Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, 11 september 2013

Kommissionsformand Barrosos brev til Europa-Parlamentets formand, Martin Schulz

Kære formand Martin Schulz

I min tale i dag om Unionens tilstand giver jeg mine synspunkter på de udfordringer, der ligger foran os, også netop fordi Europa-Parlamentet forbereder sig til valget i maj næste år og Kommissionen går ind i sidste år af sin mandatperiode. Vi har allerede nået meget sammen for Europas borgere og det under vilkår med mange udfordringer. Europa-Parlamentet er en helt afgørende partner i lovgivningsprocessen i EU, og jeg mener, at vi kan være stolte over, hvad vi har nået sammen. Lad mig blot give nogle få eksempler. Det arbejde, vi har gjort sammen om den nødvendige styrkelse af vores ramme for økonomisk styring, den politiske aftale om den næste flerårige finansielle ramme og den omfattende revision af finansielt tilsyn og finansiel regulering vil få en stor indvirkning på, hvor modstandsdygtig europæisk økonomi vil være, og vil fremme vores perspektiver for kommende vækst.

Der er stadig udfordringer forude, og derfor bliver vi nødt til at fremskynde vores beslutningstagning i de kommende måneder og færdiggøre det lovgivningsarbejde, som vi er startet på, og vi må skubbe på med gennemførelsen heraf. Ved at gøre noget konkret inden for de områder, hvor der er det største potentiale til at katalysere og støtte økonomisk genopretning og jobskabelse, kan vi være med til at genopbygge tilliden til Europas kapacitet til at komme stærkere ud af krisen og til Europas uvurderlige rolle i denne genopretningsstrategi.

I dette brev ser vi nærmere på de hovedinitiativer, der er under overvejelse for Kommissionens arbejdsprogram for 2014, sådan som de fremgår af rammeaftalen mellem vore to institutioner. I vores overvejelser har vi kunnet nyde godt af Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2013, af de hyppige kontakter jeg selv har haft med Dem og med Parlamentet, og af en række frugtbare udvekslinger mellem kommissærer og parlamentsudvalg. Jeg ser frem til, at disse udvekslinger kan fortsætte, når vi nu nærmer os færdiggørelsen af arbejdsprogrammet her i næste måned.

Hvad angår vores arbejde i 2014 er Parlamentet og Kommissionen enige om, at vækst og arbejdspladser fortsat skal have højeste prioritet. Vi må fortsat tilskynde medlemsstaterne til at gå videre med en differentieret, vækstfremmende finanspolitisk konsolidering, fortsætte med strukturreformer med henblik på konkurrenceevnen, genetablere normale lånemuligheder for erhvervslivet, finde innovative måder til at skabe arbejdspladser og støtte nødlidende samt frigøre Europas kreative potentiale og modernisere den offentlige forvaltning. Og vi må ikke tabe de langsigtede udfordringer - og muligheder - af syne, for eksempel energi- og klimapolitikker, der kan fremme Europas kapacitet til innovation og vores bidrag til stabilitet i verden som helhed.

Politiske prioriteter og planlægning for 2014

Meget af vægten næste år vil nødvendigvis blive lagt på at få vedtaget lovgivningsforslag, der nu er under proceduren for den fælles beslutningstagning, og på at konsolidere arbejde, der allerede er i gang. Dette vil blive afspejlet i Kommissionens arbejdsprogram for 2014. Vægten vil blive lagt på vedtagelse og gennemførelse af de vigtigste verserende forslag (for eksempel vores initiativer vedrørende ungdomsarbejdsløshed og vores forslag vedrørende fremme af långivning til smv'er), områder, hvor medlemsstaterne er nødt til at fremskynde gennemførelsen, samt arbejdet med at sikre en smidig og rettidig lancering af de nye programmer under den flerårige finansielle ramme og arbejdet i ekspertgruppen på højt plan vedrørende egne indtægter.

Ligesom for 2013 vil fokus for vores økonomiske beslutningstagning være på sunde offentlige finanser, strukturreformer og målrettede investeringer. Vi vil arbejde på at opbygge tillid til Europas kapacitet til at vokse på bæredygtig måde, at tilbyde vores borgere arbejdspladser og gode velfærdssystemer og at sikre, at EU forbliver konkurrencedygtig i den globale økonomi. Vi ønsker, at indførelsen af bankunionen skal have høj prioritet, og vi vil fortsætte arbejdet med økonomisk styring, adgang til finansiering, arbejdskraftens mobilitet og håndtering af ungdomsarbejdsløsheden. På linje med Kommissionens "Plan for en udbygget og egentlig ØMU" må vi fortsætte vores arbejde med at få opbygget en fuldstændig økonomisk og monetær union (ØMU) med rødder i for eksempel et højt niveau af demokratisk ansvarlighed og at give den en stærk social dimension. For så vidt angår sidstnævnte vil Kommissionen den 2. oktober udsende en meddelelse om den sociale dimension af ØMU. Vi bør også fordoble vores bestræbelser på at imødekomme Europa 2020-målene gennem en vedholdende og koordineret indsats på europæisk og nationalt plan.

Innovation og investering er helt afgørende for konkurrenceevnen. De nye programmer under den flerårige finansielle ramme er tilpasset prioriteterne i Europa 2020-strategien og omfatter en bred vifte af foranstaltninger, der skal fremme investering, udvikle menneskelig kapital og prioritere reformer med en direkte indvirkning på vækst og arbejdspladser. Det igangværende arbejde med Den Europæiske Investeringsbank med hensyn til at støtte adgangen til finansiering for smv'er vil fortsætte, da det er en afgørende løftestang for genopretningen af væksten. Vi vil fortsætte med at sikre fuldstændig gennemførelse af regler for det indre marked og kritiske områder som tjenesteydelser og energi og realisere initiativerne i akten for det indre marked (SMA), og vi vil forsøge at færdiggøre moderniseringen af statsstøttereglerne. De forslag, som vi er kommet med i dag om et egentligt indre marked inden for telekommunikation, er også væsentlige for konkurrenceevnen, og vedtagelsen heraf vil blive højt prioriteret i de kommende måneder. Vi vil også fortsætte arbejdet med energiprisernes indvirkning på konkurrenceevnen, og med hvordan dette kan håndteres.

Handel er også et område med et enormt vækstpotentiale, hvor vi må opretholde tempoet i forhandlingerne med nøglepartnere, blandt andet USA.

På baggrund heraf ser Kommissionen følgende nøgleprioriteter for resten af 2013 og for 2014:

• Sikring af en smidig start for alle programmer under den flerårige finansielle ramme i perioden 2014-2020, hvor EU-budgettet er katalysator for investering, vækst og reform.

• Fremskyndelse af vedtagelsen af nøgleforslag, især om bankunionen og finansiel regulering (for eksempel forslagene om afvikling og genopretning af banker, som blev fremsat i 2012, og en fælles afviklingsmekanisme, der blev fremsat i juli), det indre marked (med alle SMA II-forslag, der ligger på bordet nu), forslagene om telekom, der er blevet vedtaget i dag, og den digitale dagsorden. Der er også en bred vifte af forslag, der har afgørende betydning for borgerne – spændende fra den reformerede fiskeripolitik til et indre marked i jernbanesektoren og til Den Europæiske Anklagemyndighed. I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at det er nødvendigt hurtigt at få afsluttet vedtagelsen af direktivet om tobaksvarer. Ved at få omsat sådanne forslag til lov inden udgangen af jeres mandatperiode vil der blive udsendt et kraftigt signal om, hvor altafgørende EU er for borgerne.

• Styrkelse af økonomisk styring, herunder den sociale dimension, og fortsat udvikling af processen med det europæiske semester, hvor der vil blive lagt særlig vægt på gennemførelse (især "twopack" og koordinering af tiltag på alle niveauer).

• Fortsættelse af vores handelsdagsorden (især gennem vores forhandlinger om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) med USA og forhandlinger med andre nøglepartnere som Canada og Japan) og forberedelse af EU's holdning til vigtige internationale forhandlinger, for eksempel den næste konference for parterne inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og post 2015-udviklingsdagsordenen.

• Fremme af et erhvervsvenligt miljø, især for smv'er, ved yderligere at forenkle og strømline regulering, især i forbindelse med det igangværende program for målrettet og effektiv regulering (REFIT), der skal sikre, at al EU-lovgivning er egnet til sit formål.

EU bør også blive ved med fuldt ud at forfølge vores globale mål og være klar til at reagere på kort sigt, men også være indstillet på at uddybe vores arbejde med kandidatlandene, herunder en normalisering af forholdet mellem Serbien og Kosovo. Vigtige emner vil fortsat være opbygning af det politiske samarbejde og den økonomiske integration med vores østlige partnerskabsnaboer, støtte til landene i EU's sydlige naboskabsområde i den overgangsproces, de befinder sig i, og etablering af tættere bånd til vores strategiske partnere.

Nye initiativer

Derudover vil Kommissionen foreslå et målrettet antal nye initiativer, der skal styrke konkurrenceevnen for europæisk erhvervsliv og også sætte rammer for klima- og energipolitik efter 2020. Vi vil også udbygge de ideer, som jeg har fremført i dag om retsstaten.

Eksempler på nye initiativer, der er under overvejelse, er:

• Meddelelsen om den sociale dimension i ØMU'en.

• Revision af rammen for finansielt tilsyn og reform af strukturen for EU-banker efter Liikanens rapport.

• Opfølgning af den langsigtede finansiering af den europæiske økonomi.

• Styrkelse af Europas industrielle grundlag gennem en reform af det indre marked for industriprodukter og andre initiativer, der kan øge den europæiske industris konkurrenceevne.

• Færdiggørelse af statsstøttemodernisering for at styrke det indre marked og styre de offentlige udgifter bedre.

• En alsidig tilgang til et europæisk område for færdigheder og kvalifikationer.

• Opfølgning af momsstrategien for at nedbringe erhvervslivets udgifter til momsangivelser.

• Revision af forordningen om koordineringen af de sociale sikringsordninger.

• Færdiggørelse af arbejdet med at forbinde nationale offentlige arbejdsformidlingstjenester for at kunne håndtere ubalancen i udbuddet af arbejdskraft.

• En kvalitetsramme for omstrukturering.

• En ny energi- og klimaramme for 2030.

• Resultaterne af en revision af affaldspolitikken.

• En meddelelse om fremtidige initiativer vedrørende retlige og indre anliggender.

• Visumordning for bona fide-rejsende.

• Udvidelses- og naboskabspakker for 2014.

• Fortsættelse med dagsordenen for en ambitiøs opfølgning af årtusindudviklingsmålene og samkøring heraf med målene for bæredygtig udvikling.

• EU's bidrag til global sikkerhed til søs.

Der vil blive iværksat indledende arbejde i 2014 på blandt andet følgende områder:

• Frigørelse af adgangen til markeder og mobilisering af finansiering.

• Øget arbejdsmarkedsdeltagelse og -mobilitet, blandt andet for regulerede erhverv.

• Færdiggørelse af det europæiske forskningsrum.

• Grønne teknologier, herunder energioplagring og energieffektivitet.

• Større indflydelse til forbrugerne i det indre energimarked.

• Evaluering af EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

• Opfølgning af Kommissionens seneste forsvarsmeddelelse.

• Fremtiden for Den Europæiske Udviklingsfond efter 2020.

Vi vil også se på de erfaringer, der hidtil er gjort med Europa 2020-strategien, og overveje, om vi behøver tilpasninger for at kunne tilskynde til reformer, som er nødvendige for at kunne fremskynde vækst og skabe nye arbejdspladser.

Med de evalueringer og revisioner, der foretages under REFIT-programmet, vil der også kunne sættes gang i nytænkning inden for EU's politikker.

Fremtiden og en styrkelse af den demokratiske ansvarlighed

Vi bør ud fra vores nuværende arbejde også kunne se, hvad der er væsentligt for Europas fremtid, nemlig at udvikle ideer om dybere integration, der understøttes af øget demokratisk ansvarlighed. En præsentation af de langsigtede ideer for morgendagens Europæiske Union vil sammen med principperne i det tidligere vedtagne blueprint for ØMU'en kunne danne grundlag for en egentlig europæisk debat inden valget til Europa-Parlamentet.

Jeg ser frem til kommissærkollegiets møde den 2. oktober med Udvalgsformandskonferencen og til mit møde den 3. oktober med Formandskonferencen, hvor jeg kan få input fra Europa-Parlamentet, inden Kommissionen færdiggør sit arbejdsprogram for 2014.

José Manuel BARROSO


Side Bar