreby. Navrhovaný roamingový režim je dobrovoľný a očakáva sa, že zo strednodobého hľadiska bude pre prevádzkovateľov prínosom.

 3. V prípade ostatných podnikov: ďalšie úspory okrem 1 100 EUR, ktoré v priebehu roka pri normálnej prevádzke ušetrí obchodný cestujúci (v porovnaní s cenami v roku 2009). Zrušenie poplatkov za roaming podporí cezhraničné využívanie prepojených zariadení a služieb (napr. riešenia M2M) a povzbudí vývoj mobilných dátových aplikácií, čím prispeje k priaznivejšiemu podnikateľskému prostrediu.

 4. Do budúcnosti: dôkaz, že skutočná reforma v oblasti telekomunikácií je možná a že EÚ dokáže priamym a konkrétnym spôsobom zlepšiť život občanov.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „Náš návrh týkajúci sa roamingu sa opiera o existujúce pravidlá a podnecuje prevádzkovateľov k tomu, aby postupne zavádzali maloobchodné ponuky, v ktorých sa sadzba za domáce služby uplatňuje tak na domáce, ako aj na roamingové služby („v cudzine ako doma“). Rovnako odstráni aj neodôvodnené cenové rozdiely medzi vnútroštátnymi a „medzinárodnými“ volaniami (v rámci EÚ).

Spotrebitelia v EÚ by za volanie do zahraničia alebo pri cestovaní v zahraničí nemali platiť viac.

Súčasné pravidlá pre roaming sú určené na odstránenie problémov na vnútroštátnych trhoch, ale nevytvárajú skutočne jednotný trh. Boli napísané predtým, než bola zrejmá naliehavá ekonomická potreba zriadiť jednotný trh v oblasti telekomunikácií.

Tieto pravidlá tvoria bezpečnostnú sieť a predstavujú „bič“, ktorý dopĺňa nové príležitosti a „cukor“ obsiahnutý v tomto balíku.

Popri doterajších troch zníženiach cenových limitov za mobilný roaming neustále klesali aj ceny za domácu mobilnú komunikáciu. Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že odstránenie príplatkov za roaming tieto ceny poženie nahor.“

9. Za neutralitu siete!

Prepojený kontinent znamená otvorený internet

PROBLÉMY

 1. V súčasnosti na úrovni EÚ neexistujú jasné pravidlá o neutralite siete, a preto 96 % Európanov zostáva bez právnej ochrany, pokiaľ ide o ich právo na prístup k úplne otvorenému internetu.

 2. Podľa súčasných pravidiel EÚ národné regulačné orgány nemajú právomoc zasahovať proti blokovaniu a spomaľovaniu pripojenia.

 3. Niektoré členské štáty EÚ (NL, SI) prijali príslušné zákony, ostatné krajiny uvažujú o opatreniach, ale bez zásahu na úrovni EÚ by tieto kroky znamenali len ďalšie rozdrobenie európskeho trhu a výrazné skomplikovanie integrovaného riadenia multiteritoriálnych sietí.

 4. Blokovanie a spomaľovanie služieb P2P a VoIP je najbežnejším príkladom neprijateľného riadenia prevádzky zo strany prevádzkovateľov: obmedzenia sa dotýkajú približne 21 % účastníkov s pevným pripojením k internetu a okolo 36 % predplatených mobilných pripojení.

 5. To spôsobuje problémy: spotrebiteľom, ktorí nemôžu plne využívať internet, poskytovateľom obsahu a aplikácií, ktorí nemajú zaručený prístup k spotrebiteľom a nemôžu prinášať inovácie v dlhodobom horizonte, prevádzkovateľom, ktorí čelia rozdielnym prístupom, pokiaľ ide o postupy riadenia prevádzky v rôznych členských štátoch a chýba im motivácia na vytváranie nových obchodných modelov, naopak, jednoducho si len chránia svoje doterajšie či súčasné územia a tradičné zdroje príjmov, ako sú hlasové služby.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. Týmto návrhom sa ukončí diskriminačné blokovanie a spomaľovanie pripojenia a poskytne sa účinná ochrana otvoreného internetu. Stanovujú sa v ňom jasné pravidlá pre riadenie internetovej prevádzky, ktoré musí byť nediskriminačné, primerané a transparentné.

 2. Spoločnostiam sa však umožní, aby diferencovali svoju ponuku (napr. prostredníctvom rýchlosti) a aby súťažili vo vyššej kvalite služieb. Na tom nie je nič nezvyčajné – poštové služby (expresná pošta) a leteckí dopravcovia (ekonomická/obchodná trieda) to robili celé desaťročia. Životne dôležitým predpokladom však je, že sa nesmie zhoršiť kvalita otvoreného internetu.

 3. V záujme uspokojenia dopytu koncových používateľov po lepšej kvalite služieb sa poskytovatelia obsahu môžu dohodnúť s poskytovateľmi internetových služieb na zabezpečení služieb s určitou úrovňou kvality („špecializované služby“). Vďaka takýmto ponukám si telekomunikační operátori budú môcť vytvoriť dodatočné zdroje príjmov od aktérov OTT, poskytovateľov obsahu, ako aj od spotrebiteľov, ktorí sú ochotní platiť za lepšie alebo rýchlejšie služby. Tieto príjmy zasa umožnia operátorom financovať investície do modernizácie a rozširovania sietí.

 4. Špecializované služby nesmú viesť k znižovaniu kvality „normálneho“ internetu. Národné regulačné orgány budú monitorovať kvalitu služieb a môžu ukladať minimálne kvalitatívne požiadavky, ktoré bude koordinovať Komisia.

VPLYVY

 1. V prípade podnikov: odrazový mostík pre inovátorov, ktorých aplikácie a služby nebudú blokované a ktorí budú mať možnosť priplatiť si za zaručenú kvalitu služieb (napr. podniky poskytujúce videokonferencie, cloud computing, elektronické zdravotníctvo).

 2. Európski prevádzkovatelia môžu rozvíjať nové obchodné modely v celoeurópskom meradle.

 3. V prípade spotrebiteľov: budú mať nové práva, ktoré v súčasnosti nemajú. Získajú prístup k celému obsahu a k všetkým aplikáciám podľa vlastného výberu, a to na každom zariadení, ktorú si vyberú (v rámci zmluvne stanovených objemov údajov alebo rýchlostí a na základe existujúcich zákonov). Budú môcť využívať aj ponuku širšej škály služieb s vysokou kvalitou. Budú mať prístup k otvorenému internetu, ktorý je životne dôležitý pre slobodu prejavu a diskusie, ale aj ako vstupná brána inovatívnych začínajúcich online podnikov na trh.

 4. Do budúcnosti: skutočný základ pre poskytovanie a využívanie služieb kdekoľvek v EÚ. Inovatívnym spoločnostiam umožní zavádzať služby bez obáv z blokovania alebo spomaľovania a vytvárať nové služby, ktoré vyžadujú zaručenú kvalitu služieb. Prevádzkovatelia získajú prístup k ďalším zdrojom príjmov na financovanie investícií do modernizácie a rozširovania sietí.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „V dnešnej Európe nemáme ochranu neutrality siete. Tento návrh ju zabezpečí. Prinesie optimálny výsledok pre koncových používateľov, poskytovateľov obsahu a poskytovateľov internetových služieb.“

10. Nové práva spotrebiteľov

Prepojený kontinent znamená nové práva pre spotrebiteľov: 1. Kvalita služieb

PROBLÉMY

 1. V súčasnosti prevádzkovatelia často neposkytujú dostatočne transparentné informácie o svojich postupoch pri riadení prevádzky, ako aj o kvalite skutočne poskytovaných služieb.

 2. 94 % spotrebiteľov si myslí, že poskytovatelia internetových služieb na svojej webovej stránke neposkytujú jasné informácie o blokovaní či spomaľovaní konkrétnych aplikácií alebo služieb.

 3. Medzi sľubovanou a skutočnou rýchlosťou v pevných sieťach existujú veľké rozdiely. V priemere spotrebitelia v EÚ dostávajú len 74 % uvádzanej rýchlosti, za akú si platia.

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. Povinnosť prevádzkovateľov podávať (verejné aj zmluvné) informácie o priemerných rýchlostiach, ktoré skutočne poskytujú svojim zákazníkom počas bežnej prevádzky, ako aj počas špičky, o obmedzeniach objemov údajov a postupoch riadenia prevádzky.

 2. Povinnosť národných regulačných orgánov monitorovať kvalitu služieb a možnosť ukladať minimálne kvalitatívne požiadavky pod dohľadom Komisie.

 3. V prípadoch značného a trvalého rozporu medzi sľúbenými a skutočne poskytovanými službami (napr. rýchlosť) spotrebitelia môžu vypovedať zmluvu alebo si uplatniť nárok na náhradu škody.

VPLYVY

 1. V prípade podnikov: rozšírenie príležitostí na hospodársku súťaž v oblasti cien a kvality, keďže spotrebitelia sú lepšie informovaní o poskytovaných službách a ľahšie môžu meniť poskytovateľov, ak nie sú spokojní alebo hľadajú iný typ služieb.

 2. V prípade spotrebiteľov: budú požívať ochranu pred zavádzajúcimi ponukami a získajú skutočné informácie o službách, na ktoré majú nárok, ako aj o práve na zmenu, ak s nimi nie sú spokojní.

 3. Do budúcnosti: lepšie informovaní spotrebitelia si dokážu správne vybrať poskytovateľa služieb a ponuky, ktoré im najlepšie vyhovujú, pričom získajú služby, za ktoré zaplatili.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „Tieto opatrenia prinesú skutočnú transparentnosť a umožnia, aby spotrebitelia udelili súhlas, ktorý je naozaj informovaný. To, čo dostanete a čo nie, potrebujete vedieť ešte predtým, než podpíšete zmluvu a zaplatíte. Tieto požiadavky platné v celej EÚ sú potrebné na fungovanie jednotného európskeho spotrebiteľského priestoru.“

Prepojený kontinent znamená nové práva pre spotrebiteľov: 2. Lepšie zmluvy a väčšia transparentnosť

PROBLÉMY

Zmluvy je v súčasnosti ťažké pochopiť, neobsahujú informácie dôležité pre spotrebiteľa, ťažko sa vymáhajú alebo rušia. Spotrebitelia sú zmluvami o poskytovaní internetových a telefonických služieb často spútaní. K prekážkam, ktoré bránia zmene prevádzkovateľa, patrí trvanie procesu zmeny, strata e-mailovej adresy, vysoké poplatky za vypovedanie zmluvy a dlhá výpovedná lehota.

Takmer polovica (44 %) respondentov sa pri zmene poskytovateľa stretla s nejakými problémami (štúdia Fungovanie trhu s prístupom na internet a poskytovaním internetu z pohľadu spotrebiteľa).

PONÚKANÉ RIEŠENIA

 1. V zmluvách majú byť zahrnuté dodatočné informácie, medzi ktoré patria:

 • obmedzenia objemu údajov,

 • skutočná rýchlosť prenosu údajov,

 • spôsoby monitorovania spotreby a

 • vysvetlenie praktického vplyvu vlastností služieb na používanie obsahu, aplikácií a služieb.

 1. Doba platnosti zmluvy: počiatočné obdobie viazanosti nesmie presiahnuť 24 mesiacov a v ponuke musí byť možnosť využiť skrátené obdobie viazanosti na 12 mesiacov.

 2. Predĺženie zmluvy: upozornenie najneskôr jeden mesiac vopred s možnosťou namietať proti automatickému predĺženiu zmluvy. Možnosť vypovedať predĺženú zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou bez akýchkoľvek nákladov.

 3. Vypovedanie zmluvy: spotrebitelia získajú právo na vypovedanie každej zmluvy po 6 mesiacoch s jednomesačnou výpovednou lehotou bez pokuty, pričom sa od nich bude môcť vyžadovať prípadné vrátenie prostriedkov iba vo výške zostatkovej hodnoty dotovaného zariadenia alebo iných zvýhodnených ponúk. Všetky obmedzenia použitia koncových zariadení v iných sieťach sa po riadnej kompenzácii hodnoty dotovaného zariadenia a/alebo zvýhodnenej ponuky musia bezplatne zrušiť.

Zmena poskytovateľa:

 • Výslovné právo na čo najrýchlejší prenos čísla. Prípadné poplatky vyberané priamo od koncových používateľov nesmú odrádzať od zmeny poskytovateľa.

 • Výslovný zákaz presunu používateľov k inému poskytovateľovi proti ich vôli.

 • Automatické zrušenie starej zmluvy s odovzdávajúcim poskytovateľom po zmene poskytovateľa bez toho, aby ho koncový používateľ musel kontaktovať.

 • Právo účastníkov s predplatenými službami na vrátenie prípadného zostatku pri zmene poskytovateľa.

 • Zabezpečenie presmerovania elektronickej pošty pre zákazníkov od starého poskytovateľa internetových služieb k novému (ak predchádzajúci poskytovateľ internetových služieb poskytoval e-mailovú adresu).

 • Nepridelenie pôvodnej e-mailovej adresy inému koncovému používateľovi prinajmenšom počas obdobia dvoch rokov.

TRANSPARENTNOSŤ:

 • Poskytovanie informácií o objemoch, tarifách a kvalite poskytovaných služieb, o skutočnom výkone služieb,

 • povinná dostupnosť nástrojov na porovnávanie, ktoré poskytol národný regulačný orgán alebo poverená tretia strana, aby sa používateľom umožnilo zistiť skutočnú výkonnosť prístupu k elektronickej komunikačnej sieti a poskytovaných služieb a odhadnúť náklady alternatívnych modelov využívania,

 • kompenzácia pre koncových používateľov za zneužitie alebo oneskorenie pri zmene poskytovateľa,

 • rozšírenie predpisov na zabezpečenie transparentnosti z nariadenia o roamingu (mechanizmus upozornenia, obmedzenie nákladov) na domáce komunikačné služby,

 • mechanizmus ochrany pred šokom z vysokých faktúr, aby sa zabránilo „nepríjemným prekvapeniam“.

VPLYVY

 1. V prípade podnikov: viac šancí na hospodársku súťaž, keďže spotrebitelia sú lepšie informovaní o poskytovaných službách a môžu ľahšie zmeniť operátora. To znamená nové príležitosti pre atraktívne ponuky, ktoré uspokoja dopyt spotrebiteľov.

 2. V prípade spotrebiteľov: dokážu od poskytovateľov služieb účinnejšie vyžadovať sľúbené parametre služieb a lepšie presadzovať svoje práva, ak nie sú dodržané. Uľahčí sa im zmena poskytovateľa. Dokážu kontrolovať svoju spotrebu a budú chránení pred šokmi z vysokých faktúr.

 3. Do budúcnosti: lepšie informovaní spotrebitelia schopní ľahšie uplatniť svoje práva. Spokojní spotrebitelia ochotnejšie zvyšujú svoju spotrebu. Zvýšenie kvality služieb vďaka uľahčeniu zmeny poskytovateľa a posilneniu hospodárskej súťaže.

Podpredsedníčka Neelie Kroesová: „Vďaka týmto opatreniam budú spotrebitelia môcť vyžadovať to, za čo platia. Budú môcť ľahšie opustiť svojho poskytovateľa, ak nebudú dostávať to, za čo platia, alebo ak si jednoducho budú želať iný typ služieb. Budú mať rovnaké práva bez ohľadu na to, kde v Európe sa nachádzajú a kto je ich poskytovateľom.

Nové ustanovenia o transparentnosti a zmene poskytovateľa podstatne posilnia práva spotrebiteľov a podporia hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi. Tieto požiadavky platné v celej EÚ sú potrebné na fungovanie jednotného európskeho spotrebiteľského priestoru.“


Side Bar