Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

MEMO

Briuselis, 11 Rugsėjis 2013

Pirmininko J. M. Barroso laiškas Europos Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui

Gerb. Pirmininke M. Schulzai,

Šiandien pranešime apie Sąjungos padėtį išreiškiu savo požiūrį į laukiančius sunkumus, nes Europos Parlamentas rengiasi kitų metų gegužę įvyksiantiems Europos Parlamento rinkimams, o Komisija pradeda paskutinius savo kadencijos metus. Drauge jau nuveikėme nepaprastai daug Europos piliečiams ir darėme tai labai sudėtingomis sąlygomis. Europos Parlamentas yra nepakeičiamas partneris ES teisėkūros procese ir, manau, galime didžiuotis mūsų bendrais laimėjimais. Galima paminėti kelis darbus: bendradarbiavome, kad būtų reikiamai sustiprinta mūsų ekonomikos valdymo sistema, pasiektas politinis susitarimas dėl naujos daugiametės finansinės programos, o iš esmės pertvarkyta finansų priežiūra ir reglamentavimas turės didelį poveikį Europos ekonomikos atsparumui ir sustiprins mūsų būsimo augimo perspektyvas.

Dėl mūsų vis dar laukiančių sunkumų per ateinančius mėnesius reikia paspartinti sprendimų priėmimą, kad galėtume baigti pradėtus teisėkūros darbus ir tęsti teisės aktų įgyvendinimą. Imdamiesi praktinių veiksmų ten, kur didžiausios galimybės paspartinti ir paremti ekonomikos gaivinimą ir darbo vietų kūrimą, padėsime atkurti pasitikėjimą Europos gebėjimu iš krizės išeiti tvirtesnei ir jos neįkainojamu vaidmeniu gaivinimo strategijoje.

Šiame laiške išsamiau išdėstau pagrindines iniciatyvas, kurias ketiname įtraukti į 2014 m. Komisijos darbo programą pagal mūsų abiejų institucijų bendrąjį susitarimą. Svarstymams buvo naudinga 2013 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija, mano paties dažni pokalbiai su jumis ir Parlamento nariais, vaisingas Komisijos narių ir Parlamento komitetų dalijimasis nuomonėmis. Laukiu jo tęsinio, nes kitą mėnesį ketiname darbo programą baigti rengti.

Kalbėdami apie darbus 2014 m., Parlamentas ir Komisija sutaria, kad ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas turi išlikti pagrindinis prioritetas. Mums reikia ir toliau skatinti valstybes nares vykdyti diferencijuotą, augimui palankų fiskalinį konsolidavimą, vykdyti struktūrines reformas, kad didėtų konkurencingumas, atkurti įprastas skolinimo ekonomikai sąlygas, rasti naujoviškų būdų kurti darbo vietas ir remti tuos, kuriems reikia paramos, išlaisvinti Europos kūrybinį potencialą, taip pat modernizuoti viešąjį administravimą. Be to, negalima pamiršti tokių ilgalaikių uždavinių (ir galimybių) kaip energetikos ir kovos su klimato kaita politika, Europos inovacijų pajėgumų didinimas ir mūsų indėlis į stabilumą visame pasaulyje.

2014 m. politikos prioritetai ir planavimas

Kitais metais daug dėmesio reikės skirti teisėkūros pasiūlymų, kurie dabar svarstomi pagal bendro sprendimo procedūrą, priėmimui ir jau vykdomam konsolidavimo darbui. Tai atsispindės 2014 m. Komisijos darbo programoje. Ypač pabrėšime tai, kaip svarbu priimti ir įgyvendinti pagrindinius svarstomus pasiūlymus (pavyzdžiui, jaunimo užimtumo iniciatyvas ir pasiūlymus, kaip paskatinti skolinti MVĮ), kuriuos valstybės narės turi sparčiau įgyvendinti, taip pat dirbti užtikrinant, kad programos pagal naują daugiametę finansinę programą (DFP) būtų pradėtos įgyvendinti sklandžiai bei laiku ir kad sklandžiai bei laiku pradėtų dirbti Aukšto lygio ekspertų grupė nuosavų išteklių klausimais.

Kaip ir 2013 m., vykdant ekonomikos politiką daugiausia dėmesio bus skiriama patikimiems viešiesiems finansams, struktūrinei reformai ir tikslinėms investicijoms. Sieksime didinti pasitikėjimą, kad Europos ekonomika sugebės augti tvariai, suteikti darbo vietų ir tinkamų gerovės sistemų mūsų piliečiams, taip pat užtikrinti, kad pasaulio ekonomikoje ES išliktų konkurencinga. Svarbus prioritetas bus veikianti bankų sąjunga ir tolesnis ekonomikos valdymo, galimybių gauti finansavimą, darbo jėgos judumo ir kovos su jaunimo nedarbu klausimų sprendimas. Atsižvelgdami į Komisijos „Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektą“, turime toliau kurti visavertę ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS), pavyzdžiui, įtvirtinti joje aukšto lygio demokratinę atskaitomybę ir suteikti jai stiprią socialinę dimensiją. Būtent šiuo klausimu Komisija spalio 2 d. paskelbs komunikatą dėl EPS socialinės dimensijos. Dar turėtume padvigubinti savo pastangas, kad tvariais ir koordinuotais Europos ir valstybių narių veiksmais pasiektume strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Inovacijos ir investicijos yra gyvybiškai svarbios konkurencingumui. Naujosios DFP programos atitinka strategijos „Europa 2020“ tikslus ir apima įvairiausias priemones, kuriomis skatinamos investicijos, kuriamas žmogiškasis kapitalas, o prioritetas suteikiamas reformoms, turinčioms tiesioginį poveikį ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Toliau bendradarbiaujama su Europos investicijų banku siekiant paremti MVĮ galimybes gauti finansavimą, nes tai svarbus svertas atkuriant ekonomikos augimą. Sieksime labai svarbiose srityse, pavyzdžiui, paslaugų ir energetikos, visiškai įgyvendinti vidaus rinkos taisykles ir subrandinti Bendrosios rinkos akto (BRA) iniciatyvas, taip pat sieksime visiškai modernizuoti valstybės pagalbos taisykles. Šiandien mūsų pateikti pasiūlymai dėl tikros bendrosios telekomunikacijų rinkos taip pat labai svarbūs konkurencingumui ir jų priėmimas bus svarbus ateinančių mėnesių prioritetas. Be to, toliau aiškinsimės energijos kainų poveikį konkurencingumui ir šių klausimų sprendimo būdus.

Prekyba taip pat yra didelio ekonomikos augimo potencialo sritis, kurioje turime išsaugoti derybų su pagrindiniais partneriais, tarp jų ir JAV, tempą.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija mano, kad likusių 2013-ųjų mėnesių ir 2014-ųjų prioritetai yra:

• užtikrinti sklandžią 2014–2020 m. DFP programų pradžią, iš ES biudžeto skatinant investicijas, ekonomikos augimą ir reformą;

• spartinti pagrindinių pasiūlymų – būtent pasiūlymų dėl bankų sąjungos ir finansų reglamentavimo (pavyzdžiui, 2012 m. pateiktų bankų gaivinimo ir pertvarkymo pasiūlymų ir liepą pateikto bendro bankų pertvarkymo mechanizmo pasiūlymo), bendrosios rinkos (su visais jau pateiktais II bendrosios rinkos akto pasiūlymais), šiandien priimtų telekomų pasiūlymų ir skaitmeninės darbotvarkės – priėmimą; be to, gausu piliečiams labai svarbių įvairių sričių pasiūlymų: dėl reformuotos bendros žuvininkystės politikos, geležinkelių vidaus rinkos, Europos prokuratūros ir kt. Šiomis aplinkybėmis norėčiau pabrėžti, kad pagaliau turime greitai priimti Tabako gaminių direktyvą. Jeigu šie pasiūlymai iki jūsų Parlamento kadencijos pabaigos taps teisės aktais, bus labai aiškiai parodyta, kokia ES svarbi piliečiams;

• stiprinti ekonomikos valdymą, įskaitant socialinę dimensiją, ir toliau plėtoti Europos semestro procesą, ypač pabrėžiant įgyvendinimą, visų pirma dviejų dokumentų rinkinio, ir visais lygmenimis koordinuoti veiksmus;

• vykdyti prekybos darbotvarkę (visų pirma derybas su JAV dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės bei derybas su mūsų pagrindiniais partneriais, kaip antai Kanada ir Japonija) ir parengti ES poziciją, kurios ji turi laikytis svarbiose tarptautinėse derybose, pavyzdžiui, kitoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje ir derybose dėl vystymosi darbotvarkės po 2015-ųjų;

• skatinti verslui, visų pirma MVĮ, palankią aplinką toliau paprastinant ir derinant reglamentavimą, visų pirma vykdant Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą, kuria siekiama užtikrinti, kad visi ES teisės aktai atitiktų tikslą.

ES turėtų ir toliau visapusiškai padėti siekti mūsų pasaulinių tikslų, būti pasirengusi reaguoti trumpuoju laikotarpiu, bet kartu įsipareigojusi glaudžiau bendradarbiauti su šalimis kandidatėmis, taip pat siekiant normalizuoti Serbijos ir Kosovo santykius. Politinių ryšių mezgimas ir ekonominės integracijos su Rytų partnerystės kaimynėmis didinimas, pagalba pietinėms kaimynėms pereinamuoju laikotarpiu ir glaudesnių ryšių su mūsų strateginiais partneriais skatinimas išliks svarbiausias prioritetas.

Naujos iniciatyvos

Be to, Komisija pasiūlys kelias naujas iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti Europos ekonomikos konkurencingumą, taip pat numatyti klimato ir energetikos politiką po 2020-ųjų. Taip pat plėtosime mano šiandien išdėstytas mintis apie teisinę valstybę.

Naujų svarstomų iniciatyvų pavyzdžiai:

• Komunikatas dėl EPS socialinės dimensijos

• Finansų priežiūros sistemos peržiūra ir ES bankų struktūros reforma po E. Liikaneno ataskaitos

• Tolesnės ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo didinimo priemonės

• Europos pramoninės bazės stiprinimas reformuojant pramonės produktų vidaus rinką ir imantis tolesnių Europos pramonės konkurencingumo didinimo iniciatyvų

• Visiškas valstybės pagalbos modernizavimas, kad vidaus rinka sustiprėtų ir būtų remiamas geresnis viešųjų lėšų panaudojimas

• Visapusiškas požiūris į europinę gebėjimų ir kvalifikacijų erdvę

• Tolesnės PVM strategijos priemonės, kuriomis mažinamos įmonių sąnaudos PVM deklaracijoms

• Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamento peržiūra

• Valstybinių užimtumo tarnybų sujungimas į tinklą, kad būtų sprendžiamas darbo pasiūlos disbalanso klausimas

• Restruktūrizavimo kokybės sistema

• Nauja energetikos ir klimato politikos sistema 2030 m.

• Atliekų politikos peržiūros rezultatai

• Komunikatas dėl būsimų teisingumo ir vidaus reikalų politikos iniciatyvų

• Vizų režimas bona fide keliautojams

• Plėtra ir 2014 m. kaimynystės politikos dokumentų rinkinys

• Nuolatinis darbas nustatant darbotvarkę tolesniems plataus užmojo veiksmams siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir juos derinant su Tvaraus vystymosi tikslais

• ES indėlis į pasaulio laivybos saugumą

2014 m. bus nagrinėjami šių sričių klausimai:

• Galimybių patekti į rinką liberalizavimas ir finansų sutelkimas

• Dalyvavimo darbo rinkoje ir judumo, taip pat ir reglamentuojamųjų profesijų, didinimas

• Europos mokslinių tyrimų erdvės sukūrimas

• Ekologiškos technologijos, įskaitant energijos kaupimą ir energijos vartojimo efektyvumą

• Galių suteikimas vidaus energetikos rinkos vartotojams

• ES darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų vertinimas

• Tolesni veiksmai po Komisijos neseniai priimto komunikato dėl gynybos

• Europos plėtros fondo ateitis po 2020-ųjų

Mes taip pat apsvarstysime iki šiol sukauptą strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo patirtį ir tai, ar būtini pakeitimai siekiant paskatinti reformas ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui paspartinti.

Vertinimas ir peržiūros, atliekami pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą, taip pat skatina naujai pažvelgti į visas ES politikos sritis.

Žvilgsnis į ateitį ir demokratinės atskaitomybės stiprinimas

Dabartinis mūsų darbas turi suteikti galimybę pažvelgti į tai, kas svarbu Europos ateičiai, visų pirma plėtojant mintis apie didesnę integraciją, pagrįstą didesne demokratine atskaitomybe. Pateiktos ilgesnio laikotarpio mintys apie Europos Sąjungos ateitį drauge su ankstesniame projekte išdėstytais principais leis iki Europos Parlamento rinkimų surengti tikrą Europos masto diskusiją.

Laukiu spalio 2 d. įvyksiančio Komisijos narių kolegijos susitikimo su Komitetų pirmininkų sueiga ir spalio 3 d. įvyksiančio mano susitikimo su Pirmininkų sueiga, kuriuose išgirsime Europos Parlamento nuomonę iki Komisijai baigiant rengti savo 2014 m. darbo programą.

José Manuel BARROSO


Side Bar