Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 11 wrzesień 2013

List Przewodniczącego Barroso do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza

Szanowny Panie Przewodniczący!

W dzisiejszym orędziu o stanie Unii przedstawiłem swoje poglądy na temat wyzwań, jakie stoją przed nami w okresie, kiedy Parlament Europejski przygotowuje się do wyborów w maju przyszłego roku, a Komisja rozpoczyna ostatni rok swojej kadencji. W bardzo trudnych warunkach udało nam się wiele razem osiągnąć dla dobra europejskich obywateli. Parlament Europejski jest niezastąpionym partnerem w procesie legislacyjnym UE i jestem przekonany, że możemy być dumni z naszych wspólnych dokonań. Dla przykładu działania, jakie podjęliśmy wspólnie na rzecz umocnienia naszych ram zarządzania gospodarczego, porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz kompleksowy przegląd nadzoru finansowego i regulacji systemu finansowego będą miały istotny wpływ na prężność europejskiej gospodarki i poprawią perspektywy przyszłego wzrostu.

Stojące przed nami wyzwania zmuszają nas jednak do szybszego podejmowania decyzji w nadchodzących miesiącach, dokończenia rozpoczętych prac legislacyjnych i przyspieszenia ich wdrażania. Dzięki działaniom w terenie, w dziedzinach o największym potencjale pobudzania i wspierania ożywienia gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, będziemy przekonywać, że Europa może wyjść z kryzysu wzmocniona, oraz odbudowywać zaufanie do nieocenionej roli, jaką UE odgrywa w strategii naprawy gospodarki.

Niniejsze pismo zawiera szczegółowy opis najważniejszych inicjatyw rozważanych w kontekście programu prac Komisji na 2014 r. zgodnie z umową ramową między naszymi dwiema instytucjami. Uwzględniliśmy przy tym rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r., moje własne częste spotkania z Panem i parlamentarzystami oraz szereg owocnych dyskusji między komisarzami i komisjami parlamentarnymi. Mam nadzieję, że ta wymiana poglądów będzie kontynuowana podczas finalizowania programu prac w przyszłym miesiącu.

Jeśli chodzi o nasze działania w 2014 r., Parlament i Komisja są zgodne co do tego, że głównymi priorytetami powinny być nadal wzrost i zatrudnienie. Musimy wciąż zachęcać państwa członkowskie do prowadzenia zróżnicowanej konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu, realizacji reform strukturalnych służących konkurencyjności, przywrócenia normalnych warunków kredytowania gospodarki, poszukiwania innowacyjnych sposobów tworzenia miejsc pracy, pomagania osobom w potrzebie i uwalniania kreatywnego potencjału Europy oraz modernizacji administracji publicznej. Nie wolno nam też zapominać o bardziej długoterminowych wyzwaniach – i możliwościach – takich jak polityka w dziedzinie energii i zmiany klimatu, pobudzanie innowacyjnych zdolności Europy oraz nasz wkład w stabilność na świecie.

Priorytety polityczne i plany na 2014 r.

W przyszłym roku z konieczności największy nacisk zostanie położony na przyjmowanie wniosków będących aktualnie w procedurze współdecyzji, a także na konsolidację prac, które już są w toku. Te priorytety zostaną odzwierciedlone w programie prac Komisji na 2014 r. Najważniejsze będzie dla nas przyjęcie i wdrożenie kluczowych wniosków ustawodawczych, które czekają na rozpatrzenie (takich jak nasze inicjatywy w zakresie zatrudnienia osób młodych oraz wnioski dotyczące zwiększenia udzielania pożyczek dla MŚP); w tym przypadku to państwa członkowskie muszą przyspieszyć wdrażanie. Niezwykle istotne będzie również zapewnienie sprawnego i terminowego uruchomienia nowych programów na podstawie wieloletnich ram finansowych oraz prac grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. zasobów własnych.

Podobnie jak w 2013 r., nasza polityka gospodarcza skupiać się będzie na zdrowych finansach publicznych, reformie strukturalnej i ukierunkowanych inwestycjach. Będziemy się starać przekonać naszych obywateli, że Europa jest zdolna do zrównoważonego wzrostu, zapewniania miejsc pracy i dobrych systemów opieki społecznej oraz zagwarantowania, że UE pozostanie konkurencyjna w światowej gospodarce. Chcemy dać pierwszeństwo stworzeniu unii bankowej i będziemy kontynuować działania w dziedzinie zarządzania gospodarczego, dostępu do finansowania, mobilności pracowników oraz zwalczania bezrobocia osób młodych. Zgodnie z przyjętym przez Komisję Planem działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej musimy kontynuować nasze dążenia do stworzenia pełnej unii gospodarczej i walutowej, przykładowo zapewniając jej wysoki poziom demokratycznej rozliczalności oraz silny wymiar społeczny. Odnośnie do tej ostatniej kwestii Komisja przedstawi w dniu 2 października komunikat w sprawie wymiaru społecznego unii gospodarczej i walutowej. Powinniśmy też zdwoić wysiłki, aby osiągnąć cele strategii „Europa 2020” za pomocą trwałych i skoordynowanych działań na szczeblu europejskim i krajowym.

Innowacje i inwestycje są kluczowe dla konkurencyjności. Nowe programy na podstawie wieloletnich ram finansowych są ukierunkowane na priorytety strategii „Europa 2020” i obejmują szeroki wybór środków służących pobudzaniu inwestycji, rozwijaniu kapitału ludzkiego oraz przeprowadzaniu reform mających bezpośredni wpływ na wzrost i zatrudnienie. Kontynuowana będzie współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, aby ułatwić dostęp do finansowania MŚP, co stanowić będzie istotny czynnik przywrócenia wzrostu. Będziemy działać na rzecz zapewnienia pełnego wdrożenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego w kluczowych obszarach, takich jak usługi i energia, oraz realizacji inicjatyw Aktu o jednolitym rynku, a także dążyć do zakończenia prac nad modernizacją zasad pomocy państwa. Przedstawione dziś wnioski ustawodawcze w sprawie rzeczywistego jednolitego rynku w sektorze telekomunikacji również mają istotne znaczenie dla konkurencyjności i ich przyjęcie będzie traktowane priorytetowo w nadchodzących miesiącach. Będziemy też kontynuować prace nad kwestią wpływu cen energii na konkurencyjność oraz sposobami podejścia do tego zagadnienia.

Obszarem o wielkim potencjale wzrostu jest również handel. W tej dziedzinie powinniśmy utrzymać tempo negocjacji z najważniejszymi partnerami, w tym z USA.

W tym kontekście za kluczowe priorytety na pozostałą część roku 2013 i rok 2014 Komisja uważa:

• zapewnienie sprawnego startu dla wszystkich programów na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, w których budżet UE pełni rolę katalizatora inwestycji, wzrostu i reformy;

• przyspieszenie przyjęcia najważniejszych wniosków ustawodawczych, w szczególności dotyczących unii bankowej i regulacji systemu finansowego (w tym przedstawionych w 2012 r. wniosków dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, a także przedstawionego w lipcu wniosku w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków), jednolitego rynku (aktualnie rozpatrywanych wniosków w ramach Aktu o jednolitym rynku II), przyjętych dziś wniosków dotyczących telekomunikacji, a także agendy cyfrowej. Jest wiele wniosków o kluczowym znaczeniu dla obywateli – w tak różnych dziedzinach jak zreformowana wspólna polityka rybołówstwa, rynek wewnętrzny przewozów kolejowych czy Prokuratura Europejska. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę szybkiego zakończenia prac nad przyjęciem dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych. Przekształcenie tych wniosków w obowiązujące prawo przed końcem kadencji Parlamentu będzie wyrazistym sygnałem tego, jak ważna dla obywateli jest Unia Europejska;

• wzmocnienie zarządzania gospodarczego, w tym jego wymiaru społecznego, oraz dalszy rozwój procesu europejskiego semestru ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania (zwłaszcza drugiego pakietu dotyczącego zarządzania gospodarczego oraz koordynacji działań na wszystkich poziomach);

• realizację planów w zakresie handlu (w szczególności transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji z USA oraz negocjacji z innymi kluczowymi partnerami jak Kanada i Japonia), a także przygotowanie stanowiska UE w najważniejszych negocjacjach międzynarodowych, takich jak kolejna Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oraz agenda na rzecz rozwoju na okres po 2015 r.;

• tworzenie warunków sprzyjających działalności gospodarczej, zwłaszcza dla MŚP, przez upraszczanie i usprawnianie przepisów, szczególnie w kontekście trwającego programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), który ma zapewnić, aby unijne przepisy były odpowiednie do zakładanych celów.

UE powinna też pozostać w pełni zaangażowana w realizację naszych globalnych celów: być gotowa do reagowania w krótkim czasie, a zarazem intensyfikować działania prowadzone z krajami kandydującymi, w tym na rzecz normalizacji stosunków między Serbią a Kosowem. Priorytetem będzie również budowanie związków politycznych i integracja gospodarcza z sąsiednimi państwami Partnerstwa Wschodniego, pomaganie krajom południowego sąsiedztwa w procesie transformacji oraz zacieśnianie stosunków ze strategicznymi partnerami.

Nowe inicjatywy

Komisja zaproponuje dodatkowo pewną liczbę nowych inicjatyw mających na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz kształtowanie polityki w dziedzinie klimatu i energii po 2020 r. Będziemy też rozwijać idee, które dziś przedstawiłem, dotyczące praworządności.

Rozpatrywane są przykładowo następujące nowe inicjatywy:

• komunikat w sprawie wymiaru społecznego unii gospodarczej i walutowej,

• przegląd ram nadzoru finansowego i reforma struktury unijnych banków po publikacji sprawozdania Liikanena,

• działania następcze w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej,

• umocnienie europejskiej bazy przemysłowej za pomocą reformy rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych oraz dalsze inicjatywy służące zwiększeniu konkurencyjności europejskiego przemysłu,

• zakończenie prac nad modernizacją zasad pomocy państwa, aby wzmocnić rynek wewnętrzny i propagować lepsze wydatkowanie publicznych pieniędzy,

• kompleksowe podejście do europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji,

• działania następcze w sprawie strategii dotyczącej VAT w celu ograniczenia kosztów przedsiębiorstw w związku z deklaracjami VAT,

• rewizja rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• dokończenie prac nad powiązaniem krajowych publicznych służb zatrudnienia, aby rozwiązać problem nierównowagi podaży na rynku pracy,

• ramy jakościowe dotyczące restrukturyzacji,

• nowe ramy w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r.,

• wyniki przeglądu polityki w dziedzinie odpadów,

• komunikat dotyczący przyszłych inicjatyw w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,

• system wizowy dla osób podróżujących w dobrej wierze,

• pakiety na 2014 r. dotyczące rozszerzenia i polityki sąsiedztwa,

• kontynuacja prac nad agendą dotyczącą ambitnych działań następczych w dziedzinie milenijnych celów rozwoju oraz ich powiązanie z celami zrównoważonego rozwoju,

• wkład UE w światowe bezpieczeństwo morskie.

W 2014 r. prace analityczne prowadzone będą między innymi w następujących dziedzinach:

• uwolnienie dostępu do rynków i mobilizowanie środków finansowych,

• zwiększanie aktywności zawodowej i mobilności, w tym w zawodach regulowanych,

• zakończenie tworzenia europejskiej przestrzeni badawczej,

• zielone technologie, w tym magazynowanie energii i efektywność energetyczna,

• umacnianie pozycji konsumentów na wewnętrznym rynku energii,

• ocena prawodawstwa UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

• działania następcze w sprawie niedawnego komunikatu Komisji dotyczącego obronności,

• przyszłość Europejskiego Funduszu Rozwoju po 2020 r.

Będziemy też omawiać doświadczenia wyniesione dotychczas ze strategii „Europa 2020” i zastanawiać się, czy aby pobudzać reformy niezbędne dla przyspieszenia wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy, potrzebujemy zmian tej strategii.

Oceny i przeglądy przeprowadzane w ramach programu REFIT również dostarczą inspiracji do kształtowania unijnej polityki.

Spojrzenie w przyszłość i większa demokratyczna rozliczalność

Nasze bieżące działania powinny nam również pozwolić zastanowić się nad tym, co jest najważniejsze dla przyszłości Europy, a zwłaszcza nad głębszą integracją opartą na zwiększonej demokratycznej rozliczalności. Prezentacja bardziej długoterminowych idei na temat przyszłości Unii Europejskiej w uzupełnieniu do zasad określonych we wcześniejszym Planie działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej umożliwi przeprowadzenie prawdziwej europejskiej debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Z niecierpliwością oczekuję uwag Parlamentu Europejskiego podczas posiedzenia kolegium komisarzy z Konferencją Przewodniczących Komisji w dniu 2 października oraz mojego spotkania z Konferencją Przewodniczących w dniu 3 października, zanim Komisja sfinalizuje swój program prac na 2014 r.

José Manuel BARROSO


Side Bar