Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 10 septembrie 2013

Către un transport de calitate pe căile navigabile

Principalele date și cifre

  • Cele mai mari 5 porturi maritime din UE sunt conectate la căi navigabile interioare.

  • În fiecare an, 140 de miliarde de tone-kilometri sunt transportate pe căile navigabile interioare ale UE.

  • În rețeaua TEN-T există peste 230 de porturi interioare, din care aproximativ 75 fac parte din rețeaua centrală. Circa 40 dintre aceste porturi au un dublu statut, de port interior și de port maritim.

  • Consumul de combustibil și emisiile de CO2 ale unei nave mari de navigație interioară reprezintă numai 1/3 din nivelurile specifice transportului rutier.

  • Rotterdam, cel mai mare port maritim din UE, a transferat în 2010 1/3 din volumul total al mărfurilor pe căile navigabile interioare.

  • Căile navigabile interioare ale Europei totalizează aproximativ 37 000 de kilometri.

Despre ce este vorba?

Transportul pe râuri și canale este un mod de transport al bunurilor silențios și foarte eficient din punct de vedere energetic. El joacă un rol esențial în transportarea bunurilor din porturile maritime aglomerate ale UE până la destinația finală. Cu toate acestea, potențialul acestui mod de transport nu este utilizat integral.

Râurile Europei au încă suficientă capacitate pentru a transporta volume și mai mari de bunuri, atenuând astfel traficul de pe axele feroviare și rutiere congestionate din unele dintre cele mai dens populate zone. Folosirea acestui mod de transport poate reduce mai mult și emisiile de substanțe nocive din atmosferă.

În plus, o mare parte a sectorului navigației interioare se confruntă cu dificultăți economice. Cererea se menține scăzută, în timp ce capacitatea continuă să crească, situație care se traduce prin dezechilibre între cerere și ofertă, presiune asupra prețurilor, scăderea utilizării capacității, reducerea locurilor de muncă și a rentabilității.

Care sunt politicile actuale?

Programul de acțiune NAIADES I din 2006 cuprindea peste 30 de acțiuni de promovare a navigației interioare. Multe dintre aceste acțiuni au fost între timp finalizate, iar programul trebuie actualizat. Politicile trebuie reorientate către aspectele esențiale legate de îmbunătățirea performanței economice și de mediu a sectorului.

Ce propunem?

Comisia propune un nou program de acțiune care include măsuri menite să amelioreze condițiile-cadru ale sectorului navigației interioare și să impulsioneze performanța economică și de mediu a acestui mod de transport.

Programul NAIADES II va facilita schimbările structurale pe termen lung în sectorul transportului pe căi navigabile interioare. El include totodată acțiuni pe termen scurt întreprinse în prezent de Comisie pentru a reacționa în fața situației economice dificile cu care se confruntă sectorul.

Măsurile din cadrul NAIADES II sunt următoarele:

Îmbunătățirea calității infrastructurii și facilitarea integrării transportului pe căile navigabile interioare în lanțul logistic

O infrastructură eficientă reprezintă condiția esențială pentru buna funcționare a transportului pe căile navigabile interioare. Navigația interioară își poate juca bine rolul numai dacă căile navigabile interioare sunt bine întreținute și mai bine conectate cu alte moduri de transport, dacă se completează legăturile lipsă și dacă se depășesc blocajele existente.

Prin mecanismul Conectarea Europei, Comisia va oferi sprijin pentru îmbunătățirea infrastructurilor de căi navigabile interioare existente și pentru construirea de noi astfel de infrastructuri și va ajuta la dezvoltarea interconectării acestora cu alte moduri de transport. Implementarea coridorului TEN-T va garanta dezvoltarea coridoarelor luându-se în considerare toate modurile de transport, în mod coordonat.

Comisia va reexamina implementarea serviciilor de informații fluviale1 luând în considerare necesitatea îmbunătățirii integrării datelor în cadrul tuturor modurilor de transport.

Sprijinirea bunei funcționări a pieței și a restructurării sectorului și acoperirea nevoilor în materie de calificări, competențe și locuri de muncă de calitate

Sectorul căilor navigabile interioare se confruntă cu condiții economice dificile. Fragmentarea în acest sector este mare, 80% din flotă fiind exploatată de armatori‑transportatori. Din această cauză, este dificilă armonizarea cererii cu oferta, iar capacitatea sectorului de a reinvesti și de a inova este limitată. Se estimează că rata de ocupare a forței de muncă în acest sector a scăzut cu 10 %. Structura forței de muncă în ceea ce privește vârsta va duce în deceniul următor la ieșirea din sistem a unui număr mare de lucrători. Pe anumite segmente ale pieței, 50 % dintre lucrători au vârste de peste 50 de ani.

Comisia a lansat o discuție cu reprezentanții sectorului și cu statele membre vizate, referitoare la măsurile care se impun pentru a depăși situația dificilă și pentru a sprijini restructurarea sectorului. De asemenea, Comisia analizează eventualele măsuri normative care se pot lua pentru îmbunătățirea situației. Ea va reexamina cerințele tehnice pe care trebuie să le respecte navele și va încuraja adoptarea rapidă a utilizării de gaz natural lichefiat (GNL) pe post de combustibil alternativ.

Comisia va propune măsuri de reducere a barierelor care îngrădesc mobilitatea și accesul la piața muncii, de valorificare a calificărilor și a carierelor din acest sector și de creare a unor condiții de concurență echitabile.

Ecologizarea sectorului prin reducerea emisiilor și stimularea inovării

În comparație cu alte moduri de transport terestre, căile navigabile interioare sunt eficiente din punct de vedere energetic, sigure, silențioase și foarte puțin congestionate. Cu toate acestea, progresele realizate în ceea ce privește reducerea poluanților atmosferici nu au ținut pasul cu aceste evoluții pozitive. Utilizarea combustibililor alternativi de tipul GNL poate ajuta sectorul să recupereze decalajul existent în raport cu alte moduri de transport.

Comisia va reexamina nivelurile permise ale emisiilor pentru noile motoare și va analiza posibilitatea introducerii unor noi limite pentru cele existente. De asemenea, Comisia va modifica normele în vigoare pentru a permite utilizarea LNG pe post de combustibil în navigația interioară.

De obicei, transportul pe căile navigabile interioare creează noi piețe și servicii. Cu toate acestea, rata globală a inovării este scăzută și are nevoie de un impuls puternic. Comisia îi îndeamnă pe exponenții sectorului să elaboreze o foaie de parcurs pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

Comisia va oferi sprijin pentru ecologizare și inovare prin programul Orizont 2020 și prin mecanismul Conectarea Europei și a înaintat o propunere în cadrul pachetului NAIADES II, cu scopul de a permite fondului de rezervă al sectorului să sprijine investițiile pentru reducerea emisiilor. Acțiunile de sprijin din partea Comisiei pot fi completate prin programe specifice la nivelul statelor membre.

O nouă abordare a guvernanței

NAIADES II va căuta soluții pentru suprapunerea cadrelor juridice și a competențelor în sectorul căilor navigabile interioare. Pachetul cuprinde măsuri legislative și instituționale și vizează o mai bună cooperare cu alte organisme internaționale pentru a aborda problema dublei reglementări.

Primii pași au fost făcuți printr-un acord administrativ între serviciile Comisiei și Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin și o nouă propunere de directivă adoptată ca parte a pachetului NAIADES II, care înlocuiește Directiva 2006/87/CE de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și care permite adoptarea unor standarde uniforme.

Care sunt avantajele?

Economia întregii Europe va avea de câștigat, deoarece apele interioare vor fi mai bine exploatate.

Operatorii din sectorul navigației interioare vor beneficia de un cadru juridic mai clar, de condiții de operare mai bune, de condiții-cadru care încurajează inovarea și de mai multe posibilități de a utiliza bugetele la care contribuie sectorul prin intermediul unui fond de rezervă. În același timp, industriile și utilizatorii din sectorul navigației interioare vor beneficia de servicii de calitate.

Cetățenii europeni se vor bucura de un mediu mai puțin poluat și mai sănătos, iar sectorul navigației interioare va deveni mai interesant atât din punct de vedere economic, cât și în ceea ce privește mediul.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Grafice privind porturile UE: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Serviciile de informații fluviale (RIS) și proiectele conexe se referă și la infrastructura de management al traficului în cadrul rețelei de căi navigabile interioare. Mai exact, aceasta presupune crearea unui sistem interoperabil și inteligent de trafic și transport, care să optimizeze capacitatea și securitatea existente și să îmbunătățească interoperabilitatea cu alte moduri de transport.


Side Bar