Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel, 11 syyskuu 2013

Puheenjohtaja Barroson kirje Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulzille

Arvoisa puhemies Schulz

Esittelen tämänpäiväisessä puheessani unionin tilasta näkemykseni edessä olevista haasteista Euroopan parlamentin valmistautuessa ensi toukokuussa pidettäviin vaaleihin ja komission aloittaessa toimikautensa viimeisen vuoden. Olemme jo saaneet yhdessä paljon aikaan Euroopan kansalaisten hyväksi erittäin haastavissa olosuhteissa. Euroopan parlamentti on korvaamaton kumppani EU:n lainsäädäntömenettelyssä, ja mielestäni voimme olla ylpeitä yhteisistä saavutuksistamme. Ponnistelumme talouden ohjausjärjestelmän lujittamiseksi, poliittinen sopimus seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä finanssialan valvonnan ja sääntelyn perusteellinen uudistaminen vaikuttavat merkittävästi Euroopan talouden kestokykyyn ja parantavat tulevaisuuden kasvunäkymiä, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Edessämme edelleen olevat haasteet edellyttävät, että meidän on seuraavien kuukausien aikana vauhditettava päätöksentekoa, saatettava aloittamamme lainsäädäntötyö loppuun ja jatkettava sinnikkäästi täytäntöönpanoa. Konkreettiset toimet alueilla, joilla on eniten mahdollisuuksia edistää ja tukea talouden elpymistä ja työpaikkojen luomista, lisäävät luottamusta toisaalta Euroopan kykyyn selviytyä kriisistä entistä vahvempana ja toisaalta EU:n arvokkaaseen rooliin elvytysstrategiassa.

Tässä kirjeessä kerrotaan komission ja parlamentin puitesopimuksen mukaisesti pääasiallisista aloitteista, joita harkitaan sisällytettäviksi komission vuoden 2014 työohjelmaan. Pohdinnassa ovat olleet apuna Euroopan parlamentin 4. heinäkuuta 2013 antama päätöslauselma, monet omat keskusteluni Teidän ja parlamentin kanssa sekä useat komissaarien ja parlamentin valiokuntien väliset hedelmälliset ajatustenvaihdot. Odotan innolla näiden keskustelujen jatkumista, kun alamme ensi kuussa viimeistellä työohjelmaa.

Parlamentti ja komissio ovat täysin samaa mieltä siitä, että vuonna 2014 työmme on edelleen kohdistuttava erityisesti kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Meidän on kannustettava jäsenvaltioita jatkamaan eriytettyä, kasvua edistävää julkisen talouden vakauttamista, toteutettava rakenteellisia uudistuksia kilpailukyvyn lisäämiseksi, pyrittävä palauttamaan normaalit luotonannon edellytykset, löydettävä innovatiivisia keinoja luoda työpaikkoja, tukea apua tarvitsevia ja vapauttaa Euroopan luova potentiaali sekä nykyaikaistettava julkishallintoa. Emme myöskään saa unohtaa pitkän aikavälin haasteita – ja mahdollisuuksia – kuten energia- ja ilmastonmuutospolitiikkaa, Euroopan innovaatiokyvyn vahvistamista ja omaa panostamme vakauden aikaan saamiseksi maailmassa.

Ensisijaiset tavoitteet ja suunnitelmat vuonna 2014

Ensi vuonna pääpaino on vääjäämättä säädösehdotusten hyväksymisessä yhteispäätösmenettelyllä ja jo meneillään olevan työn jatkamisessa. Tämä painotus käy ilmi komission vuoden 2014 työohjelmasta. Keskitymme tärkeimpien vireillä olevien ehdotusten (esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloitteiden ja pk-yritysten lainamahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävien ehdotusten) hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon, jota jäsenvaltioiden on nopeutettava, uuden monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmien kitkattomaan ja oikea-aikaiseen käynnistämiseen sekä omia varoja käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työn aloittamiseen.

Samoin kuin vuonna 2013, talouspolitiikkamme painopiste on terveessä julkisessa taloudessa, rakenneuudistuksessa ja kohdennetuissa investoinneissa. Pyrimme vahvistamaan luottamusta Euroopan kykyyn kasvaa kestävällä tavalla, tarjota kansalaisille työpaikkoja ja hyvä sosiaaliturva sekä pitää huolta siitä, että EU:n kilpailukyky maailmantaloudessa säilyy. On hyvin tärkeää, että pankkiunioni toteutuu, ja työ talouden ohjauksen ja hallinnan, rahoituksen saannin, työvoiman liikkuvuuden ja nuorisotyöttömyyden torjunnan parissa jatkuu. Meidän on jatkettava tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomista koskevan komission hahmotelman mukaisesti työtä täysimittaisen EMU:n aikaansaamiseksi ja annettava sille suuri demokraattinen vastuuvelvollisuus ja vahva sosiaalinen ulottuvuus. Komissio julkaiseekin 2. lokakuuta tiedonannon EMU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. Lisäksi meidän olisi moninkertaistettava ponnistelut Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan ja jäsenvaltioiden tasoilla toteutettavin pitkäjänteisin ja koordinoiduin toimin.

Innovaatio ja investoinnit ovat kilpailukyvyn kannalta elintärkeitä. Uudet monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmat on kohdennettu Eurooppa 2020 -strategian ensisijaisiin tavoitteisiin, ja ne sisältävät monenlaisia toimenpiteitä, joilla lisätään investointeja, kehitetään inhimillistä pääomaa ja asetetaan etusijalle kasvuun ja työpaikkoihin suoraan vaikuttavat uudistukset. Euroopan investointipankin kanssa meneillään oleva työ pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien tukemiseksi on tärkeä kasvun moottori, ja sitä jatketaan. Samoin jatkuu sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpano kriittisen tärkeillä aloilla, esimerkiksi palvelu- ja energia-aloilla, ja sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin liittyvien aloitteiden toteuttaminen. Valtiontukisääntöjen nykyaikaistaminen saatetaan päätökseen. Myös tänään esittämämme ehdotukset televiestinnän todellisten sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi ovat välttämättömiä kilpailukyvylle, ja niiden hyväksyminen on tulevien kuukausien tärkeimpiä tehtäviä. Lisäksi tarkastelemme edelleen energian hintojen vaikutusta kilpailukykyyn ja niihin puuttumisen keinoja.

Myös kaupan alan kasvupotentiaali on valtava, ja tärkeimpien kumppaneiden, kuten Yhdysvaltojen, kanssa käytävissä neuvotteluissa on syytä edetä.

Tämän pohjalta komissio pitää loppuvuoden 2013 sekä vuoden 2014 tärkeimpinä painopisteinä seuraavia:

• huolehditaan kaikkien monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmien sujuvasta käynnistymisestä kaudella 2014–2020 ja siitä, että EU:n talousarvio toimii investointien, kasvun ja uudistusten liikkeelle panevana voimana;

• nopeutetaan keskeisten ehdotusten hyväksymistä; näitä ovat erityisesti pankkiunionia ja rahoitusalan sääntelyä koskevat ehdotukset (kuten vuonna 2012 esitetyt ehdotukset pankkien elvytyksestä ja kriisinratkaisusta ja heinäkuussa esitetty ehdotus yhteisestä kriisinratkaisumekanismista), sisämarkkinoita koskevat ehdotukset (mukaan lukien kaikki nyt käsiteltävänä olevat toiseen sisämarkkinapakettiin liittyvät ehdotukset), tänään hyväksytyt televiestintäalan ehdotukset ja Euroopan digitaalistrategiaa koskevat ehdotukset. Lisäksi käsiteltävänä on suuri määrä kansalaisten kannalta olennaisen tärkeitä ehdotuksia eri aloilta, kuten uudistettu yhteinen kalastuspolitiikka, rautatieliikenteen sisämarkkinat ja Euroopan syyttäjänvirasto. Tässä yhteydessä haluan painottaa tarvetta saada tupakkatuotedirektiivi nopeasti lopullisesti hyväksyttyä. Tällaisten ehdotusten hyväksyminen lainsäädännöksi ennen nykyisen parlamentin vaalikauden loppua olisi selkeä merkki EU:n ratkaisevasta merkityksestä kansalaisille;

• lujitetaan talouden ohjausta ja hallintaa, myös sosiaalista ulottuvuutta, ja jatketaan talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon liittyvän prosessin kehittämistä kiinnittäen erityistä huomiota täytäntöönpanoon (erityisesti budjettikuripakettiin ja toiminnan koordinointiin kaikilla tasoilla);

• jatketaan EU:n kauppapoliittisen ohjelman toteuttamista (erityisesti neuvottelemalla transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta Yhdysvaltojen kanssa ja käymällä neuvotteluja muiden merkittävien kumppaniemme, kuten Kanadan ja Japanin kanssa) ja valmistellaan EU:n kantaa esitettäväksi tärkeissä kansainvälisissä neuvotteluissa, esimerkiksi YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen sopimuspuolten seuraavassa konferenssissa ja neuvotteluissa vuoden 2015 jälkeisestä kehitysohjelmasta;

• edistetään suotuisaa liiketoimintaympäristöä, erityisesti pk-yritysten kannalta, jatkamalla sääntelyn yksinkertaistamista ja keventämistä erityisesti toteuttamalla jo käynnissä olevaa sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa (REFIT), jolla pyritään varmistamaan, että kaikki EU:n lainsäädäntö on tarkoituksenmukaista.

EU:n olisi jatkettava täysipainoista työtä maailmanlaajuisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ja oltava valmis reagoimaan lyhyellä varoitusajalla, mutta sen olisi myös sitouduttava syventämään toimintaansa ehdokasmaiden kanssa, mihin kuuluu myös Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisoiminen. Yhtenä ensisijaisena tavoitteena on edelleen poliittisen assosiaation ja taloudellisen yhdentymisen kehittäminen itäisen kumppanuuden piiriin kuluvien naapuriemme kanssa, eteläisten naapurimaiden avustaminen niiden siirtymäprosessissa ja tiiviimpien yhteyksien ylläpito strategisiin kumppaneihimme.

Uudet aloitteet

Komissio aikoo esittää myös tietyn määrän uusia aloitteita, joiden tavoitteena on lujittaa Euroopan talouden kilpailukykyä sekä toimia ilmasto- ja energiapolitiikan kehyksenä vuoden 2020 jälkeisenä aikana. Lisäksi kehitämme edelleen tänään esittämiäni oikeusvaltioperiaatetta koskevia ajatuksia.

Pohdittavana on esimerkiksi seuraavia uusia aloitteita:

• EMU:n sosiaalista ulottuvuutta koskeva tiedonanto

• rahoitusvalvontakehyksen uudelleentarkastelu ja EU:n pankkien rakenteiden uudistaminen Liikasen raportin pohjalta

• Euroopan talouden pitkäaikaisen rahoituksen seuranta

• Euroopan teollisuusperustan lujittaminen uudistamalla teollisuustuotteiden sisämarkkinat ja lisäaloitteet Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi

• valtiontukiuudistuksen loppuunsaattaminen sisämarkkinoiden lujittamiseksi ja julkisten menojen paremman käytön edistämiseksi

• taitojen ja tutkintojen eurooppalaista aluetta koskeva kattava lähestymistapa

• arvonlisäverostrategian jatkotoimet alv-ilmoituksista aiheutuvien liiketoimintakustannusten vähentämiseksi

• sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen uudelleentarkastelu

• kansallisten julkisten työvoimapalvelujen yhdistämisen loppuunsaattaminen työvoiman tarjonnan epätasapainotilojen vähentämiseksi

• rakennemuutosta koskeva laatukehys

• energia- ja ilmastopolitiikan uusi kehys vuodeksi 2030

• jätehuoltopolitiikan uudelleentarkastelun tulokset

• tiedonanto tulevista aloitteista oikeus- ja sisäasioiden politiikkojen alalla

• vilpittömässä mielessä liikkuvia matkustajia koskeva viisumijärjestelmä

• laajentumis- ja naapuruuspaketit vuodeksi 2014

• vuosituhannen kehitystavoitteiden kunnianhimoisia jatkotoimia koskevan asialistan määrittäminen ja toiminnan yhteensovittaminen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa

• EU:n panos maailmanlaajuisen meriturvallisuuden edistämiseksi.

Ennakoivaa selvitystyötä on vuonna 2014 tarkoitus toteuttaa muun muassa seuraavilla aloilla:

• markkinoillepääsyn vapauttaminen ja rahoituksen hankkiminen

• työmarkkinoille osallistumisen ja työvoiman liikkuvuuden lisääminen, myös säänneltyjen ammattien kohdalla

• eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttaminen

• ympäristöä säästävät teknologiat, kuten energian varastointi ja energiatehokkuus

• kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen energian sisämarkkinoilla

• työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU-lainsäädännön arviointi

• komission hiljattain antaman puolustusta koskevan tiedonannon jatkotoimet

• Euroopan kehitysrahaston tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen.

Lisäksi komissio aikoo tarkastella Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanosta tähän mennessä saatuja kokemuksia ja pohtia, tarvitaanko mukautuksia, joilla kannustettaisiin toteuttamaan kasvun lisäämisen ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta välttämättömiä uudistuksia.

Myös REFIT-ohjelman puitteissa toteutettavien arviointien ja uudelleentarkastelujen myötä syntyy tuoreita ajatusmalleja EU:n eri politiikanaloihin.

Tulevaisuuteen varautuminen ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden lujittaminen

Meneillään olevan toiminnan olisi mahdollistettava myös Euroopan tulevaisuuden kannalta olennaisten näkökohtien tarkastelu. Erityisesti olisi pyrittävä laajentamaan pohdintoja integraation syventämisestä ja entistä vahvemmasta demokraattisesta vastuuvelvollisuudesta. Kun esitämme Euroopan unionin pidemmän aikavälin tulevaisuutta koskevia näkemyksiä, jotka täydentävät tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomisesta jo aiemmin laaditun hahmotelman periaatteita, voimme Euroopan parlamentin vaalien edellä käydä todellista eurooppalaista keskustelua.

Odotan innokkaasti komission jäsenten kollegion ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen välistä tapaamista 2. lokakuuta sekä keskustelujani puheenjohtajakokouksen yhteydessä 3. lokakuuta, jotta saan kuulla Euroopan parlamentin näkemyksiä ennen kuin komissio viimeistelee työohjelmansa vuodeksi 2014.

José Manuel BARROSO


Side Bar