Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

MEMO

Брюксел, 11 септември 2013 г.

Комисията приема законодателни предложения за изграждането на мрежа с континентални размери

Комисията прие днес съществени законодателни предложения за доизграждане на единния пазар в областта на далекосъобщенията и за създаване на континентална мрежа.

Континенталната мрежа цели: По-бързи връзки. По-лесен бизнес. По-прост живот. Подготовка за бъдещето.

Пакетът от мерки казва „да!“ на единния пазар и неутралността на мрежите и „не!“ на таксите за роуминг и бюрокрацията

1. Преглед

Защо това е важно за растежа на икономиката?

Европа се нуждае на всяка цена от нови източници на растеж и иновации. . Днес конкурентоспособността на всички сектори на икономиката зависи във все по-голяма степен от качеството на мрежовите връзки и съответно решението е цифровите технологии и ИКТ (на които се пада половината от растежа на производителността ни) да бъдат впрегнато в полза на единния пазар (нашият най-силен коз). Не можем да си позволим да останем затворени в капана на 28 отделни национални пазари — това състояние няма да ни позволи да захраним цифровата икономика със суровините, от които тя се нуждае: мрежови връзки и мащабност.

Ако средата е благоприятна, цифровата екосистема има забележително бърз растеж (по-бърз от този на китайската икономика) и създава работни места (794 000 в икономиката на мобилните приложения в рамките на едва 5 години, при това по време на рецесия на икономиката). Тя стимулира иновациите и стопанската дейност във всички сектори на икономиката, чрез по-висока производителност, ефективност и приходи. Липсва обаче един основен елемент в тази цифрова екосистема - единният пазар в областта на далекосъобщенията, чието доизграждане ще донесе трайно увеличение на БВП с близо 1 % годишно (на база показателите за 2010 г.).

Заетост и потребление?

Европейците се борят с последствията от икономическата криза. Изключително важно е да се предприемат всички възможни действия за създаване на работни места, а никой сектор на икономиката не предлага по-добри възможности за растеж на заетостта (особено при младите хора) от цифровия сектор. От основно значение е също гражданите да разполагат със свободен достъп до интернет (на което те силно държат) и да са защитени от несправедливи такси и практики, като например огромните цени за роуминг и неясните за потребителите договори.

Какво става с ролята на ЕС като промишлен и глобален лидер?

Погледите на всички бяха вперени в нас, когато след 1990 г. Европа беше пионер в сектора на глобалните мобилни комуникации (GSM). Днес обаче нашата промишленост често няма пазар, на който да реализира продуктите си (например 4G) и съответно потребителите нямат възможност да се възползват от последните подобрения или пък мобилните им устройства не могат да разгърнат напълно своите технически предимства в наличните мрежи. Тези проблеми засягат всички сектори и Европа губи потенциални работни места, от които се нуждае спешно, а европейските предприятия губят позиции на глобалния пазар в интернет. Лагос разполага с мрежа 4G, но не и Брюксел.

Европа все още притежава конкурентоспособни в световен мащаб производства в различни области на ИКТ като електрониката, роботиката и далекосъобщителната техника. Известни сме с новаторството си в здравеопазването, технологиите за „интелигентни градове“, електронните публични услуги и свободния достъп до данни. Но един разпокъсан пазар не е пригоден за конкуренция в световен мащаб. Единствено обединяването на пазара на далекосъобщенията ще позволи на цялата цифрова екосистема да бъде по-динамична и да си върне водещата роля в световен мащаб.

Какво предлага Комисията?

Комисията предлага законодателни промени за допълване на действащата регулаторна рамка, което ще превърне в реалност два ключови принципа, залегнали в Договора за ЕС: свободното предоставяне и свободното ползване на (цифрови) услуги навсякъде в ЕС.

Предложението осъществява на практика тези принципи, като насърчава окончателното преминаване на сектора на далекосъобщенията в ерата на интернет (чрез стимули за нови бизнес модели и повече инвестиции) и премахва затрудненията и пречките пред обединяването на 28-те национални далекосъобщителни пазари в единен пазар. Предложението продължава започнатото с Рамковата директива за далекосъобщенията от 2009 г. и черпи от 26 години опит в изграждането на единния пазар. То е цялостен пакет от мерки, които ще дадат резултат само ако бъдат изпълнени заедно, така че в крайна сметка всички групи заинтересовани страни да извлекат ползи.

В какво се състои предложението?

 • Опростяване и намаляване на регулирането за предприятията

 • Засилена координация при разпределянето на радиочестотния спектър за повече безжични широколентови услуги, повече 4G технологии и за възникването на нови общоевропейски мобилни оператори с интегрирани мрежи

 • Стандартни услуги на едро за насърчаване на конкуренцията между повече предприятия

 • Защита на отворения интернет за гарантиране неутралността на мрежата и в полза на иновациите и правата на потребителите.

 • Премахване на таксите за роуминг, чрез умелото прилагане на стимули и санкции, за да се разделим окончателно с таксите за роуминг най-късно до 2016 г.

 • Защита на потребителите чрез недвусмислени формулировки в договорите, повече сравнимост на предоставяната информация и повече права при смяна на доставчика или промяна на договора.

  Какво не е включено в предложението?

 • Единен регулаторен орган в областта на далекосъобщенията

 • Евротарифа при цените за терминиране на повиквания

 • Промени в определението за доставчик на електронни съобщителни услуги

 • Общоевропейски лиценз за предоставяне на радиочестотен спектър

 • Забрана за диференциране на интернет продуктите

Защо всичко това е от значение?

Далекосъобщителните мрежи са в основата на цифровата икономика като цяло. Днес всички икономически сектори зависят от мрежовите връзки. Това означава, че в настоящия момент далекосъобщенията спъват развитието на останалата част от икономиката.

Мрежите осигуряват твърде бавна връзка и са ненадеждни и несигурни за повечето европейци; телекомуникационните предприятия често са сериозно задлъжнели, което затруднява инвестициите в подобрения. Необходимо е тази тенденция да бъде преобърната и секторът да се превърне в катализатор за производителността, заетостта и растежа.

Като начало е нужен единен пазар в целия сектор (което ще означава допълнителен годишен прираст от 0,9 % за БВП). Това е най-големият отделен макроикономически стимул за целия ЕС, с който разполагаме през следващите няколко години.

Над 40 % от всички предприятия са недоволни от мрежовата връзка, с която разполагат. Според тях предоставяните услуги не са достатъчно добри, а скоростите са твърде ниски. Това спъва конкурентоспособността им. Потребителите също са недоволни от несправедливите такси, объркващата информация и нефункциониращите устройства. Предлаганото всеобхватно решение цели запазването на доверието в ЕС като отговорен политически фактор.

Забавянето ще навреди на всички без всякакви гаранции за евентуално договаряне на бързо и всеобщо сближаване на отделните пазари. Необходими са спешни мерки, ако не искаме да изостанем значително от конкурентите си в световен мащаб, които развиват достъпа до произволно съдържание и приложения онлайн, и за да се предотвратят евентуалните щети, които биха довели до изоставане или дори фалит на нашите телекомуникационни предприятия.

Как се стигна дотук?

Заключенията от заседанието на Съвета през пролетта на 2013 г. съдържаха призив към Комисията да представи „конкретни мерки за постигането на единен пазар в областта на ИКТ на възможно най-ранен етап“своевременно, преди заседанието на Европейския съвет през октомври. Три години на консултации, публични мероприятия и частни срещи стоят в основата на тези предложения — включително две големи обществени прояви с 1000 участници през месец юни.

2. Европейският сектор на далекосъобщенията е в затруднено положение

Отбелязан бе огромен ръст в търсенето (особено при преноса на данни), но вече остарелите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията (IP/11/622) не ни позволиха да извлечем ползи. Приходите спадат в реално изражение (-2,2 % през 2011 г. и -1,1 % през 2012 г.) и в сравнение с данните за пазарите в САЩ, Азия и другаде. Пазарната капитализация е намаляла с 22 % спрямо 2011 г. Освен това предишните европейски монополи в телекомуникациите имат практически нулеви нетни инвестиции, което ги нарежда далеч зад конкурентите им (източник: HSBC). Нивото на инвестициите в безжични мрежи от 2002 г. насам достига едва половината от това в САЩ и Канада.

Някои оператори се борят с висока задлъжнялост, достигаща три пъти стойността на дружеството на фондовите пазари (Telecom Italia) или над 30 млрд. EUR (Telefonica). Незадоволителните резултати на операторите спъват и останалата част от икономиката. По-специално това ощетява сектори като производството на оборудване, предприемачеството в интернет, автомобилостроенето, интелигентните предмети, търговията на едро, търговията на дребно и логистиката, здравеопазването и творческите сектори.

На какво се дължи това?

 • Секторът на далекосъобщенията бавно откликва на промените (навлизането на Skype, революционните промени при обмена на данни, премахването на някои твърде удобни източници на приходи като роуминга)

 • Културните и регулаторните различия в Европа отблъскват евентуалните предприемачи, желаещи да стартират или разгърнат дейността си на глобално равнище в интернет (в сравнение с условията в Силиконовата долина)

 • Разпокъсаността на европейския пазар и различните правила в отделните страни пречат да се извлекат ползи от мащаба

 • Краткосрочните интереси на националните правителства, диктуват реализирането на максимални печалби при разпределянето на радиочестотния спектър, което намалява инвестициите на телекомуникационните предприятия в изграждане на мрежи.

 • Предприятията не могат да си осигурят най-важните „основни ресурси“, като мрежова връзка през интернет или достъп до съгласувани и хармонизирани радиочестоти при съгласувани и конкурентни условия от един доставчик в няколко държави членки (защото не разполагаме с единен пазар за тези „ресурси“).

РАЗЛИЧИЯ В ПАЗАРИТЕ НА ЕВРОПА

 1. Таксите за придобиване на разрешително за упражняване на дейност варират от 0 до 3000 EUR.

 2. Някои страни дори изискват използването на конкретен шрифт в договорите с потребителите

 3. Административните такси за притежаващите лицензи варират между 5 000 и 15 000 EUR Между отделни държави в ЕС е налице разминаване от 774 % в приходите от минута разговор.

 4. Цените при правата за ползване на радиочестотен спектър могат да се различават до 50 пъти (за честотната лента 2600Ghz)

 5. Таксите за достъп на едро по медни проводници, които собствениците на мрежи могат да начисляват на конкурентите си, които ползват под наем мрежата, варират от 4 до 14 EUR на месец (разлика от 333 %)

 6. Практически всяка държава членка има различен подход към регулирането на пазарите на едро при широколентовия достъп до интернет

 7. Международните разговори от мобилни устройства варират от 0,35 до 1,19 EUR на минута в отделните страни на ЕС.

3. Осигуряване на устойчива заетост

Континенталната мрежа ще осигури основа за устойчива заетост с добро заплащане

ПРОБЛЕМИ Равнищата на безработица са неприемливо високи. Европа е в преход към цифрови технологии. Налице са милиони нови работни места в областта на цифровите технологии — според прогнозите през 2015 г. ще има буквално един милион незаети работни места поради недостига на квалифицирани кадри — и редица необходими, но недовършени реформи.

Днес предприятията, които зависят от цифровата икономика трудно могат да разширят дейността си и да инвестират, както и да наемат повече хора. Поради недостатъчните инвестиции в мрежи, свързаните с тях промишлени сектори (от разработчиците на приложения до производителите на далекосъобщително оборудване) не достигат пълния си потенциал и не създават търсене на по-добри мрежи. Нужно е да прекъснем този порочен кръг.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Превръщане на сектора на цифровите технологии, където работят много млади хора, в приоритет в областта на заетостта с оглед решаване на проблема с безработицата сред младежта в Европа.

 2. Стимулиране на растежа на стартиращите предприятия, като още от първия ден им се предостави възможност да работят на най-големия в света единен пазар. (например, след приключване на битката за избор на политика в областта, френските стартиращи технологични предприятия постигнаха 24 % ръст на заетостта през 2012 г.).

 3. Подпомагане на промените в работната сила в телекомуникационните предприятия, които не са се адаптирали към новите цифрови, базирани на обмена на данни бизнес модели

 4. Сътрудничество с „Широката коалиция за работни места и умения в сферата на цифровите технологии“ за осигуряване на обучения и цялостно подобряване на цифровата екосистема.

СЛЕДСВТИЯ И ПРИМЕРИ

 1. 794 000 работни места, създадени от икономиката на мобилните приложения, от които почти 600 000 непосредствено през последните пет години. Ето какво се случва, когато не съществуват граници пред дейността.

 2. Тези сектори се нуждаят от добри мрежи. Според едно проучване (Analysis Mason and Tech4i2, 2013 г.) дори „умерена“ намеса за изграждане на инфраструктури за високоскоростен широколентов достъп се очаква да осигури 447 000 нови работни места през първите 3 години и два милиона нови работни места до...

 3. За далекосъобщителните оператори: Един наистина единен пазар в областта на далекосъобщенията ще подпомогне растежа и ще противодейства на очакваната през следващите години тенденция за загуба на 10% от работните места непосредствено в областта на далекосъобщенията.

 4. За останалите предприятия: Изчисленията в облак са ефективни единствено в европейски или по-голям мащаб и търсенето в тази област ще доведе до по-нататъшни инвестиции в по-добри мрежи. Базираните в облака приложения са „убийствени" продукти, ако е налице широколентов достъп. Стандартизираните ресурси, по-големите пазари, по-малките изкривявания на пазара (напр. блокиране на услуги) и подобрените умения за работа в цифрова среда, взети заедно, улесняват създаването на нови работни места от предприятията, доставчици на услуги, базиращи на изчисления в облак.

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви: „Без единен пазар на далекосъобщенията ние умножаваме безработицата, най-вече сред младите хора, с всеки изминал ден.“

4. По-малко бюрокрация за предприятията

#1 Единно европейско разрешение

ПРОБЛЕМ: Няма предприятие за далекосъобщителни услуги по мобилни или фиксирани мрежи с дейност в целия ЕС. На теория това е възможно, но на практика такова предприятие не съществува, тъй като системата не го позволява. Необходимо е да се спазват различни изисквания за регистрация във всяка държава членка, в която се предоставят услуги. Операторите са изправени пред допълнителни разходи и губят време за изпълнение на различаващи се, несъгласувани национални правила, като резултатите им варират според пазарите.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Да се извлекат поуки от други сектори на единния европейски пазар (например банковия) и да се приложат техните решения, като се даде възможност на операторите да действат във всички държави посредством единно европейско разрешение, както и възможност да се отнасят до един единствен орган по други въпроси на лицензирането.

 2. Общоевропейски правни гаранции и равнопоставеност при регулирането

СЛЕДСТВИЯ

 1. Повече предприятия ще осъществяват по-лесно трансгранична дейност.

 2. За бизнеса: По-лесно изпълними условия за навлизането на пазара на нови предприятия, по-ниски разходи за предоставянето на услуги и нови възможности за разширяване на дейността в нови държави членки.

 3. За потребителите: Повече възможности и нови предложения от новите конкуренти в техните държави.

 4. В перспектива: Реална основа за по-голям цифров единен пазар в Европа.

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви:„Правото на дейност във всяка държава членка не е действително, докато не можете да го наложите. Най-добрият начин да се постигне това е чрез единно европейско разрешение, което го гарантира. То важи както за бъдещите участници на пазара, така и за съществуващите.“

#2 Нови критерии за регулиране на пазара

ПРОБЛЕМИ: Националните регулаторни органи регулират прекомерно или недостатъчно конкретни (под)пазари за далекосъобщения, които те определят по различен начин.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

Укрепване (чрез включването им в регламента) на вече установените „3 критерия" за проверка, които Комисията прилага при избора на пазарите, които следва да бъдат регулирани, от нейната „Препоръка относно релевантните пазари“, и задължаване на националните регулаторни органи да ги прилагат, ако желаят да регулират пазари, които не са посочени във въпросната препоръка. Това ще стане вече юридически задължително.

 1. За да се регулира, е необходимо да са изпълнени три критерия:

 • Наличие на сериозни и трайни структурни, правни или регулаторни бариери пред навлизането на пазара;

 • Пазарната структура не предразполага към ефективна конкуренция в съответния период от време, като се взема предвид състоянието на основаната на инфраструктура конкуренция и другите видове конкуренция, които стоят зад бариерите пред навлизането на даден пазар;

 • Конкурентното право само по себе си не е достатъчно, за да бъде превъзмогната въпросната пазарна неефективност.

 1. Националните регулаторни органи ще трябва също да отчитат всички видове конкурентен натиск [включително от участници, опериращи изцяло в интернет без участието и извън контрола на предоставящите конкретната мрежа предприятия (ОТТ - over the top)].

СЛЕДСТВИЯ

 1. За бизнеса: облекчено регулиране в съответствие с повечето други пазари.

 2. За потребителите: по-последователна защита в случаите, в които заварените оператори имат доминиращо положение.

 3. В перспектива: нормализиране на пазара на далекосъобщения (т.е. да се нареди до останалите пазари, на които предприятията се конкурират, а потребителите избират)

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви:„Искаме да намалим бюрократичните пречки като част от нормализирането на сектора на далекосъобщенията. Операторите не бива да бъдат подлагани на национални капризи или непоследователност.“

#3 Член 7 - вето по отношение на коригиращите мерки

ПРОБЛЕМИ: Националните регулаторни органи в областта на далекосъобщенията прилагат правото на ЕС непоследователно или регулират ненужно, което създава несигурност за операторите.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Осигуряване на съгласуваност чрез потенциалното използване на правомощията на Комисията да поставя вето на националните решения относно коригиращите мерки

СЛЕДСТВИЯ

 1. За бизнеса: Правото на Комисията да поставя вето ще сложи край на прекомерното регулиране.

 2. За потребителите: По-голямата съгласуваност помага на европейските доставчици и им вдъхва увереност да предлагат по-разнообразни и привлекателни оферти на потребителите.

 3. В перспектива: това е от ключово значение за постигането на нормализиране на пазара на далекосъобщенията

Заместник-председателят Нели Крус заяви: „Целта е постепенно секторът на далекосъобщенията да се превърне в „нормален“ икономически сектор с ограничен брой предварителни условия за участие и прехвърляне на отговорност към последващото регулиране.“

5. По-достъпни продукти на едро

Континенталната мрежа означава продукти на едро за фиксираните мрежи (радиочестотният спектър е

основният ресурс за мобилните мрежи)

ПРОБЛЕМИ: Пазарът между стопански субекти (около половината от целия пазар на далекосъобщенията в ЕС) страда от липсата на последователност в разработването на продукти и мрежови връзки, което означава, че не се оползотворява потенциалното търсене.

Новите участници на пазарите на широколентови услуги за потребители са затруднени от значително различаващите се продукти за достъп до регулирани мрежи, което прави невъзможно използването на еднакви бизнес модели и технически решения в няколко държави членки.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Когато господстващите оператори със значителна пазарна мощ са задължени да предлагат на конкурентите си виртуален достъп до своите мрежи, условията и характеристиките следва да са хармонизирани в целия ЕС, както за купувача, така и за продавача.

 2. Общи критерии за гарантирано качество на мрежовата услуга, договорени между операторите на търговски начала.

СЛЕДСТВИЯ

 1. За телекомуникационните оператори: По-лесно разширяване на дейността на нови европейски пазари.

 2. За другите предприятия: Ключови решения за предприятията, които не са телекомуникационни оператори, например в електронното здравеопазване, доставчиците на услуги за изчисления в облак, предприятията, осигуряващи видеоконферентни връзки — те ще могат да бъдат сигурни, че ще спазят договорните си задължения и ангажиментите си за ниво на обслужване.

Заместник-председателят Нели Крус заяви: „Наличието на европейски стандартизирани продукти за виртуален достъп с гарантирано качество на услугата ще спомогне за разрастването на пазара между стопански субекти. Новите задължения няма да се добавят към сегашните национални задължения, а по-скоро ще ги заменят.“

6. Радиочестотен спектър и мрежи от четвърто поколение (4G)

Континенталната мрежа означава радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги

ПРОБЛЕМИ

 1. Европа е изправена пред плетеница от разпоредби относно радиочестотния спектър — цял един лабиринт от правила, цени и графици, който прави невъзможно планирането на общоевропейски бизнес стратегии за мобилните комуникации.

 2. Разпределянето на радиочестотен спектър е най-често разпокъсано, а страните не изпълняват задълженията си за разпределяне на спектъра.

 3. Едва 5 от 28 държави членки са предоставили 100 % от хармонизираната на равнище ЕС радиочестотна лента 1025 MHz за мобилни широколентови услуги при първоначално зададен срок — края на 2012 г.

 4. Само 12 държави членки са освободили за операторите лентата от 800 MHz, която е най-важната за разгръщането на 4G LTE и за разширяването на покритието с широколентов достъп в селските райони.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Хармонизиране на графика за освобождаване на радиочестотния спектър и хармонизиране на сроковете, за които се предоставят права

 2. Въвеждане на възможност за налагане на вето в рамките на процедурата по комитология (COCOM, не единствено Комисията) за решаване на проблеми като търговете на радиочестотен спектър при завишени цени

 3. Прилагане на съвкупност от принципи и критерии, целящи обособяването на безжично пространство в ЕС.

 4. Предвиждане на подходящи обезщетения за навременно освобождаване на радиочестотен спектър, за споделяне на инфраструктура и радиочестотен спектър, както и за търговията с радиочестоти — което ще позволи използването на досега неизползвания радиочестотен спектър.

СЛЕДСТВИЯ

 1. За предприятията: благоприятно развитие за всички мобилни оператори, особено за тези, които желаят да разширят дейността си.

 2. За потребителите: по-бързо въвеждане на безжичен широколентов достъп особено в селските райони.

 3. В перспектива: за ползващите мобилни устройства няма да има повече прекъснати повиквания или интернет страници, които не се зареждат. Ефективното използване и съгласуваният достъп до радиочестотния спектър ще доведат до повече инвестиции в мрежите. Късогледите политики за поддържане на високи цени, които не следват правилата за добро управление на честотния спектър, ще бъдат ограничени и това ще благоприятства капиталовите инвестиции в мрежите.

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви: „Нуждаем се от нов подход към радиочестотния спектър, така че европейците да могат да се възползват от последните новости в мобилните технологии. Това е чувствителен въпрос за националните правителства, така че подхождаме внимателно, но решително. Неопровержим факт е, че търсенето на данни бързо нараства и сегашната уредба при радиочестотния спектър не може отговори на това търсене. Ако не променим нищо, мрежите се изправят пред претоварване или блокиране — което ще е за сметка на гражданите и предприятията — и мобилните оператори няма да могат да изградят предприятия с европейски мащаби.“

Континенталната мрежа означава радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги

ПРОБЛЕМИ

 1. Европа не е развиващ се континент, но нашето ниво на покритие с 4G не е доказателство за това. Едва 26% от населението на ЕС се радват на покритие с 4G/LTE. В САЩ, една-единствена компания (Verizon) покрива 90% от населението!

 2. През 2012 г. на Европа — най-голямата световна икономика — се падат 6% от връзките LTE в световен мащаб, срещу 47% в САЩ, 27% в Южна Корея и 13% в Япония.

 3. Рискът от претоварване остава, дори с 4G и дори ако бъде постигната целта за предоставяне на 1200 MHz хармонизиран спектър за мобилни широколентови услуги в Европа. Необходимо е да се предвидят резервни варианти за посрещане на търсенето и разтоварване на мрежите.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Увеличаване на капацитета чрез облекчени финансови условия при разрешенията

 2. Увеличаване на капацитета чрез премахване на ненужните ограничения пред разгръщането, прекалено сложните процедури за предоставяне на разрешения за базови микростанции или за разполагане на точки за безжичен достъп.

 3. Увеличаване на капацитета чрез предоставяне на правото за споделяне ползването на точките за безжичен достъп.

 4. Предвиждане на оперативни подобрения, например съвместното използване на активни и пасивни инфраструктури, споделянето на радиочестотен спектър и търговията с него ще улеснят и направят по-евтино разгръщането и/или модернизирането на безжични мрежи с нови технологии.

 5. Приемане на общи регулаторни принципи за издаване на разрешителни за ползване на радиочестотен спектър и на общи критерии за наличието и условията за ползване на радиочестотния спектър.

СЛЕДСТВИЯ

 1. Операторите на мобилни мрежи ще могат да използват технологии, предоставящи достъп в ограничени зони (4G или Wi-Fi), за увеличаване на капацитета на мрежите.

 2. Операторите на стационарни мрежи ще могат да предоставят допълнителни безжични мрежови широколентови услуги чрез публичен достъп до мрежи Wi-Fi, които, след получено съгласие, могат да бъдат разположени в помещенията на потребителя или фирмата.

 3. Крайните потребители ще имат по-голям избор на безжични широколентови връзки и ще могат по-лесно да предлагат на други безжичен достъп до интернет.

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви: „Операторите се нуждаят от увеличаване на капацитета на техните безжични широколентови мрежи по икономически ефективни начини. Потребителите и фирмите искат да използват стационарните си линии и по безжичен път: малките клетки, реализирани чрез Wi-Fi или 4G, са решението. Не принуждаваме крайните ползватели да споделят своите мрежи Wi-Fi, но им даваме избор.“

7. Стабилни цени за достъпа до мрежата по медни проводници

Континенталната мрежа означава стабилизиране на цените за достъп по медни проводници

ПРОБЛЕМИ

 1. Собствениците на мрежи с медни проводници се нуждаят от стабилност на доходите от отдаване под наем на своите мрежи на конкурентите си, за да могат да инвестират в по-бързи мрежи „от следващо поколение“.

 2. Алтернативните оператори не разполагат с достатъчно последователна основа, за да планират икономическа дейност с общоевропейски мащаби, въз основа на стабилни и последователни цени за достъп.

 3. Националните регулатори прилагат до шест различни начина за изчисляване на цените за достъп на едро през медни проводници (например прилагайки различни продължителности на живота на активите и методи за амортизация).

 4. Съответно цените за наем на достъп на едро през медни проводници варират от 4 до 14 EUR на месец за необвързан достъп до абонатна линия (LLU — local loop unbundling).

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Дългосрочна ценова стабилност и по-съгласувани цени в рамките на единния пазар.

 2. Избягване на ценовото регулиране на достъпа до високоскоростни мрежи от следващо поколение, когато на пазарите на дребно са налице доказани ограничения срещу антиконкурентното поведение и по-строги задължения за недискриминация, гарантиращи динамична конкуренция.

СЛЕДСТВИЯ

 1. За телекомуникационните оператори: днешните собственици на мрежи ще имат по-голяма сигурност по отношение на своите доходи, което ще им позволи да планират допълнителни модернизации на мрежата. Днешните алтернативни оператори ще споделят риска при модернизиране на мрежата, когато няма наложено регулиране на цените. Няма да има изкуствено субсидиране на достъпа през медни проводници, което да осуети разгръщането на мрежи от следващо поколение.

 2. За останалите фирми: в краткосрочен план - пренебрежими; в дългосрочен план - по-бързи мрежи

 3. За потребителите: справедливо ценообразуване и по-добро качество и обхват на услугите в резултат на подобрените условия на ниво търговия на едро.

 4. В перспектива: Европа ще разполага с по-добри мрежи

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви: „Стремим се към стабилизиране на цените за срок от шест години, за да се почувства секторът сигурен. Това ще позволи по-нататъшното инвестиране в мрежите и по-рационални бизнес решения. За да се стабилизират цените в средносрочен план, очевидно се налагат известни първоначални ценови корекции за по-голямо сближаване в подходите при изчисляване на разходите.“

8. Край на таксите за роуминг и повиквания в рамките на ЕС

Континентална мрежа означава край на таксите за роуминг и повиквания в рамките на ЕС

ПРОБЛЕМИ

 1. Високите такси за роуминг и повиквания в рамките на ЕС са изключително неприятни за фирмите и туристите; те представляват изкривяване на пазара, за което няма място в един единен пазар — потребителите се боят от телефоните си, вместо да ги използват.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Създаването на истинско европейско пространство за далекосъобщения посредством постепенното и окончателно премахване на разликите в цените за националните повиквания и тези в роуминг и в рамките на ЕС.

РОУМИНГ:

 1. Операторите ще загубят правото да налагат такси за входящи повиквания при пътуване на потребителя в ЕС и освен това ще могат да избират между стимули и санкции.

 2. Стимул ще е освобождаването до голяма степен от европейско регулиране, ако до юли 2016 г. операторите приложат цените по националните си абонаментни планове или пакетни услуги за клиентите си, пътуващи в целия ЕС и им позволят да ползват мобилните си телефони и смартфони на цените на националните услуги. Това ще става постепенно от юли 2014 г. и на операторите ще се позволи да адаптират или броя на абонаментните планове, които предлагат или броя на държавите, които покриват на цените на националните услуги.

  Санкцията ще се състои в задължението на операторите да спазват изискванията на регламента за роуминга от 2012 г., който принуждава предприятията да предлагат на своите клиенти възможността да ползват мобилния си телефон в чужбина с нови конкуренти (алтернативни доставчици на роуминг). Клиентът ще има правото да смени своя национален оператор, когато пътува в чужбина и да ползва по-евтини роуминг услуги от местен доставчик или конкурентно предприятие в неговата държава членка, без да сменя своята SIM карта.

ПОВИКВАНИЯ ПО СТАЦИОНАРНАТА МРЕЖА В ЕВРОПА:

 1. Операторите ще имат правото да начисляват такси, не по-високи от тези за повиквания на дълги разстояния в национален план, при всички повиквания по стационарни мрежи към други държави членки на ЕС. Всички допълнителни начисления ще трябва да бъдат обективно обосновани.

ЕВРОПЕЙСКИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ:

 1. Операторите ще имат правото да ползват единствено евротарифите за регулирани гласови повиквания и текстови съобщения в роуминг за мобилните комуникации към други държави членки на ЕС. Всички допълнителни начисления ще трябва да бъдат обективно обосновани.

СЛЕДСТВИЯ

 1. За потребителите: край на безпокойството, повече удобства, разумни цени.
  Ползи ще има както за пътуващите, така и за тези, които никога не напускат страната си; както за любителите на мобилни телефони, така и за тези, които разполагат само със стационарни телефони. Доволни ще са не само потребителите, но и фирмите.

 2. За телекомуникационните оператори: Непосредствено намаляване с около 0,5% на приходите поради премахването на ценовите различия между националните и европейските повиквания, което ще се компенсира в средносрочен план от по-високото потребление. Предложеният режим за роуминга не е задължителен и се очаква да донесе ползи на операторите в средносрочен план.

 3. За останалите предприятия: още икономии, в допълнение към вече спестяваните 1100 EUR годишно от умерено пътуващите по работа потребители (спрямо цените от 2009 г.). Премахването на таксите за роуминг ще насърчи трансграничното използване на свързани устройства и услуги (например решенията за междумашинна комуникация) и ще стимулира развитието на мобилни приложения за обмен на данни, което ще допринесе за създаването на една по-благоприятна бизнес среда

 4. В перспектива: мерките ще докажат, че е възможно да се осъществи истинска реформа в сектора на далекосъобщенията и че ЕС може непосредствено и осезаемо да подобри ежедневието на гражданите.

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви: Предложението ни относно роуминга се гради върху съществуващите правила като операторите сами избират дали да използват стимула за постепенно въвеждане на оферти на дребно, при които цените на националните услуги се прилагат както за националните услуги, така и за тези при роуминг. (в чужбина като у дома). То ще сложи също край на неоправданите ценови различия между националните и международните“ (в рамките на ЕС) разговори“.

Европейските потребители не трябва да плащат повече за обаждане в чужбина или когато приемат повикване докато са в чужбина.

Настоящите правила за роуминга са разработени с оглед намаляване на проблемите на националните пазари, но те не изграждат истински единен пазар. Те бяха съставени преди да стане очевидна наложителната икономическа необходимост от създаване на единен пазар на далекосъобщенията.

Настоящите подсигурителни разпоредби и санкции допълват новите възможности и стимулите, съдържащи се в предлагания пакет.

Цените на националните мобилни услуги значително намаляха при трите предишни намаления на пределните цени за роуминг. Нищо не сочи, че премахването на таксите за роуминг ще доведе до повишение на тези цени.“

9. За неутрални мрежи!

Континентална мрежа означава отворен интернет

ПРОБЛЕМИ

 1. Към момента не съществуват ясни правила относно неутралността на мрежите на равнище ЕС и 96% от европейците не разполагат с правна защита на правото си да разполагат с достъп до напълно отворено интернет пространство.

 2. Националните регулаторни органи нямат правомощия да предотвратяват блокирането и ограничаването на скоростта при настоящите правила на ЕС.

 3. Някои държави членки (NL, SI) са приели закони, други обмислят мерки, но без действия на равнище ЕС това може допълнително да разпокъса европейския пазар и значително да усложни интегрираното управление на мрежи, обхващащи множество територии.

 4. Блокирането и ограничаването на скоростта на P2P и VoIP са най-често срещаните примери на неприемливо управление на трафика от операторите: ограниченията засягат около 21% от абонатите със стационарен достъп до интернет и около 36% от мобилните абонати.

 5. Това създава проблеми за: потребителите, които не могат да се възползват докрай от предимствата на интернет; доставчиците на съдържание и приложения, които нямат гарантиран достъп до потребителите и чиито иновации биват спъвани в дългосрочен план; операторите, които срещат различни подходи и практики при управлението на трафика в различните държави членки и които нямат стимул да създават нови бизнес модели, а просто защитават завоюваното до момента и традиционните източници на приходи като гласовите повиквания.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Настоящото предложение ще сложи край на дискриминационното блокиране и ограничаване на скоростта и ще осигури ефективна защита за отворения интернет. То определя ясни правила за управление на трафика в интернет, които трябва да бъдат недискриминационни, пропорционални и прозрачни.

 2. Предприятията обаче ще имат право да разграничават офертите си (по параметри като скорост например) и ще се конкурират в областта на по-качественото обслужване. Няма нищо необичайно в това — пощенските услуги (напр. експресните куриерски услуги) и авиокомпаниите (напр. икономична или бизнес класа) се конкурират вече от десетилетия. Но за това е нужна една основна предпоставка: не бива да се допуска влошаване на качеството на отворения интернет.

 3. В отговор на търсените от крайните ползватели по-качествени услуги доставчиците на съдържание могат да договарят с доставчиците на интернет да гарантират определено качество на услугата („специализирани услуги“). Подобни предложения ще позволят на далекосъобщителните оператори да генерират допълнителни приходи от опериращи изцяло в интернет участници на пазара, доставчици на съдържание, както и от потребители, които са готови да заплатят за по-добри или по-бързи услуги. Тези приходи, от своя страна, ще позволят на операторите да инвестират в модернизирането и разгръщането на мрежата.

 4. Специализираните услуги не трябва да водят до влошаване на качеството на „нормалния“ интернет. Националните регулатори ще наблюдават качеството на услугите и могат да налагат минимални изисквания за качество, след като ги съгласуват с Комисията.

СЛЕДСТВИЯ

 1. За бизнеса: Стабилна среда за новаторски настроените участници на пазара, чиито приложения и услуги няма да бъдат блокирани и които ще могат да избират да заплащат за гарантирано качество на услугите (напр. фирмите, предоставящи видеоконферентни връки, изчислителните облаци, електронното здравеопазване).

 2. Европейските оператори ще могат да разработват нови бизнес модели с общоевропейски мащаби.

 3. За потребителите: нови права, с каквито не разполагат понастоящем, и достъп до произволно съдържание и приложения през произволни устройства (в рамките на договорените обеми от данни или скорости и при спазване на съществуващите законови разпоредби). Също така потребителите ще се радват на оферти за по-разнообразни и висококачествени услуги. Те ще имат достъп до отворен интернет, което е от огромно значение за свободното изразяване на идеи и общуването и начална точка за стартиращите иновативни онлайн предприятия.

 4. В перспектива: Реална основа за предоставянето и ползването на услуги навсякъде в ЕС. Предложението ще позволи на иновативните предприятия да предоставят услуги, без да се безпокоят, че те ще бъдат блокирани или скоростта им ограничавана, и да разработват нови услуги, изискващи гарантирано качество на услугата. Някои оператори ще разполагат с допълнителни източници на приходи за финансиране на модернизирането и разгръщането на мрежата.

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви: В Европа днес няма защита на неутралността на мрежите. Настоящото предложение ще даде гаранции за това и ще осигури една оптимална среда на крайните ползватели, на доставчиците на съдържание и доставчиците на интернет услуги."

10. Нови права за потребителите

Континенталната мрежа означава нови права за потребителите: #1 Качество на услугата

ПРОБЛЕМИ

 1. Към настоящия момент практиките на операторите често не са достатъчно прозрачни по отношение на управлението на трафика и качеството на действително предоставяната услуга.

 2. За 94% от потребителите доставчиците на интернет услуги не предоставят ясна информация на уебсайтовете си относно блокирането или ограничаването на скоростта на конкретни приложения или услуги.

 3. Налице са големи несъответствия между обявената скорост и действителните скорости по стационарни мрежи. Средно, потребителите от ЕС получават едва 74% от номинално обявената скорост, за която са платили.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Операторите ще са длъжни да предоставят информация (публично и в договорите) относно средните скорости, които действително предоставят на своите клиенти в нормални и върхови периоди, ограниченията при прехвърлянето на данни и по какъв начин се управлява трафикът.

 2. Националните регулаторни органи ще трябва да наблюдават качеството на услугите и да налагат минимални изисквания за качество, под контрола на Комисията.

 3. Потребителите ще могат да прекратяват договорите си или да изискват обезщетения, ако е налице значително и продължително разминаване между заявените и действително получените услуги (напр. скорост на връзката).

СЛЕДСТВИЯ

 1. За бизнеса: повече възможности за конкуренция при цени и качество, тъй като потребителите ще бъдат по-добре осведомени за действително получаваните услуги и ще могат по-лесно да сменят доставчиците си, ако са недоволни или искат друг вид услуги.

 2. За потребителите: по-голяма защита от подвеждащи оферти и по-реална представа за услугата, която да очакват и правото да сменят доставчика си, ако останат недоволни.

 3. В перспектива: по-добре информираните потребители могат адекватно да изберат доставчика на услуги и офертите, които най-добре съответстват на нуждите им, както и да получат услугите, за които са платили.

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви: Мерките ще доведат до действителна прозрачност и ще позволят потребителите да са добре информирани, когато дават съгласието си. Трябва да знаете какво получавате и какво не получавате, преди да подпишете и да платите. Тези общоевропейски изисквания са необходими, за да проработи единното европейско потребителско пространство.“

Континенталната мрежа означава нови права за потребителите: #2 по-добри договори и повече прозрачност

ПРОБЛЕМИ

Днес договорите са трудни за разбиране, не включват важна информация за потребителя и трудно се прилагат или прекратяват. Потребителите често биват закрепостени с договори за интернет и телефон. Сред пречките за смяна на доставчика са времетраенето на процедурата, загубата на електронния адрес, високите такси за прекратяване и дългите периоди за предизвестие.

Почти половината от респондентите (44%) са се сблъсквали с някакви проблеми при смяната на доставчик (съгласно проучването „The Functioning of the Market for Internet Access and Provision from a Consumer Perspective“ - „Функционирането на пазара за достъп до и доставяне на интернет от гледна точка на потребителите“).

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ

 1. Допълнителна информация ще трябва да се включва в договорите, включително:

a) ограниченията за обем при преноса на данни,

б) действителните скорости при пренос на данни,

в) как се следи потреблението и

г) обяснение какво следва практически от характеристиките на услугата що се отнася до ползването на съдържание, приложения и услуги;

 1. Срокове на договорите: Първоначалният ангажимент не може да надвишава 24 месеца, като трябва да се предлага възможност за договор от 12 месеца

 2. Подновяване на договорите: изпращане на напомняне най-късно месец преди това, с възможност за изразяване на несъгласие относно мълчаливото продължаване на договора; в случай на подновяване договорът може да бъде прекратен безплатно с едномесечно предизвестие.

 3. Прекратяване на договора: потребителите получават правото да прекратят всеки договор след 6 месеца без неустойка и с едномесечно предизвестие; те възстановяват задължително остатъчната стойност на всяко субсидирано оборудване или други промоции, ако има такива. Всяко ограничение на ползването на терминални устройства в други мрежи трябва да се премахне безплатно след възстановяване на стойността на въпросното субсидирано оборудване и/или на въпросните промоции.

Смяна на доставчика:

 • Въвеждане на изрично право на пренос на номера във възможно най-кратък срок. Преките такси за крайните ползватели, ако има такива, не трябва да се превръщат в пречка, когато те искат да сменят доставчика;

 • Изрична забрана крайните ползватели да бъдат прехвърляни към друг доставчик без съгласието им;

 • Автоматично прекратяване на договора със стария доставчик след преминаването към нов доставчик без да е необходимо крайните ползватели да се свързват със стария доставчик;

 • На клиентите на предплатени услуги ще се възстановяват сумите от оставащия им кредит при смяна на доставчика;

 • Осигурено прехвърляне на писмата на абонатите от електронната пощенска кутия при техния предишен доставчик на интернет към новия (в случай, че този доставчик е осигурявал електронен адрес);

 • Старият електронен адрес не се предоставя на друг потребител в продължение на най-малко две години.

ПРОЗРАЧНОСТ:

 • Предоставяне на информация относно обемите, тарифите и качеството на предоставяните услуги и действителните показатели на услугата;

 • Задължително предоставяне от националния регулатор или акредитирани трети страни на инструментариум за сравняване, който да позволява на потребителите да се запознаят с действителните показатели на услугите и достъпа до електронната комуникационна мрежа и разходите при алтернативни модели на потребление;

 • Компенсация за крайните ползватели при злоупотреба или закъснение при смяната на доставчика:

 • Прилагане на гаранциите за прозрачност от регламента за роуминга (механизъм за предупреждение, автоматично изключване при достигане на пределната цена) към националните разговори

 • Механизъм за предпазване от огромни сметки и за избягване на „неприятните изненади“.

СЛЕДСТВИЯ

 1. За бизнеса: Възможности за повече конкуренция, тъй като потребителите са по-добре осведомени за ползваните услуги и могат по-лесно да сменят операторите. Това ще създаде нови перспективи пред доставчиците с привлекателни оферти, които могат да отговорят на потребителското търсене.

 2. За потребителите: доставчиците на услуги ще трябва да отговарят пред потребителите за параметрите на услугите, които предлагат, а потребителите ще могат по-добре да защитават правата си, ако те бъдат нарушавани. За тях става също по-лесно да сменят доставчика. Те могат да следят потреблението си и са защитени срещу „неприятни изненади във връзка с фактурираните суми“.

 3. В перспектива: По-добре информирани потребители, които могат по-лесно да защитят правата си. Удовлетворените потребители е по-вероятно да увеличат потреблението си. По-добро качество на услугите благодарение на повече възможности за смяна на доставчика и повече конкуренция

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви: „Тези мерки ще укрепят позицията на потребителите да изискват това, за което плащат. Те ще ви помогнат да се разделите с вашия оператор, ако не получавате услугата, за която плащате, или просто, ако искате друг вид услуга. Ще имате еднакви права, независимо къде се намирате в Европа и кой е вашият доставчик.“

„Новите разпоредби относно прозрачността и смяната на оператора ще укрепят значително правата на потребителите и ще насърчат конкуренцията между доставчиците. Тези общоевропейски изисквания са необходими, за да може единното европейско потребителско пространство да заработи действително.“


Side Bar