Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 10. september 2013

Bedre transport ad vandvejene

Vigtige fakta og tal

  • De fem største havne i EU er alle forbundet med indre vandveje.

  • Hvert år transporteres der 140 mia. tonkilometer af EU's indre vandveje.

  • Der findes over 230 flod- og kanalhavne i TEN-T-netværket, hvoraf omkring 75 er en del af hovedtransportnettet. Ca. 40 af disse havne er både flod- og kanalhavne og søhavne.

  • CO2-emissionerne og brændstofforbruget for et stort skib på de indre vandveje er kun 1/3 af de tilsvarende tal for vejtransport.

  • Rotterdam, den største søhavn i EU, overførte i 2010 1/3 af alt gods til de indre vandveje.

  • Europas sejlbare indre vandveje strækker sig over 37 000 kilometer.

Hvad drejer det sig om?

Transport ad floder og kanaler er en stille og meget energieffektiv måde at fragte gods på. Den spiller en afgørende rolle, når det gælder om at få en vare bragt fra Europas travle søhavne til det endelige bestemmelsessted. Imidlertid er denne transportforms muligheder ikke udnyttet fuldt ud.

Europas floder har stadig masser af kapacitet til at transportere mere gods og lette trykket på de overbelastede vej- og jernbaneakser i nogle af de tættest befolkede områder. Dermed kan man også mindske udslippene af farlige luftforurenende stoffer.

Desuden er store dele af sektoren for transport ad de indre vandveje ramt af økonomiske vanskeligheder. Efterspørgslen er stadig lav, hvorimod kapaciteten fortsat er vokset. Det har skabt ubalance mellem udbud og efterspørgsel, pristryk, faldende udnyttelse af kapaciteten samt lavere beskæftigelse og rentabilitet.

Hvad er den nuværende politik?

Handlingsprogrammet NAIADES I fra 2006 bestod af 30 initiativer for at styrke transporten ad de indre vandveje. Mange af dem er nu afsluttet, og programmet skal fornyes. Vi må igen koncentrere politikken om de overordnede prioriteter om at forbedre sektorens økonomiske og miljømæssige resultater.

Hvad går forslaget ud på?

Kommissionen foreslår et nyt handlingsprogram, som skal forbedre rammevilkårene for sektoren for transport ad de indre vandveje og styrke denne transportforms økonomiske og miljømæssige resultater.

NAIADES II-programmet vil bane vejen for langfristede strukturelle ændringer i sektoren for transport ad de indre vandveje. Det omfatter også kortfristede initiativer, som Kommissionen har iværksat for at tackle den vanskelige økonomiske situation, sektoren befinder sig i.

NAIADES II består af følgende tiltag:

Forbedring af infrastrukturens kvalitet og integration af transport ad de indre vandveje i logistikkæden

En effektiv infrastruktur er en forudsætning for, at transport ad de indre vandveje kan blive en succes. Den kan kun udfylde sin rolle fuldt ud, hvis de indre vandveje vedligeholdes ordentligt, forbindes bedre med andre transportformer, hvis de manglende led i kæden etableres, og hvis flaskehalsene fjernes.

Gennem Connecting Europe Facility vil Kommissionen forbedre eksisterende og bygge ny infrastruktur for de indre vandveje og bidrage til at forbedre forbindelserne til andre transportformer. Gennemførelsen af TEN-T Corridor vil sikre, at der udvikles korridorer, som inddrager alle transportformer på en koordineret måde.

Kommissionen vil gennemgå gennemførelsen af flodinformationstjenester1 og tage hensyn til behovet for at forbedre dataintegrationen mellem transportformer.

Støtte til et velfungerende marked og omstrukturering af sektoren og dækning af behovet for kvalifikationer, færdigheder og kvalitetsjob

Sektoren for de indre vandveje har svære økonomiske driftsbetingelser. Fragmenteringen i sektoren er høj, idet 80 % af flåden drives af selvstændige bådførere. Det gør det vanskeligt at udligne udbud og efterspørgsel og hæmmer sektorens evne til at geninvestere og forny. Beskæftigelsen i sektoren anslås at være faldet med 10 %. Aldersprofilen for arbejdstagerne vil betyde, at flere forsvinder i de kommende ti år. I nogle markedssegmenter er 50 % af arbejdstagerne over 50 år gamle.

Kommissionen har indledt drøftelser med sektoren og de berørte medlemsstater om passende foranstaltninger for at tackle den vanskelige situation og støtte en omstrukturering af sektoren. Kommissionen undersøger også, hvordan man kan ændre reguleringen for at forbedre situationen. Den vil igen se på de tekniske krav til fartøjerne og tilskynde til hurtig indførelse af flydende naturgas (LNG) som alternativt brændstof.

Kommissionen vil foreslå tiltag for at mindske hindringerne for arbejdskraftens adgang og mobilitet, forbedre kvalifikationer og karrieremuligheder i sektoren og skabe mere lige muligheder.

At gøre sektoren grønnere ved at mindske emissionerne og styrke innovation

I forhold til andre landbaserede transportformer er de indre vandveje energieffektive, sikre, næsten trængselsfrie og stille. Imidlertid har fremskridtet med at mindske luftforureningen ikke kunnet følge med en ellers gunstig tendens. Indførelse af alternative brændstoffer som LNG kan hjælpe sektoren med at indhente andre transportformer.

Kommissionen vil revidere emissionsgrænserne for nye motorer og se nærmere på emissionsgrænserne for eksisterende motorer. Den vil også ændre reglerne, så det bliver tilladt at bruge LNG som brændstof ved sejlads ad de indre vandveje.

De indre vandveje finder med jævne mellemrum på nye tjenester og udvikler nye markeder. Alligevel er den generelle innovationsrate lav og har behov for en kraftig saltvandsindsprøjtning. Kommissionen opfordrer sektoren til at udarbejde en køreplan for forskning, udvikling og innovation.

Kommissionen vil give støtte til en grønnere sektor med mere innovation som led i programmerne Horisont 2020 and Connecting Europe Facility og har fremsat et forslag som led i NAIADES II-pakken om at tillade brug af sektorens reservefonde til investeringer i at mindske emissioner. Kommissionens støtte kan suppleres af dedikerede programmer i medlemsstaterne.

En ny tilgang til styring

NAIADES II vil gøre noget ved overlapningen mellem retsgrundlag og kompetencer i sektoren for de indre vandveje. Det vil omfatte institutionelle og lovgivningsmæssige foranstaltninger og skal sikre et mere målrettet samarbejde med andre internationale organer for at løse problemet med regeloverlapning.

De første skridt er taget i form af en administrativ ordning mellem Kommissionen og Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen, og et ny forslag til direktiv er vedtaget som led i NAIADES II-pakken til erstatning for direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje.

Hvad er fordelene?

Det vil gavne hele den europæiske økonomi, fordi de indre vandveje vil blive udnyttet bedre.

Operatørerne på de indre vandveje vil nyde godt af klarere regler, bedre driftsvilkår, rammebetingelser, som tilskynder til innovation, og af bedre muligheder for at bruge de midler, sektoren har lagt i en reservefond. Samtidig vil erhvervslivet og brugerne af transport ad de indre vandveje nyde godt af kvalitetstjenester.

De europæiske borgere vil få miljø- og sundhedsmæssige fordele, fordi sejlads ad de indre vandveje vil blive mere attraktiv både økonomisk og miljømæssigt.

Læs mere:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Infografik om EU's havne:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Flodinformationstjenester (RIS) og de tilhørende projekter omfatter infrastruktur til trafikstyring på nettet af indre vandveje. Det vil mere specifikt sige indførelse af interoperable, intelligente trafik- og transportsystemer for at optimere den nuværende kapacitet og sikkerhed og forbedre interoperabiliteten med andre transportformer.


Side Bar