Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 10 september 2013

Bättre vattenvägtransporter

Fakta och siffror

  • De fem största kusthamnarna i EU är alla anslutna till inre vattenvägar.

  • Varje år transporteras 140 miljarder tonkilometer på EU:s inre vattenvägar.

  • Det finns över 230 inlandshamnar i det transeuropeiska transportnätet, varav omkring 75 ingår i stomnätet. Omkring 40 av dessa hamnar betjänar både havstransporter och transporter på inre vattenvägar.

  • Koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen hos ett stort fartyg på de inre vattenvägarna utgör endast en tredjedel av det för motsvarande vägtransporter.

  • Genom Rotterdam, som är den största kusthamnen i EU, passerade 2010 en tredjedel av all det gods som transporteras via inre vattenvägar.

  • Europas farbara inre vattenvägar uppgår till 37 000 kilometer.

Vad handlar det om?

Transporter på floder och kanaler är ett tyst och mycket energieffektivt sätt att transportera varor. De inre vattenvägarna spelar en viktig roll för att få en vara från Europas hårt belastade kusthamnar till slutdestinationen. Potentialen hos detta transportsätt utnyttjas emellertid inte fullt ut.

Europas floder har fortfarande stor kapacitet att transportera en större andel gods och avlasta de överbelastade väg- och järnvägslinjerna i några av de mest tätbefolkade områdena, vilket även kan leda till minskade utsläpp av skadliga luftföroreningar.

Dessutom står betydande delar av sjöfarten på inre vattenvägar inför ekonomiska svårigheter. Efterfrågan är fortfarande låg, medan kapaciteten har fortsatt att öka, vilket innebär att det råder obalans mellan utbud och efterfrågan, pristryck, minskat kapacitetsutnyttjande, minskad sysselsättning och lönsamhet.

Vilken politik tillämpas?

Åtgärdsprogrammet Naiades I från 2006 omfattade drygt 30 åtgärder för att främja sjöfarten på inre vattenvägar. Många av dessa åtgärder har nu slutförts och programmet behöver uppdateras. Vi måste omdirigera handlingsprogrammen till de avgörande frågorna för att förbättra sektorns ekonomiska och miljömässiga resultat.

Vad är det vi föreslår?

Kommissionen föreslår ett nytt åtgärdsprogram som kommer att förbättra ramvillkoren för sjöfarten på inre vattenvägar och detta transportsätts ekonomiska och miljömässiga prestanda.

Programmet Naiades II kommer att underlätta långsiktiga strukturella förändringar inom sjöfarten på inre vattenvägar. Den omfattar även de kortsiktiga åtgärder som för närvarande vidtas av kommissionen för lösa den svåra ekonomiska situation som råder i sektorn.

Naiades II omfattar följande åtgärder:

En förbättrad infrastrukturkvalitet och främjande av en integration av transporterna på inre vattenvägar i logistikkedjan

En effektiv infrastruktur utgör grunden för att transporterna på inre vattenvägar ska kunna fungera väl.

Sjöfarten på inre vattenvägar kan endast fungera fullt ut om de inre vattenvägarna är väl underhållna, bättre sammankopplade med andra transportsätt, om de svaga länkarna i kedjan åtgärdas och flaskhalsarna avlägsnas

Inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer kommissionen att ge stöd för att förbättra befintlig och bygga ny infrastruktur för de inre vattenvägarna och kommer att bidra till att uppgradera sammankopplingen av dem med övriga transportsätt. Genomförandet av de transeuropeiska transportkorridorerna kommer att garantera att korridorerna utvecklas med beaktande av alla transportsätt på ett samordnat sätt.

Kommissionen kommer att granska införandet av flodinformationstjänster1 med hänsyn till behovet av en förbättrad dataintegrering mellan transportsätten.

Stöd till en väl fungerande marknad och en omstrukturering av sektorn och tillgodoseende av behovet av kvalifikationer, kunskaper och arbetstillfällen av hög kvalitet

Sjöfarten på inre vatten vägar sker under svåra ekonomiska förhållanden. Splittringen inom denna sektor är stor, eftersom 80 % av flottan utgörs av transportföretag som drivs av ägaren. Detta gör det svårt att anpassa utbudet till efterfrågan och hämmar sektorns möjlighet att återinvestera och komma med nya lösningar. Sysselsättningen inom sektorn beräknas ha minskat med 10 %. Åldersstrukturen för arbetstagarna kommer att medföra ett ökat utflöde av arbetstagare under det kommande decenniet. Inom vissa marknadssegment är hälften av arbetstagarna äldre än 50 år.

Kommissionen har inlett en diskussion med sektorn och de berörda medlemsstaterna om lämpliga åtgärder för att avhjälpa den svåra situationen och stödja en omstrukturering av sektorn. Kommissionen granskar även vad som kan göras på lagstiftningsområdet för att förbättra situationen. Den kommer på nytt att undersöka de tekniska föreskrifterna för fartyg och uppmuntra ett tidigt införande av användningen av flytande naturgas (LNG) som ett alternativt bränsle.

Kommissionen kommer att föreslå åtgärder för att minska hindren för tillträdet till arbetsmarknaden och arbetstagarnas fria rörlighet, lyfta fram kvalifikationer och en karriär inom sektorn och förbättra konkurrensvillkoren.

En mer miljövänlig sektor genom minskade utsläpp och innovationsfrämjande

Jämfört med andra landbaserade transportsätt är transporterna på inre vattenvägar energieffektiva, säkra, tysta och nästan helt utan trafikstockningar. Framstegen vad gäller att minska luftföroreningar har däremot varit på kollisionskurs med denna för övrigt positiva trend. Införandet av alternativa bränslen som LNG kan hjälpa sektorn att komma ikapp övriga transportsätt.

Kommissionen kommer att se över utsläppsgränsvärdena för nya motorer och ytterligare beakta nya utsläppsgränser för befintliga motorer. Den kommer också att ändra bestämmelserna för att tillåta användning av LNG som bränsle inom sjöfarten på inre vattenvägar.

Inom området för transporter på inre vattenvägar lanseras regelbundet nya tjänster och nya marknader. Överlag är dock innovationsgraden låg, och det krävs ett starkt uppsving. Kommissionen uppmanar sektorn att utforma en färdplan för forskning, utveckling och innovation.

Kommissionen kommer att tillhandahålla stöd till miljöanpassning och innovation inom ramen för Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa och har lagt fram ett förslag som en del av Naiades II-paketet så att sektorns reservfond tillåts stödja investeringar för minskade utsläpp. Kommissionens stöd kan kompletteras med riktade program på medlemsstatsnivå.

Ett nytt perspektiv på styrelseformer

Naiades II kommer att inriktas på att lösa problemet med överlappande rättsliga ramar och befogenheter när det gäller sektorn för inre vattenvägar. Detta kräver institutionella och lagstiftningsmässiga åtgärder och syftar till ett mer målinriktat samarbete med andra internationella organ för att hantera överlappande bestämmelser.

De första åtgärderna har vidtagits genom en administrativ överenskommelse mellan kommissionen och Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen och genom ett nytt förslag till direktiv som antagits som en del av Naiades II-paketet, som ersätter direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och gör det möjligt att anta enhetliga normer.

Vilka är fördelarna?

Hela den europeiska ekonomin kommer att kunna dra fördel av att de inre vattenvägarna utnyttjas bättre.

Aktörerna på de inre vattenvägarna kommer dessutom att gynnas av en tydligare rättslig ram, bättre driftsförhållanden, ramvillkor som stimulerar innovation och en ökad möjlighet att använda budgetar som finansieras av sektorn via en reservfond. Samtidigt kommer industrin och användarna av sjöfarten på de inre vattenvägarna att få tillgång till högkvalitativa tjänster.

EU:s invånare kommer att få miljö- och hälsorelaterade fördelar eftersom transporterna på de inre vattenvägarna kommer att bli mer attraktiva ur en ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Mer information

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Informationsgrafik avseende EU-hamnar: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Flodinformationstjänster och dess relaterade projekt omfattar infrastruktur för trafikstyrningen på nätet av inre vattenvägar. Mer konkret ingår införandet av ett driftskompatibelt och intelligent trafik- och transportsystem för att optimera den befintliga kapaciteten och säkerheten samt förbättra driftskompatibiliteten med andra transportslag.


Side Bar