Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. szeptember 10.

A vízi szállítás színvonalának emeléséért

Főbb tények és adatok

  • Az Európai Unió 5 legnagyobb tengeri kikötője mind összeköttetésben áll belvízi utakkal.

  • Az EU belvízi útjain megvalósuló áruszállítás teljesítménye évi 140 milliárd tonnakilométert tesz ki.

  • Több mint 230 belvízi kikötő tartozik a transzeurópai közlekedési hálózatba (TEN-T). Közülük hozzávetőleg 75 alkotja a TEN-T törzshálózatát. Ebből kb. 40 esetében olyan kikötőről van szó, mely tengeri és folyami kikötő is egyben.

  • A belvízi utakon közlekedő nagyméretű hajók a közúti áruszállítást végző közlekedési eszközökkel összevetve mindössze harmadannyi szén-dioxidot bocsátanak ki a légkörbe, és csak harmadannyi üzemanyagot fogyasztanak.

  • 2010-ben a Rotterdamon – az EU legnagyobb tengeri kikötőjén – áthaladó összes áru egyharmadát az európai kontinens belvízi útjain szállították tovább.

  • Európa hajózható belvízi útjai összesen 37 ezer kilométert tesznek ki.

Miről is van szó?

A folyókon és csatornákon történő áruszállítás zajmentes és rendkívül energiahatékony, és kulcsszerepet játszik abban, hogy a forgalmas európai tengeri kikötőkbe beérkező termékek eljussanak rendeltetési helyükre. Az ebben a fuvarozási módban rejlő lehetőségeket azonban mindeddig nem sikerült teljes mértékben kiaknázni.

Az európai folyókon a jelenleginél jóval nagyobb volumenű áruszállítást lehetne lebonyolítani, ami elősegítené, hogy a legsűrűbben lakott területek egy részén mérséklődjenek a forgalmi torlódások a közutakon és a vasútvonalakon. A belvízi áruszállítás az egészségre káros légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésében is sokat segíthet.

A belvízi hajózási ágazat szereplői közül sokan gazdasági nehézségekkel küzdenek. A kereslet továbbra is alacsony, a szabad kapacitás viszont folyamatosan növekszik. Ez egyenlőtlenségeket idéz elő a kereslet és a kínálat között, nyomást gyakorol az árakra, csökkenti a kapacitáskihasználást, visszafogja a foglalkoztatást, és rontja a jövedelmezőséget.

Szakpolitikai helyzetkép

A 2006-os NAIADES I. cselekvési program több mint 30 intézkedést irányzott elő a belvízi hajózás előmozdítása céljából. Ezek közül mostanra sok megvalósult, és ezért szükségessé vált, hogy a programot a jelenlegi helyzethez igazítsuk. Szakpolitikai törekvéseink előterébe az ágazat gazdasági és a környezeti teljesítményének javítását kell állítanunk. Ezek a célkitűzések központi jelentőséggel bírnak.

A javaslat tartalma

A Bizottság új cselekvési program elfogadását szorgalmazza. Az új program olyan intézkedéseket körvonalaz, melyek a tervek szerint javítani fogják a belvízi szállítással foglalkozó ágazat működésének keretfeltételeit és a szektor gazdasági és környezeti teljesítményét.

A NAIADES II. program meg fogja könnyíteni a belvízi szállítási ágazat hosszú távú strukturális átalakítását. Ezenfelül olyan rövid távú intézkedéseket is felvázol, melyek végrehajtását a Bizottság már meg is kezdte annak érdekében, hogy javítson a szektor nehéz gazdasági helyzetén.

A NAIADES II. az alábbi intézkedések megtételét irányozza elő:

Javítani kell az infrastruktúra minőségét, és elő kell mozdítani, hogy a belvízi szállítás beépüljön a logisztikai láncba

A hatékony infrastruktúra kiépítése alapfeltételt jelent a belvízi szállítás sikeressége szempontjából. A belvízi hajózás csak akkor tudja szerepét teljes mértékben betölteni, ha az érintettek megfelelően karbantartják a belvízi utakat, a belvízi hajózást jobban összekapcsolják más szállítási módokkal, csatlakozási pontokat építenek ki ott, ahol ezek még hiányoznak, és felszámolják a szűk keresztmetszetekből eredő torlódásokat.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz révén a Bizottság támogatást fog biztosítani a már kiépített belvízi infrastruktúra minőségének javításához és az infrastruktúra bővítéséhez, és segíteni fog abban, hogy javuljon a belvízi utak és más szállítási hálózatok közötti összeköttetés. A TEN-T-folyosók kiépítésére úgy fog sor kerülni, hogy ennek során összehangolt módon mindegyik közlekedési mód figyelmet kapjon.

A Bizottság felül fogja vizsgálni a folyami információs szolgáltatások1 bevezetését. Ennek során szempontot jelent majd, hogy javítani kell a különböző közlekedési módokon átívelő adatintegrációt.

Elő kell segíteni a piac zökkenőmentes működését és az ágazat szerkezetátalakítását, és ki kell elégíteni a képesítésekkel, készségekkel és színvonalas munkahelyekkel kapcsolatos szükségleteket

A belvízi hajózási ágazat nehéz gazdasági körülmények között működik. A szektor rendkívül széttöredezett, a hajók 80%-át pedig tulajdonos-üzemeltetők üzemeltetik. Ez megnehezíti, hogy a kereslet és a kínálat egyensúlyba kerüljön, illetve hogy az ágazat a befolyó bevételeit újból beruházza, illetve az innováció szolgálatába állítsa. Becslések szerint a belföldi hajózási ágazatban 10%-kal csökkent a foglalkoztatás. A szektorban foglalkoztatottak életkorának megoszlása alapján valószínűsíthető, hogy a következő évtizedek folyamán növekedni fog a munkaerő kiáramlása az ágazatból. Egyes piaci szegmensekben a dolgozók felének életkora meghaladja az 50 évet.

A Bizottság párbeszédet folytat az ágazati szereplőkkel és az érintett tagállamokkal arról, milyen intézkedések révén lehetne legyőzni a gazdasági nehézségeket és megfelelően elősegíteni a szektor szerkezetátalakítását. Arra is választ keres, mit lehet tenni a szabályozás terén a helyzet javítása érdekében. Ezenfelül a Bizottság felül fogja vizsgálni a hajókra vonatkozó műszaki követelményeket, és ösztönözni fogja a cseppfolyósított földgáz alternatív üzemanyagként való felhasználásának mielőbbi elterjedését.

Az intézmény intézkedési javaslatokat fog kidolgozni a munkavállalást és a munkavállalók mobilitását hátráltató akadályok felszámolása, az ágazatbeli képesítések és karrierek értékének növelése, és az egyenlő versenyfeltételek térnyerésének elősegítése érdekében.

Környezetkímélőbbé kell tenni az ágazatot a károsanyag-kibocsátás csökkentése és az innováció fellendítése révén

A szárazföldi szállítási módokkal összevetve a belvízi hajózás energiahatékony, biztonságos és csendes áruszállítást tesz lehetővé, melyet szinte soha nem akadályoznak forgalmi torlódások. A légszennyező anyagok csökkentése terén azonban korántsem ilyen kedvező a kép. A cseppfolyósított földgáz és más alternatív üzemanyagok térnyerésének elősegítése révén az ágazat ledolgozhatja a más közlekedési szektorokkal szemben fennálló lemaradását.

A Bizottság felül fogja vizsgálni az új motorokra vonatkozó kibocsátási határértékeket, és mérlegelni fogja további kibocsátási határértékek bevezetését a jelenlegi motortípusokra vonatkozóan. Ezenfelül módosítani fogja a szabályokat, hogy lehetővé tegye a cseppfolyósított földgáz üzemanyagként történő felhasználását a belvízi hajózásban.

A belvízi szállítás terén rendre új szolgáltatások és új piacok jönnek létre. Az innovációs tevékenység azonban általánosságban igen erőtlen, és határozott ösztönzést igényel. A Bizottság azt szorgalmazza, hogy az ágazati szereplők dolgozzanak ki kutatási, fejlesztési és innovációs ütemtervet.

A környezeti terhelés csökkentését és az innovációs tevékenységet a Bizottság a Horizont 2020 keretprogramból és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből fogja támogatni. A Bizottság a NAIADES II. cselekvési program keretében javaslatot terjesztett elő abból a célból, hogy a szektor tartalékalapjából finanszírozni lehessen a kibocsátáscsökkentésbe történő beruházást. A Bizottság által hozott támogatási intézkedéseket külön erre a célra létrehozott programok egészíthetik ki tagállami szinten.

Új megközelítés az irányítás terén

A NAIADES II. program arra fog irányulni, hogy megoldást találjon a jogi keretrendszerek és a hatáskörök terén a belvízi hajózási ágazatban jelentkező átfedések problémájára. A program, melynek megvalósítása intézményi és jogalkotási intézkedéseket tesz szükségessé, célzottabb együttműködést hivatott elősegíteni a többi nemzetközi szervvel annak érdekében, hogy a szabályozási átfedések megszűnjenek.

Az első lépések közé tartozott a Bizottság szervezeti egységei és a Rajnai Hajózási Központi Bizottság közötti igazgatási megállapodás létrejötte, valamint annak az új irányelvjavaslatnak a NAIADES II. csomag keretében történő elfogadása, mely a helyébe lép a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK irányelvnek, és lehetővé teszi a követelmények harmonizációját.

Milyen előnyökkel jár a javaslat elfogadása?

A belvízi utak által kínált szállítási lehetőségek jobb kiaknázása az európai gazdaság egésze számára előnyös lesz.

A belvízi hajózási társaságok számára kedvező lesz, hogy egyértelműbbé válik a jogi keretrendszer, javulnak az üzemeltetési feltételek, a keretfeltételek pedig ösztönözni fogják az innovációt. További jó hír, hogy az üzemeltetők nagyobb mértékben igénybe vehetik majd az ágazati tartalékalap forrásait. Ezzel egyidejűleg a belvízi szállítási ágazat és felhasználók is profitálni fognak abból, hogy emelkedik a szolgáltatások színvonala.

Az pedig, hogy a belvízi hajózás mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból vonzóbbá válik, számos előnyt biztosít az európai polgárok számára környezeti és egészségügyi tekintetben egyaránt.

További információk:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Infografika az EU kikötőiről:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

A folyami információs szolgáltatások (RIS) és a kapcsolódó projektek többek között a belvízi hajóúthálózat forgalomirányítási infrastruktúrájával kapcsolatosak. Ennek keretében konkrétabban szólva olyan átjárható és intelligens közlekedési és szállítási rendszer kialakításáról van szó, amely a belvízi hajóúthálózat meglévő kapacitásának és biztonságának optimalizálására, valamint a más szállítási módokkal való átjárhatóság javítására szolgál majd.


Side Bar