Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MUISTIO

Bryssel 10.9.2013

Tavoitteena laadukas vesiliikenne

Keskeisiä tietoja ja lukuja

  • EU:n viisi suurinta merisatamaa ovat kaikki yhteydessä sisävesiväyliin.

  • Joka vuosi EU:n sisävesillä kuljetetaan 140 miljardia tonnikilometriä.

  • Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuuluu yli 230 sisävesisatamaa, joista noin 75 on osa ydinverkkoa. Noin 40 näistä satamista on samanaikaisesti sekä sisävesi- että merisatamia.

  • Suuren sisävesilaivan hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus ovat vain kolmasosa tieliikenteen vastaavista päästöistä ja kulutuksesta.

  • EU:n suurimmasta merisatamasta Rotterdamista siirrettiin vuonna 2010 kolmasosa kaikista sinne saapuneista tavaroista jatkokuljetettaviksi sisävesiliikenteessä.

  • Euroopassa on yhteensä 37 000 kilometriä liikennöintikelpoisia sisävesiväyliä.

Mistä on kyse?

Joki- ja kanavakuljetukset ovat hiljainen ja energiatehokas tapa kuljettaa tavaroita. Ne ovat keskeisiä vietäessä tavaroita Euroopan vilkkaista merisatamista lopulliseen määränpäähänsä. Tämän kuljetusmuodon kaikkia mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan hyödynnetty.

Tavaroiden kuljetusta Euroopan jokia pitkin on mahdollista lisätä ja helpottaa siten ylikuormitettua rautatie- ja tieliikennettä joillakin tiheimmin asutuista alueista. Näin voitaisiin myös paremmin vähentää haitallisten ilmansaasteiden päästöjä.

Suurella osalla sisävesiliikennealan toimijoista on lisäksi taloudellisia vaikeuksia. Kysyntä on edelleen heikkoa, mutta kapasiteetti on silti kasvanut. Tästä on seurauksena tarjonnan ja kysynnän epätasapainoa, hintapainetta, kapasiteetin käyttöasteen heikkenemistä sekä työllisyyden ja kannattavuuden laskua.

Nykyinen politiikka

Vuodelta 2006 peräisin olevaan NAIADES I -toimintaohjelmaan sisältyi yli 30 sisävesiliikenteen parannustoimea. Monet näistä toimista on nyt saatu päätökseen, ja ohjelma on saatettava ajan tasalle. Politiikka on nyt kohdennettava uudelleen alan taloudellisen ja ympäristöön liittyvän suorituskyvyn parantamista koskeviin keskeisiin näkökohtiin.

Mitä komissio nyt ehdottaa?

Komissio ehdottaa uutta toimintaohjelmaa, johon kuuluvilla toimenpiteillä parannetaan sisävesiliikennealan toimintaympäristöä ja tehostetaan tämän kuljetusmuodon taloudellista ja ympäristöön liittyvää suorituskykyä.

NAIADES II -ohjelmalla helpotetaan sisävesiliikennealan pitkän aikavälin rakennemuutoksia. Siihen kuuluu lisäksi lyhyen aikavälin toimia, joita komissio nykyisin toteuttaa alan vaikean taloudellisen tilanteen korjaamiseksi.

NAIADES II -ohjelmaan kuuluvat seuraavat toimet:

Infrastruktuurin laadun parantaminen ja sisävesiliikenteen parempi nivominen osaksi logistiikkaketjua

Tehokas infrastruktuuri on perusedellytys sille, että sisävesiliikenne voisi toimia menestyksekkäästi. Sisävesiliikenne voi toimia täysipainoisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että sisävesiväylät ovat hyvässä kunnossa, ne on paremmin yhdistetty muihin kuljetusmuotoihin, puuttuvat yhteydet korjataan ja pullonkauloihin puututaan.

Komissio antaa Verkkojen Eurooppa -välineen kautta tukea nykyisen sisävesiliikenneinfrastruktuurin parantamiseen ja uuden rakentamiseen ja edistää sen liittämistä muihin liikennemuotoihin. Euroopan laajuisen liikenneverkon liikennekäytävän toteuttamisella varmistetaan, että käytävien kehittämisessä otetaan koordinoidusti huomioon kaikki kuljetusmuodot.

Komissio tarkastelee uudelleen jokiliikenteen tietopalvelun1 käyttöönottoa ottaen huomioon sen, että tietojen kokoamista on parannettava kaikkien kuljetusmuotojen osalta.

Markkinoiden moitteettoman toiminnan ja alan rakenneuudistuksen tukeminen sekä pätevyyksien, osaamisen ja laadukkaiden työpaikkojen painottaminen

Sisävesiliikenneala toimii vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa. Alalle on ominaista pirstaleisuus, sillä 80 prosenttia aluskannasta on sellaisten liikennöitsijöiden käytössä, jotka ovat samalla omistajia. Tämä vaikeuttaa tarjonnan ja kysynnän sovittamista yhteen ja hankaloittaa uudelleeninvestointeja ja innovointia alalla. Alan työllisyyden arvioidaan laskeneen 10 prosenttia. Työntekijöiden ikärakenne johtaa siihen, että alalta poistuu yhä enemmän työntekijöitä tulevan vuosikymmenen aikana. Joillakin markkinasegmenteillä puolet työntekijöistä on yli 50-vuotiaita.

Komissio on ryhtynyt keskustelemaan alan ja asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa sopivista toimenpiteistä, joilla voitaisiin ratkaista alan vaikea tilanne ja tukea sen rakenneuudistusta. Komissio selvittää myös, mitä sääntelypuolella voitaisiin tehdä tilanteen kohentamiseksi. Se tarkastelee uudelleen alusten teknisiä vaatimuksia ja kannustaa siirtymään varhaisessa vaiheessa nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöön vaihtoehtoisena polttoaineena.

Komissio aikoo ehdottaa toimenpiteitä, joilla vähennetään työntekijöiden työhön pääsyn ja liikkuvuuden esteitä, lisätään alan ammattipätevyyksien ja työpaikkojen arvostusta ja edistetään yhtäläisiä toimintaolosuhteita.

Alan ympäristöystävällisyyden lisääminen vähentämällä päästöjä ja edistämällä innovointia

Maakuljetuksiin verrattuna sisävesiväylät ovat energiatehokkaita, turvallisia, lähes ruuhkattomia ja hiljaisia. Ilmansaasteiden vähentäminen ei kuitenkaan ole seurannut tätä muuten myönteistä kehityssuuntausta. Vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten LNG:n, käyttöönotto saattaa auttaa alaa kuromaan umpeen muiden kuljetusmuotojen etumatkaa.

Komissio aikoo tarkastella uusien moottoreiden päästörajoja ja selvittää mahdollisuutta tiukentaa nykyisten moottoreiden päästörajoituksia. Se aikoo myös muuttaa sääntöjä niin, että LNG:tä voidaan alkaa käyttää sisävesiliikenteen polttoaineena.

Sisävesiliikenteessä kehitetään säännöllisesti uusia palveluja ja uusia markkinoita. Innovointiaste on kuitenkin yleisesti alhainen, ja innovointia on syytä lisätä. Komissio kehottaa alaa kehittämään tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin toteutussuunnitelman.

Komissio tukee ympäristöystävällisyyden ja innovointien lisäämistä Horisontti 2020 ‑ohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa -välineestä. Lisäksi se on osana NAIADES II –pakettia esittänyt ehdotuksen, jolla alalle sallittaisiin vararahasto päästöjen vähentämiseen käytettävien investointien tukemiseksi. Komission tukitoimia voidaan täydentää jäsenvaltioissa toteutettavilla niiden omilla ohjelmilla.

Uusi toimintamalli hallinnoinnin alalla

NAIADES II -ohjelmassa puututaan oikeudellisten kehysten ja toimivallan päällekkäisyyteen sisävesiliikenteen alalla. Siihen kuuluu institutionaalisia ja säädöstoimenpiteitä, ja sillä tähdätään kohdennetumpaan yhteistyöhön muiden kansainvälisten elinten kanssa, jotta päästäisiin eroon päällekkäisistä säännöistä.

Ensimmäiset vaiheet on vahvistettu komission yksiköiden ja Reinin navigaation keskuskomission välisellä hallinnollisella järjestelyllä ja uudella NAIADES II -paketissa annetulla direktiiviehdotuksella, jolla korvataan sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annettu direktiivi 2006/87/EY ja mahdollistetaan yhtenäisten määräysten hyväksyminen.

Mitä hyötyä tästä koituu?

Koko Euroopan talous hyötyy, kun sisävesistöjä hyödynnetään paremmin.

Sisävesiliikenteen harjoittajat hyötyvät selkeämmistä säädöskehyksistä, paremmista toimintaolosuhteista, innovointia edistävistä puite-edellytyksistä ja paremmista mahdollisuuksista käyttää alan vararahastoon osoitettuja määrärahoja. Samalla yritykset ja sisävesiliikenteen käyttäjät hyötyvät laadukkaista sisävesiliikenteen palveluista.

Euroopan kansalaisille tulee hyötyä ympäristön ja terveyden mittapuilla mitattuna, kun sisävesiliikenteestä tulee talouden ja ympäristön näkökulmasta houkuttelevampaa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Tietografiikkaa EU:n satamista: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Jokiliikenteen tietopalveluun (RIS) ja siihen liittyviin hankkeisiin kuuluu sisävesiliikenneverkoston liikenteenohjauksen infrastruktuuri. Tämä tarkoittaa erityisesti yhteentoimivan ja älykkään liikenteen ja kuljetusten tietojärjestelmän perustamista, jotta voidaan optimoida nykyinen kapasiteetti ja turvallisuus ja parantaa yhteentoimivuutta muiden kuljetusmuotojen kanssa.


Side Bar