Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 11 szeptember 2013

Barroso elnök úr levele Martin Schulz úrnak, az Európai Parlament elnökének

Tisztelt Schulz Elnök Úr!

Az Unió helyzetéről szóló mai beszédemben ismertetem véleményemet azon kihívások kapcsán, amelyek a közeljövőben, egyidejűleg a jövő májusi európai parlamenti választások előkészítésével, valamint a Bizottság mandátumának utolsó évével várnak ránk. Komoly kihívásokat támasztó körülmények közepette tett együttes erőfeszítéseink már sok eredménnyel szolgáltak Európa polgárai számára. Az Európai Parlament nélkülözhetetlen partner az Unió jogalkotási folyamatában, és úgy hiszem, hogy büszkék lehetünk közösen elért eredményeinkre. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: a gazdasági kormányzás keretének megerősítése, a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó politikai megállapodás kidolgozása, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás átfogó reformja terén folytatott együttműködésünk jelentős hatást gyakorol majd az európai gazdaság ellenálló képességére, és javítani fogja a jövőbeli növekedési kilátásokat.

A még megoldatlan kihívások ugyanakkor megkövetelik, hogy az elkövetkező hónapokban felgyorsítsuk döntéshozatali eljárásainkat, lezárjuk a megkezdett jogalkotói munkafolyamatokat és szorgalmazzuk az intézkedések végrehajtását. A gazdasági fellendülés és a munkahelyteremtés szempontjából a legnagyobb ösztönzést és támogatást jelentő területeket érintő gyakorlati intézkedésekkel hozzájárulunk majd az abba vetett bizalom újraélesztéséhez, hogy Európa képes megerősödve kikerülni a válságból, valamint hogy az Unió nélkülözhetetlen szerepet tölt be az említett gazdaságélénkítési stratégiában.

E levél – az Európai Parlament és a Bizottság között létrejött keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően – ismerteti a Bizottság 2014. évi munkaprogramja kapcsán tervezett legfontosabb kezdeményezéseket. Álláspontunk kialakítása során tekintetbe vettük az Európai Parlament 2013. július 4-én elfogadott állásfoglalását, az Önnel és a Parlamenttel folytatott rendszeres megbeszéléseinket, valamint a biztosok és a parlamenti bizottságok közötti konstruktív eszmecserék eredményeit. Várakozással tekintek ezek folytatására annak kapcsán, hogy a következő hónapban elérkezünk a Bizottság munkaprogramjának véglegesítéséhez.

2014-re tervezett feladataink tekintetében a Bizottság és a Parlament teljes mértékben egyetértenek abban, hogy továbbra is a növekedés és a munkahelyteremtés jelenti a legfőbb prioritást. Továbbra is ösztönöznünk kell a tagállamokat a differenciált és növekedésbarát költségvetési konszolidáció és a versenyképességet szolgáló strukturális reformok végrehajtására, a normál hitelezés visszaállítására a gazdaságban, a munkahelyteremést és a rászorultak támogatását szolgáló innovatív módszerek feltérképezésére és ezáltal az európai munkaerőben rejlő kreatív potenciál jobb kiaknázására, valamint a közigazgatás korszerűsítésére. Nem veszíthetjük szem elől azonban az olyan hosszú távú kihívásokat – és lehetőségeket – sem, mint például az energiaügyi és az éghajlatváltozási politikák, Európa innovációs kapacitásának növelése, valamint a világ stabilitásához nyújtott hozzájárulásunk.

Szakpolitikai prioritások és tervek 2014-re

A jövő évben a hangsúlyt – szükségszerűen – leginkább a jogalkotási javaslatok együttdöntési eljárással történő elfogadására és a már folyamatban lévő munka megerősítésére helyezzük, ami visszatükröződik majd a 2014. évi bizottsági munkaprogramban is. Figyelmet fordítunk a még függőben lévő legfontosabb javaslatok elfogadására és végrehajtására (idetartoznak például az ifjúsági foglalkoztatást érintő kezdeményezéseink, valamint a kkv-k számára nyújtott hitelek fokozására vonatkozó javaslataink) azokon a területeken, ahol a tagállami intézkedések felgyorsítása szükséges, akárcsak az új többéves pénzügyi keret (MFF) zökkenőmentes és kellő időben történő elindítására, valamint a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport tevékenységének megkezdésére.

2013-hoz hasonlóan gazdaságpolitikai döntéseink középpontjában jövőre is a rendezett államháztartás, a strukturális reformok és a célzott beruházások állnak majd. Azon leszünk, hogy erősítsük a bizalmat az iránt, hogy Európa képes a fenntartható növekedésre, munkahelyeket és megfelelő szociális hálót biztosítsunk az európai polgárok számára, valamint garantáljuk, hogy az Unió megőrzi versenyképességét a globális gazdaságban. Kiemelten szeretnénk kezelni a bankunió létrehozását, és folytatjuk a megkezdett munkát a gazdasági kormányzás, a finanszírozáshoz való hozzáférés, a munkavállalói mobilitás és a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem területén is. Összhangban a Bizottság „A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete: európai vitaindító” című közleményével, folytatnunk kell a teljes gazdasági és monetáris unió kiépítését, amelyet az erős szociális dimenzió és a magas szintű demokratikus elszámoltathatóság jellemeznek majd. Ez utóbbi témában a Bizottság október 2-án a GMU szociális dimenziójáról szóló közleményt fog kiadni. Biztosítanunk kell továbbá, hogy erőfeszítéseinket megsokszorozva – kitartó és összehangolt európai és tagállami fellépéssel – teljesítsük az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit.

Az innováció és a beruházások alapvető fontosságúak a versenyképesség megőrzéséhez. Az új többéves pénzügyi keretre irányuló programok az Európa 2020 stratégia prioritásait szolgálják, és intézkedések széles körét tartalmazzák, amelyek a beruházások élénkítését, a humán tőke fejlesztését és az olyan reformok előtérbe helyezését szolgálják, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a növekedésre és a munkahelyteremtésre. A növekedés helyreállításának eszközeként tovább folytatjuk az Európai Beruházási Bankkal megkezdett jelenlegi együttműködést, amelynek célja a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának támogatása. Továbbra is mindent megteszünk azért, hogy a belső piaci szabályok teljes körűen érvényesüljenek olyan kritikus területeken, mint a szolgáltatások és az energiaágazat, valamint megvalósuljanak az egységes piaci intézkedéscsomag részét képező kezdeményezések, emellett le szeretnénk zárni az állami támogatási szabályok korszerűsítését is. Az egységes távközlési piac vonatkozásában ma előterjesztett javaslataink szintén elengedhetetlenek a versenyképességre nézve, és elfogadásuk kiemelt prioritásnak számít majd az elkövetkező hónapokban. Folytatjuk továbbá az energiaárak versenyképességre gyakorolt hatásának vizsgálatát, valamint az ennek kapcsán felmerült problémák kezelését.

A kereskedelem szintén egy olyan, hatalmas növekedési potenciállal rendelkező terület, ahol fenn kell tartani a kulcsfontosságú partnerekkel, így az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások ütemét.

A fentiek ismeretében a Bizottság a következő prioritásokat határozza meg az idei év végére, valamint 2014-re:

• A többéves pénzügyi keret által érintett valamennyi program zökkenőmentes elindulásának biztosítása a 2014–2020 közötti időszakban, hogy az uniós költségvetés katalizátorként mozdítsa elő a beruházásokat, a növekedést és a reformokat.

• A kulcsfontosságú javaslatok elfogadásának felgyorsítása, különös tekintettel a bankunióra és a pénzügyi szabályozásra vonatkozó javaslatokra (mint például a 2012-ben ismertetett, a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló javaslat és az idén júliusban előterjesztett, az egységes szanálási mechanizmusra vonatkozó javaslat), az egységes piacra vonatkozó javaslatra (a második egységes piaci intézkedéscsomaghoz tartozó, már beterjesztett javaslatok), a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó, ma elfogadott javaslatokra, és a digitális menetrendre vonatkozó javaslatokra; ezenfelül elfogadásra vár egy sor további, a polgárok számára szintén nagy jelentőséggel bíró javaslat olyan területek vonatkozásában, mint például a megreformált közös halászati politika, a vasúti szolgáltatások belső piaca, vagy az Európai Ügyészség létrehozása. Ebben az összefüggésben szeretném hangsúlyozni a dohánytermékekről szóló irányelv mielőbbi elfogadásának fontosságát. Ezen javaslatoknak a parlamenti ciklus végét megelőző elfogadásával tudatosíthajtuk, hogy milyen elengedhetetlen módon szolgálja az Unió a polgárok érdekeit.

• A gazdasági irányítás megerősítése, beleértve a szociális dimenziót is, továbbá az európai szemeszter továbbfejlesztése, különös tekintettel a végrehajtásra (nevezetesen az úgynevezett „kettes csomag” végrehajtására és az intézkedések minden szinten megvalósuló koordinációjára).

• A kereskedelmi menetrendünk megvalósítása (különösen az Egyesült Államokkal kötendő transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségről, valamint az egyéb kiemelkedő partnerekkel, köztük Kanadával és Japánnal folytatandó tárgyalások által), és az Unió álláspontjának előkészítése a kulcsfontosságú nemzetközi tárgyalásokat, például az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye feleinek soron következő konferenciája, továbbá a 2015. utáni fejlesztési keretről szóló tárgyalások vonatkozásában.

• A vállalkozásbarát környezet ösztönzése – különös tekintettel a kkv-kra – a szabályozás további egyszerűsítése és korszerűsítése által, elsősorban a folyamatban lévő Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) keretében, amelynek célja annak biztosítása, hogy az Unió valamennyi jogszabálya az adott célnak megfelelő legyen.

Az Unió továbbra is elkötelezett marad a globális célkitűzéseinek megvalósítása iránt, kész arra, hogy gyors válaszokat adjon, ugyanakkor kötelezettséget vállal arra is, hogy elmélyítse a tagjelölt országokkal kapcsolatos tevékenységét, így például a Szerbia és Koszovó közötti viszony rendezésének elősegítése érdekében. Emellett fel kívánunk lépni a keleti partnerséghez tartozó szomszédos országok politikai társulása és gazdasági integrációjának érdekében, valamint továbbra is prioritást képez a déli szomszédsághoz tartozó országokban zajló átalakulási folyamatok támogatása és a stratégiai partnereinkhez fűződő viszonyunk intenzívebbé tétele.

Új kezdeményezések

A Bizottság emellett javaslatot fog tenni bizonyos új kezdeményezésekre, amelyek célja az európai gazdaság versenyképességének megszilárdítása, valamint az éghajlat-változási és az energiaügyi politika 2020-at követő időszakra vonatkozó keretének kialakítása. Azokon a terveken is továbbdolgozunk, amelyek a mai napon a jogállamiság kapcsán bemutatásra kerültek.

Az új kezdeményezések például a következőket foglalják magukban:

• A GMU szociális dimenziójáról szóló közlemény

• A pénzügyi felügyeleti keret felülvizsgálata és az uniós bankok reformja a Liikanen-jelentés közzétételét követően

• Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásának nyomon követése

• Európa ipari hátterének megerősítése az ipari termékek belső piacának reformja, valamint az európai ipar versenyképességét fokozó további kezdeményezések által.

• Az állami támogatási szabályozás korszerűsítésének befejezése a belső piac megerősítése és a közkiadások hatékonyabb kezelésének előmozdítása érdekében

• A készségek és képességek európai térségének átfogó megközelítése

• A héastratégia nyomon követése azzal a céllal, hogy csökkenjenek a héabevallásokkal kapcsolatos üzleti költségek

• A szociális biztonsági koordinációról szóló rendelet felülvizsgálata

• Az állami foglalkoztatási szolgálatok összekapcsolását érintő munka lezárása a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek kezelése érdekében

• A szerkezetátalakításra vonatkozó minőségi keretrendszer kidolgozása

• Új energia- és éghajlatvédelmi keretrendszer 2030-ra

• A hulladékpolitikára vonatkozó felülvizsgálat eredményei

• Közlemény kiadása a bel- és igazságügyi politikák területét érintő jövőbeli kezdeményezésekről

• Vízumrendszer kidolgozása a jóhiszemű utazók számára

• Bővítési és szomszédsági csomagok 2014-re

• Folyamatos erőfeszítések a millenniumi fejlesztési célokat követő ambiciózus új menetrend kidolgozása érdekében, valamint az említett célkitűzések összehangolása a fenntartható fejlesztési célokkal

• Az Unió hozzájárulása a globális tengerhajózási biztonsághoz

2014-ben többek között az alábbi területeken végzünk majd feltáró munkát:

• A piacokhoz való hozzáférés felszabadítása és a finanszírozás mobilizálása

• A munkaerő-piaci részvétel és a mobilitás növelése, beleértve a szabályozott szakmák területét is

• Az Európai Kutatási Térség megvalósítása

• Zöld technológiák, mint például az energiatárolás és az energiahatékonyság

• A fogyasztók pozíciójának erősítése a belső energiapiacon

• A munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós jogszabályok értékelése

• A védelemről szóló, nemrég kiadott bizottsági közleményben felvetett kérdések továbbvitele

• Az Európai Fejlesztési Alap jövője 2020-at követően

Értékelni fogjuk az Európa 2020 stratégia megvalósításával kapcsolatos eddigi tapasztalatainkat is, és mérlegeljük, szükséges-e módosítani azt a növekedés fellendítését és a munkahelyteremtést célzó reformok ösztönzése érdekében.

A REFIT program keretében végrehajtott értékelések és felülvizsgálatok új elképzeléseket eredményezhetnek az uniós szakpolitikák terén.

A jövőre való felkészülés és a demokratikus elszámoltathatóság megerősítése

Jelenlegi munkánknak lehetőséget kell adnia arra is, hogy megvizsgáljuk, mi az, ami elengedhetetlen Európa jövője szempontjából, és különösen ahhoz, hogy továbbfejlesszük arra vonatkozó elképzeléseinket, milyen módon valósítható meg a mélyebb integráció a demokratikus elszámoltathatóság fokozása mellett. Az Európai Unió jövőjét illető hosszú távú elképzelések bemutatása, valamint a korábbi vitaindító tervezetben ismertetett alapelvek alapján tényleges európai párbeszéd jöhet létre az európai parlamenti választásokat megelőzően.

Örömmel várom a biztosi testület október 2-ára tervezett találkozóját a Bizottsági Elnökök Értekezletével, valamint október 3-i találkozómat az Elnökök Értekezletével, hogy még azelőtt megismerhessem az Európai Parlament álláspontját, mielőtt a Bizottság véglegesíti a 2014. évre szóló munkaprogramját.

José Manuel BARROSO


Side Bar