Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos komisija

TEMINĖ APŽVALGA

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 10 d.

Siekiant vežimo vidaus vandens keliais kokybės

Pagrindiniai faktai ir skaičiai

  • Visi 5 didžiausi ES jūrų uostai sujungti su vidaus vandens keliais.

  • Kasmet ES vidaus vandens keliais pervežama 140 mlrd. tonkilometrių krovinių.

  • TEN-T tinkle yra per 230 vidaus vandenų uostų, iš kurių maždaug 75 priklauso pagrindiniam tinklui. Apie 40 iš šių uostų yra ir vidaus vandenų, ir jūrų uostai.

  • Didelis vidaus vandens keliais plaukiojantis laivas išmeta tik trečdalį kelių transporto išmetamo CO2 kiekio ir sunaudoja tik trečdalį šio transporto sunaudojamų degalų kiekio.

  • Didžiausiame ES jūrų uoste Roterdame 2010 m. trečdalis visų prekių buvo pervežta vidaus vandens keliais.

  • Europoje yra 37 000 kilometrų laivybai tinkamų vidaus vandens kelių.

Kokių problemų kyla?

Vežimas upėmis ir kanalais yra triukšmo nekeliantis ir energijos vartojimo požiūriu labai efektyvus prekių vežimo būdas. Jis labai svarbus pristatant prekes iš aktyviai veikiančių Europos jūrų uostų į galutinę jų paskirties vietą. Tačiau šios transporto rūšies galimybės nėra visiškai išnaudojamos.

Europos upėmis būtų galima pervežti gerokai daugiau prekių ir taip pasiekti, kad nebūtų perpildyti keliai ir geležinkeliai kai kuriose tankiausiai gyvenamose vietovėse. Taip būtų galima ir labiau sumažinti žalingų oro teršalų išmetimą.

Be to, didelėje vidaus laivybos sektoriaus dalyje kyla ekonominių sunkumų. Paklausa vis dar maža, o pajėgumai vis didėjo, todėl atsirado pasiūlos ir paklausos disbalansas, spaudimas kainoms, sumažėjo pajėgumų panaudojimas, užimtumas ir pelningumas.

Dabartinė politika

Į 2006 m. veiksmų programą NAIADES I buvo įtraukta per 30 veiksmų, kuriais siekta skatinti vidaus vandenų laivybą. Daugelis iš šių veiksmų jau baigti vykdyti ir programą reikia atnaujinti. Nuo šiol politikoje daugiausia dėmesio turime skirti svarbiausiems su sektoriaus ekonominių ir aplinkosauginių rezultatų gerinimu susijusiems klausimams.

Ką siūlo Komisija?

Komisija siūlo naują veiksmų programą, į kurią įtrauktos priemonės, kuriomis bus gerinamos pagrindinės vidaus vandens kelių sektoriaus veiklos sąlygos ir šios transporto rūšies ekonominiai bei aplinkosauginiai rezultatai.

Programa NAIADES II bus sudarytos palankios sąlygos ilgalaikiams struktūriniams pokyčiams vidaus vandens kelių transporto sektoriuje. Į ją įtraukti ir trumpalaikiai veiksmai, kurių šiuo metu imasi Komisija, kad pagerintų sudėtingą ekonominę sektoriaus padėtį.

NAIADES II priemonės nurodytos toliau.

Infrastruktūros kokybės gerinimas ir vežimo vidaus vandens keliais integravimo į logistikos grandinę skatinimas

Veiksminga infrastruktūra yra pagrindinė sąlyga, kad vežimas vidaus vandens keliais būtų sėkmingas. Vidaus vandenų laivybos potencialą galima visapusiškai išnaudoti tik tuo atveju, jei vidaus vandens keliai bus geros būklės, jei jie bus geriau sujungti su kitų rūšių transportu, jei bus sukurtos trūkstamos jungtys ir pašalintos kliūtys.

Pasitelkusi Europos infrastruktūros tinklų priemonę Komisija teiks paramą tobulinti esamą ir kurti naują vidaus vandens kelių infrastruktūrą ir padės ją jungti su kitų rūšių transportu. Kuriant Transeuropinio transporto tinklo (TEN‑T) koridorių bus užtikrinta, kad koridoriai būtų plėtojami koordinuotai atsižvelgiant į visas transporto rūšis.

Komisija peržiūrės, kaip diegiamos upių informacijos paslaugos1, atsižvelgdama į poreikį gerinti visų transporto rūšių duomenų integravimą.

Pagalba sklandžiam rinkos veikimui bei sektoriaus pertvarkai ir kvalifikacijų, gebėjimų bei kokybiškų darbo vietų poreikio tenkinimas

Vidaus vandens kelių sektorius veikia sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis. Sektorius labai susiskaidęs: 80 % laivyno eksploatuoja veiklos vykdytojai, kurie yra ir savininkai. Dėl to sunku derinti pasiūlą su paklausa, o sektoriuje kyla kliūčių toliau investuoti ir diegti naujoves. Turimais duomenimis, užimtumas sektoriuje sumažėjo 10 %. Dėl darbuotojų amžiaus struktūros ateinantį dešimtmetį šį sektorių paliks daugiau darbuotojų. Kai kuriuose rinkos segmentuose 50 % darbuotojų vyresni kaip 50 metų.

Komisija pradėjo diskusijas su sektoriaus atstovais ir atitinkamomis valstybėmis narėmis dėl tinkamų priemonių, kurios padėtų rasti išeitį sudėtingoje sektoriaus padėtyje ir remti jo pertvarką. Komisija taip pat vertina, ką galima nuveikti reguliavimo srityje, kad padėtis pagerėtų. Ji iš naujo išnagrinės techninius laivams keliamus reikalavimus ir skatins kuo anksčiau kaip alternatyvius degalus pradėti naudoti suskystintas gamtines dujas.

Komisija pasiūlys priemonių, kuriomis būtų sumažinta kliūčių įsidarbinti ir darbuotojų judumui, būtų pagerintas sektoriaus kvalifikacijų ir karjeros vertinimas bei užtikrintos vienodesnės sąlygos.

Sektoriaus ekologizavimas mažinant taršą ir skatinant inovacijas

Palyginti su kitomis, sausumos transporto, rūšimis vidaus vandens kelių transportas yra efektyviai energiją vartojanti, saugi, grūsčių ir triukšmo beveik nekelianti transporto rūšis. Tačiau, nepaisant šių apskritai palankių tendencijų, mažinant oro taršą padaryta pažanga menka. Pradėjus naudoti alternatyviuosius degalus, tokius kaip suskystintos gamtinės dujos, sektorius gali pasivyti kitų transporto rūšių sektorius.

Komisija peržiūrės naujiems varikliams nustatytas išmetamųjų teršalų ribas ir nagrinės galimybes sugriežtinti jau naudojamiems varikliams nustatytas ribas. Ji taip pat iš dalies pakeis taisykles, kad vidaus vandenų laivyboje kaip degalus būtų galima naudoti suskystintas gamtines dujas.

Vežimo vidaus vandens keliais sektoriuje nuolat kuriamos naujos paslaugos ir plėtojamos naujos rinkos. Tačiau bendras inovacijų diegimo lygis yra žemas ir jį reikia gerokai padidinti. Komisija ragina sektorių parengti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų planą.

Komisija rems ekologizavimą ir inovacijų diegimą pagal programą „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę, be to, ji pateikė į NAIADES II dokumentų rinkinį įtrauktą pasiūlymą, pagal kurį investicijas į išmetamųjų teršalų mažinimą būtų galima remti iš sektoriaus rezervo fondo. Komisijos paramą gali papildyti specialios valstybių narių programos.

Naujas požiūris į valdymą

NAIADES II bus sprendžiama teisinių sistemų ir kompetencijos vežimo vidaus vandens keliais sektoriuje dalinio sutapimo problema. Bus imamasi institucinių ir teisėkūros priemonių bei siekiama tikslingiau bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad taisyklės nesidubliuotų.

Pirmieji žingsniai jau žengti Komisijos tarnyboms ir Centrinei laivybos Reinu komisijai sudarius administracinį susitarimą, be to, priimtas naujas į NAIADES II dokumentų rinkinį įtrauktas direktyvos pasiūlymas, kuriuo pakeičiama Direktyva 2006/87/EB dėl techninių reikalavimų vidaus vandenų laivams ir sudaromos sąlygos diegti vienodus standartus.

Kuo tai naudinga?

Geresnis vidaus vandenų panaudojimas bus naudingas visai Europos ekonomikai.

Vidaus vandens kelių sektoriaus veiklos vykdytojams bus naudinga aiškesnė teisinė sistema, geresnės veiklos sąlygos, pagrindinės sąlygos, kuriomis skatinamos inovacijos, ir didesnė galimybė pasinaudoti rezervo fondui sektoriaus skirtomis lėšomis. Tuo pat metu įmonėms ir vidaus vandenų laivybos paslaugų naudotojams bus naudinga aukšta šių paslaugų kokybė.

Europos piliečiai naudosis su aplinka ir sveikata susijusiais privalumais, nes vidaus vandenų laivyba taps patrauklesnė ekonominiu ir aplinkos požiūriu.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Diagramos ir kita informacija apie ES uostus:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Upių informacijos paslaugos (UIP) ir susiję projektai apima vidaus vandens kelių tinklo eismo valdymo infrastruktūrą. Visų pirma siekiama sukurti sąveikią ir pažangią eismo ir transporto sistemą, kad būtų kuo geriau panaudoti esami pajėgumai, kuo labiau užtikrinta sauga ir padidintas sąveikumas su kitomis transporto rūšimis.


Side Bar