Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 10. septembra 2013

Doseganje kakovostnega prevoza po celinskih plovnih poteh

Ključna dejstva in številke

  • Vseh pet največjih morskih pristanišč v EU je povezanih s celinskimi plovnimi potmi.

  • Vsako leto se po celinskih plovnih poteh v EU prepelje 140 milijard tonskih kilometrov.

  • V vseevropskem prometnem omrežju je več kot 230 pristanišč na celinskih vodah, od tega približno 75 v osrednjem omrežju. Približno 40 jih ima tako status pristanišča na celinskih vodah kot status morskega pristanišča.

  • Izpust emisij CO2 in poraba goriva sta pri ladjah za plovbo po celinskih plovnih poteh za dve tretjini manjša kot pri cestnem prometu.

  • Prek Rotterdama, največjega morskega pristanišča v EU, je bila leta 2010 tretjina vsega blaga prepeljana po celinskih plovnih poteh.

  • Evropske celinske plovne poti obsegajo 37 000 kilometrov.

Kje je težava?

Prevoz po rekah in kanalih je tih in energijsko učinkovit način prevoza blaga. Ima ključno vlogo pri prevozu blaga od prometnih morskih pristanišč v EU do končnega cilja. Vendar potencial tega načina prevoza ni v celoti izkoriščen.

Po evropskih rekah bi se lahko prepeljalo še več blaga, s čimer bi se razbremenilo preobremenjene cestne in železniške osi na nekaterih najgosteje naseljenih območjih. Prav tako bi tak prevoz lahko bolj prispeval k zmanjšanju emisij škodljivih onesnaževal zraka.

Pomembni segmenti sektorja prevoza po celinskih plovnih poteh so se znašli v finančnih težavah. Povpraševanje je še vedno slabo, zmogljivost pa se še naprej povečuje, kar vodi do neravnotežij med ponudbo in povpraševanjem, pritiskov na cene, vse slabše izkoriščenosti zmogljivosti ter zmanjšanja zaposlovanja in donosnosti.

Katere politike urejajo to področje?

V akcijskem programu NAIADES I iz leta 2006 je naštetih več kot 30 ukrepov za spodbujanje prevoza po celinskih plovnih poteh. Večina jih je dokončanih, zato je treba program posodobiti. Politika se mora ponovno osredotočiti na ključna vprašanja glede izboljšanja gospodarske in okoljske učinkovitosti sektorja.

Kaj predlagamo?

Komisija predlaga nov akcijski program z ukrepi, ki bodo izboljšali okvirne pogoje za sektor prevoza po celinskih plovnih poteh ter izboljšali gospodarsko in okoljsko učinkovitost tega načina prevoza.

Program NAIADES II bo olajšal dolgoročne strukturne spremembe v sektorju prevoza po celinskih plovnih poteh. Vsebuje tudi kratkoročne ukrepe, ki jih Komisija trenutno izvaja za reševanje težke gospodarske situacije sektorja.

Ukrepi programa NAIADES II so:

Izboljšanje kakovosti infrastrukture in spodbujanje vključevanja prevoza po celinskih plovnih poteh v logistične verige

Zanesljiva infrastruktura je osnovni pogoj za uspešen potek plovbe po celinskih plovnih poteh. Ta lahko svojo vlogo v celoti opravlja le, če so plovne poti dobro vzdrževane, bolje povezane z drugimi načini prevoza, če so vzpostavljene manjkajoče povezave in odpravljena ozka grla.

Komisija bo z instrumentom za povezovanje Evrope podpirala posodabljanje obstoječe in gradnjo nove infrastrukture celinskih plovnih poti ter pomagala izboljšati povezanost z drugimi načini prevoza. Izvajanje koridorjev vseevropskega prometnega omrežja bo zagotovilo, da bodo pri oblikovanju koridorjev uravnoteženo upoštevani vsi načini prevoza.

Komisija po pregledala uvajanje rečnih informacijskih storitev1 in upoštevala potrebo po izboljšanju vključevanja podatkov vseh načinov prevoza.

Podpiranje nemotenega delovanja trga in prestrukturiranja sektorja ter obravnavanje potrebe po usposabljanju, spretnostih in kakovostnih delovnih mestih

Sektor celinskih plovnih poti deluje v težkih gospodarskih okoliščinah. Razdrobljenost sektorja je velika, saj 80 % ladjevja upravljajo lastniki-prevozniki. To otežuje ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem, oslabljena pa je tudi zmogljivost sektorja za ponovne naložbe in inovacije. Zaposlovanje v sektorju se je po ocenah zmanjšalo za 10 %. Starostna struktura delavcev bo v naslednjem desetletju povzročila povečan odtok delavcev. Na nekaterih segmentih trga je 50 % delavcev starejših od 50 let.

Komisija s sektorjem in zadevnimi državami članicami razpravlja o primernih ukrepih za izboljšanje težke situacije in prestrukturiranje sektorja. Prav tako išče regulativne rešitve za izboljšanje stanja. Ponovno bo pregledala tehnične zahteve za plovila in spodbujala zgodnje uvajanje utekočinjenega zemeljskega plina kot alternativnega goriva.

Komisija bo predlagala ukrepe za zmanjšanje ovir za dostop do dela in mobilnost, za ovrednotenje kvalifikacij in poklicnih poti v sektorju ter za doseganje enakih konkurenčnih pogojev.

Zmanjševanje emisij in spodbujanje inovacij za večjo okoljsko učinkovitost

V primerjavi s kopenskimi načini prevoza je prevoz po celinskih plovnih poteh energijsko učinkovit, varen, skoraj brez zastojev in tih. Vendar napredek pri zmanjševanju onesnaževal zraka ne sledi temu sicer pozitivnemu trendu. Uvajanje alternativnih goriv, kot je utekočinjen zemeljski plin, bi lahko sektorju pomagalo dohiteti druge načine prevoza.

Komisija bo pregledala mejne vrednosti emisij za nove motorje in preverila možnost uvajanja dodatnih mejnih vrednosti za obstoječe. Prav tako bo spremenila pravila, da bo dovoljena uporaba utekočinjenega zemeljskega plina kot goriva v prevozu po celinskih plovnih poteh.

Prevoz po celinskih plovnih poteh redno uvaja nove storitve in razvija nove trge. Vendar je splošna raven inovacij nizka in jo je treba močno izboljšati. Komisija poziva sektor, naj razvije načrt za raziskave, razvoj in inovacije.

Komisija bo v okviru programa Obzorje 2020 in instrumenta za povezovanje Evrope podprla ukrepe za boljšo okoljsko učinkovitost in inovacije, v okviru svežnja NAIADES II pa je že predlagala, da se omogoči financiranje naložb v zmanjšanje emisij iz rezervnih skladov sektorja. Podporne ukrepe Komisije lahko spremljajo zavzeti programi na ravni držav članic.

Nov pristop k upravljanju

Program NAIADES II bo obravnaval prekrivanje pravnih okvirov in pristojnosti v sektorju prevoza po celinskih plovnih poteh. Vključeval bo institucionalne in zakonodajne ukrepe ter si prizadeval za bolj usmerjeno sodelovanje z drugimi mednarodnimi organi, da se prepreči podvajaje pravil.

Prvi koraki so bili narejeni z upravnim sporazumom med službami Komisije in Centralno komisijo za plovbo po Renu ter novim predlogom direktive, sprejete v okviru svežnja NAIADES II, ki nadomešča Direktivo 2006/87/ES o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in omogoča vzpostavitev enotnih standardov.

Kakšne so koristi?

Če bodo celinske plovne poti bolje izkoriščene, bo imelo od tega koristi celotno evropsko gospodarstvo.

Upravljavci prevoza po celinskih plovnih poteh bodo dobili jasnejši pravni okvir, boljše pogoje delovanja, okvirne pogoje za spodbujanje inovacij in večje možnosti za uporabo sredstev, ki jih sektor prispeva v rezervne sklade. Hkrati bodo sektor in uporabniki celinskih plovnih poti imeli koristi od kakovostnih storitev prevoza po celinskih plovnih poteh.

Evropejci pa bodo uživali okoljske in zdravstvene koristi, saj bo prevoz po celinskih plovnih poteh postal privlačnejši tudi z gospodarskega in okoljskega vidika.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Infografike o pristaniščih EU: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Rečne informacijske storitve in z njimi povezani projekti vključujejo infrastrukturo za upravljanje prometa po omrežju celinskih plovnih poti. To zlasti zajema vzpostavitev interoperabilnega in pametnega sistema prometa in prevoza, da se izboljšajo zmogljivost, varnost in interoperabilnost z drugimi načini prevoza.


Side Bar