Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 10. septembra 2013

Cesta ku kvalitnej vodnej doprave

Kľúčové fakty a údaje

  • Všetkých päť najväčších námorných prístavov v EÚ je napojených na vnútrozemské vodné cesty.

  • Každý rok sa po vnútrozemských vodných cestách EÚ prepraví 140 miliárd tonokilometrov.

  • V transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) je viac ako 230 vnútrozemských prístavov, z ktorých približne 75 je súčasťou základnej siete. Asi 40 týchto prístavov slúži súčasne ako vnútrozemský i námorný prístav.

  • Emisie CO2 a spotreba paliva veľkej vnútrozemskej lode sú v porovnaní s cestnou dopravou len tretinové.

  • Najväčší námorný prístav v EÚ Rotterdam prepravil v roku 2010 tretinu všetkého tovaru po vnútrozemských vodných cestách.

  • Dĺžka splavných vnútrozemských vodných ciest v Európe dosahuje 37 000 kilometrov.

V čom spočíva problém?

Doprava po riekach a kanáloch predstavuje tichý a vysoko energeticky účinný spôsob prepravy tovaru. Zohráva kľúčovú úlohu v procese prepravy tovaru z rušných európskych prístavov do jeho cieľovej destinácie. Potenciál tejto formy dopravy sa však nevyužíva v plnej miere.

Európske rieky majú veľkú kapacitu na to, aby sa po nich prepravovalo väčšie množstvo tovaru a aby odľahčili preťažené cestné a železničné ťahy v najľudnatejších oblastiach. Rovnako je možné urobiť viac v záujme zníženia emisií škodlivých látok znečisťujúcich ovzdušie.

Významné časti sektora vnútrozemskej vodnej dopravy navyše bojujú s ekonomickými ťažkosťami. Dopyt je stále nízky, zatiaľ čo kapacita sa neustále zväčšuje. To sa premieta do nerovnováhy medzi ponukou a dopytom, cenového tlaku, znižujúcej sa miery využitia kapacity, zníženej miery zamestnanosti a ziskovosti.

Aké sú súčasné politiky?

Akčný plán NAIADES I zahŕňa od roku 2006 tridsať opatrení na podporu vnútrozemskej plavby. Mnohé z týchto opatrení už boli dokončené a program je potrebné aktualizovať. Potrebujeme presmerovať zameranie politiky na kľúčové prvky zlepšenia ekonomickej a environmentálnej výkonnosti tohto sektora.

Čo navrhujeme?

Komisia navrhuje nový akčný program s opatreniami, ktoré zlepšia rámcové podmienky v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy a podporia ekonomickú a environmentálnu výkonnosť tejto formy dopravy.

Program NAIADES II uľahčí realizáciu dlhodobých štrukturálnych zmien v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy. Zahŕňa aj krátkodobé opatrenia, ktoré Komisia v súčasnosti vykonáva s cieľom riešiť ťažkú hospodársku situáciu, v ktorej sa sektor nachádza.

Opatrenia programu NAIADES II sú tieto:

Zlepšenie kvality infraštruktúry a podpora integrácie vnútrozemskej vodnej dopravy do logistického reťazca

Účinná infraštruktúra je základnou podmienkou úspešného fungovania vnútrozemskej vodnej dopravy. Vnútrozemská plavba môže naplno plniť svoju úlohu len vtedy, ak sú vnútrozemské vodné cesty dobre udržiavané a lepšie prepojené s ostatnými formami dopravy. Ďalšou podmienkou je teda doplnenie chýbajúcich spojení a odstránenie prekážok.

Pomocou nástroja na prepojenie Európy poskytne Komisia podporu na zlepšenie súčasnej a vybudovanie novej vnútrozemskej vodnej infraštruktúry a pomôže vylepšiť prepojenie s ostatnými formami dopravy. Realizácia koridoru TEN-T zabezpečí koordinovaný rozvoj koridorov so zohľadnením všetkých foriem dopravy.

Komisia preskúma rozvoj riečnych informačných služieb1, pričom vezme do úvahy potrebu zlepšiť dátovú integráciu vo všetkých formách dopravy.

Podpora bezproblémového fungovania trhu a reštrukturalizácie sektora. Riešenie potreby kvalifikácií, zručností a kvalitných pracovných miest

Sektor vnútrozemskej vodnej dopravy funguje v ťažkých ekonomických podmienkach. V sektore vládne vysoká miera fragmentácie, pričom 80 % flotily prevádzkujú súkromní prevádzkovatelia. V dôsledku toho je ťažké zladiť ponuku s dopytom a obmedzená je aj schopnosť sektora znovu investovať a inovovať. Odhaduje sa, že zamestnanosť v sektore klesla o 10 %. Veková štruktúra pracovníkov povedie v nadchádzajúcej dekáde k zvýšenému odlivu. V určitých segmentoch trhu je polovica pracovníkov staršia ako 50 rokov.

Komisia sa zapojila do diskusie s daným sektorom a príslušnými členskými štátmi o vhodných opatreniach na prekonanie ťažkej situácie a podpore reštrukturalizácie sektora. Komisia sa zaoberá aj tým, čo je v záujme zlepšenia situácie možné urobiť na strane regulácie. Opätovne preskúma technické požiadavky pre plavidlá a podporí skoré zavádzanie používania skvapalneného zemného plynu (LNG) ako alternatívneho paliva.

Komisia navrhne opatrenia na zníženie prekážok v oblasti prístupu k zamestnaniu a mobility, valorizácie kvalifikácii a profesií v sektore a na zlepšenie rovnakých podmienok.

Ekologizácia sektora znižovaním emisií a podporou inovácií

V porovnaní s inými vnútrozemskými formami dopravy je vnútrozemská vodná doprava energeticky účinná, bezpečná, takmer bez dopravných preťažení a tichá. Pokrok v znižovaní látok znečisťujúcich ovzdušie však nezodpovedá tomuto inak priaznivému trendu. Zavádzanie alternatívnych palív, ako je LNG, môže pomôcť sektoru dobehnúť ostatné formy dopravy.

Komisia prehodnotí emisné limity pre nové motory a vo väčšom rozsahu preskúma emisné limity pre existujúce motory. Zmení aj pravidlá s cieľom povoliť používanie LNG ako paliva vo vnútrozemskej vodnej doprave.

Vnútrozemská vodná doprava pravidelne prichádza s novými službami a vytvára nové trhy. Celkový rozsah inovácií je však malý a potrebuje silnú podporu. Komisia vyzýva toto odvetvie, aby vypracovalo plán výskumu, rozvoja a inovácií.

Komisia podporí ekologizáciu a inovácie pomocou iniciatívy Horizont 2020 a programami v rámci nástroja na prepojenie Európy. Ako súčasť balíka NAIADES II predložila návrh, ktorým sa má umožniť použitie rezervného fondu odvetvia na podporu investícií do znižovania emisií. Podporné opatrenia Komisie môžu byť doplnené špecializovanými programami na úrovni členských štátov.

Nový prístup k riadeniu

Program NAIADES II sa bude zaoberať prekrývaním právnych rámcov a kompetencií v sektore vnútrozemskej vodnej dopravy. Predstavuje inštitucionálne a legislatívne opatrenia a je zameraný na cielenejšiu spoluprácu s inými medzinárodnými orgánmi v záujme riešenia problému duplicitných pravidiel.

Prvými krokmi bola dohoda medzi útvarmi Komisie a Ústrednou komisiou pre plavbu na Rýne a nový návrh smernice prijatý ako súčasť balíka NAIADES II, ktorým sa nahrádza smernica 2006/87/ES o technických požiadavkách na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorý umožňuje stanoviť jednotné normy.

Aké sú prínosy?

Lepšie využívanie vnútrozemských vôd bude prínosom pre celé európske hospodárstvo.

Prevádzkovatelia vnútrozemskej vodnej dopravy budú mať prospech z prehľadnejších právnych predpisov, lepších prevádzkových podmienok, rámcových podmienok, ktoré stimulujú inovácie, a zo širšej možnosti využívať príspevky sektora do rezervného fondu. Odvetvia vnútrozemskej vodnej dopravy, ako aj jej používatelia, budú môcť zároveň využívať kvalitné služby vnútrozemskej plavby.

Zatraktívnenie vnútrozemskej vodnej dopravy z ekonomického a environmentálneho hľadiska bude pre európskych občanov prínosom z hľadiska zdravia a životného prostredia.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Informačné grafiky o prístavoch EÚ: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Riečne informačné služby (RIS) a s nimi súvisiace projekty zahŕňajú infraštruktúru riadenia dopravy v sieti vnútrozemskej vodnej dopravy. Patrí sem konkrétne zavedenie inteligentnej dopravy a prepravného systému, ktoré fungujú vo vzájomnej súčinnosti, s cieľom optimalizovať súčasnú kapacitu a bezpečnosť a zlepšiť interoperabilitu s ostatnými formami dopravy.


Side Bar