Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel, 11 září 2013

Dopis předsedy Barrosa předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi

Vážený pane předsedo,

ve svém projevu o stavu Unie dnes představím svůj pohled na otázky, které budeme muset řešit v souvislosti s připravovanými volbami do Evropského parlamentu v květnu příštího roku a s ohledem na poslední rok funkčního období současné Komise. Společně se nám podařilo odvést v zájmu občanů Evropy obrovský kus práce. Podmínky při tom byly velmi náročné. Evropský parlament je v legislativním procesu EU nepostradatelným partnerem a jsem přesvědčen, že můžeme být po právu hrdi na to, čeho jsme společně dosáhli. Mám na mysli například pokrok, kterého se nám podařilo dosáhnout při práci na nezbytném posílení rámce správy ekonomických záležitostí, dosažení politické dohody ohledně příštího víceletého finančního rámce a komplexní revizi finančního dohledu a regulace, což bude mít zásadní vliv na odolnost evropského hospodářství a perspektivu jeho budoucího růstu.

Úkoly, které zbývá vyřešit, si od nás žádají, abychom v příštích měsících zvýšili tempo rozhodovacího procesu, dokončili rozpracované legislativní projekty a pokročili v jejich provádění. Konkrétními akcemi v oblastech, které by mohly nejvíce urychlit a podpořit hospodářské oživení a tvorbu pracovních míst, přispějeme k obnově důvěry ve schopnost Evropy krizi přestát a vyjít z ní v silnější pozici, jakož i v neocenitelnou roli EU v rámci této strategie oživení.

V souladu s rámcovou dohodou mezi našimi dvěma orgány se tento dopis podrobně zabývá hlavními zvažovanými iniciativami pracovního programu Komise na rok 2014. Při vytváření tohoto programu jsme se opírali o usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2013, z řady častých rozhovorů, které jsem vedl s Vámi i se členy Parlamentu, a z plodných diskusí mezi komisaři a parlamentními výbory. Těším se na pokračování této spolupráce v kontextu blížícího se dokončení pracovního programu, k němuž by mělo dojít příští měsíc.

Pokud jde o naši činnost v roce 2014, Parlament i Komise sdílejí názor, že nejvyšší prioritou musí zůstat růst a zaměstnanost. Musíme i nadále motivovat členské státy k tomu, aby prováděly diferencovanou fiskální konsolidaci podporující růst, pokračovaly ve strukturálních reformách v zájmu konkurenceschopnosti, obnovily běžné poskytování úvěrů v ekonomice, nacházely nové způsoby, jak vytvářet pracovní místa a podporovat ty, kteří potřebují pomoc, a nové způsoby rozvíjející tvůrčí potenciál Evropy, a aby modernizovaly veřejnou správu. Ze zřetele však nesmíme ztratit ani dlouhodobé výzvy – a příležitosti – jako např. energetickou politiku a politiku v oblasti změny klimatu a podporovat při tom inovační kapacitu Evropy a její roli při zajišťování stability v okolním světě.

Politické priority a plány na rok 2014

Příští rok bude důraz nutně kladen především na přijetí legislativních návrhů, které se v současné době projednávají v rámci spolurozhodování, a rovněž na konsolidaci již probíhajících úkolů. Tyto priority se odrazí v pracovním programu Komise na rok 2014. Důraz budeme klást na přijetí a provádění hlavních návrhů, které jsou momentálně v jednání (např. iniciativy zaměřené na řešení nezaměstnanosti mladých lidí či návrhy Komise týkající se poskytování úvěrů malým a středním podnikům) a při nichž musí členské státy zintenzívnit své úsilí, a dále se zaměříme na zajištění bezproblémového a včasného spuštění programů nového víceletého finančního rámce (VFR) a zahájení činnosti skupiny na vysoké úrovni pro otázky vlastních zdrojů.

Stejně jako v roce 2013 bude ve středu pozornosti naší hospodářské politiky zajištění zdravých veřejných financí, dále strukturální reformy a účelné investice. Zaměříme se na budování důvěry ve schopnost Evropy dosahovat udržitelného růstu, na zajištění pracovních míst a dobrého sociálního zabezpečení pro občany EU a na zachování konkurenceschopnosti EU v rámci globální ekonomiky. Přednostně se chceme věnovat také realizaci bankovní unie a budeme i nadále vyvíjet činnost v oblasti správy ekonomických záležitostí, přístupu k financím, pracovní mobility a řešení nezaměstnanosti mladých. V souladu s návrhem prohloubené a skutečné HMU předloženém Komisí musíme i nadále usilovat o vytvoření úplné hospodářské a měnové unie, například o to, aby se opírala o vysokou úroveň demokratické odpovědnosti a aby měla silný sociální rozměr. Na posledně jmenované téma vydá Komise 2. října sdělení. Měli bychom také zdvojnásobit úsilí směřující ke splnění cílů strategie Evropa 2020, a to prostřednictvím vytrvalých a koordinovaných akcí na evropské i vnitrostátní úrovni.

Zásadní význam pro konkurenceschopnost mají inovace a investice. Programy spadající pod nový víceletý finanční rámec jsou zaměřeny na priority strategie Evropa 2020 a zahrnují širokou škálu opatření, jimiž se mají stimulovat investice, rozvíjet lidský kapitál a prioritně podporovat reformy s přímým dopadem na růst a tvorbu pracovních míst. Budeme pokračovat ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, což má zajistit malým a středním podnikům přístup ke zdrojům financování, který je jedním ze zásadních nástrojů k obnovení hospodářského růstu. I nadále se bude klást důraz na zajištění plného provádění právních předpisů v oblasti vnitřního trhu v kritických oblastech, jako jsou služby a energie, a na dosažení pokroku při realizaci iniciativ vztahujících se k Aktu o jednotném trhu, a naším cílem bude rovněž dokončit modernizaci pravidel pro státní podporu. Pro zajištění naší konkurenceschopnosti jsou rovněž nezbytné návrhy, které dnes činíme v zájmu vytvoření skutečného jednotného trhu v oblasti telekomunikací a jejichž přijetí bude v nadcházejících měsících věnována velká pozornost. Kromě toho se budeme i nadále věnovat otázkám dopadu cen energií na konkurenceschopnost a možnostem řešení této situace.

Další oblastí s velkým potenciálem růstu je obchod, kde musíme udržet tempo vyjednávání s hlavními partnery, včetně USA.

V tomto kontextu je pro Komisi ve zbylých měsících roku 2013 a v roce 2014 naprostou prioritou:

• zajistit bezproblémové zahájení všech programů víceletého finančního rámce na období 2014–2020, jelikož rozpočet EU funguje jako katalyzátor investic, růstu i reforem;

• urychlit přijetí klíčových návrhů, zejména pokud jde o bankovní unii a finanční nařízení (např. návrhy na ozdravení bank a řešení problémů v bankovním sektoru předložené v roce 2012 a návrh na jednotný mechanismus pro řešení problémů v bankovní unii, jenž byl předložen letos v červenci), o jednotný trh (se všemi současnými návrhy Aktu o jednotném trhu II), o dnes přijaté návrhy týkající se telekomunikací a o digitální agendu; je zde rovněž celá řada návrhů, které mají pro občany nebývalý význam – např. v oblasti reformované společné rybářské politiky, zřízení vnitřního trhu pro železniční dopravu či zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že je nezbytné urychleně dosáhnout přijetí směrnice o tabákových výrobcích. Přijetím návrhů těchto právních předpisů ještě před koncem mandátu současného EP vyšleme jasný a přesvědčivý signál o tom, jak zásadní má EU pro občany význam.

• posílit správu ekonomických záležitostí, včetně sociálního rozměru, a pokračovat v rozvoji procesu evropského semestru, zejména s důrazem na provádění (především balíček dvou právních aktů neboli tzv. „two-pack“ a koordinace opatření na všech úrovních);

• plnit cíle obchodní agendy (a to především prostřednictvím jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) s USA a jednání s ostatními klíčovými partnerskými zeměmi, jako je Kanada a Japonsko) a stanovit postoj EU v klíčových mezinárodních jednáních, jako např. na příští konferenci stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a u rozvojové agendy na období po roce 2015;

• podporovat podnikatelsky příznivé prostředí, především pro malé a střední podniky, a to prostřednictvím dalšího zjednodušení a zefektivnění právních předpisů, zejména v souvislosti s probíhajícím Programem pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), jehož cílem je zajistit účelnost veškerých právních předpisů EU.

EU by měla rovněž nadále usilovat o plnění našich globálních cílů, přičemž by měla být schopna zareagovat na krátkodobé výzvy a současně zintenzívnit spolupráci s kandidátskými zeměmi, včetně normalizace vztahů mezi Srbskem a Kosovem. Další prioritou zůstane úsilí o politické sdružování a hospodářskou integraci se zeměmi východního partnerství, pomoc zemím jižního sousedství v jejich transformaci a prohlubování vztahů s našimi strategickými partnery.

Nové iniciativy

Kromě toho Komise navrhne několik nových iniciativ, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost evropského hospodářství a stanovit rámec pro politiky v oblasti klimatu a energetiky na období po roce 2020. Budeme rovněž rozvíjet myšlenky o zásadách právního státu, o kterých dnes budu hovořit.

Zde uvádím příklady nově zvažovaných iniciativ:

• sdělení o sociálním rozměru HMU

• přezkum rámce finančního dohledu a reforma struktury bank v EU na základě Liikanenovy zprávy

• návazná opatření k dlouhodobému financování evropského hospodářství

• posílení průmyslové základny Evropy reformou vnitřního trhu s průmyslovými výrobky a dalšími iniciativami ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu

• dokončení modernizace státní podpory v zájmu posílení vnitřního trhu a lepší správy veřejných výdajů

• komplexní přístup k evropskému prostoru dovedností a kvalifikací

• návazná opatření ke strategii DPH s cílem snížit podnikům výdaje související s podáváním daňového přiznání DPH

• revize nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení

• dokončení projektu propojení vnitrostátních veřejných služeb zaměstnanosti s cílem řešit nerovnováhu v nabídce pracovních sil

• zajištění kvalitního právního rámce pro restrukturalizaci

• nový rámec v oblasti energetiky a klimatu na období do roku 2030

• výsledky přezkumu politiky nakládání s odpady

• sdělení o budoucích iniciativách v politice spravedlnosti a vnitřních věcí

• vízový režim pro důvěryhodné žadatele o vízum

• soubor opatření v oblasti rozšíření a v politice sousedství pro rok 2014

• další upřesnění agendy týkající se ambiciózního přezkumu rozvojových cílů tisíciletí a sladění této agendy s cíli udržitelného vývoje

• příspěvek EU k otázkám celosvětové námořní bezpečnosti

Přípravné aktivity budou v roce 2014 vykonávány například v těchto oblastech:

• usnadnění přístupu na trhy a mobilizace finančních zdrojů

• zvyšování účasti na trhu práce a mobility i pro regulovaná povolání

• dotvoření Evropského výzkumného prostoru

• ekologické technologie včetně skladování energie a energetické účinnosti

• zlepšení postavení spotřebitelů na vnitřním energetickém trhu

• hodnocení právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a zdraví na pracovišti

• opatření v návaznosti na nedávné sdělení Komise v oblasti obrany

• podoba Evropského rozvojového fondu po roce 2020

Budeme při tom rovněž hodnotit dosavadní zkušenosti se strategií Evropa 2020, přičemž posoudíme, zda je třeba učinit nějaké úpravy v zájmu stimulace reforem potřebných k urychlení růstu a vytváření nových pracovních míst.

Hodnocení a přezkumy, které se provádějí v rámci programu REFIT, budou také inspirací k novátorskému přístupu v celé řadě politik EU.

Výhled do budoucna a posílení demokratické odpovědnosti

Na základě naší současné práce bychom si rovněž měli uvědomit, co je pro budoucnost Evropy zásadní, a zejména rozvinout úvahy o hlubší integraci, která bude podpořena posílenou demokratickou odpovědností. Zveřejněním našich představ o dlouhodobém vývoji Evropské unie, jimiž se doplní zásady obsažené v našem dřívějším návrhu, se napomůže k rozproudění skutečné celoevropské diskuse o budoucnosti EU ještě před volbami do Evropského parlamentu.

Těším se na setkání kolegia komisařů s účastníky Konference předsedů výborů, které se bude konat 2. října, a na setkání se členy Konference předsedů, kde se budu moci ještě před tím, než Komise dokončí svůj pracovní program na rok 2014, seznámit s pohledem Evropského parlamentu.

José Manuel BARROSO


Side Bar