Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 10. septembrī

Virzoties uz kvalitatīvu ūdensceļu transportu

Galvenie fakti un skaitļi

  • Piecas lielākās jūras ostas Eiropas Savienībā ir savienotas ar iekšzemes ūdensceļiem.

  • Ik gadus pa ES iekšzemes ūdensceļiem tiek veikti 140 miljardi tonnkilometri.

  • TEN-T tīklā ir vairāk nekā 230 iekšzemes ostu, no kurām aptuveni 75 ir iekļautas pamattīklā. No tām aptuveni 40 ostām ir gan iekšzemes ostas, gan jūras ostas statuss.

  • Liela iekšzemes ūdensceļu kuģa CO2 emisijas un degvielas patēriņš ir trīsreiz mazāks nekā autotransportam.

  • Cauri Roterdamai, kas ir ES lielākā jūras osta, 2010. gadā tika pārvietota viena trešā daļa visu preču, kuras tiek pārvadātas pa iekšzemes ūdensceļiem.

  • Eiropas kuģojamie iekšzemes ūdensceļi stiepjas 37 000 kilometru garumā.

Problēmas būtība

Pa upēm un kanāliem var klusi un ļoti energoefektīvi pārvadāt preces. Iekšējiem ūdensceļiem ir liela nozīme, lai no Eiropas noslogotajām jūras ostām preci nogādātu līdz galamērķim. Tomēr šī transporta veida potenciāls netiek izmantots pilnībā.

Pa Eiropas upēm ir iespējams pārvadāt daudz vairāk preču un atslogot autoceļus un dzelzceļu līnijas dažās visblīvāk apdzīvotajās teritorijās. Tā pat var samazināt kaitīgā gaisa piesārņojuma rašanos.

Turklāt ievērojamas iekšzemes kuģošanas nozares daļas skar ekonomiskas grūtības. Pieprasījums joprojām ir mazs, turpretim kapacitāte ir turpinājusi augt, tāpēc ir zudis līdzsvars starp piedāvājumu un pieprasījumu, nācies pielāgot cenas, samazinājies kapacitātes izmantojums, nodarbinātība un ienesīgums.

Kāda politika ir patlaban?

Rīcības programmā NAIADES I no 2006. gada ir uzskaitītas vairāk nekā 30 darbības iekšzemes kuģošanas veicināšanai. Daudzas no tām nu ir pabeigtas, un tagad programma ir attiecīgi jāatjaunina. Mums jāmaina politikas virziens un uzmanība jāvelta svarīgākajiem jautājumiem, kā uzlabot nozares saimnieciskos un ekoloģiskos rezultātus.

Kas tiek ierosināts?

Komisija ierosina jaunu rīcības programmu ar pasākumiem, kas uzlabos pamatnosacījumus iekšzemes kuģošanas nozarē un šī transporta veida saimnieciskos un ekoloģiskos rezultātus.

Programma NAIADES II sekmēs strukturālas ilgtermiņa pārmaiņas iekšzemes ūdensceļu transporta nozarē. Tajā ir arī īstermiņa pasākumi, kurus Komisija pašreiz veic, lai risinātu nozares grūto ekonomisko situāciju.

Zemāk ir uzskaitīti NAIADES II pasākumi.

Infrastruktūras kvalitātes uzlabošana un iekšzemes ūdensceļu pārvadājumu iekļaušana loģistikas ķēdē

Efektīva infrastruktūra ir pamatnosacījums, lai iekšzemes ūdensceļu pārvadājumi veiksmīgi darbotos. Iekšzemes kuģošana var funkcionēt pilnībā tikai tad, ja iekšzemes ūdensceļi tiek uzturēti labā kārtībā un ir labāk savienoti ar citiem transporta veidiem, ja ir nodrošināti trūkstošie savienojumi un ja ir likvidēti šķēršļi.

Ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu Komisija sniegs atbalstu, lai uzlabotu pašreizējo un būvētu jaunu iekšzemes ūdensceļu infrastruktūru, un gādās par labāku savienojamību ar citiem pārvadāšanas veidiem. Īstenojot TEN-T tīklu, tiks panākts, ka koridori tiek izstrādāti, koordinēti ņemot vērā visus transporta veidus.

Komisija pārskatīs upju informācijas pakalpojumu1 ieviešanu, ievērojot nepieciešamību uzlabot datu integrāciju starp transporta veidiem.

Atbalsts pareizai tirgus darbībai un nozares pārstrukturizēšanai un kvalifikācijas, prasmju un kvalitatīvu darbvietu nepieciešamības risināšana

Iekšzemes ūdensceļu transporta nozare darbojas grūtos ekonomikas apstākļos. Nozarē ir liela sadrumstalotība, jo 80 % flotes pārvalda transporta uzņēmumi, kurus vada to īpašnieki. Tā dēļ ir grūti piedāvājumu pielāgot pieprasījumam un tiek mazinātas nozares iespējas atkārtoti ieguldīt un ieviest jauninājumus. Tiek lēsts, ka nozarē par 10 % ir samazinājusies nodarbinātība. Sakarā ar darba ņēmēju vecuma struktūru turpmākajos desmit gados arvien vairāk darba ņēmēju aizplūdīs. Atsevišķos tirgus segmentos 50 % darbinieku ir vecāki par 50 gadiem.

Komisija ir iesaistījusies diskusijā ar nozari un attiecīgajām dalībvalstīm par piemērotiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai pārvarētu šo grūto situāciju un atbalstītu nozares pārstrukturēšanu. Komisija arī lūko, ko varētu darīt regulatīvajā plānā, lai situāciju uzlabotu. Tā no jauna izskatīs tehniskās prasības kuģiem un mudinās drīz kā alternatīvu degvielu sākt izmantot sašķidrināto dabasgāzi (LNG).

Komisija ierosinās pasākumus, lai samazinātu šķēršļus iekļuvei darba tirgū un darbaspēka mobilitātei.

Nozares ekoloģiskuma uzlabošana, samazinot emisijas un pastiprinot inovāciju

Salīdzinājumā ar citiem sauszemes transporta veidiem iekšzemes ūdensceļi ir energoefektīvi, droši, gandrīz bez sastrēgumiem un klusi. Neraugoties uz šīm priekšrocībām, ir atpalikusi gaisa piesārņojuma samazināšana. Ieviešot alternatīvas degvielas, kā LNG, izmantošanu, var palīdzēt nozarei panākt citus pārvadāšanas veidus.

Komisija pārskatīs jauno dzinēju emisijas ierobežojumus un izpētīs turpmāku emisijas ierobežošanu esošajiem dzinējiem. Tā arī grozīs šos noteikumus, lai ļautu iekšzemes kuģošanā par degvielu izmantot LNG.

Iekšzemes ūdensceļu transporta nozarē regulāri tiek ieviesti jauni pakalpojumi un attīstīti jauni tirgi. Tomēr kopumā inovācijas temps ir lēns, un ir nepieciešams spēcīgs dzinulis. Komisija aicina nozari izstrādāt pētniecības, attīstības un inovācijas plānu.

Komisija sniegs atbalstu ekoloģiskuma uzlabošanai un inovācijai no programmas “Apvārsnis 2020” un no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, un tā ir iesniegusi priekšlikumu NAIADES II paketē, lai nozares rezerves fonds varētu palīdzēt ieguldīt emisiju samazināšanā. Komisijas atbalstu var papildināt ar īpašām programmām dalībvalstu līmenī.

Jauna pieeja vadīšanai

NAIADES II risinās iekšzemes ūdensceļu transporta nozares tiesisko regulējumu un kompetenču pārklāšanos. Būs institucionāli un leģislatīvi pasākumi un mērķtiecīgāka sadarbība ar citām starptautiskajām organizācijām, lai risinātu noteikumu pārklāšanās problēmu.

Ir veikti pirmie pasākumi saskaņā ar Komisijas dienestu un Reinas kuģniecības centrālās komisijas administratīvu vienošanos, un ir pieņemts jauns direktīvas priekšlikums NAIADES II paketē, aizstājot Direktīvu 2006/87/EK par tehniskajām prasībām iekšzemes kuģniecības kuģiem un ļaujot ieviest vienādus standartus.

Kādi ir ieguvumi?

Ja iekšzemes ūdensceļi tiks labāk izmantoti, iegūs visa Eiropas ekonomika.

Iekšzemes ūdensceļu transporta uzņēmumi iegūs skaidrāku tiesisko regulējumu, labākus darbības nosacījumus, pamatnosacījumus, kas stimulē inovāciju, un lielāku iespēju izmantot budžetus, ko nozare atvēlējusi rezerves fondam. Tajā pašā laikā rūpniecība un iekšzemes ūdensceļu kuģošanas lietotāji iegūs kvalitatīvus iekšzemes kuģošanas pakalpojumus.

Iekšzemes kuģošanai kļūstot pievilcīgākai no saimnieciskā un ekoloģiskā viedokļa, Eiropas iedzīvotāji baudīs labāku vidi un veselību.

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Vizualizēti dati par ES ostām:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Upju informācijas pakalpojumi (RIS) un saistītie projekti ir saistīti ar satiksmes pārvaldības infrastruktūru iekšzemes ūdensceļu tīklā. Proti, tas nozīmē savstarpēji savietojamas, gudras satiksmes un transporta sistēmas izveidi, lai optimizētu esošo kapacitāti un drošību un uzlabotu savietojamību ar citiem transporta veidiem.


Side Bar