Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

MEMO

An Bhruiséil, 11 Meán Fómhair 2013

Litir ón Uachtarán Barroso chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, an tUasal Martin Schulz

A Uachtaráin Schulz,

Inniu, i m’aitheasc ar Staid an Aontais, chuir mé i láthair mo thuairimí maidir leis na dúshláin atá romhainn amach, anois agus Parlaimint na hEorpa ag ullmhú do na toghcháin i mí na Bealtaine seo chugainn agus an Coimisiún i mbéal na bliana deiridh dá shainordú. Cheana féin, d’ainneoin na ndálaí dúshlánacha, is mór an méid atá bainte amach againn i gcomhar le chéile ar son shaoránaigh na hEorpa. Ní fhéadfaimis déanamh d’uireasa chomhpháirtíocht Pharlaimint na hEorpa i bpróiseas reachtach an AE agus creidim nach miste dúinn bheith bródúil as a bhfuil bainte amach againn le chéile. Ní luafaidh mé ach roinnt dá bhfuil bainte amach againn – an obair a rinneamar ar an treisiú ab éigean a dhéanamh ar ár gcreat rialála airgeadais, an comhaontú polaitiúil ar an gcéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile, agus an t athchóiriú uileghabhálach a rinneamar ar an maoirseacht agus ar an rialáil airgeadais; beidh tionchar an-mhór acu sin uile ar chumas athléimneachta an gheilleagair Eorpaigh agus méadóidh siad ar ár gcumas fáis.

De dheasca na ndúshlán atá fós le sárú againn, ní mór dúinn anois teannadh lenár gcuid cinnteoireachta sna míonna beaga amach romhainn, agus an obair reachtach a thosaíomar a chur i gcrích agus a chur chun feidhme gan mhoill. Trí ghníomh a dhéanamh ar an talamh sna réimsí sin is mó a bhfuil geallúint fúthu i dtaca le catalaíoch agus tacaíocht a thabhairt don téarnamh eacnamaíoch agus do chruthú fostaíochta, cuideoimid muinín a chur athuair i gcumas na hEorpa teacht as an ngéarchéim, agus éirí níos láidre lena linn, agus cothóimid muinín sa ról sárluachmhar atá ag an AE sa straitéis téarnaimh sin.

Déanann an litir seo mionléiriú ar na príomhthionscnaimh atáthar a mheas le haghaidh Chlár Oibre an Choimisiúin, 2014 i gcomhréir leis an gCreat Chomhaontú idir ár dhá n institiúid. Sa mhachnamh a rinneamar ar an gClár Oibre, bhaineamar an-tairbhe as an rún ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Iúil 2013, as an gcaidreamh minic leat féin agus leis an bParlaimint, agus ar ndóigh as na pléití torthúla a chuaigh idir na Coimisinéirí agus na Coistí parlaiminteacha. Tá mé ag súil go mór le leanúint den idirphlé de réir mar a oibreoimid chun bailchríoch a chur ar an gClár Oibre an mhí seo chugainn.

I dtaca leis an obair a dhéanfaimid in 2014, tá an Pharlaimint agus an Coimisiún ar aon tuairim nach foláir tosaíocht a thabhairt don fhás agus don fhostaíocht thar gach ní. Ní mór dúinn leanúint orainn ag misniú na mBallstát dul ar aghaidh leis an gcomhdhlúthú fioscach bunaithe ar an difreáil agus ar chothú an fháis, athchóiriú struchtúrach a dhéanamh féachaint an t iomaíochas a mhéadú, an córas iasachtaithe sa gheilleagar a thabhairt ar ais chun normáltachta, bealaí nuálacha a aimsiú chun fostaíocht a chruthú agus tacú leo siúd atá i ngátar, acmhainn chruthaíochta na hEorpa a scaoileadh, agus an córas riaracháin phoiblí a nuachóiriú. Agus ní ceart dúinn neamhshuim a dhéanamh de dhúshláin níos fadtéarmaí – ná de dheiseanna ach a oiread – i réimsí amhail an beartas fuinnimh agus aeráide, nó borradh a chur faoi acmhainn nuálaíochta na hEorpa nó rannchuidiú le baint amach na cobhsaíochta ar fud an domhain chláir.

Tosaíochtaí beartais agus an phleanáil do 2014

Mar gur den éigeantas é, cuirfear a lán den bhéim an bhliain seo chugainn ar thograí reachtacha a ghlacadh atá ag dul tríd an bpróiseas comhchinnteoireachta faoi láthair agus freisin ar chomhdhlúthú a dhéanamh ar obair atá idir lámha cheana. Beidh an bhéim sin le feiceáil i gClár Oibre an Choimisiúin, 2014. Cuirfimid an bhéim ar thograí tábhachtacha reatha a ghlacadh agus a chur chun feidhme (amhail an tionscnamh atá againn ar fhostaíocht don óige agus ár moltaí chun borradh a chur faoin méid iasachtaí a thugtar d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide); ní mór do na Ballstáit teannadh le cur chun feidhme na mbeart sin, agus ní mór dúinn uile teannadh le hobair eile a chaithfear a chur i gcrích chun cláir nua faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil a sheoladh go réidh tráthúil, agus chun an obair a sheoladh a rinne an Sainghrúpa Ardleibhéil um Acmhainní Dílse.

Amhail mar a rinneamar in 2013, díreoimid na beartais eacnamaíocha a cheapfaimid ar an airgeadas poiblí a dhéanamh fónta, ar an athchóiriú struchtúrach agus ar an infheistíocht spriocdhírithe. Beimid ag obair chun muinín a chothú san acmhainn atá san Eoraip fás inbhuanaithe a dhéanamh, fostaíocht agus córais mhaithe leasa shóisialta a chur ar fáil dá saoránaigh agus a chinntiú go gcoinneoidh an AE a chumas iomaíochta sa gheilleagar domhanda. Beimid ag iarraidh ardtosaíocht a thabhairt don aontas baincéireachta a chur i gcrích agus leanfar den obair ar an rialachas eacnamaíoch, ar an rochtain ar mhaoiniú, ar shoghluaisteacht an lucht saothair agus ar dhul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc na n óg. I gcomhréir le Treoirphlean an Choimisiúin le haghaidh fíor-Aontais dhomhain Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, ní mór dúinn leanúint leis an obair chun lán-Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a chur ar bun, mar shampla trí bhonn daingean cuntasachta daonlathaí a chur faoi agus gné láidir shóisialta a thabhairt dó. I dtaca leis an bpointe deiridh sin, eiseoidh an Coimisiún Teachtaireacht an 2 Deireadh Fómhair maidir leis an nGné Shóisialta den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. Ba chóir dúinn tromú tuilleadh ar ár n iarrachtaí na spriocanna a leagamar romhainn faoin tionscnamh ‘Eoraip 2020’ a bhaint amach, trí ghníomhaíocht sheasta chomhordaithe a dhéanamh ag an leibhéal Eorpach agus náisiúnta.

Tá an nuálaíocht agus an infheistíocht ríthábhachtach don iomaíochas. Tá na cláir nua faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil curtha i ngléas chun riar ar thosaíochtaí na straitéise 'Eoraip 2020' agus tá a lán de na bearta atá iontu dírithe ar bhorradh a chur faoin infheistíocht, an caipiteal daonna a fhorbairt agus tús áite a thabhairt do na hathchóirithe a rachfaidh i gcion go díreach ar an bhfás agus ar an bhfostaíocht. Mar go ndearctar air mar ghléas ríthábhachtach chun an geilleagar a chur ag fás athuair, leanfar den obair atá ag dul ar aghaidh i gcomhar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta chun an rochtain atá ag fiontair bheaga agus mheánmhéide ar mhaoiniú a éascú. Leanfar den obair atá á déanamh chun a áirithiú go gcuirtear rialacha an mhargaidh inmheánaigh chun feidhme i réimsí ríthabhachtacha amhail seirbhísí agus fuinneamh, agus leanfar den obair chun tionscnaimh an Ghnímh um an Margadh Aonair a thabhairt i mbláth; féachfaimid freisin leis an nuachóiriú a chur i gcrích ar na rialacha maidir leis an státchabhair. Na moltaí atá déanta againn inniu i dtaca le fíormhargadh aonair don teileachumarsáid, tá siad riachtanach freisin don iomaíochas agus beidh glacadh na moltaí sin ina ardtosaíocht againn sna míonna seo romhainn. Leanfaimid orainn, chomh maith, lenár gcuid oibre ar an tionchar atá ag praghsanna fuinnimh ar an iomaíochas agus leanfaimid den obair chun bealaí a fháil le dul i ngleic leis sin.

Is féidir fás ollmhór a bheith ann i réimse na trádála freisin agus caithfimid gan ligean do mheath ar bith teacht ar an luas atá faoin gcaibidlíocht leis na príomhpháirtithe, na Stáit Aontaithe san áireamh.

Ina fhianaise sin, is iad na príomhthosaíochtaí a mheasann an Coimisiún a bheith ann go dtí deireadh 2013 agus le linn 2014:

• a chinntiú go dtosóidh cláir uile an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil don tréimhse 2014–2020 go réidh, ós rud é go bhfuil buiséad an AE ina chatalaíoch ag an infheistíocht, ag an bhfás agus ag an athchóiriú;

• dlús a chur le glacadh na bpríomhthograí, go háirithe na tograí a bhaineann leis an aontas baincéireachta agus le rialáil airgeadais (amhail na tograí maidir le Réiteach agus Athshlánú Banc a tíolacadh in 2012 agus maidir le Sásra Réitigh Aonair a tíolacadh i mí Iúil), leis an margadh aonair (agus na tograí GMA II uile idir chamáin faoi láthair), leis na tograí teileachumarsáide a glacadh inniu agus leis an gclár oibre digiteach; tá raon leathan tograí ann freisin atá ríthábhachtach do na saoránaigh – tograí a chlúdaíonn réimsí amhail an comhbheartas iascaigh athchóirithe, margadh inmheánach iarnród agus Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh. Ó thrácht mé ar an ábhar, ba mhaith liom béim a chur ar an ngá atá ann glacadh na Treorach um Tháirgí Tobac a thabhairt chun críche go tapa. Má ritear na tograí ina ndlí roimh dheireadh do thréimhse reachtais, tabharfaidh sin comhartha láidir go bhfuil an AE ríthábhachtach do na saoránaigh.

• an rialachas eacnamaíoch, an toise sóisialta de san áireamh, a threisiú agus leanúint d’fhorbairt phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh agus béim ar leith ar chur chun feidhme (an ‘dé-phaca’ agus comhordú beart ar gach leibhéal, go háirithe);

• leanúint dár gclár oibre trádála (go háirithe trínár gcuid caibidlíochta maidir le comhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta leis na Stáit Aontaithe agus trí chaibidlíocht le príomhpháirtithe eile amhail Ceanada agus an tSeapáin) agus seasamh an AE a ullmhú maidir le príomhchaibidlíocht idirnáisiúnta amhail an chéad chomhdháil eile de Pháirtithe Choinbhinsiún an Chreata Aontaithe Náisiúnta maidir le hAthrú Aeráide, agus an clár oibre forbartha don tréimhse ó 2015 amach;

• timpeallacht lena gcothaítear gnó a chur chun cinn, i gcás fiontar beag agus meánmhéide go háirithe, trí rialáil a shimpliú agus a chuíchóiriú a thuilleadh, go háirithe i gcomhthéacs an Chláir um Oiriúnacht agus Feidhmíocht atá ar siúl faoi láthair agus a bhfuil sé de chuspóir aige a chinntiú go mbeidh reachtaíocht uile an AE oiriúnach don fheidhm.

Lena chois sin, ba cheart don AE leanúint dár ndícheall a dhéanamh ár gcuspóirí foriomlána a shaothrú, de bheith in ann freastal ar an ngearrthéarma ach bheith tiomanta freisin do chromadh a thuilleadh ar ár gcuid oibre le tíortha ar iarrthóirí iad, normálú an chaidrimh idir an tSeirbia agus an Chosaiv san áireamh. Beidh sé fós ina phríomhthosaíocht againn comhlachas polaitiúil agus comhtháthú eacnamaíoch a shaothrú lenár gcomharsana i gComhpháirtíocht an Oirthir, cuidiú le tíortha i gComharsanacht an Deiscirt agus iad i mbun próisis trasdula agus naisc níos dlúithe a chothú lenár gcomhpháirtithe straitéiseacha.

Tionscnaimh nua

Ar a bharr sin, beartóidh an Coimisiún líon saináirithe tionscnamh nua a mbeidh sé de chuspóir acu cumas iomaíochta gheilleagar na hEorpa a threisiú, agus déanfaidh sé pleanáil ar bheartais aeráide agus fuinnimh don tréimhse ó 2020 amach. Chomh maith leis sin, forbróimid na smaointe a leag mé amach inniu maidir leis an smacht reachta.

Ar na tionscnaimh nua atáthar a mheas tá:

• an Teachtaireacht maidir le toise sóisialta an AEA;

• an creat maoirseachta airgeadais a athbhreithniú agus struchtúr bhainc an AE a athchóiriú ar bhonn thuarascáil Liikanen;

• beart leantach a dhéanamh i dtaca le maoiniú fadtéarmach gheilleagar na hEorpa;

• bonn tionsclaíoch na hEorpa a neartú tríd an margadh inmheánach do tháirgí tionsclaíocha a athchóiriú agus tionscnaimh bhreise a chur ar bun chun cumas iomaíochta thionsclaíocht na hEorpa a fheabhsú;

• an Nuachóiriú ar an Státchabhair a thabhairt chun críche chun an margadh inmheánach a neartú agus chun feabhas a chur ar an gcaoi a ndéantar caiteachas poiblí;

• cur chuige cuimsitheach maidir le limistéar Eorpach scileanna agus cáilíochtaí;

• beart leantach a dhéanamh i dtaca leis an straitéis CBL chun costais ghnó a laghdú ar dhearbhuithe CBL;

• an rialachán maidir le slándáil shóisialta a chomhordú a athbhreithniú;

• an obair atáthar a dhéanamh chun seirbhísí náisiúnta fostaíochta poiblí a nascadh a thabhairt chun críche mar dhóigh le dul i ngleic le heaspaí cothromaíochta i soláthar lucht oibre;

• creat cáilíochta maidir le hathstuchtúrú;

• creat nua fuinnimh agus aeráide i gcomhair 2030;

• na torthaí ar athbhreithniú ar an mbeartas dramhaíola;

• Teachtaireacht maidir le tionscnaimh a bhfuiltear le tabhairt fúthu i réimsí an cheartais agus na ngnóthaí baile;

• an córas víosa do thaistealaithe bona fide;

• na pacáistí Méadaithe agus Comharsanachta i gcomhair 2014;

• leanúint den chlár oibre a shocrú le haghaidh beart leantach ardaidhmeannach ar bhonn Spriocanna Forbartha na Mílaoise agus sin a chur leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe;

• rannpháirteachas an AE sa tslándáil mhuirí idirnáisiúnta.

Tosófar ar obair thaiscéalach in 2014 sna réimsí seo agus i réimsí nach iad:

• an rochtain ar mhargaí a leathnú agus airgead a chur i riocht a úsáidte;

• méadú ar an rannpháirteachas agus ar an tsoghluaisteacht i margadh an lucht oibre, an lucht oibre sna gairmeacha beatha rialáilte san áireamh;

• an Limistéar Taighde Eorpach a thabhairt chun críche;

• teicneolaíochtaí glasa, lena n áirítear stóráil fuinnimh agus éifeachtúlacht fuinnimh;

• tomhaltóirí sa mhargadh fuinnimh inmheánach a chumasú;

• reachtaíocht an AE maidir le sláinte agus slándáil san ionad oibre a mheas;

• bearta leantacha i ndáil leis an teachtaireacht maidir le cosaint a chuir an Coimisiún amach le déanaí;

• todhchaí an Chiste Eorpaigh Forbraíochta ó 2020 amach.

Chomh maith leis sin, déanfaimid machnamh ar ar foghlaimíodh ón straitéis ‘Eoraip 2020’ go dtí seo agus socróimid an dteastaíonn coigeartuithe uainn chun na hathchóirithe a chothú is gá chun dlús a chur le fás agus chun poist nua a chruthú.

Spreagfar smaointeoireacht úr leis na measúnuithe agus leis na hathbhreithnithe atá á ndéanamh faoin gclár um Oiriúnacht agus Feidhmíocht freisin.

Dearcadh romhainn ar an todhchaí agus an chuntasacht dhaonlathach a dhaingniú

Ba cheart go gcuirfeadh an obair atáimid a dhéanamh faoi láthair ar ár gcumas féachaint ar cad é atá riachtanach do thodhchaí na hEorpa agus go háirithe ba cheart go gcuideodh sí linn géarú ar an smaointeoireacht atáthar a dhéanamh i dtaca le comhtháthú níos doimhne a mbeadh an chuntasacht dhaonlathach threisithe ina taca aige. Le nochtadh na smaointe fadtéarmacha ar thodhchaí an Aontais Eorpaigh, i dteannta na bprionsabal atá leagtha amach sa Treoirphlean a thugamar uainn roimhe seo, beimid in ann fíordhíospóireacht Eorpach a bheith againn roimh thoghcháin Pharlaimint na hEorpa.

Tá mé ag dúil le cruinniú Choláiste na gCoimisinéirí le Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí atá le bheith ann an 2 Deireadh Fómhair agus leis an gcruinniú a bheidh agam le Comhdháil na nUachtarán óna bhfaighfear ionchur Pharlaimint na hEorpa sula dtabharfaidh an Coimisiún a Chlár Oibre i gcomhair 2014 chun críche.

José Manuel BARROSO


Side Bar