Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 11 september 2013

List predsedu Barrosa predsedovi Európskeho parlamentu pánovi Martinovi Schulzovi

Vážený pán predseda Schulz,

vo svojom prejave o stave Únie dnes uvádzam svoje názory na výzvy, pred ktorými stojíme v súvislosti s tým, že Európsky parlament sa pripravuje na voľby v máji budúceho roka a Komisia vstupuje do posledného roka svojho mandátu. Spoločne sme už dosiahli pozoruhodné výsledky pre európskych občanov za veľmi náročných podmienok. Európsky parlament je nenahraditeľným partnerom v legislatívnom procese EÚ a som presvedčený, že na naše spoločné výsledky môžeme byť hrdí. Spomeniem iba niektoré: naša spoločne vykonaná práca na nevyhnutnom posilnení rámca správy ekonomických záležitostí, politická dohoda o budúcom viacročnom finančnom rámci a komplexná reforma finančného dohľadu a regulácie významne posilnia odolnosť európskeho hospodárstva a zlepšia naše budúce perspektívy rastu.

Výzvy, ktoré sú ešte pred nami, si vyžadujú, aby sme v nasledujúcich mesiacoch postupovali rozhodnejšie, dokončili legislatívne práce, ktoré sme začali, a pokročili v ich implementácii. Realizáciou našich cieľov na konkrétnych miestach v oblastiach s najväčším potenciálom pre stimuláciu a podporu hospodárskeho oživenia a tvorby pracovných miest pomôžeme obnoviť dôveru v schopnosť Európy vyjsť z krízy posilnená, a zvýrazniť neoceniteľnú úlohu EÚ ako súčasti tejto stratégie oživenia.

Tento list podrobne rozoberá hlavné iniciatívy, o ktorých sa uvažuje v rámci pracovného programu Komisie na rok 2014 v súlade s rámcovou dohodou uzavretou medzi našimi dvoma inštitúciami. Pri našich úvahách sme využili uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013, moje vlastné časté kontakty s Vami a Parlamentom, ako aj podnetné výmeny názorov medzi komisármi a parlamentnými výbormi. Teším sa na pokračovanie týchto výmen, keďže budúci mesiac budeme dokončovať pracovný program.

Z pohľadu našej práce v roku 2014 sa Parlament s Komisiou zhodujú na tom, že rast a zamestnanosť majú mať aj naďalej najvyššiu prioritu. Musíme naďalej nabádať členské štáty, aby presadzovali diferencovanú fiškálnu konsolidáciu podporujúcu rast, štrukturálne reformy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a obnovenie normálneho poskytovania úverov hospodárstvu, nachádzali inovatívne riešenia na vytváranie pracovných miest, podporu tých, čo potrebujú pomoc, a rozvoj kreatívneho potenciálu Európy a modernizovali verejnú správu. A nesmieme stratiť zo zreteľa dlhodobé výzvy – a zároveň príležitosti –, akými sú napríklad politiky v oblasti energetiky a zmeny klímy, a pritom rozvíjať inovačné kapacity Európy a prispievať k stabilite vo svete.

Politické priority a plánovanie na rok 2014

Veľký dôraz sa na budúci rok bude nevyhnutne klásť na prijímanie legislatívnych návrhov, ktoré sú už teraz v procese prípravy v rámci spolurozhodovacieho postupu a konsolidácie. Tento dôraz bude vyjadrený aj v pracovnom programe Komisie na rok 2014. Budeme vyvíjať tlak na prijatie a implementáciu kľúčových návrhov nachádzajúcich sa v legislatívnom procese (napríklad našich iniciatív na podporu zamestnanosti mladých ľudí a našich návrhov na podporu pôžičiek malým a stredným podnikom − MSP), pri ktorých členské štáty musia urýchliť implementáciu, a zameriame sa na zabezpečenie hladkého a včasného spustenia programov nového viacročného finančného rámca (VFR) a práce skupiny na vysokej úrovni v oblasti vlastných zdrojov.

Rovnako ako v roku 2013, budú stredobodom našej hospodárskej politiky zdravé verejné financie, štrukturálne reformy a cielené investície. Budeme preto pracovať na budovaní dôvery v schopnosť Európy zabezpečiť trvalo udržateľný rast, vytvárať pracovné miesta a kvalitné sociálne systémy pre našich občanov, a zabezpečiť, aby si EÚ zachovala svoju konkurencieschopnosť vo svetovom hospodárstve. Naším zámerom je, aby sa mimoriadna pozornosť venovala zavedeniu bankovej únie; pokračovať bude aj práca na správe ekonomických záležitostí, prístupe k financovaniu, mobilite pracovnej sily a na riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí. V súlade s koncepciou dôslednej a skutočnej hospodárskej a menovej únie (HMÚ), ktorú vypracovala Komisia, musíme pokračovať v našej práci na budovaní plnohodnotnej HMÚ s cieľom stanoviť za jej základ vysokú úroveň demokratickej zodpovednosti a dať jej silný sociálny rozmer. V tejto súvislosti Komisia 2. októbra vydá oznámenie týkajúce sa sociálneho rozmeru HMÚ. Takisto by sme mali zdvojnásobiť naše úsilie na dosiahnutie našich cieľov stratégie Európa 2020 vytrvalým a koordinovaným postupom na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Inovácie a investície sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť. Nové programy VFR sa zameriavajú na priority stratégie Európa 2020 a zahŕňajú širokú škálu opatrení na podporu investovania, rozvoj ľudského kapitálu a na uprednostňovanie reforiem s priamym dosahom na rast a zamestnanosť. Prebiehajúce práce s Európskou investičnou bankou na podporu prístupu k financovaniu pre MSP budú pokračovať, keďže ide o dôležitý nástroj na obnovenie rastu. Budeme takisto pracovať na zabezpečení plného uplatňovania pravidiel vnútorného trhu v kritických oblastiach, ako sú napríklad služby a energetika, a na realizácii iniciatív v rámci Aktu o jednotnom trhu, aby prinášali výsledky, a plánujeme dokončiť modernizáciu pravidiel štátnej pomoci. Návrhy, ktoré sme dnes predložili na vybudovanie skutočného jednotného trhu v oblasti telekomunikácií, sú takisto nevyhnutné pre konkurencieschopnosť, a ich prijatie bude mať vysokú prioritu v priebehu nastávajúcich mesiacov. Takisto budeme pokračovať v našej práci, pokiaľ ide o vplyv cien energií na konkurencieschopnosť a spôsob, akým tento problém riešiť.

Obchod je tiež oblasťou, ktorá má obrovský potenciál rastu a v ktorej musíme zachovať tempo rokovaní s kľúčovými partnermi vrátane USA.

V tejto súvislosti Komisia považuje za kľúčové priority na zvyšok roka 2013 a rok 2014:

• zabezpečiť hladký začiatok všetkých programov VFR na obdobie rokov 2014 – 2020, pričom rozpočet EÚ má byť katalyzátorom pre investície, rast a reformy,

• urýchliť prijatie kľúčových návrhov, najmä pokiaľ ide o bankovú úniu a rozpočtové pravidlá (napríklad návrhu týkajúceho sa riešenia krízových situácií bánk a ich ozdravenia predloženého v roku 2012 a návrhu na vytvorenie jednotného mechanizmu na riešenie problémov predloženého v júli), návrhov o jednotnom trhu [Akt o jednotnom trhu (SMA) II so všetkými návrhmi, ktoré sa práve prerokúvajú], návrhov o telekomunikáciách prijatých dnes a digitálnej agende. Rovnako je tu široké spektrum návrhov kľúčového významu pre občanov – okrem iných pokrývajúce oblasti ako reformovaná spoločná rybárska politika, vnútorný trh železničnej dopravy, či Európska prokuratúra. V tomto kontexte by som rád zdôraznil potrebu urýchlene ukončiť schválenie smernice o tabakových výrobkoch. Uzákonenie týchto návrhov ešte pred koncom Vášho volebného obdobia vyšle jasný signál o tom, že fungovanie EÚ má kľúčový význam pre občanov,

• posilniť správu ekonomických záležitostí vrátane sociálneho rozmeru a pokračovať v rozvoji európskeho semestra s osobitným dôrazom na implementáciu (najmä pokiaľ ide o balík dvoch legislatívnych návrhov a koordináciu činností na všetkých úrovniach),

• plniť ciele v oblasti obchodu (najmä prostredníctvom našich rokovaní o dohode o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií – TTIP – so Spojenými štátmi americkými a rokovaní s ďalšími kľúčovými partnermi, ako sú Kanada a Japonsko) a pripraviť pozíciu EÚ na kľúčové medzinárodné rokovania, napr. na najbližšiu konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ako aj rozvojový program na obdobie po roku 2015,

• podporiť priaznivé podnikateľské prostredie, predovšetkým vzhľadom na MSP ďalším zjednodušením a zjednotením právnej úpravy, a to najmä v kontexte prebiehajúceho programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorého cieľom je zabezpečiť účelnosť všetkých právnych predpisov EÚ.

EÚ by sa rovnako mala naďalej plne angažovať v dosahovaní našich globálnych cieľov, mala by byť pripravená reagovať v krátkom čase a zároveň sa zaviazať k prehlbovaniu spolupráce s kandidátskymi krajinami vrátane normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Kľúčovou prioritou aj naďalej zostane budovanie politických združení a hospodárskej integrácie s našimi susednými krajinami Východného partnerstva, pomoc krajinám južného susedstva v ich procese transformácie a upevňovanie väzieb s našimi strategickými partnermi.

Nové iniciatívy

Okrem toho Komisia navrhne zúžený počet nových iniciatív, ktorých cieľom je posilniť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, ako aj vytvorenie rámca pre politiku v oblasti klímy a energetiky po roku 2020. Budeme ďalej rozvíjať aj myšlienky, ktoré som dnes uviedol k otázke právneho štátu.

K príkladom nových iniciatív, o ktorých sa uvažuje, patria:

• oznámenie o sociálnom rozmere HMÚ,

• preskúmanie rámca finančného dohľadu a reforma štruktúry bánk EÚ v nadväznosti na Liikanenovu správu,

• následné opatrenia k dlhodobému financovaniu európskeho hospodárstva,

• posilnenie priemyselnej základne Európy reformou vnútorného trhu s priemyselnými výrobkami a ďalšie iniciatívy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu,

• dokončenie modernizácie pravidiel štátnej pomoci s cieľom posilniť vnútorný trh a podporiť lepšiu správu verejných výdavkov,

• komplexný prístup k vytvoreniu európskeho priestoru pre odborné znalosti a kvalifikácie,

• nadväzujúce opatrenia na stratégiu v oblasti DPH s cieľom znížiť náklady podnikov na daňové priznanie k DPH,

• revízia nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia,

• dokončenie prác na prepájaní vnútroštátnych verejných služieb zamestnanosti s cieľom odstrániť nerovnováhu ponuky pracovnej sily,

• kvalitný rámec pre reštrukturalizáciu,

• nový energetický a klimatický rámec do roku 2030,

• výsledky preskúmania odpadovej politiky,

• oznámenie o budúcich iniciatívach v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí,

• vízový režim pre cestujúcich bona fide,

• balík predpisov v oblasti rozširovania a susedskej politiky na rok 2014,

• ďalšie stanovovanie programu pre ambiciózne nadväzné opatrenia na miléniové rozvojové ciele a jeho približovanie k cieľom trvale udržateľného rozvoja,

• príspevok EÚ ku globálnej námornej bezpečnosti.

Prípravné práce sa uskutočnia v roku 2014 okrem iného aj v týchto oblastiach:

• uvoľnenie prístupu na trhy a mobilizácia finančných prostriedkov,

• zvyšovanie účasti na trhu práce a mobility vrátane regulovaných profesií,

• dokončenie Európskeho výskumného priestoru,

• ekologické technológie vrátane uskladňovania energie a energetickej účinnosti,

• posilnenie postavenia spotrebiteľov na vnútornom trhu s energiami,

• hodnotenie právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v práci,

• nadväzujúce opatrenia na nedávne oznámenie Komisie o obrane,

• budúcnosť Európskeho rozvojového fondu v období po roku 2020.

Zhodnotíme aj doterajšie skúsenosti zo stratégie Európa 2020 a posúdime, či potrebujeme úpravy na podporu reforiem, ktoré sú nevyhnutné na urýchlenie rastu a vytváranie nových pracovných miest.

Hodnotenia a revízie, ktoré sa uskutočňujú v rámci programu REFIT, takisto podnietia nové myšlienky vo všetkých oblastiach politiky EÚ.

Pohľad do budúcnosti a posilnenie demokratickej zodpovednosti

Naša súčasná práca by nám mala takisto umožniť posúdiť, čo je nevyhnutné pre budúcnosť Európy, najmä rozvíjať úvahy o hlbšej integrácii podporenej posilnenou demokratickou zodpovednosťou. Predstavenie dlhodobejšej vízie o budúcnosti Európskej únie, ktorá prispeje k zásadám stanoveným v našej predchádzajúcej koncepcii, umožní skutočne európsku diskusiu pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Teším sa na stretnutie kolégia komisárov s Konferenciou predsedov výborov 2. októbra a na moje stretnutie 3. októbra s Konferenciou predsedov, ktoré nám poskytnú príspevok Európskeho parlamentu ešte predtým, než Komisia dokončí svoj pracovný program na rok 2014.

José Manuel BARROSO


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website