Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 11 september 2013

List predsedu Barrosa predsedovi Európskeho parlamentu pánovi Martinovi Schulzovi

Vážený pán predseda Schulz,

vo svojom prejave o stave Únie dnes uvádzam svoje názory na výzvy, pred ktorými stojíme v súvislosti s tým, že Európsky parlament sa pripravuje na voľby v máji budúceho roka a Komisia vstupuje do posledného roka svojho mandátu. Spoločne sme už dosiahli pozoruhodné výsledky pre európskych občanov za veľmi náročných podmienok. Európsky parlament je nenahraditeľným partnerom v legislatívnom procese EÚ a som presvedčený, že na naše spoločné výsledky môžeme byť hrdí. Spomeniem iba niektoré: naša spoločne vykonaná práca na nevyhnutnom posilnení rámca správy ekonomických záležitostí, politická dohoda o budúcom viacročnom finančnom rámci a komplexná reforma finančného dohľadu a regulácie významne posilnia odolnosť európskeho hospodárstva a zlepšia naše budúce perspektívy rastu.

Výzvy, ktoré sú ešte pred nami, si vyžadujú, aby sme v nasledujúcich mesiacoch postupovali rozhodnejšie, dokončili legislatívne práce, ktoré sme začali, a pokročili v ich implementácii. Realizáciou našich cieľov na konkrétnych miestach v oblastiach s najväčším potenciálom pre stimuláciu a podporu hospodárskeho oživenia a tvorby pracovných miest pomôžeme obnoviť dôveru v schopnosť Európy vyjsť z krízy posilnená, a zvýrazniť neoceniteľnú úlohu EÚ ako súčasti tejto stratégie oživenia.

Tento list podrobne rozoberá hlavné iniciatívy, o ktorých sa uvažuje v rámci pracovného programu Komisie na rok 2014 v súlade s rámcovou dohodou uzavretou medzi našimi dvoma inštitúciami. Pri našich úvahách sme využili uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013, moje vlastné časté kontakty s Vami a Parlamentom, ako aj podnetné výmeny názorov medzi komisármi a parlamentnými výbormi. Teším sa na pokračovanie týchto výmen, keďže budúci mesiac budeme dokončovať pracovný program.

Z pohľadu našej práce v roku 2014 sa Parlament s Komisiou zhodujú na tom, že rast a zamestnanosť majú mať aj naďalej najvyššiu prioritu. Musíme naďalej nabádať členské štáty, aby presadzovali diferencovanú fiškálnu konsolidáciu podporujúcu rast, štrukturálne reformy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a obnovenie normálneho poskytovania úverov hospodárstvu, nachádzali inovatívne riešenia na vytváranie pracovných miest, podporu tých, čo potrebujú pomoc, a rozvoj kreatívneho potenciálu Európy a modernizovali verejnú správu. A nesmieme stratiť zo zreteľa dlhodobé výzvy – a zároveň príležitosti –, akými sú napríklad politiky v oblasti energetiky a zmeny klímy, a pritom rozvíjať inovačné kapacity Európy a prispievať k stabilite vo svete.

Politické priority a plánovanie na rok 2014

Veľký dôraz sa na budúci rok bude nevyhnutne klásť na prijímanie legislatívnych návrhov, ktoré sú už teraz v procese prípravy v rámci spolurozhodovacieho postupu a konsolidácie. Tento dôraz bude vyjadrený aj v pracovnom programe Komisie na rok 2014. Budeme vyvíjať tlak na prijatie a implementáciu kľúčových návrhov nachádzajúcich sa v legislatívnom procese (napríklad našich iniciatív na podporu zamestnanosti mladých ľudí a našich návrhov na podporu pôžičiek malým a stredným podnikom − MSP), pri ktorých členské štáty musia urýchliť implementáciu, a zameriame sa na zabezpečenie hladkého a včasného spustenia programov nového viacročného finančného rámca (VFR) a práce skupiny na vysokej úrovni v oblasti vlastných zdrojov.

Rovnako ako v roku 2013, budú stredobodom našej hospodárskej politiky zdravé verejné financie, štrukturálne reformy a cielené investície. Budeme preto pracovať na budovaní dôvery v schopnosť Európy zabezpečiť trvalo udržateľný rast, vytvárať pracovné miesta a kvalitné sociálne systémy pre našich občanov, a zabezpečiť, aby si EÚ zachovala svoju konkurencieschopnosť vo svetovom hospodárstve. Naším zámerom je, aby sa mimoriadna pozornosť venovala zavedeniu bankovej únie; pokračovať bude aj práca na správe ekonomických záležitostí, prístupe k financovaniu, mobilite pracovnej sily a na riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí. V súlade s koncepciou dôslednej a skutočnej hospodárskej a menovej únie (HMÚ), ktorú vypracovala Komisia, musíme pokračovať v našej práci na budovaní plnohodnotnej HMÚ s cieľom stanoviť za jej základ vysokú úroveň demokratickej zodpovednosti a dať jej silný sociálny rozmer. V tejto súvislosti Komisia 2. októbra vydá oznámenie týkajúce sa sociálneho rozmeru HMÚ. Takisto by sme mali zdvojnásobiť naše úsilie na dosiahnutie našich cieľov stratégie Európa 2020 vytrvalým a koordinovaným postupom na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Inovácie a investície sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť. Nové programy VFR sa zameriavajú na priority stratégie Európa 2020 a zahŕňajú širokú škálu opatrení na podporu investovania, rozvoj ľudského kapitálu a na uprednostňovanie reforiem s priamym dosahom na rast a zamestnanosť. Prebiehajúce práce s Európskou investičnou bankou na podporu prístupu k financovaniu pre MSP budú pokračovať, keďže ide o dôležitý nástroj na obnovenie rastu. Budeme takisto pracovať na zabezpečení plného uplatňovania pravidiel vnútorného trhu v kritických oblastiach, ako sú napríklad služby a energetika, a na realizácii iniciatív v rámci Aktu o jednotnom trhu, aby prinášali výsledky, a plánujeme dokončiť modernizáciu pravidiel štátnej pomoci. Návrhy, ktoré sme dnes predložili na vybudovanie skutočného jednotného trhu v oblasti telekomunikácií, sú takisto nevyhnutné pre konkurencieschopnosť, a ich prijatie bude mať vysokú prioritu v priebehu nastávajúcich mesiacov. Takisto budeme pokračovať v našej práci, pokiaľ ide o vplyv cien energií na konkurencieschopnosť a spôsob, akým tento problém riešiť.

Obchod je tiež oblasťou, ktorá má obrovský potenciál rastu a v ktorej musíme zachovať tempo rokovaní s kľúčovými partnermi vrátane USA.

V tejto súvislosti Komisia považuje za kľúčové priority na zvyšok roka 2013 a rok 2014:

• zabezpečiť hladký začiatok všetkých programov VFR na obdobie rokov 2014 – 2020, pričom rozpočet EÚ má byť katalyzátorom pre investície, rast a reformy,

• urýchliť prijatie kľúčových návrhov, najmä pokiaľ ide o bankovú úniu a rozpočtové pravidlá (napríklad návrhu týkajúceho sa riešenia krízových situácií bánk a ich ozdravenia predloženého v roku 2012 a návrhu na vytvorenie jednotného mechanizmu na riešenie problémov predloženého v júli), návrhov o jednotnom trhu [Akt o jednotnom trhu (SMA) II so všetkými návrhmi, ktoré sa práve prerokúvajú], návrhov o telekomunikáciách prijatých dnes a digitálnej agende. Rovnako je tu široké spektrum návrhov kľúčového významu pre občanov – okrem iných pokrývajúce oblasti ako reformovaná spoločná rybárska politika, vnútorný trh železničnej dopravy, či Európska prokuratúra. V tomto kontexte by som rád zdôraznil potrebu urýchlene ukončiť schválenie smernice o tabakových výrobkoch. Uzákonenie týchto návrhov ešte pred koncom Vášho volebného obdobia vyšle jasný signál o tom, že fungovanie EÚ má kľúčový význam pre občanov,

• posilniť správu ekonomických záležitostí vrátane sociálneho rozmeru a pokračovať v rozvoji európskeho semestra s osobitným dôrazom na implementáciu (najmä pokiaľ ide o balík dvoch legislatívnych návrhov a koordináciu činností na všetkých úrovniach),

• plniť ciele v oblasti obchodu (najmä prostredníctvom našich rokovaní o dohode o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií – TTIP – so Spojenými štátmi americkými a rokovaní s ďalšími kľúčovými partnermi, ako sú Kanada a Japonsko) a pripraviť pozíciu EÚ na kľúčové medzinárodné rokovania, napr. na najbližšiu konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ako aj rozvojový program na obdobie po roku 2015,

• podporiť priaznivé podnikateľské prostredie, predovšetkým vzhľadom na MSP ďalším zjednodušením a zjednotením právnej úpravy, a to najmä v kontexte prebiehajúceho programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorého cieľom je zabezpečiť účelnosť všetkých právnych predpisov EÚ.

EÚ by sa rovnako mala naďalej plne angažovať v dosahovaní našich globálnych cieľov, mala by byť pripravená reagovať v krátkom čase a zároveň sa zaviazať k prehlbovaniu spolupráce s kandidátskymi krajinami vrátane normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Kľúčovou prioritou aj naďalej zostane budovanie politických združení a hospodárskej integrácie s našimi susednými krajinami Východného partnerstva, pomoc krajinám južného susedstva v ich procese transformácie a upevňovanie väzieb s našimi strategickými partnermi.

Nové iniciatívy

Okrem toho Komisia navrhne zúžený počet nových iniciatív, ktorých cieľom je posilniť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, ako aj vytvorenie rámca pre politiku v oblasti klímy a energetiky po roku 2020. Budeme ďalej rozvíjať aj myšlienky, ktoré som dnes uviedol k otázke právneho štátu.

K príkladom nových iniciatív, o ktorých sa uvažuje, patria:

• oznámenie o sociálnom rozmere HMÚ,

• preskúmanie rámca finančného dohľadu a reforma štruktúry bánk EÚ v nadväznosti na Liikanenovu správu,

• následné opatrenia k dlhodobému financovaniu európskeho hospodárstva,

• posilnenie priemyselnej základne Európy reformou vnútorného trhu s priemyselnými výrobkami a ďalšie iniciatívy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu,

• dokončenie modernizácie pravidiel štátnej pomoci s cieľom posilniť vnútorný trh a podporiť lepšiu správu verejných výdavkov,

• komplexný prístup k vytvoreniu európskeho priestoru pre odborné znalosti a kvalifikácie,

• nadväzujúce opatrenia na stratégiu v oblasti DPH s cieľom znížiť náklady podnikov na daňové priznanie k DPH,

• revízia nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia,

• dokončenie prác na prepájaní vnútroštátnych verejných služieb zamestnanosti s cieľom odstrániť nerovnováhu ponuky pracovnej sily,

• kvalitný rámec pre reštrukturalizáciu,

• nový energetický a klimatický rámec do roku 2030,

• výsledky preskúmania odpadovej politiky,

• oznámenie o budúcich iniciatívach v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí,

• vízový režim pre cestujúcich bona fide,

• balík predpisov v oblasti rozširovania a susedskej politiky na rok 2014,

• ďalšie stanovovanie programu pre ambiciózne nadväzné opatrenia na miléniové rozvojové ciele a jeho približovanie k cieľom trvale udržateľného rozvoja,

• príspevok EÚ ku globálnej námornej bezpečnosti.

Prípravné práce sa uskutočnia v roku 2014 okrem iného aj v týchto oblastiach:

• uvoľnenie prístupu na trhy a mobilizácia finančných prostriedkov,

• zvyšovanie účasti na trhu práce a mobility vrátane regulovaných profesií,

• dokončenie Európskeho výskumného priestoru,

• ekologické technológie vrátane uskladňovania energie a energetickej účinnosti,

• posilnenie postavenia spotrebiteľov na vnútornom trhu s energiami,

• hodnotenie právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v práci,

• nadväzujúce opatrenia na nedávne oznámenie Komisie o obrane,

• budúcnosť Európskeho rozvojového fondu v období po roku 2020.

Zhodnotíme aj doterajšie skúsenosti zo stratégie Európa 2020 a posúdime, či potrebujeme úpravy na podporu reforiem, ktoré sú nevyhnutné na urýchlenie rastu a vytváranie nových pracovných miest.

Hodnotenia a revízie, ktoré sa uskutočňujú v rámci programu REFIT, takisto podnietia nové myšlienky vo všetkých oblastiach politiky EÚ.

Pohľad do budúcnosti a posilnenie demokratickej zodpovednosti

Naša súčasná práca by nám mala takisto umožniť posúdiť, čo je nevyhnutné pre budúcnosť Európy, najmä rozvíjať úvahy o hlbšej integrácii podporenej posilnenou demokratickou zodpovednosťou. Predstavenie dlhodobejšej vízie o budúcnosti Európskej únie, ktorá prispeje k zásadám stanoveným v našej predchádzajúcej koncepcii, umožní skutočne európsku diskusiu pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Teším sa na stretnutie kolégia komisárov s Konferenciou predsedov výborov 2. októbra a na moje stretnutie 3. októbra s Konferenciou predsedov, ktoré nám poskytnú príspevok Európskeho parlamentu ešte predtým, než Komisia dokončí svoj pracovný program na rok 2014.

José Manuel BARROSO


Side Bar