Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Memo

Brusel 11. září 2013

Komise přijala návrhy právních předpisů k projektu propojeného kontinentu

Komise dnes přijala návrhy důležitých právních předpisů, jejichž cílem je dokončit projekt jednotného trhu telekomunikací a propojení kontinentu.

Propojený kontinent znamená: rychlejší připojení, snazší podnikání, jednodušší život, přípravu na budoucnost.

Tento balíček říká ano jednotnému trhu a neutralitě sítí, ne příplatkům za roaming a byrokracii.

1. Přehled

Proč je tento balíček tak důležitý pro růst?

Evropa nutně potřebuje využívat nové zdroje růstu a inovací. Vzhledem k tomu, že všechna hospodářská odvětví v současné době stále více závisí na dobrém připojení, pokud chtějí být konkurenceschopná, je třeba na jednotnému trhu, našem rodinném stříbru, prosazovat využívání digitální a  informační a komunikační technologie (IKT), na nichž závisí polovina zdrojů růstu naší produktivity. Nemůžeme si dovolit zůstat uzavřeni v hranicích 28 vnitrostátních trhů; pokud by tento trend pokračoval, nebudeme schopni dodat digitální ekonomice suroviny, které potřebuje: propojení a rozsah.

Při náležité podpoře digitální ekosystém rychle roste (rychleji než čínská ekonomika) a vytváří pracovní místa (v odvětví vývoje aplikací přibližně 794 000 během pouhých pěti let, zatímco hospodářství bylo v recesi); díky zvýšené produktivitě, efektivitě a příjmům stimuluje inovace a podnikatelskou činnost v celém hospodářství. Chybějícím kamenem tohoto digitálního ekosystému je jednotný telekomunikační trh. Pokud by se ho podařilo vytvořit, HDP by se každoročně trvale zvyšoval (bereme-li jako základ rok 2010) o téměř 1 %.

Jaký vliv bude mít na zaměstnanost a spotřebitele?

Evropané se potýkají s následky hospodářské krize. Je nezbytné přijmout veškerá možná opatření podporující vytváření pracovních míst a žádné jiné odvětví nenabízí lepší příležitosti pro růst zaměstnanosti (zejména pro mladé lidi) než digitální sektor. Rovněž je nezbytné, aby občané měli neomezený přístup k internetu, což považují za velmi důležité, a aby byli chráněni před nespravedlivými poplatky a postupy, jako jsou nepřiměřené ceny za roaming a nejasné smlouvy.

Jak ovlivní vedoucí postavení EU a evropského průmyslu ve světě ?

Svět záviděl Evropě, když na počátku 90. let razila cestu celosvětovému odvětví mobilních technologií (GSM), jenže našemu průmyslu často chybí odbytiště (například sítě 4G), spotřebitelé nemají k dispozici nejmodernější technologie nebo nemohou kvůli chybějícím sítím plně využívat svá zařízení. Tyto problémy postihují všechna odvětví a ochuzují Evropu o pracovní místa, jež nutně potřebuje, neboť společnosti z EU nehrají v globálním internetu významnou roli. Lagos má mobilní sítě 4. generace (4G), Brusel ne.

Evropa si zachovává světovou úroveň v takových odvětvích IKT, jako je elektronika, robotika nebo telekomunikační zařízení. Zavedla nové mobilní aplikace v oblasti zdravotní péče, technologie pro inteligentní města, elektronické veřejné služby a umožnila veřejný přístup k údajům. Avšak roztříštěný trh nemůže obstát v celosvětové konkurenci. Pouze jednotný telekomunikační trh umožní, že se celý digitální ekosystém stane dynamičtějším a získá zpět svoje celosvětové vedoucí postavení.

Co tedy Komise navrhuje?

Komise navrhla legislativní změny na doplnění stávajícího regulačního rámce, s jejichž pomocí by bylo možné realizovat dvě klíčové zásady Smlouvy o EU: zásadu volného pohybu (digitálních) služeb a možnost spotřebitele tyto služby kdekoli v EU využívat.

Návrh v souladu s těmito zásadami posunuje odvětví telekomunikací plně do doby internetu (pobídkami pro nové obchodní modely a větší investice) a odstraňuje překážky a bariéry, aby 28 vnitrostátních telekomunikačních trhů vytvořilo jednotný trh (na základě rámcové směrnice o telekomunikacích z roku 2009 a více než 26 let úsilí o vytvoření jednotného trhu). Návrh tvoří ucelený soubor opatření, z něhož není možné si libovolně vybírat, aby bylo zajištěno, že bude přínosem pro všechny skupiny zúčastněných stran.

Co je cílem návrhu?

 • zjednodušení a omezení regulace pro společnosti

 • větší koordinace přidělování spektra – s cílem rozšířit dostupnost bezdrátového širokopásmového připojení a sítí 4G a podpořit nástup společností s působností pro celou EU poskytujících mobilní služby s integrovanými sítěmi

 • normalizované velkoobchodní produkty: posílení hospodářské soutěže za účasti většího počtu společností

 • ochrana otevřeného internetu: záruky pro neutralitu sítě, inovace a práva spotřebitelů

 • odstranění příplatků za roaming z trhu: metoda cukru a biče v zájmu zrušení těchto příplatků do roku 2016 nebo dříve

 • ochrana spotřebitele: srozumitelné smlouvy obsahující srovnatelnější informace a větší práva na změnu poskytovatele služeb nebo smlouvy

  Co není cílem návrhu?

 • zřízení jednotného telekomunikačního regulačního orgánu

 • zavedení eurotarifu za ukončení volání

 • změny definice poskytovatele služeb elektronických komunikací

 • licence na spektrum platná pro celou pro EU

 • zákaz odlišných internetových produktů

Proč je to důležité?

Telekomunikační sítě jsou základem širší digitální ekonomiky. Každé odvětví je nyní závislé na propojení. To znamená, že odvětví telekomunikací v současnosti brzdí zbytek ekonomiky.

Pro většinu Evropanů jsou sítě příliš pomalé, nespolehlivé a málo bezpečné; telekomunikační společnosti mají často značné dluhy, takže je pro ně obtížné investovat do zlepšení. Musíme odvětví změnit tak, aby umožňovalo větší produktivitu, zaměstnanost a růst.

Především je třeba vytvořit v tomto odvětví jednotný trh (roční zvýšení HDP o 0,9 %). Z makroekonomického hlediska se jedná o největší celoevropské oživení na základě jednoho opatření, jehož lze v příštích letech dosáhnout.

Více než čtyři z deseti společností nejsou spokojeny s poskytovaným připojením. Služby považují za nedostatečné a rychlost za příliš nízkou. To je překážkou jejich konkurenceschopnosti. Také spotřebitelé jsou nespokojeni s nepřiměřenými poplatky, zavádějícími informacemi a nefungujícími zařízeními. Pro EU je tento balíček otázkou politické důvěryhodnosti.

Čekání poškodí všechny, bez jakékoli záruky, že politické vyjednávání by mohlo vést k převratným změnám. Musíme jednat okamžitě, aby nás – pokud jde o možnosti přístupu k online obsahu a zavádění vlastních mobilních aplikací – nepředstihly jiné ekonomiky a nedošlo k dalším škodám v důsledku zaostávání, nebo dokonce úpadku našich telekomunikačních společností

Co tomu předcházelo?

V závěrech přijatých na zasedání, které se konalo na jaře 2013, Evropská rada vyzvala Komisi, aby předložila „konkrétní opatření k dosažení jednotného trhu v oblasti IKT v co nejkratší době“ tak, aby byla k dispozici na zasedání Evropské rady v říjnu. Tyto návrhy jsou výsledkem tři roky trvajících konzultací, veřejných akcí a soukromých setkání – včetně dvou velkých veřejných akcí s 1 000 účastníků, které se uskutečnily v červnu.

2. Odvětví telekomunikací v EU je v obtížích

Došlo k mohutnému nárůstu poptávky (zejména pokud jde o data), od poslední reformy předpisů EU pro telekomunikace (IP/11/622) však nebyla vyčíslena finanční hodnota tohoto nárůstu. Příjmy se v reálných hodnotách snižují (–2,2 % v roce 2011 a –1,1 % v roce 2012) i ve srovnání s trhy ve Spojených státech či asijskými nebo jinými trhy. Tržní kapitalizace od roku 2011 klesla o 22 %. Čistá míra investic bývalých evropských telekomunikačních monopolů se navíc prakticky rovná nule, což způsobuje, že tyto společnosti zaostávají za svými konkurenty (zdroj: HSBC). Míra investic do bezdrátových sítí je od roku 2002 ve srovnání se Spojenými státy a Kanadou poloviční.

Někteří operátoři bojují s vysokou mírou zadlužení – až třikrát vyšší, než je tržní hodnota jejich akcií (Telecom Italia), a přesahující 30 miliard EUR (Telefonica). Nízká výkonnost telekomunikačních společností brzdí zbytek ekonomiky. Poškozuje zejména taková odvětví, jako jsou výrobci zařízení, internetové podnikání, automobilový průmysl, inteligentní objekty, velkoobchod, maloobchod a logistika, zdravotní péče a tvůrčí odvětví.

Co je příčinou tohoto stavu?

 • Odvětví telekomunikací se přizpůsobuje novým podmínkám pomalu (např. reakce na Skype a datovou revoluci a snaha vytěžit co nejvíce z takových příležitostí, jako je roaming).

 • Kulturní a regulační rozdíly způsobují, že Evropa není považována za místo vhodné pro zahájení nebo rozvoj globálního internetového podnikání (na rozdíl od Silicon Valley).

 • Roztříštěnost evropského trhu a regulace na úrovni jednotlivých států brání dosažení úspor a výhod plynoucích z rozsahu.

 • Krátkodobý zájem státní správy na co nejvyšších ziscích v dražbách spektra odčerpal z mnoha telekomunikačních společností velké částky, což vede k nedostatku investic do rozšiřování sítí.

 • Společnosti nemohou poskytovat základní „suroviny“, např. internetové připojení nebo přístup k harmonizovaným frekvencím, za jednotných podmínek v rámci hospodářské soutěže od jednoho poskytovatele v několika členských státech (protože pro tyto „suroviny“ neexistuje jednotný trh).

ROZDÍLNOST EVROPSKÝCH TRHŮ

 1. Provozní licenční poplatky se pohybují od nuly do 3 000 EUR.

 2. Některé země dokonce určují, jaký druh písma se musí používat ve spotřebitelských smlouvách.

 3. Správní poplatky za držení licence se pohybují v částkách od 5 000 EUR do 15 000 EUR. Mezi různými zeměmi EU dosahuje rozdíl v příjmech za minutu volání až 774 %.

 4. Cena práv na spektrum se liší až padesátinásobně (pásmo 2 600 GHz)

 5. Velkoobchodních cena za přístup k metalické síti, kterou majitelé sítí mohou účtovat konkurentům, kteří si sítě pronajímají, se pohybuje v rozmezí od 4 do 14 EUR za měsíc (rozdíl 333 %).

 6. Téměř každý členský stát přistupuje k regulaci velkoobchodních trhů se širokopásmovým připojením rozdílným způsobem.

 7. Ceny za mezinárodní mobilní volání v EU se liší v rozpětí od 0,35 do 1,19 EUR za minutu volání.

3. Vytváření udržitelných pracovních míst

Propojený kontinent se stane základem pro udržitelná dobře placená pracovní místa

PROBLÉMY Míra nezaměstnanosti je nepřijatelně vysoká. Evropa prochází digitální transformací. Nabízí se miliony nových digitálních pracovních příležitostí – předpokládá se, že v roce 2015 vznikne doslova milion volných pracovních míst z důvodu nedostatečných dovedností – a zároveň je třeba dokončit řadu nezbytných reforem.

Pro společnosti, které závisí na digitální ekonomice, je dnes obtížné expandovat a investovat nebo přijímat další zaměstnance. Kvůli nedostatečným investicím do sítí nemohou související odvětví (od mobilních aplikací po výrobce telekomunikačních zařízení) plně rozvíjet svůj potenciál a nevytvářejí poptávku po lepších sítích. Tento začarovaný kruh musíme prolomit.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Vytvořit z digitálního sektoru, v němž nacházejí uplatnění velice mladí lidé, prioritní odvětví, a pomoci tak řešit nezaměstnanost mladých v Evropě.

 2. Pomáhat v růstu začínajícím podnikům vytvořením největšího světového trhu, na němž budou moci své produkty a služby prodávat od samého počátku (například ve Francii po politickém boji zaznamenaly v roce 2012 začínající podniky v oblasti nových technologií 24% růst zaměstnanosti).

 3. Podpořit změny v oblasti pracovních sil v telekomunikačních společnostech, které se ještě nepřizpůsobily novým digitálním obchodním modelům založeným na datech.

 4. Spolupracovat s podniky ve velké koalici pro digitální dovednosti a zaměstnanost s cílem zvýšit odbornou kvalifikaci jednotlivců a zlepšit celkový digitální ekosystém.

DOPADY A PŘÍKLADY

 1. V odvětví vývoje aplikací a v souvisejících odvětvích vzniklo v uplynulých pěti letech 794 000 pracovních míst, z toho téměř 600 000 přímo v tomto odvětví. Podobných výsledků lze dosáhnout pouze v prostředí bez hranic.

 2. Tato odvětví potřebují dobré sítě. Podle analýzy Mason a Tech4i2 z roku 2013 lze očekávat, že i „mírný“ zásah s cílem vybudovat rychlou širokopásmovou infrastrukturu povede v prvních třech letech k vytvoření 447 000 nových pracovních míst a dva miliony nových pracovních míst vzniknou

 3. v telekomunikačních společnostech: Skutečný jednotný trh telekomunikací podpoří růst a pomůže zastavit trend 10% poklesu pracovních sil přímo v oblasti telekomunikací, jenž se očekává v příštích několika letech;

 4. v jiných podnicích: Cloud computing může fungovat pouze na úrovni EU nebo vyšší a poptávka po této technologii povede k nárůstu investic do lepších sítí. Cloud computing je převratná aplikace, která naplno využívá superrychlé širokopásmové připojení. Standardizované vstupy, větší trhy, menší narušování trhu (např. blokované služby) a lepší digitální schopnosti usnadňují podnikům, jako jsou poskytovatelé cloud computingu, vytváření nových pracovních míst.

Místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Každým dnem, kdy nedokážeme vybudovat jednotný telekomunikační trh, přispíváme k nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí “

4. Méně byrokracie pro společnosti

#1 Jednotné povolení

PROBLÉM: Neexistuje jedna telekomunikační společnost pro celou EU poskytující mobilní nebo pevné připojení. Teoreticky je možné působit ve všech členských státech, ale nikdo se o to nepokouší, protože tento systém nefunguje. Je třeba splňovat různé požadavky na registraci v každém členském státě, v němž jsou služby poskytovány. Operátoři se potýkají s dodatečnými náklady a ztrácejí čas plněním různých nejednotných pravidel vyžadovaných na vnitrostátní úrovni s odlišnými tržními výsledky.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Učit se a přebírat poznatky a zkušenosti od jiných odvětví na jednotném trhu EU (např. bankovnictví): operátoři dostanou možnost působit ve všech zemích EU na základě jednotného povolení a možnost jednat o dalších podmínkách licence s původním orgánem, který povolení vydal.

 2. Právní jistota a právo na rovné zacházení v regulačním procesu v rámci celé EU

DOPADY

 1. Více společností působících bez omezení za hranicemi.

 2. Pro podniky: menší překážky vstupu pro nové společnosti, nižší náklady na poskytování služeb a nové příležitosti k expanzi na další členské státy.

 3. Pro spotřebitele: výhody plynoucí z nových nabídek nových konkurentů v jejich členských státech.

 4. Pro budoucnost: reálný základ pro širší jednotný digitální trh v Evropě.

V této souvislosti místopředsedkyně Neelie Kroesová prohlásila: „Právo poskytovat produkty a služby všude není skutečné, pokud ho nelze vymáhat. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je jednotné povolení, protože to znamená záruku. Pomůžeme tím současným i budoucím společnostem.“

#2 Nová kritéria pro regulaci trhů

PROBLÉMY: Vnitrostátní regulační orgány některé zvláštní (dílčí) trhy v oblasti telekomunikací buď regulují příliš nebo je regulují nedostatečně a zároveň je odlišně vymezují.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

Zahrnutím do oblasti působnosti nařízení posílit již zavedený test podle „tří kritérií“, který Komise používá při výběru trhů, jež by měly být regulovány, ve svém „doporučení o relevantních trzích“ a který vnitrostátní regulační orgány musí použít, pokud si přejí regulovat trhy, jež nejsou uvedeny v tomto doporučení. Tento proces bude nyní právně vymahatelný.

 1. Aby bylo možné trh regulovat, musí být splněna tři kritéria:

 • existence značných a nikoli dočasných strukturálních, právních nebo regulačních překážek vstupu;

 • struktura trhu v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské soutěže založené na infrastruktuře a jiné hospodářské soutěže, který vytváří překážky vstupu;

 • samo právo hospodářské soutěže je nedostatečné, aby odpovídajícím způsobem reagovalo na uvedené(á) selhání trhu.

 1. Vnitrostátní regulační orgány by rovněž musely zvážit všechny překážky hospodářské soutěže (a to i ty, které vznikají v důsledku poskytování služeb „over-the-top“ (OTT) některými podnikateli).

DOPADY

 1. Pro podniky: menší regulace srovnatelná s většinou jiných trhů.

 2. Pro spotřebitele: důslednější ochrana v případech, kdy mnohé zavedené společnosti mají dominantní postavení.

 3. Pro budoucnost: normalizace telekomunikačního trhu (aby se telekomunikační trh stal trhem jako každý jiný, kde společnosti soutěží a spotřebitelé si vybírají).

Místopředsedkyně Neelie Kroesová: „Chceme omezit byrokracii v rámci normalizace telekomunikačního sektoru. Poskytovatelé služeb by neměli být obětí libovůle nebo nedůslednosti členského státu.“

#3 Právo zakázat nápravná opatření podle článku 7

PROBLÉMY: Vnitrostátní telekomunikační regulační orgány uplatňují regulaci EU nekonzistentně, nebo používají regulaci zbytečně, což způsobuje nejistotu pro telekomunikační společnosti.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Zajistit jednotný přístup využitím pravomoci Komise zakázat vnitrostátní rozhodnutí o nápravných opatřeních.

DOPADY

 1. Pro podniky: právo veta udělené Komisi ukončí nadměrnou regulaci.

 2. Pro spotřebitele: větší soudržnost pomáhá evropským poskytovatelům, protože tak získají důvěru umožňující širší nabídku nových atraktivních spotřebitelských služeb a produktů.

 3. Pro budoucnost: klíč k dosažení normalizace telekomunikačního trhu

Místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová prohlásila: „Cílem je postupně vytvořit z odvětví telekomunikací „normální“ hospodářské odvětví s omezenými předem danými pravidly a přenesením odpovědnosti na následnou regulaci.“

5. Snazší poskytování velkoobchodních produktů

Propojený kontinent znamená velkoobchodní produkty pro pevné sítě (spektrum je klíčový vstup pro mobilní sítě)

PROBLÉMY: Trh obchodování mezi společnostmi (asi polovina celého telekomunikačního trhu EU) se vyznačuje nejednotným navrhováním výrobků a projektováním připojení, což znamená, že není využit potenciál poptávky.

Noví účastníci na spotřebitelských trzích se širokopásmovým připojením se potýkají s velice rozdílnými produkty regulovaného přístupu k síti, což mnoha členským státům znemožňuje využívat společné obchodní modely a technická řešení.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. V případech, kdy dominantní operátoři s významnou tržní silou jsou povinni nabízet konkurentům virtuální přístup ke svým sítím, by pro kupující i prodávající měly v celé EU platit harmonizované podmínky a specifikace.

 2. Společná kritéria pro připojení se zajištěnou kvalitou služeb sjednaná mezi provozovateli za obchodních podmínek.

DOPADY

 1. Pro telekomunikační podniky: snadnější expanze na další evropské trhy.

 2. Pro ostatní podniky: klíčový význam pro jiné než telekomunikační společnosti, jako jsou poskytovatelé elektronického zdravotnictví, poskytovatelé služeb cloud computingu, společnosti zajišťující videokonference – mohou si tak být jisti, že splní závazky vyplývající ze smluv a úrovně služeb.

Jak uvedla místopředsedkyně Neelie Kroesová: „Evropské normalizované produkty virtuálního přístupu se zajištěnou kvalitou služeb pomohou rozšířit trh obchodování mezi společnostmi. Nové povinnosti spíše vnitrostátní povinnosti nahradí, než že by k nim přidávaly povinnosti další.“

6. Spektrum a sítě 4G

Propojený kontinent znamená spektrum pro bezdrátové širokopásmové připojení

PROBLÉMY

 1. Evropské centrum připomíná špagety – nepřehlednou změť pravidel, cen a harmonogramů, která znemožňuje provádění obchodních strategií pro oblast mobilního připojení v rámci celé EU.

 2. Přidělování spektra je většinou roztříštěné a země v tomto ohledu neplní své povinnosti.

 3. Pouze 5 z 28 členských států přidělilo celých 100 % z 1 025 MHz harmonizovaného spektra EU pro mobilní širokopásmové služby, které měly být přiděleny do konce roku 2012.

 4. Pouze 12 členských států uvolnilo pro operátory pásmo 800 MHz, jež má zásadní význam pro sítě 4G LTE a rozšíření širokopásmového připojení do venkovských oblastí.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Harmonizovat časový rozvrh uvolňování spektra a délku vlastnictví práv.

 2. Zavést možnost použití veta postupem projednávání ve výborech (nejen Komise, ale i Komunikačního výboru) k řešení problémů, jako jsou nadhodnocené dražby spektra.

 3. Uplatňovat soubor zásad a kritérií, jejichž cílem je zajistit rozvoj bezdrátového prostoru EU.

 4. Vhodné kompenzace za včasné uvolnění spektra, sdílení infrastruktury a spektra, jakož i obchodování se spektrem – například aby nevyužité spektrum bylo náležitě využíváno.

DOPADY

 1. Pro podniky: dobré pro všechny mobilní operátory, zejména ty, kteří chtějí expandovat.

 2. Pro spotřebitele: rychlejší zavádění bezdrátového širokopásmového připojení, a to zejména ve venkovských oblastech.

 3. Pro budoucnost: v mobilních telefonech se nebudou objevovat neuskutečněné hovory a stránky, které nelze načíst. Účinné využívání spektra a koordinovaný přístup k němu povede ke zvýšení investic do sítí. Politiky vysokých poplatků vedoucí ke krátkodobému zisku, které se neslučují s dobrou správu spektra, budou omezeny a přednost dostanou kapitálové investice do sítí.

Řečeno slovy místopředsedkyně Neelie Kroesové: „Co se týče spektra, potřebujeme novou koncepci, aby Evropané mohli využívat výhod nejnovějšího vývoje v oblasti mobilního připojení. To je pro orgány státní správy citlivá otázka, takže postupujeme opatrně, ale rozhodně. Skutečností zůstává, že poptávka po datech prudce stoupá a stávající systém spektra se s tím neumí vypořádat. Sítím za současného stavu hrozí přetížení nebo kolaps – který by znemožnil připojení občanů i podniků – a společnosti poskytující mobilní připojení nemají možnost vytvořit celoevropskou společnost v rámci EU.“

Propojený kontinent znamená spektrum pro bezdrátové širokopásmové připojení.

PROBLÉMY

 1. Evropa není rozvojový kontinent, ale podle naší úrovně pokrytí sítěmi 4G byste to nikdy nepoznali. Sítě 4G/LTE jsou dostupné pouze 26 % evropské populace. V USA jedna společnost (Verizon) sama pokrývá 90 %!

 2. V roce 2012 se Evropa – největší světová ekonomika – podílela na celosvětovém připojení LTE 6%, zatímco Spojené státy 47 %, Jižní Korea 27 % a Japonsko 13 %.

 3. Stále hrozí přetížení sítí 4G, i kdyby se v Evropě podařilo dosáhnout cíle 1 200 MHz harmonizovaného spektra pro mobilní širokopásmové služby. Potřebujeme další záložní systémy pro přesměrování toku poptávky.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Zvýšení kapacity vytvořením méně náročných podmínek udělování povolení

 2. Zvýšení kapacity odstraněním nepotřebných omezení, která brání zavádění nových technologií, příliš složitých postupů pro udělování povolení pro základnové mikrostanice nebo bezdrátové hotspoty

 3. Zvýšení kapacity na základě práva sdílet přístup k Wi-Fi přístupovým bodům

 4. Provozní zlepšení, jako je společné používání aktivních a pasivních infrastruktur, sdílení spektra a obchodování se spektrem, zjednoduší a zlevní zavádění a/nebo renovaci bezdrátových sítí s novými technologiemi.

 5. Společné regulační zásady pro udělování oprávnění k využívání spektra, společná kritéria pro dostupnost a podmínky spektra

DOPADY

 1. Provozovatelé mobilní sítě budou moci využívat technologie přístupových bodů malého rozsahu (4G nebo Wi-Fi) ke zvýšení kapacity sítě.

 2. Provozovatelé sítí budou moci poskytovat doplňkové služby bezdrátového širokopásmového připojení prostřednictvím přístupu veřejnosti k Wi-Fi sítím, jejichž zařízení mohou být – po udělení souhlasu – umístěna na objektech spotřebitele nebo podniku.

 3. Koneční uživatelé budou mít širší výběr bezdrátového širokopásmového připojení, který umožní nabídnout přístup k internetu díky připojení Wi-Fi jiným subjektům.

Místopředsedkyně Neelie Kroesová v tomto smyslu konstatovala: „Provozovatelé musí nákladově efektivním způsobem rozšířit kapacitu svých bezdrátových širokopásmových sítí. Spotřebitelé a podniky chtějí pomocí bezdrátových technologií využívat své pevné připojení: to zajistí malé buňky sítí Wi-Fi nebo 4G. Nenutíme konečné uživatele, aby se dělily o své přípojení Wi-Fi, jen jim dáváme možnost.“

7. Stabilní ceny za přístup k metalické síti

Propojený kontinent znamená stabilizované ceny za přístup k metalické síti

PROBLÉMY

 1. Majitelé metalických sítí musí mít zajištěny stabilní příjmy z pronájmu svých sítí konkurenci, jež jim umožní investovat do rychlejších sítí „nové generace“.

 2. Alternativní provozovatelé nemají dostatečně jednotný základ pro plánování obchodních činností v rámci EU, založený na stabilních a jednotných cenách za přístup.

 3. Vnitrostátní regulační orgány uplatňují až šest různých způsobů výpočtu velkoobchodních cen přístupu k metalickým sítím (například proto, že se rozhodnou používat odlišné doby životnosti aktiv a metody odepisování).

 4. To znamená, že cena přístupu k metalické síti se pohybuje od 4 do 14 EUR měsíčně za měsíční velkoobchodní pronájem služeb LLU (zpřístupnění účastnického vedení) v metalické síti.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Dlouhodobá stabilita cen a větší harmonizace cen na jednotném trhu.

 2. Neuplatňovat regulaci cen za přístup k vysokorychlostním sítím nové generace tam, kde na maloobchodních trzích existují prokazatelné zábrany proti chování, jež narušuje hospodářskou soutěž, a posílit povinnosti bránící diskriminaci, aby byla zajištěna silná hospodářská soutěž.

DOPADY

 1. Pro telekomunikační podniky: Dnešní vlastníci sítě budou mít větší jistotu, pokud jde o jejich příjem, jež jim umožní plánovat další modernizaci sítě. Dnešní alternativní provozovatelé budou sdílet riziko spojené s modernizací sítě v případě, že nebyla uložena regulace cen. Žádné nerealistické subvencování přístupu k metalickým sítím, jež by ohrožovalo zavádění sítí nové generace.

 2. Pro ostatní podniky: v krátkodobém horizontu – nepodstatné, v dlouhodobém horizontu – rychlejší sítě

 3. Pro spotřebitele: spravedlivá tvorba cen a zlepšení kvality a škály služeb jako důsledek lepších velkoobchodních podmínek na velkoobchodní úrovni

 4. Pro budoucnost: Evropa bude mít k dispozici lepší sítě.

Slovy místopředsedkyně Neelie Kroesové: „Naším cílem je stabilizovat v průběhu šesti let ceny tak, aby odvětví získalo jistotu. To umožní další investice do sítí a racionální rozhodování podniků. Aby bylo možné stabilizovat ceny v krátkodobém horizontu, je zřejmé, že na počátku musí dojít k určitým úpravám cen v zájmu zlepšení konvergence nákladových koncepcí.“

8. Konec příplatků za roaming a volání uvnitř EU

Propojený kontinent znamená konec příplatků za roaming a volání uvnitř EU

PROBLÉMY

 1. Vysoké příplatky za roaming a volání uvnitř EU nesmírně pobuřují všechny, kdo cestují za obchodem či na dovolenou; narušují trh a na jednotném trhu nelze jejich existenci racionálně zdůvodnit – uživatelé se tak svých telefonů spíše bojí, místo aby je používali.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Vytvořit skutečný jednotný evropský komunikační prostor postupným potlačováním a odstraněním rozdílů v poplatcích za domácí volání, roaming a volání uvnitř EU.

ROAMING:

 1. Operátoři ztratí právo účtovat poplatky u příchozích volání, jestliže se volající nachází v zahraničí uvnitř EU, a budou si muset vybrat mezi metodou cukru a metodou biče.

 2. Metoda cukru znamená, že se mohou do značné míry vyhnout evropské regulaci, pokud do července 2016 rozšíří své vnitrostátní plány/svazky tak, aby zákazníci v celé Unii mohli při cestování uvnitř Unie používat své telefony a chytré telefony za vnitrostátní tarify. Od července 2014 bude platit přechodné období, které provozovatelům umožní přizpůsobit buď počet plánů, které nabízejí, nebo počet zemí, které zahrnují do vnitrostátního tarifu.

  Metodu biče představuje nařízení o roamingu z roku 2012, podle něhož společnosti musí svým zákazníkům nabídnout možnost, aby využívali služby roamingu, které nabízejí nové subjekty na trhu (alternativní poskytovatelé roamingu). Zákazník bude mít při cestování právo opustit svého tuzemského operátora a využít levnějších roamingových služeb místní společnosti nebo konkurenční společností ve své zemi, aniž by musel změnit svou SIM kartu.

VOLÁNÍ Z PEVNÉ LINKY V EVROPĚ:

 1. Operátoři nebudou moci účtovat více, než činí poplatek za vnitrostátní dálkový hovor, pro všechna volání z pevné linky do jiných členských států EU. Všechny mimořádné náklady musí být objektivně zdůvodněny.

MOBILNÍ KOMUNIKACE V EVROPĚ:

 1. Operátoři nebudou smět účtovat vyšší poplatky, než činí eurotarify za regulované roamingové hlasové volání a zprávy SMS, pro mobilní spojení do ostatních členských států EU. Všechny mimořádné náklady musí být objektivně zdůvodněny.

DOPADY

 1. Spotřebitelé: Bez obav, s větším pohodlím a za rozumné ceny.
  To bude výhodné pro ty, kdo cestují, i pro ty, kdo zůstávají doma; pro ty, kdo milují své mobily, i ty, kteří mají pouze pevnou linku. Stejné výhody pro spotřebitele i pro podniky.

 2. Pro telekomunikační podniky: Přímý dopad ve výši přibližně 0,5% snížení příjmů v důsledku odstranění cenového rozlišení mezi vnitrostátními hovory a voláním uvnitř EU, které bude vyrovnáno vyšší spotřebou ve střednědobém horizontu. Navrhovaný roamingový režimu je dobrovolný a očekává se, že ve střednědobém horizontu bude pro operátory přínosem.

 3. Pro ostatní podniky: Další úspory kromě 1 100 EUR za rok, které ušetří průměrný zaměstnanec na služební cestě v průběhu roku (ve srovnání s cenami z roku 2009). Zrušení poplatků za roaming podpoří přeshraniční využívání propojených zařízení a služeb (např. M2M řešení), posílí vývoj mobilních datových aplikací, a přispěje tak k vytvoření příznivějšího podnikatelského prostředí.

 4. Pro budoucnost: Důkaz, že skutečná reforma v oblasti telekomunikací je možná a že EU může přímými konkrétními kroky zlepšit život občanů.

K tomu místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová: „Náš návrh týkající se roamingu vychází ze stávajících pravidel a povzbuzuje operátory, aby postupně zaváděli maloobchodní nabídky, v nichž se sazba za vnitrostátní služby vztahuje na vnitrostátní i roamingové služby (na cestách jako doma). Skoncuje rovněž s neodůvodněnými rozdíly mezi cenami za vnitrostátní a „mezinárodní“ (v rámci EU) volání.

Spotřebitelé v EU by neměli platit více za volání do zahraničí nebo při cestě do zahraničí.

Stávající roamingová pravidla jsou navržena tak, aby omezila problémy na vnitrostátních trzích, ale nevytvářejí skutečný jednotný trh. Vznikla ještě předtím, než se projevila naléhavá ekonomická potřeba zřídit jednotný trh pro telekomunikace.

Stávající pravidla představují bezpečnostní síť a bič doplňující nové příležitosti a „cukr“ obsažený v tomto balíčku.

Vnitrostátní ceny za mobilní služby v důsledku tří předchozích snížení cenových limitů za roaming soustavně klesají. Není důvod se domnívat, že zrušení roamingových příplatků způsobí růst těchto cen.“

9. Ano neutralitě sítí!

Propojený kontinent znamená otevřený internet

PROBLÉMY

 1. V současné době neexistují na úrovni EU jasná pravidla pro zajištění neutrality sítí; 96 % Evropanů nemá právní ochranu svého práva na přístup k zcela otevřenému internetu.

 2. Vnitrostátní regulační orgány nemají podle stávajících pravidel EU pravomoc zasahovat proti blokování nebo tzv. přiškrcování (throttling).

 3. Některé členské státy (Nizozemsko, Slovinsko) přijaly zákony, ostatní země zvažují opatření, bez zásahu EU by to však mohlo vést k dalšímu roztříštění evropského trhu a značně zkomplikovat integrované řízení sítí pro více území.

 4. Blokování nebo tzv. přiškrcování (throttling) technologií P2P a VoIP je nejznámějším případem nepřijatelného řízení provozu ze strany provozovatelů: tímto omezením je postiženo přibližně 21 % uživatelů pevného internetového připojení a přibližně 36 % uživatelů mobilních služeb.

 5. To způsobuje problémy: spotřebitelům, kteří nemohou plně využívat služeb internetu; poskytovatelům obsahu a aplikací, kteří nemají zaručený přístup ke spotřebitelům a v dlouhodobém horizontu nemohou své produkty a služby inovovat; provozovatelům, kteří se potýkají s různými přístupy, pokud jde o postupy řízení provozu v různých členských státech, a kteří nejsou motivováni k vytváření nových obchodních modelů, ale prostě chrání svá bývalá/současná území a tradiční zdroje příjmů, jako jsou hlasová volání.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Tento návrh ukončí diskriminační blokování a omezování (přiškrcování) a poskytne účinnou ochranu otevřenému internetu. Stanoví jasná pravidla pro řízení provozu na internetu, jež musí být nediskriminační, přiměřené a transparentní.

 2. Společnosti by však měly mít možnost rozlišovat své nabídky (např. podle rychlosti) a stavět svoji konkurenceschopnost na zvyšování kvality služeb. Na tom není nic neobvyklého – poštovní služby (expresní zásilky) a letecké společnosti (turistická nebo business třída) se tak chovají celá desetiletí. Je však třeba dodržet jednu nezbytnou podmínku: kvalita otevřeného internetu se nesmí snížit.

 3. K uspokojení poptávky konečných uživatelů po kvalitnějších službách se poskytovatelé obsahu mohou dohodnout s poskytovateli internetu na zajištění určité kvality služby („specializované služby“). Tyto nabídky umožní telekomunikačním operátorům získat dodatečné zdroje příjmů od subjektů poskytujících služby OTT, poskytovatelů obsahu a také od spotřebitelů, kteří jsou ochotni zaplatit za lepší nebo rychlejší služby. Tyto příjmy pak provozovatelům umožní investovat do modernizace a rozšíření sítě.

 4. Specializované služby nesmí vést ke zhoršení kvality „normálního“ internetu. Vnitrostátní regulační orgány za koordinace Komise budou kvalitu služeb sledovat a mohou uložit minimální požadavky na kvalitu.

DOPADY

 1. Pro podniky: Opěrný bod pro inovátory, kteří se nebudou setkávat s blokováním svých aplikací a služeb a kteří se budou moci rozhodnout, zda si zaplatí zaručenou kvalitu služeb (např. podniky nabízející videokonference, cloud computing nebo elektronické zdravotnictví).

 2. Evropští provozovatelé mohou vyvíjet nové obchodní modely v celoevropském měřítku.

 3. Pro spotřebitele: Spotřebitelé získají nová práva, která dnes nemají. Budou mít přístup ke všem obsahům a aplikacím podle svého výběru na jakémkoli zařízení, které si vyberou (v rámci daného smluvního objemu dat nebo rychlosti a v souladu se stávajícími zákony). Prospěch budou mít i ze širší nabídky kvalitních služeb. Budou mít přístup k otevřenému internetu, jenž má zásadní význam pro svobodu projevu a diskuse i jako odrazový můstek pro inovativní zakládání nových podniků na internetu.

 4. Pro budoucnost: Skutečný základ pro poskytování a využívání služeb kdekoli v EU. Umožní inovačním společnostem začít poskytovat služby, aniž by se musely obávat blokování nebo omezování (tzv. přiškrcování), a vyvíjet nové služby vyžadující zaručenou kvalitu. Provozovatelé budou mít přístup k dalším zdrojům příjmů nezbytným pro investování do modernizace a rozšiřování sítě.

Místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová: „V Evropě dnes neexistuje ochrana neutrality sítí. Tento návrh ji zajistí. Návrh optimalizuje výsledky pro konečné uživatele, poskytovatele obsahu i poskytovatele internetových služeb.“

10. Nová práva spotřebitelů

Propojený kontinent znamená nová práva pro spotřebitele: #1 Kvalita služeb

PROBLÉMY

 1. V dnešní době se provozovatelé často nechovají dostatečně transparentně, pokud jde o jejich postupy řízení provozu, jakož i o skutečně poskytovanou kvalitu služeb.

 2. 94 % spotřebitelů se domnívá, že poskytovatelé internetových služeb neposkytují na svých webových stránkách jasné informace o blokování nebo omezování (přiškrcování) konkrétních aplikací či služeb.

 3. Existují značné rozdíly mezi inzerovanou a skutečnou rychlostí na pevných sítích. V průměru spotřebitelé EU dostávají pouze 74 % celkové inzerované rychlosti, za kterou platí.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Provozovatelé mají povinnost poskytovat (veřejně i smluvně) informace o průměrné rychlosti, kterou svým zákazníkům skutečně poskytují při běžném provozu i ve špičkách, omezení objemu dat a o postupech řízení provozu.

 2. Vnitrostátní regulační orgány za koordinace Komise musí sledovat kvalitu služeb a mohou uložit minimální požadavky na kvalitu.

 3. Spotřebitelé mohou ukončit své smlouvy nebo žádat o náhradu škody, pokud dochází k významnému a trvalému nesouladu mezi tím, co jim bylo slíbeno, a službou, která je jim skutečně poskytována (např. pokud jde o rychlost).

DOPADY

 1. Pro podniky: Větší možnost soutěže v oblasti ceny a kvality, protože spotřebitelé jsou lépe informováni o poskytovaných službách a mohou snáze měnit poskytovatele, pokud jsou nespokojeni, nebo hledat jiný druh služby.

 2. Pro spotřebitele: Spotřebitelé budou chráněni před zavádějícími nabídkami a budou skutečně rozumět tomu, jakou službu mají právo očekávat nebo odmítnout v případě, že s ní nejsou spokojeni.

 3. Pro budoucnost: Lépe informovaní spotřebitelé mohou správně zvolit poskytovatele služeb a nabídky, které jim nejvíce vyhovují, a získat služby, za které si zaplatili.

Místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová k tomu uvedla: Tato opatření budou skutečně transparentní a umožní spotřebitelům dávat informovaný souhlas. Dříve než cokoli podepíšete nebo zaplatíte, musíte vědět, co vlastně dostáváte nebo nedostáváte. Tyto požadavky, platné pro celou EU, jsou nezbytnou podmínkou fungování jednotného evropského spotřebitelského prostoru.“

Propojený kontinent znamená nová práva pro spotřebitele: #2 Lepší smlouvy a větší transparentnost

PROBLÉMY

Dnešní smlouvy jsou málo srozumitelné, neobsahují důležité informace pro spotřebitele a obtížně se vymáhají nebo vypovídají. Spotřebitelé jsou často vázáni smlouvami o poskytování internetových a telefonních služeb bez možnosti je ukončit. Mezi překážky bránící přechodu k jinému operátorovi patří doba, po kterou vlastní změna operátora trvá, ztráta e-mailové adresy, vysoké poplatky za ukončení smlouvy a dlouhé výpovědní lhůty.

Téměř polovina (44 %) respondentů se při změně operátora setkala s nějakými problémy (podle studie „The Functioning of the Market for Internet Access and Provision from a Consumer Perspective“ (Fungování trhu pro poskytování služeb internetu a přístupu k němu z pohledu spotřebitele)).

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. Dodatečné informace, které mají být obsaženy ve smlouvách, včetně:

 • omezení objemu dat,

 • skutečné rychlosti dat,

 • způsobu monitorování spotřeby a

 • vysvětlení praktického dopadu vlastností služby na používání obsahu, aplikací a služeb.

 1. Délka platnosti smlouvy: Počáteční závazek nesmí být vyšší než 24 měsíců a musí být poskytnuta možnost platnosti v délce pouhých 12 měsíců.

 2. Obnovení smlouvy: Varování alespoň jeden měsíc předem, s možností odmítnout automatické prodloužení smlouvy; v případě obnovení může být smlouva vypovězena bez jakýchkoli nákladů v jednoměsíční výpovědní lhůtě.

 3. Ukončení smlouvy: Spotřebitel získá právo ukončit jakoukoli smlouvou po 6 měsících bez postihu s jednoměsíční výpovědní lhůtou; úhrada je splatná pouze ve zbytkové hodnotě dotovaného zařízení / poskytnuté slevy, pokud byly poskytnuty. Veškerá omezení týkající se používání těchto koncových zařízení v jiných sítích musí být zrušena, jakmile jsou řádně uhrazeny veškeré dlužné částky za dotace a /nebo slevy.

Změna operátora:

 • výslovné právo provést změnu v nejkratší možné době. Přímé náklady pro konečné uživatele, pokud vzniknou, by neměly negativně ovlivnit rozhodnutí změnit poskytovatele služeb;

 • výslovný zákaz převedení uživatelů k jinému operátorovi proti jejich vůli;

 • automatické zrušení starých smluv po přechodu k jinému operátorovi, aniž by koneční uživatelé museli kontaktovat původního operátora;

 • v případě změny operátora právo na vrácení zbývající částky z předplacené karty, kterou její majitel již zaplatil;

 • umožnit přeposílání elektronické pošty zákazníkům od původního poskytovatele internetových služeb na novou adresu u nového poskytovatele (pokud tento poskytovatel již e-mailovou adresu poskytl);

 • neposkytovat starou e-mailovou adresu jinému konečnému uživateli nejméně po dobu dvou let.

TRANSPARENTNOST

 • Poskytování informací o objemech, tarifech, kvalitě a skutečném výkonu poskytovaných služeb;

 • povinné zpřístupnění srovnávacích nástrojů poskytnutých vnitrostátním regulačním orgánem nebo pověřenou třetí stranou, aby uživatelé měli možnost zjistit si skutečný výkon přístupu k síti a služeb elektronické komunikace a náklady na alternativní způsoby využívání;

 • povinnost vyplatit uživateli náhradu za zneužití nebo zpoždění přechodu k jinému operátorovi;

 • rozšíření záruk transparentnosti obsažených v nařízení o roamingu (výstražný mechanismus, mezní limit) na vnitrostátní komunikace;

 • mechanismus zabraňující šoku z vyúčtování, aby nedocházelo k „nepříjemným překvapením“.

DOPADY

 1. Pro podniky: Větší možnosti hospodářské soutěže, neboť spotřebitelé jsou lépe informováni o poskytnutých službách a mohou snáze měnit operátory. To vede k novým příležitostem pro poskytovatele s atraktivními nabídkami, které splňují požadavky spotřebitelů.

 2. Pro spotřebitele: Spotřebitelé mohou požadovat, aby poskytovatelé služeb odpovídali za parametry kvality nabízených služeb, a lépe se domáhat svých práv v případě, že nejsou dodržena. Je snazší změnit svého operátora. Spotřebitelé mohou kontrolovat svou spotřebu a jsou chráněny před „šoky z vyúčtování“.

 3. Pro budoucnost: Lépe informovaní spotřebitelé, kteří se mohou snadněji domáhat svých práv. Spokojení spotřebitelé spíše zvýší svou spotřebu. Vyšší kvalita služeb díky častějším změnám operátorů a větší konkurenci.

Jak prohlásila místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová: „Tato opatření dají spotřebitelům pravomoc domáhat se toho, za co si platí. Pomohou vám změnit operátora, pokud nedostáváte to, co si platíte, nebo jen chcete jiný druh služby. Měli byste mít stejná práva bez ohledu na to, kde se právě v Evropě nacházíte a kdo je váš operátor.“

„Nová ustanovení o transparentnosti a změně operátora podstatně posílí práva spotřebitelů a podpoří hospodářskou soutěž mezi poskytovateli služeb. Tyto požadavky, platné pro celou EU, jsou nezbytnou podmínkou fungování jednotného evropského spotřebitelského prostoru.“

Kontaktní osoba

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 22956361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar