Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel, 11 september 2013

Brev från ordförande Barroso till Europaparlamentets ordförande, Martin Schulz

Herr Talman,

I mitt tal om tillståndet i unionen tog jag upp de utmaningar som väntar i och med att det är val till Europaparlamentet i maj nästa år och att kommissionen nu går in på det sista året av sitt mandat. Tillsammans har vi redan åstadkommit utomordentligt mycket för Europas befolkning under mycket svåra förhållanden. Europaparlamentet är en oundgänglig partner i EU:s lagstiftningsprocess och jag anser att vi kan vara stolta över vad vi åstadkommit tillsammans. För att ta några exempel kan jag nämna vårt samarbete för att stärka den ekonomiska styrningen, den politiska överenskommelsen om nästa fleråriga budgetram och den övergripande översynen av den finansiella tillsynen och regleringen. Allt detta kommer att inverka positivt på den europeiska ekonomins återhämtningsförmåga och stärka de framtida tillväxtutsikterna.

De utmaningar som vi fortfarande har framför oss kräver dock att vi anstränger oss ytterligare i vårt beslutsfattande under de kommande månaderna för att slutföra det lagstiftningsarbete som vi har påbörjat och driva på genomförandet. Genom att vidta åtgärder på fältet inom de områden som har störst potential att katalysera och stötta den ekonomiska återhämtningen och sysselsättningen bidrar vi till att åter bygga upp förtroendet för Europas kapacitet att gå stärkt ur krisen och för EU:s ovärderliga roll som en del av återhämtningsstrategin.

Det här brevet innehåller en redogörelse för de viktigaste initiativ som är aktuella för kommissionens arbetsprogram för 2014 i enlighet med ramavtalet mellan våra institutioner. I våra diskussioner har vi haft god nytta av Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2013, mina egna återkommande kontakter med dig och Europaparlamentet samt de givande utbytena mellan kommissionsledamöterna och parlamentsutskotten. Jag ser fram emot att fortsätta dessa utbyten fram tills arbetsprogrammet är färdigt nästa månad.

När det gäller vårt arbete under 2014 är parlamentet och kommissionen överens om att tillväxt och sysselsättning även i fortsättningen bör ges högsta prioritet. Vi måste fortsätta att uppmuntra medlemsstaterna att eftersträva en differentierad och tillväxtvänlig budgetkonsolidering, fortsätta med strukturreformerna för att stärka konkurrenskraften och återställa normal långivning i ekonomin. De måste hitta innovativa sätt att skapa arbetstillfällen, stödja dem som är i behov av stöd och frigöra Europas kreativa potential, samt modernisera den offentliga förvaltningen.

Och vi får inte glömma bort utmaningarna – och möjligheterna – på lång sikt, bland annat energi- och klimatpolitiken, genom att öka Europas innovationskapacitet och vårt bidrag till stabiliteten i hela världen.

Politiska prioriteringar och planering för 2014

Nästa år kommer tyngdpunkten med nödvändighet att framför allt ligga på att anta lagförslag som är under behandling enligt medbeslutandeförfarandet och på redan påbörjade konsolideringsarbeten. Detta kommer att återspeglas i kommissionens arbetsprogram för 2014. Vi kommer att lägga tonvikten vid att anta och genomföra viktiga förslag som är under behandling (t.ex. våra sysselsättningsinitiativ för ungdomar och våra förslag för att öka utlåningen till små och medelstora företag), där medlemsstaterna måste skynda på genomförandet, samt vid arbetet med att se till att programmen inom den nya fleråriga budgetramen och arbetet i högnivåexpertgruppen för egna medel inleds friktionsfritt och i rätt tid.

Vår ekonomiska politik kommer, liksom 2013, att vara fokuserad på sunda offentliga finanser, strukturella reformer och målinriktade investeringar. Vi kommer att arbeta för att bygga upp förtroendet för Europas förmåga att skapa hållbar tillväxt, tillhandahålla sysselsättning och goda välfärdssystem för befolkningen och se till att EU förblir konkurrenskraftigt i den globala ekonomin. Vi vill ge hög prioritet åt att inrätta bankunionen, och arbetet med den ekonomiska styrningen, tillgång till finansiering, arbetskraftens rörlighet och kampen mot ungdomsarbetslöshet kommer att fortsätta. I linje med kommissionens plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (EMU) måste vi fortsätta vårt arbete med att bygga upp den som en fullständig union, t.ex. att förankra den i en stark demokratisk ansvarsskyldighet och ge den en kraftfull social dimension. Den 2 oktober kommer kommissionen att lägga fram ett meddelande om EMU:s sociala dimension. Vi bör också förstärka våra insatser för att uppnå Europa 2020-målen med hjälp av fortsatta samordnade åtgärder på EU-nivå och nationell nivå.

Innovation och investeringar är av avgörande betydelse för konkurrenskraften. Programmen inom den nya fleråriga budgetramen är anpassade till prioriteringarna i Europa 2020-strategin och innehåller en lång rad åtgärder som syftar till att stimulera investeringar, utveckla de mänskliga resurserna och prioritera reformer med direkt inverkan på tillväxt och sysselsättning. Det pågående samarbetet med Europeiska investeringsbanken för att främja tillgången till finansiering för små och medelstora företag kommer att fortsätta och är en mycket viktig hävstång för att få fart på tillväxten. Vi kommer att arbeta vidare för att fullt ut genomföra reglerna för den inre marknaden på viktiga områden såsom tjänster och energi och för att förverkliga initiativen i inremarknadsakten. Dessutom kommer vi att sträva efter att slutföra moderniseringen av reglerna för statligt stöd. De förslag som vi idag har lagt fram om en verklig inre marknad för telekommunikation är också väsentliga för konkurrensförmågan, och hög prioritet kommer under de kommande månaderna att ges till att se till att de antas. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete när det gäller energiprisernas effekt på konkurrenskraften och hur detta kan hanteras.

Handel är också ett område med enorm tillväxtpotential och vi måste bibehålla takten i förhandlingarna med viktiga partner, bl.a. Förenta staterna.

Mot denna bakgrund prioriterar kommissionen följande frågor under återstoden av 2013 och 2014:

• Se till att alla program inom den fleråriga budgetramen 2014–2020 inleds friktionsfritt, med tanke på att EU-budgeten är en katalysator för investeringar, tillväxt och reformer.

• Påskynda antagandet av viktiga förslag, särskilt om bankunionen och budgetförordningen (t.ex. de förslag om rekonstruktion och återhämtning av banker som lades fram 2012 och de förslag om en gemensam rekonstruktionsmekanism som lades fram i juli), om den inre marknaden (med alla förslag om inremarknadsakten II som nu är under behandling), de telekommunikationsförslag som antogs idag och den digitala agendan. Det finns också en rad olika förslag av avgörande betydelse för medborgarna som rör sådana vitt skilda frågor som den reformerade gemensamma fiskeripolitiken, en inre järnvägsmarknad och den europeiska åklagarmyndigheten. I detta sammanhang vill jag betona behovet av att snabbt anta direktivet om tobaksprodukter. Genom att anta sådana lagförslag innan er mandatperiod löper ut kan ni sända en kraftfull signal om hur ytterst viktigt EU är för medborgarna.

• Förstärka den ekonomiska styrningen, även på det sociala området, och fortsätta att utveckla den europeiska planeringsterminen, med särskild tonvikt på genomförandet (särskilt det så kallade tvåpacket och samordningen av åtgärder på alla nivåer).

• Fortsätta att arbeta för att uppnå de handelspolitiska målen (särskilt genom våra förhandlingar om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar med Förenta staterna och genom förhandlingar med andra viktiga partner som Kanada och Japan) och utarbeta EU:s ståndpunkt i viktiga internationella förhandlingar, t.ex. nästa partskonferens till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och utvecklingsagendan efter 2015.

• Främja ett företagsvänligt klimat, särskilt för små och medelstora företag, genom att ytterligare förenkla och strama upp lagstiftningen, t.ex. inom ramen för det pågående programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) som syftar till att säkerställa att all EU-lagstiftning är ändamålsenlig.

EU bör även fortsättningsvis till fullo eftersträva att uppnå sina globala mål, genom att vara redo att reagera på kort sikt, men också genom att fördjupa arbetet med kandidatländer, inbegripet genom en normalisering av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo. Att bygga upp en politisk associering och ekonomisk integration med våra grannar i det östliga partnerskapet, bistå länderna i det sydliga grannskapet i deras övergångsprocess och främja närmare förbindelser med våra strategiska partner kommer att förbli en central prioritet.

Nya initiativ

Kommissionen kommer dessutom att föreslå ett antal nya, fokuserade initiativ, som syftar till att förstärka den europeiska ekonomins konkurrenskraft och till att utforma klimat- och energipolitiken efter 2020. Vi kommer också att utveckla de idéer om rättsstatsprincipen som jag lagt fram idag.

Till de nya initiativ som håller på att övervägas hör följande:

• Meddelandet om EMU:s sociala dimension

• Översyn av ramverket för finansiell tillsyn och reform av EU-bankernas struktur efter Liikanenrapporten

• Uppföljning av den europeiska ekonomins långsiktiga finansiering

• Stärkande av Europas industriella bas genom en reform av den inre marknaden för industriprodukter och ytterligare initiativ för att öka den europeiska industrins konkurrenskraft

• Slutförande av moderniseringen av det statliga stödet för att stärka den inre marknaden och främja bättre användning av offentliga medel

• En övergripande strategi för ett europeiskt område av färdigheter och kvalifikationer

• Uppföljning av mervärdesskattestrategin för att minska företagens kostnader för momsdeklarationer

• Revidering av förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen

• Slutförande av arbetet med att koppla samman de nationella offentliga arbetsförmedlingarna för att hantera obalanser i arbetskraftsutbudet

• En kvalitetsram för omstrukturering

• En ny ram för energi- och klimatfrågor för 2030

• Resultat av en översyn av avfallspolitiken

• Ett meddelande om kommande initiativ på politikområdet rättsliga och inrikes frågor

• Viseringsordningen för resenärer med ärligt uppsåt

• Utvidgnings- och grannskapspolitikspaketen för 2014

• En fortsättning av fastställandet av dagordningen för en långtgående uppföljning av millennieutvecklingsmålen och en kombination av detta med målen för hållbar utveckling

• EU:s bidrag till det globala sjöfartsskyddet

Förberedande arbete kommer under 2014 att genomföras på bland annat följande områden:

• Ökad tillgång till marknader och mobilisering av finansiering

• Ökat deltagande på arbetsmarknaden och större rörlighet, även för reglerade yrken

• Fullbordande av det europeiska forskningsområdet

• Grön teknik inklusive lagring av energi och energieffektivitet

• Starkare konsumenter på den inre marknaden för energi

• Utvärdering av EU-lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

• Uppföljning av kommissionens nyligen framlagda försvarsmeddelande

• Framtiden för Europeiska utvecklingsfonden efter 2020

Vi kommer också att reflektera över våra erfarenheter hittills från Europa 2020-strategin och överväga om anpassningar behövs för att främja de reformer som krävs för att påskynda tillväxten och skapa nya arbetstillfällen.

De utvärderingar och granskningar som genomförs inom Refit-programmet kommer också att leda till nytänkande inom EU:s olika politikområden.

Blicka mot framtiden och stärka den demokratiska ansvarsskyldigheten

Vårt nuvarande arbete bör också göra det möjligt för oss att undersöka vad som är avgörande för Europas framtid, framför allt att utveckla tänkandet om fördjupad integration på grundval av en stärkt demokratisk ansvarsskyldighet. Genom att lägga fram långsiktiga idéer för Europeiska unionens framtid, utöver principerna i vår tidigare plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union, möjliggör vi en verklig europeisk debatt före valet till Europaparlamentet.

Jag ser fram emot mötet den 2 oktober mellan kommissionskollegiet och utskottsordförandekonferensen och mitt möte den 3 oktober med talmanskonferensen där Europaparlamentet ska lämna sitt bidrag innan kommissionen slutför sitt arbetsprogram för 2014.

José Manuel Barroso


Side Bar