Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 10. rujna 2013.

Ususret kvalitetnom prijevozu plovnim putovima

Osnovne činjenice i podaci

  • Pet najvećih morskih luka EU-a povezano je s unutarnjim plovnim putovima.

  • Unutarnjim plovnim putovima EU-a svake se godine prevozi 140 milijardi tonskih kilometara.

  • Unutar mreže TEN-T postoji više od 230 luka unutarnjih voda, od kojih je 75 dio osnovne mreže. Njih 40-ak ima dvojni status luke unutarnjih voda i morske luke.

  • Emisije CO2 i potrošnja goriva velikog broda koji plovi unutarnjim plovnim putovima predstavljaju samo 1/3 emisija CO2 i potrošnje goriva cestovnog prijevoza.

  • Kroz Rotterdam, najveću morsku luku EU-a, 2010. godine jedna trećina ukupne količine robe prevezena je unutarnjim plovnim putovima.

  • Unutarnji plovni putovi Europe iznose 37 000 kilometara.

Problematika

Prijevoz rijekama i kanalima tih je i energetski učinkovit način prijevoza robe. Igra ključnu ulogu u prijevozu robe od europskih prometnih morskih luka do konačnog odredišta. Ipak, potencijali te vrste prijevoza nisu u potpunosti iskorišteni.

Europske rijeke imaju dovoljno kapaciteta za prijevoz veće količine robe i smanjenje preopterećenosti cestovnih i željezničkih pravaca u nekim od najgušće naseljenih područja. Isto tako može dodatno pridonijeti smanjenju emisije štetnih onečišćivača zraka.

K tome, velik se dio sektora unutarnje plovidbe suočava s gospodarskim poteškoćama. Potražnja je još uvijek niska, a kapacitet i dalje raste, što dovodi do neuravnoteženosti između ponude i potražnje, pritiska na cijene, sve manje iskorištenosti kapaciteta, smanjenja zaposlenosti i profitabilnosti.

Postojeće politike

U programu djelovanja NAIADES I iz 2006. navodi se preko 30 mjera za promicanje unutarnje plovidbe. Mnoge su od njih završene te je sada potrebno ažurirati program. Politiku je potrebno usmjeriti na ključne teme kojima se poboljšava gospodarska i ekološka učinkovitost sektora.

Predložene mjere

Komisija predlaže novi program djelovanja s mjerama koje će poboljšati okvirne uvjete sektora unutarnjih plovnih putova i povećati gospodarsku i ekološku učinkovitost te vrste prijevoza.

Programom NAIADES II omogućit će se dugoročne strukturne promjene u sektoru prijevoza unutarnjim plovnim putovima. On isto tako obuhvaća i kratkoročne mjere koje Komisija trenutačno provodi kako bi se suočila s teškim gospodarskim stanjem sektora.

Programom NAIADES II obuhvaćene su sljedeće mjere:

Poboljšanje kvalitete infrastrukture i promicanje integracije prijevoza unutarnjim plovnim putovima u logistički lanac

Učinkovita infrastruktura glavni je uvjet za uspješno odvijanje prijevoza unutarnjim plovnim putovima. Unutarnja plovidba može u potpunosti ostvariti svoj potencijal samo ako se plovni putovi dobro održavaju, bolje povežu s drugim vrstama prijevoza te ako se izgrade veze koje nedostaju i uklone uska grla.

Komisija će instrumentom za povezivanje Europe pružiti potporu za poboljšanje postojeće i izgradnju nove infrastrukture unutarnjih plovnih putova i pomoći unaprijediti povezanost s drugim vrstama prijevoza. Provedbom koridora TENT osigurat će se uspostava koridora, pri čemu će se na usklađen način uzeti u obzir sve vrste prijevoza.

Komisija će preispitati uvođenje riječnih informacijskih servisa1 uzimajući u obzir potrebu za boljom integracijom podataka o svim vrstama prijevoza.

Podupiranje neometanoga funkcioniranja tržišta i restrukturiranje sektora te zadovoljenje potrebe za kvalifikacijama, stručnim znanjem i kvalitetnim poslovima

Sektor unutarnjih plovnih putova djeluje u teškim gospodarskim uvjetima. Sektor je visoko fragmentiran (s 80 % flote upravljaju vlasnici-prijevoznici). To otežava usklađivanje ponude i potražnje te ometa ponovna ulaganja i inovacije u sektoru. Procjenjuje se da se zaposlenost u sektoru smanjila za 10 %. Dobna struktura zaposlenih u sljedećem će desetljeću dovesti do povećanog odljeva radne snage. U određenim segmentima tržišta 50 % zaposlenih starije je od 50 godina.

Komisija, sektor i zainteresirane države članice raspravljaju o prikladnim mjerama za rješavanje teškog stanja i podupiru restrukturiranju sektora. Komisija isto tako istražuje načine kako poboljšati stanje u regulatornom okviru. Preispitat će tehničke zahtjeve za plovila i potaknuti rano korištenje tekućeg zemnog plina kao alternativnog goriva.

Komisija će predložiti mjere za uklanjanje prepreka pristupu tržištu rada i mobilnosti, vrednovanje kvalifikacija i stručnog iskustva u sektoru te postizanje jednakih uvjeta natjecanja.

Smanjenjem emisija i povećanjem inovacija do ekologizacije sektora

U usporedbi s drugim kopnenim vrstama prijevoza, prijevoz unutarnjim plovnim putovima energetski je učinkovit, siguran i tih te gotovo bez zastoja. Međutim, napredak u pogledu smanjenja onečišćivača zraka ne prati taj pozitivan trend. Korištenje alternativnih goriva poput tekućeg zemnog plina moglo bi potpomoći sektoru da dostigne druge vrste prijevoza.

Komisija će preispitati granične vrijednosti emisija za nove motore i proučiti dodatne granične vrijednosti emisija za one postojeće. Izmijenit će i pravila kako bi omogućila da se tekući zemni plin koristi kao gorivo za unutarnju plovidbu.

U prijevozu unutarnjim plovnim putovima redovito se uvode nove usluge te se razvijaju nova tržišta. Međutim ukupni je stupanj razvoja inovacija nizak i zahtijeva snažno poboljšanje. Komisija poziva sektor na izradu nacrta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Komisija će osigurati u okviru programa Obzor 2020. i instrumenta za povezivanje Europe potporu za ekologizaciju i inovacije, a u okviru paketa NAIADES II predložila je da se iz rezervnog fonda sektora omogući financiranje ulaganja namijenjenog smanjenju emisija. Mjere potpore Komisije mogu se upotpuniti posebnim programima na razini država članica.

Novi pristup upravljanju

Programom NAIADES II riješit će se preklapanje pravnih okvira i nadležnosti u sektoru unutarnjih plovnih putova. Program podrazumijeva institucionalne i pravne mjere te se njime želi postići usmjerenija suradnja s drugim međunarodnim tijelima kako bi se izbjeglo dupliciranje pravila.

Prvi su se koraci poduzeli administrativnim sporazumom između službi Komisije i Središnjeg povjerenstva za plovidbu rijekom Rajnom i novim prijedlogom Direktive donesene u okviru paketa NAIADES II, kojom se zamjenjuje Direktiva 2006/87/EZ o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i omogućuje uspostava jedinstvenih standarda.

Koristi

Čitavo europsko gospodarstvo imat će koristi od boljeg iskorištavanja unutarnjih voda.

Prijevoznici sektora unutarnjih plovnih putova raspolagat će jasnijim pravnim okvirom, poboljšanim uvjetima poslovanja, okvirnim uvjetima kojima se potiču inovacije te većim mogućnostima korištenja sredstava iz rezervnog fonda sektora. Istodobno će industrija i korisnici unutarnje plovidbe imati koristi od kvalitetnih usluga unutarnje plovidbe.

Budući da će unutarnja plovidba postati privlačnija s obzirom na gospodarstvo i okoliš, europski će građani uživati u pogodnostima u pogledu okoliša i zdravlja.

Više informacija:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Infografika luka EU-a :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Riječni informacijski servis (RIS) i povezani projekti podrazumijevaju infrastrukturu za upravljanje prometom na mreži unutarnjih plovnih putova. To se konkretno odnosi na uspostavu interoperabilnog, inteligentnog prometnog i prijevoznog sustava za optimizaciju postojećeg kapaciteta i sigurnosti te za poboljšanje interoperabilnosti s drugim vrstama prijevoza.


Side Bar