Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 11 september 2013

Pismo predsednika Barrosa predsedniku Evropskega parlamenta Martinu Schulzu

Spoštovani predsednik Schulz,

V današnjem govoru o stanju v Uniji predstavljam svoja stališča glede izzivov, ki ležijo pred nami, ko se Evropski parlament pripravlja na volitve, ki bodo prihodnje leto maja, Komisija pa začenja zadnje leto svojega mandata. V zelo težavnih pogojih smo skupaj dosegli že veliko za dobrobit evropskih državljanov. Evropski parlament je nenadomestljiv partner v zakonodajnem postopku EU in verjamem, da smo lahko ponosni na naše skupne dosežke. Naj omenim le nekaj dosežkov: skupna prizadevanja za potrebno okrepitev okvira za gospodarsko upravljanje, politični sporazum o naslednjem večletnem finančnem okviru ter obsežna obnova finančnega nadzora in ureditve bodo imeli velik vpliv na odpornost evropskega gospodarstva in bodo izboljšali naše možnosti za prihodnjo rast.

Izzivi, ki so pred nami, zahtevajo, da v prihodnjih mesecih pospešimo odločanje, dokončano zadano zakonodajno delo in nadaljujemo z izvajanjem. Z ukrepanjem na področjih, ki imajo največji potencial za prečiščenje in podporo obnove gospodarstva in ustvarjanja novih delovnih mest, bomo pomagali obnoviti zaupanje v sposobnost Evrope, da iz krize izstopi še močnejša, in v neprecenljivo vlogo, ki jo ima EU v okviru strategije obnove.

Ta dopis obravnava vse najpomembnejše pobude, ki so v igri za delovni program Komisije 2014, v skladu z okvirnim sporazumom med našima dvema institucijama. Naša razmišljanja temeljijo na resoluciji Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2013, iz mojih pogostih pogovorov z vami in Parlamentom ter iz serije koristnih izmenjav med komisarji in parlamentarnimi odbori. Veselim se teh izmenjav, ki se bodo nadaljevale v zaključku priprav delovnega programa naslednji mesec.

Glede našega dela v letu 2014 se Parlament in Komisija strinjata, da morajo rast in delovna mesta ostati prednostna naloga. Še naprej moramo spodbujati države članice, da si prizadevajo za diferencirano, rasti prijazno fiskalno konsolidacijo, izvajajo strukturne reforme za konkurenčnost, obnovijo normalno posojanje gospodarstvu, najdejo inovativne načine za ustvarjanje delovnih mest in pomoč ljudem v stiski, sprostijo kreativni potencial Evrope ter posodobijo javno upravo. Ne smemo pozabiti na dolgoročnejše izzive - in priložnosti - kot so energetska in podnebna politika, zmožnost Evrope za inovativnost in naš prispevek k stabilnosti v širšem svetu.

Prednostne naloge politike in načrtovanja za leto 2014

V naslednjem letu bo večina poudarka nujno namenjena sprejemanju zakonodajnih predlogov, ki so sedaj v postopku soodločanja in konsolidacije. Ta poudarek se bo odražal v delovnem programu Komisije iz leta 2014. Posebej si bomo prizadevali za sprejetje in izvajanje ključnih predlogov v obravnavi (kot so naše pobude za zaposlovanje mladih in predlogi za spodbujanje posojil malim in srednjim podjetjem), kjer morajo države članice pospešiti izvajanje. Prav tako bomo pozornost posvečali zagotovitvi nemotenega in pravočasnega začetka izvajanja programov novega večletnega finančnega okvira ter začetku dela strokovne skupine na visoki ravni na področju lastnih sredstev.

Tako kot v letu 2013 se bo gospodarska politika osredotočala na trdne javne finance, strukturno reformo in ciljne naložbe. Prizadevali si bomo za izboljšanje zaupanja v Evropo, da je ta sposobna trajnostno rasti, zagotoviti delovna mesta in dober sistem socialne varnosti za naše državljane ter zagotoviti, da EU ostane konkurenčna v svetovnem gospodarstvu. Kot prednostno nalogo smo si zadali oblikovanje bančne unije, prav tako bomo nadaljevali z delom na področju gospodarskega upravljanja, dostopa do financiranja, mobilnosti delovne sile in odpravljanja brezposelnosti med mladimi. V skladu z načrtom Komisije za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo moramo nadaljevati z izoblikovanjem celovite ekonomske in monetarne unije (EMU), da bi ta na primer temeljila na visoki ravni demokratične odgovornosti in bi ji dali močno socialno razsežnost. V zvezi s tem bo Komisija 2. oktobra izdala Sporočilo o socialni razsežnosti EMU. Prav tako moramo podvojiti naša prizadevanja za izpolnitev ciljev strategije Evropa 2020 s trajnostnim in usklajenim ukrepanjem na evropski in nacionalni ravni.

Inovacije in naložbe so ključnega pomena za konkurenčnost. Programi novega večletnega finančnega okvira so prilagojeni prednostnim nalogam strategije Evropa 2020 ter vključujejo številne ukrepe za spodbujanje naložb, razvoj človeškega kapitala in prednostno izvedbo reform, ki neposredno vplivajo na rast in delovna mesta. Delo, ki ga opravlja Evropska investicijska banka za podporo dostopu do financiranja za mala in srednja podjetja, bo še naprej bistven vzvod za obnovo rasti. Trudili se bomo za polno izvajanje pravil notranjega trga na kritičnih področjih, kot so storitve in energija, ter zagotavljanje, da pobude iz Akta o enotnem trgu dajo rezultate, prav tako si bomo prizadevali dokončati posodobitve pravil o državni pomoči. Predlogi, ki smo jih danes pripravili za resnično enotni trg na področju telekomunikacij, so bistveni za konkurenčnost, njihovo sprejetje pa bo prednostna naloga v prihodnjih mesecih. Nadaljevali bomo z delom na področju vpliva cen energije na konkurenčnost in iskali načine za reševanje te težave.

Trgovina je prav tako področje z ogromnim potencialom za rast, na katerem moramo ohraniti ritem pogajanj s ključnimi partnerji, vključno z ZDA.

Ob upoštevanju tega je Komisija opredelila naslednje prednostne naloge za preostanek leta 2013 in leto 2014:

• Zagotoviti nemoten začetek vseh programov večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020, pri čemer je proračun EU katalizator za naložbe, rast in reforme

• Pospešitev sprejetja ključnih predlogov, zlasti o bančni uniji in finančni uredbi (kot je predlog o reševanju in sanaciji banke, ki je bil predstavljen leta 2012, ter o enotnem mehanizmu za reševanje iz julija), o enotnem trgu (z vsemi predlogi Akta o enotnem trgu II, ki so trenutno v obravnavi) ter danes sprejetih predlogov na področju telekomunikacij in digitalne agende; predloženih je bilo tudi več predlogov, ki so ključnega pomena za državljane – in zajemajo vse od reform skupne ribiške politike do železniškega notranjega trga vse do evropskega javnega tožilstva. V zvezi s tem želim poudariti potrebo po hitrem sprejetju direktive o tobačnih izdelkih. Uzakonitev teh predlogov pred koncem vašega mandata bo jasen znak, da je EU bistvenega pomena za državljane

• Okrepitev gospodarskega upravljanja, vključno s socialno razsežnostjo ter nadaljnji razvoj procesa evropskega semestra, s posebnim poudarkom na izvajanju (zlasti 'dvojčka' in usklajevanju ukrepov na vseh ravneh)

• Izvajanje naše trgovinske agende (zlasti prek pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP) z ZDA ter prek pogajanj z drugimi ključnimi partnericami, kot sta Kanada in Japonska) ter priprava stališča EU glede ključnih mednarodnih pogajanj, kot je naslednja konferenca podpisnic, okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah in razvojne agende za obdobje po letu 2015

• Spodbujanje podjetjem prijaznega okolja, zlasti za mala in srednja podjetja, z nadaljnjo poenostavitvijo ureditve, zlasti v okviru tekočega programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT, je namenjeno za zagotovitev, da vsa zakonodaja EU ustreza svojemu namenu

EU se mora še naprej aktivno udejstvovati pri uresničevanju globalnih ciljev, biti pripravljena na hitro odzivanje ter zavezana poglabljanju sodelovanja z državami kandidatkami, vključno s prizadevanji za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom. Ključne prednostne nalogo bodo ostale sklepanje političnih vezi in gospodarsko povezovanje s sosednjimi državami vzhodnega partnerstva, pomoč državam južnega sosedstva pri procesu tranzicije ter spodbujanje tesnejših vezi z našimi strateškimi partnericami.

Nove pobude

Poleg tega bo Komisija predlagala nekaj novih usmerjenih pobud, ki bodo namenjene okrepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva, ter bodo uokvirile podnebno in energetsko politiko po letu 2020. Prav tako bomo nadalje razvijali zamisli o pravni državi, ki sem jih danes predstavil.

Med novimi pobudami v obravnavi so:

• Sporočilo o socialni razsežnosti EMU

• Pregled okvira za finančni nadzor in reforma strukture bank EU po Liikanenovem poročilu

• Pregled dolgoročnega financiranja evropskega gospodarstva

• Krepitev evropske industrijske podlage z reformo notranjega trga za industrijske proizvode ter nadaljnje pobude za izboljšanje konkurenčnosti evropske industrije

• Dokončanje posodobitve državnih pomoči za krepitev notranjega trga in spodbujanje boljše javne porabe

• Celovit pristop k evropskemu področju sposobnosti in kvalifikacij

• Nadaljevanje strategije za DDV za zmanjšanje stroškov poslovanja na napovedi DDV

• Pregled uredbe o usklajevanju socialne varnosti

• Zaključek del za povezavo nacionalnih javnih zavodov za zaposlovanje za odpravo neravnovesij pri ponudbi del

• Okvir za kakovost na področju prestrukturiranja

• Nov energetski in podnebni okvir za leto 2030

• Rezultati pregleda politike ravnanja z odpadki

• Sporočilo o prihodnjih pobudah na področju pravosodnih politik in notranjih zadev

• Vizumski režim za potnike, ki potujejo z dobrimi nameni

• Širitveni paket in sosedski paket za leto 2014

• Nadaljnja priprava agende za ambiciozno uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja ter njihovo povezovanje s cilji trajnostnega razvoja

• Prispevek EU h globalni pomorski varnosti

Raziskovalno delo se bo izvajalo leta 2014 na področjih, kot so:

• Odprtje dostopa do trgov ter mobilizacija financ

• Povečanje udeležbe na trgu dela in mobilnosti, tudi v reguliranih poklicih

• Dokončna vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora

• Zelene tehnologije, vključno s hrambo energije in energetsko učinkovitostjo

• Krepitev pravic potrošnikov na notranjem trgu z energijo

• Vrednotenje zakonodaje EU glede zdravja in varnosti na delovnem mestu

• Spremljanje nedavnega sporočila Komisije glede obrambe

• Prihodnost Evropskega razvojnega sklada po letu 2020

Prav tako bomo preučili dosedanje izkušnje s strategijo Evropa 2020 ter razmislili, ali so potrebne prilagoditve za spodbudo reform, ki so potrebne za pospešitev rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.

Vrednotenja in pregledi, ki se izvajajo v okviru programa REFIT, bo dali nove zamisli vsem politikam EU.

Pogled v prihodnost in krepitev demokratične odgovornosti

Naše trenutno delo bi nam moralo omogočiti vpogled v to, kar je bistveno za prihodnost Evrope, zlasti za razmislek o globljem povezovanju, podprtem z okrepljeno demokratično odgovornostjo. Predstavitev dolgoročnih zamisli za prihodnost Evropske unije, ki dopolnjujejo načela iz našega zgodnejšega načrta, bo omogočila resnično evropsko razpravo pred volitvami v Evropski parlament.

Veselim se srečanja kolegija komisarjev z konferenco predsednikov odborov, ki bo 2. oktobra, ter srečanja s konferenco predsednikov 3. oktobra, ki bosta prispevali stališča Evropskega parlamenta preden Komisija dokonča svoj delovni program za leto 2014.

José Manuel BARROSO


Side Bar