Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 10. september 2013

Siseveetranspordi kvaliteedi tõstmise kohta

Olulised faktid

  • ELi 5 suuremat meresadamat on kõik ühendatud siseveeteedega.

  • Igal aastal transporditakse ELi siseveeteede kaudu kaupa üle 140 miljardi tonnkilomeetri.

  • TEN-T võrgustikku kuulub üle 230 siseveesadama, neist umbes 75 moodustavad põhivõrgu. Umbes 40 sadamat on sellist, mille kaudu toimub nii sisevee- kui ka meretransport.

  • Suure siseveelaeva CO2-heite kogus ja kütusetarbimine on üksnes 1/3 samaväärse maanteetranspordi omast.

  • ELi suurim meresadam Rotterdam suunas 2010. aastal 1/3 sissetulnud kaubast edasi siseveeteid pidi.

  • Euroopas on laevatatavaid siseveeteid kokku 37 000 kilomeetrit.

Milles on küsimus?

Jõeteid ja kanaleid pidi toimuv kaubavedu on väga vaikne ja energiatõhus. Siseveetransport on tähtsal kohal Euroopa suurimatest sadamatest väljuvate kaubavedude sihtpunktini jõudmisel. Selle transpordiliigi potentsiaal ei ole aga täit kasutust leidnud.

Euroopa jõed suudaksid transportida palju rohkem kaupu ning leevendada tihedalt asustatud piirkondades ummikuid maanteedel ja raudteel. Samuti aitaks siseveetransport vähendada kahjulikke saasteaineid õhus.

Siseveetranspordi sektor seisab aga mitmes valdkonnas silmitsi majanduslike raskustega. Nõudlus on väike, võimsus on kasvutendentsis, see suurendab lõhet nõudluse ja pakkumise vahel ning hinnasurvet ja seeläbi väheneb võimsuse rakendamine, tööjõu kasutamine ja kasumlikkus.

Millised on praegused poliitikavahendid?

2006. aastal käivitatud tegevusprogrammis NAIADES I on loetletud üle 30 meetme siseveeliikluse edendamiseks. Paljud neist meetmetest on ellu viidud ja seda tegevuskava on vaja ajakohastada. Me peame suunama poliitilised valikud selle sektori majandustulemuste ja keskkonnasõbralikkuse suurendamisele.

Mis on meie ettepanek?

Komisjon teeb uue tegevuskava ettepaneku, mis sisaldab meetmeid, millega parandatakse siseveesektori raamtingimusi ning soodustatakse kõnealuse transpordiliigi majanduslikku tasuvust ja keskkonnasõbralikkust.

NAIADES II on tegevuskava, millega hõlbustatakse siseveetranspordi sektori pikaajalisi struktuurimuutusi. Selles on esitatud ka lühiajalisi meetmeid, millega komisjon juba tegeleb, et sektori rasket majanduslikku seisu parandada.

NAIADES II meetmed on järgmised:

Infrastruktuuri kvaliteedi parandamine ja siseveeteede kaudu toimiva kaubaveo tõhusam integreerimine logistikaahelasse

Tõhus infrastruktuur on siseveetranspordi toimimise edukuse aluseks. Siseveeliiklus saab toimida sajaprotsendiliselt üksnes siis, kui siseveeteid hallatakse hästi ja kui need on ühendatud teiste tarnspordiliikidega, st kui luuakse seni puuduvad ühendused ja kõrvaldatakse kitsaskohad.

Komisjon toetab Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu siseveeteede olemasolevate infrastruktuuride parandamist ja uute loomist ning aitab ajakohastada ühendusi teiste transpordiliikidega. Võrgustiku TEN-T koridori rakendamine tagab, et luuakse koridorid, mis võtavad kooskõlastatult arvesse kõiki transpordiliike.

Komisjon vaatab läbi jõeteabeteenuste1 rakendamise, võttes seejuures arvesse vajadust parandada integreeritust muude transpordiliikide infosüsteemidega.

Turu sujuva toimimise ja siseveetranspordi sektori ümberkorraldamise toetamine ning töötajate kvalifikatsiooni, oskuste ja heade töökohtade probleemi lahendamine

Siseveetranspordi sektori majanduslik olukord on keeruline. Sektori killustatus on suur, 80% laevadest on eraettevõtjate majandada. See muudab nõudluse ja pakkumise vastavusseviimise keeruliseks ning halvendab sektori investeerimis- ja innovatsioonivõimet. Hinnanguliselt on tööjõud selles sektoris vähenenud 10%. Töötajate vanuseline struktuur toob ilmselt kümne aasta jooksul kaasa töötajate vähenemise. Teatavates sektorites on 50% töötajatest üle 50-aastased.

Komisjon on sektori ja asjaomaste liikmesriikide esindajate vahel algatanud arutelud, milles käsitletakse sobivaid meetmeid raskest olukorrast ülesaamiseks ja sektori ümberkorraldamise toetamiseks. Samuti otsib komisjon võimalusi, kuidas õigusloome alaselt olukorda parandada. Kavatsetakse läbi vaadata laevade tehnilised nõuded ja soodustatakse veeldatud maagaasi kasutamist alternatiivse kütusena.

Komisjon teeb ettepaneku võtta meetmeid, millega vähendada tööjõu juurdepääsul ja liikuvusel esinevaid takistusi ning millega väärtustada sektoris vajaminevaid kvalifikatsioone ja töökogemusi ning luua kõigile võrdsed võimalused.

Sektori keskkonnasõbralikumaks muutmine ja innovatsiooni edendamine

Maismaatranspordiga võrreldes on siseveetransport energiatõhusam, ohutum, peaaegu ilma ummikuteta ja vaikne. Kuid sellegipoolest on õhusaaste vähenemine olnud oodatust väiksem. Alternatiivsete kütuste, näiteks veeldatud maagaasi kasutamine võib aidata sellel sektoril teiste transpordiliikide tasemele jõuda.

Komisjon vaatab läbi uute mootorite heite piirmäärad ja analüüsib olemasolevate omi. Samuti muudab komisjon eeskirju, et veeldatud maagaasi saaks kasutada siseveelaevastiku kütusena.

Siseveetranspordi alal lisanduvad pidevalt uued teenused ja arendatakse välja uusi turge. Siiski on üldine innovatsioonimäär madal ja vajab tugevat tõuget. Komisjon kutsub sektorit üles koostama teadusuuringute, arendamise ja innovatsiooni alaseid juhiseid.

Komisjon toetab keskkonnasõbralikkuse suurendamist ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020” ja Euroopa ühendamise rahastu programmide vahenditest ning on valmis saanud ettepaneku, mis kuulub NAIADES II paketti ja mille kaudu võimaldatakse sektori reservfondist rahastada investeeringuid heidete vähendamiseks. Komisjoni toetusmeetmeid saab täiendada liikmesriikide tasandil läbiviidavate sihtotstarbeliste programmidega.

Uus juhtimise viis

Tegevuskavas NAIADES II käsitletakse õigusraamistike kattuvuse probleemi lahendamist ja siseveetranspordi sektori pädevusi. See hõlmab institutsioonilisi ja õigusmeetmeid ning selle eesmärk on sihipärasem koostöö teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, et vältida topelteeskirju.

Alustuseks on komisjoni talituste ja Reini navigatsiooni keskkomisjoni vahel paika pandud halduskord ning NAIADES II paketi osana on vastu võetud ettepanek uue direktiivi kohta, millega asendatakse direktiiv 2006/87/EÜ (millega nähakse ette siseveelaevade tehnilised nõuded) ning millega kehtestatakse ühtsed standardid.

Mis sellest kasu on?

Kasu saab kogu Euroopa majandus, sest siseveeteede kasutamine on tõhusam.

Siseveeteede ettevõtjad saavad kasu sellest, et õigusraamistik muutub selgemaks, töötingimused paranevad, luuakse keskkond, mis soodustab innovatsiooni, samuti suurenevad sektori võimalused reservfondi vahendite kasutamise osas. Samas on tööstuse ja siseveeliikluse kasutajate jaoks kasulik siseveeliikluse teenuste kvaliteedi tõus.

Euroopa kodanikud saavad kasu sellest, et keskkonnatingimused paranevad ja elukeskkond muutub tervislikumaks ning sellest, et siseveeliiklus muutub atraktiivsemaks nii majanduse kui ka keskkonna vaatepunktist.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Teabegraafikud ELi sadamate kohta:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Jõeteabeteenused ja sellega seonduvad projektid hõlmavad siseveeteede võrgustiku liikluskorralduse infrastruktuure. Eelkõige tähendab see omavahel põimunud, arukat transpordisüsteemi, et kasutada võimalikult hästi ära praegust võimsust ja ohutuse taset ning parandada koostalitlusvõimet teiste transpordiliikidega.


Side Bar