Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 10. září 2013

Cesta ke kvalitní vodní dopravě

Hlavní fakta a údaje

  • Všech pět největších námořních přístavů v EU je napojeno na vnitrozemské vodní cesty.

  • Každý rok se po vnitrozemských vodních cestách v EU přepraví 140 miliard tunokilometrů.

  • V transevropské dopravní síti TEN-T je přes 230 vnitrozemských přístavů, z nichž je cca 75 součástí hlavní sítě. Přibližně 40 těchto přístavů je současně vnitrozemským i námořním přístavem.

  • Emise CO2 a spotřeba paliva velké vnitrozemské lodi jsou ve srovnání se silniční dopravou pouze třetinové.

  • Z Rotterdamu, největšího námořního přístavu v EU, se v roce 2010 třetina veškerého zboží dále přepravovala po vnitrozemských vodních cestách.

  • V Evropě je celkem 37 000 km splavných vnitrozemských vodních cest.

V čem je problém?

Přeprava po řekách a kanálech představuje tichý a vysoce energeticky účinný způsob přepravy zboží. Hraje klíčovou úlohu v dopravě zboží z rušných evropských námořních přístavů na konečné místo určení. Nicméně potenciál tohoto druhu dopravy není plně využit.

Evropské řeky stále nabízejí velký prostor k rozšíření přepravy zboží a k odlehčení přetížených hlavních silničních a železničních tahů v některých z nejhustěji osídlených oblastí. Rovněž lze učinit více pro snížení emisí škodlivých látek znečišťujících ovzduší.

Významné části odvětví vnitrozemské vodní dopravy se navíc potýkají s hospodářskými problémy. Poptávka je stále nízká, zatímco kapacita se nadále zvyšovala, což se projevuje nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou, tlakem na ceny, klesajícím využitím kapacity, úbytkem pracovních míst a snižováním ziskovosti.

Jaká je stávájící politika?

Do akčního programu NAIADES I bylo od roku 2006 zařazeno přes 30 akcí na podporu vnitrozemské plavby. Řada z těchto akcí již byla dokončena a program je nyní třeba aktualizovat. Musíme politiku přeorientovat na klíčové otázky, které se týkají zlepšování hospodářské a environmentální výkonnosti odvětví.

Co navrhujeme?

Komise navrhuje nový akční program s opatřeními, která zlepší rámcové podmínky pro odvětví vnitrozemské vodní dopravy a podpoří hospodářskou a environmentální výkonnost tohoto druhu dopravy.

Program NAIADES II v odvětví vnitrozemské vodní dopravy usnadní provedení dlouhodobých strukturálních změn. Zahrnuje rovněž krátkodobé akce, které Komise momentálně provádí s cílem řešit obtížnou hospodářskou situaci odvětví.

Opatření v programu NAIADES II jsou tato:

Zlepšení kvality infrastruktury a podpora začlenění vnitrozemské vodní dopravy do logistického řetězce

Základní podmínkou úspěšného fungování vnitrozemské vodní dopravy je efektivní infrastruktura. Vnitrozemská plavba může plnit svou úlohu jedině tehdy, pokud jsou vnitrozemské vodní cesty dobře udržovány a lépe propojeny s ostatními druhy dopravy, pokud jsou doplněny chybějící články řetězce a pokud jsou odstraněna problematická místa.

Prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy podpoří Komise zlepšení stávající infrastruktury vnitrozemských vodních cest a budování nové infrastruktury a pomůže zkvalitnit její propojení s ostatními druhy dopravy. Realizací koridoru sítě TEN‑T se zajistí, že při rozvoji koridorů budou koordinovaným způsobem zohledněny všechny druhy dopravy.

Komise přezkoumá zavádění říčních informačních služeb1, přičemž přihlédne k nutnosti zlepšit integraci dat u všech druhů dopravy.

Podpora hladkého fungování trhu, restrukturalizace odvětví a řešení potřeby kvalifikací, dovedností a kvalitních pracovních míst

Odvětví vnitrozemské vodní dopravy funguje v obtížných ekonomických podmínkách. Odvětví je značně roztříštěné, 80 % loďstva provozují drobní živnostníci. Tím se komplikuje sladění nabídky s poptávkou a omezuje schopnost odvětví investovat a inovovat. Zaměstnanost v odvětví se podle odhadů snížila o 10 %. Věková struktura pracovníků povede v nadcházejícím desetiletí k většímu odlivu pracovní síly. V některých segmentech trhu je 50 % pracovníků starších 50 let.

Komise se zapojila do diskuse s odvětvím a dotčenými členskými státy o vhodných opatřeních k překonání obtížné situace a na podporu restrukturalizace odvětví. Komise rovněž prověřuje, co lze pro zlepšení situace udělat na straně regulace. Opětovně přezkoumá technické požadavky na plavidla a podpoří rychlé zavedení zkapalněného zemního plynu (LNG) jako alternativního paliva.

Komise navrhne opatření na snížení překážek v oblasti přístupu na trh práce a pracovní mobility, zvýšení hodnoty kvalifikace a profesní dráhy v odvětví a nastolení rovnějších podmínek.

Ekologizace odvětví snížením emisí a posílením inovací

Ve srovnání s ostatními pozemními druhy dopravy je doprava po vnitrozemských vodních cestách energeticky účinná, bezpečná, téměř nepřetížená a tichá. Pokud jde však o snižování emisí látek znečišťujících ovzduší, neodpovídá pokrok tomuto jinak příznivému hodnocení. Zavádění alternativních paliv, jako je například LNG, může odvětví pomoci udržet krok s ostatními druhy dopravy.

Komise přezkoumá emisní limity pro nové motory a prověří další emisní limity pro stávající motory. Rovněž pozmění předpisy s cílem umožnit použití LNG jako paliva ve vnitrozemské plavbě.

Vnitrozemská vodní doprava pravidelně zavádí nové služby a rozvíjí nové trhy. Celková míra inovací je však nízká a potřebuje silnou podporu. Komise vyzývá odvětví, aby vypracovalo plán pro výzkum, vývoj a inovace.

Komise podpoří ekologizaci a inovace prostřednictvím programu Horizont 2020 a nástroje pro propojení Evropy. V rámci balíčku NAIADES II předložila návrh, který umožní použít rezervní fond odvětví na podporu investic do snižování emisí. Podpůrná opatření Komise lze doplnit specializovanými programy na úrovni členských států.

Nový přístup k řízení

Program NAIADES II se bude zabývat překryvy právních rámců a kompetencí v odvětví vnitrozemské vodní dopravy. Zahrnuje institucionální i legislativní opatření a je zaměřen na cílenější spolupráci s ostatními mezinárodními orgány s cílem řešit otázku dvojích pravidel.

První kroky představuje správní ujednání mezi útvary Komise a Ústřední komisí pro plavbu na Rýně a nový návrh směrnice, který byl přijat v rámci balíčku NAIADES II a kterým se nahrazuje směrnice 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. Cílem tohoto návrhu je umožnit zavedení jednotných norem.

V čem spočívají přínosy?

Lepší využívání vnitrozemských vod bude výhodné pro celou evropskou ekonomiku.

Subjekty působící na vnitrozemských vodních cestách budou mít prospěch z jasnějšího právního rámce, z lepších provozních podmínek, z rámcových podmínek na podporu inovací a z rozšíření možností, jak využít finanční příspěvky odvětví do rezervního fondu. Odvětví vnitrozemské plavby i jeho uživatelé budou současně těžit z kvalitních služeb vnitrozemské plavby.

Pro evropské občany pak bude zatraktivnění vnitrozemské plavby z ekonomického a environmentálního hlediska znamenat přínosy v oblasti zdraví a životního prostředí.

Další informace:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_cs.htm

Infografika na téma přístavů v EU:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Říční informační služby (RIS) a související projekty zahrnují infrastrukturu řízení provozu na síti vnitrozemských vodních cest. Konkrétně zahrnují zavedení interoperabilního a inteligentního přepravního a dopravního systému, který má optimalizovat stávající kapacitu a bezpečnost a zlepšit interoperabilitu s jinými druhy dopravy.


Side Bar