Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 21 augusti 2013

Förbindelserna mellan EU och Egypten

Politiska förbindelser

EU och Egypten upprättade diplomatiska förbindelser 1966 och är bundna av det associeringsavtal som trädde i kraft 2004. EU strävar efter att utveckla nära förbindelser med Egypten, som är grannland och viktig partner i en strategisk region. Dagordningen för förbindelserna mellan EU och Egypten fastställs i den handlingsplan som antagits inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

Sedan upproret den 25 januari 2011 har EU konsekvent stött den egyptiska befolkningens legitima krav på civila, politiska och socioekonomiska rättigheter. EU välkomnade Egyptens första demokratiska presidentval, som ledde till utnämningen av Muhammad Mursi från Frihets- och rättvisepartiet. Under Mursis Brysselbesök i september 2012 kom man överens om att inrätta arbetsgruppen EU-Egypten, där den höga representanten Catherine Ashton är medordförande. Denna arbetsgrupp är en ny form av europeisk diplomati, som syftar till att förbättra EU:s engagemang i länder under förändring genom en mobilisering av alla EU-tillgångar och ett samarbete med både offentlig och privat sektor.

Den konstitutionella förklaringen i november 2012 och det forcerade antagandet av konstitutionen i parlamentets islamistdominerade överhus ledde till att Egyptens politiska scen delades upp mellan islamister som stödde Mursi och den sekulära och liberala oppositionen, som framför allt representerades av Nationella räddningsfronten. EU deltog i samtal för att föra parterna närmare varandra. Den politiska polariseringen fördjupades dock under våren 2013 och efter enorma nationella proteser mot Frihets- och rättvisepartiets styre tvingades president Mursi att lämna sitt ämbete den 3 juli 2013.

De senaste veckorna har EU gjort intensiva ansträngningar för att främja en dialog och en fredlig lösning på den egyptiska krisen genom kontinuerliga kontakter med samtliga parter – exempelvis vid Catherine Ashtons senaste besök den 17 juli och den 29–30 juli och de insatser som gjorts av Bernardino Leon, EU:s särskilda representant för södra Medelhavsområdet. Båda har upprepade gånger framfört att Egypten behöver en övergångsprocess som omfattar alla och engagerar alla politiska grupperingar i processen för att uppnå fria och rättvisa val och en civil regering. Detta är en nödvändig förutsättning för ett stabilt, välmående och demokratiskt Egypten.

I augusti har emellertid händelserna tagit en tragisk vändning, med många döda och skadade. EU har uttryckt stark oro och uppmanat alla parter att stoppa våldet. Ett extrainsatt rådsmöte (utrikesfrågor) sammankallades den 21 augusti för att behandla läget i Egypten.

EU:s bilaterala bistånd till Egypten

1) Arbetsgruppen EU-Egypten i november 2012: 5 miljarder euro utlovas av EU

Arbetsgruppen EU-Egypten utlovade i november 2012 närmare 5 miljarder euro från EU och europeiska finansieringsinstitutioner (EIB och EBRD) som ytterligare ett långsiktigt biståndspaket för att stödja Egypten inom olika ramar.

  1. Europeiska kommissionen utlovade ett ytterligare finansiellt stöd till Egypten på nästan 800 miljoner euro i form av bidrag och lån:

  • 303 miljoner euro i form av bidrag (90 miljoner euro från SPRING-programmet, 50 miljoner euro som en bidragsdel av det makroekonomiska biståndet och 163 miljoner euro från investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken.

  • 450 miljoner euro i form av lån (makroekonomiskt bistånd kopplat till ett låneavtal mellan Egypten och Internationella valutafonden som ännu inte förverkligats).

  1. Europeiska investeringsbanken (EIB) aviserade att det fanns möjlighet att låna upp till en miljard euro per år, dvs. upp till 2 miljarder euro för 2012–13.

  2. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) aviserade planer på att öka utlåningsvolymerna till 1 miljard euro per år, dvs. upp till 2 miljarder euro för 2012–13.

Dessa 5 miljarder euro kommer utöver det traditionella samarbetsbistånd som förvaltas av Europeiska kommissionen.

2) Samarbetsbistånd

Under budgetperioden 2007–2013 har EU avsatt mer än 1 miljard euro för Egypten inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (EGPI), som är det viktigaste finansieringsinstrumentet för biståndsprogram till regionen. I dagsläget omfattar de program som håller på att genomföras omkring 892 miljoner euro. Tyvärr har utbetalningsnivåerna för de pågående programmen minskat: Under 2013 har t.ex. endast 16 miljoner euro utbetalats hittills, på grund av den rådande instabiliteten i landet och det faktum att de fastställda villkoren inte uppfyllts.

Det sektorsspecifika budgetstödet (t.ex. medel som kanaliseras genom statsbudgeten för att stödja reformer i en viss sektor) är den viktigaste stödformen (mer än hälften av de pågående programmen). Den resterande delen genomförs i form av projekt. Sedan 2012 har inga nya program för budgetstöd godkänts för Egypten på grund av det bristande genomförandet av reformer.

Vid sidan av EGPI tillhandahålls EU-bistånd genom andra finansieringsverktyg som investeringsinstrument för grannskapspolitiken, det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) eller tematiska program inom finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. Stödet till det civila samhällets organisationer och icke-statliga aktörer inom ramen för dessa andra finansieringsinstrument (utanför EGPI) uppgår till omkring 23 miljoner euro.

Exempel på projekt

Det stöd som hittills tillhandahållits av Europeiska kommissionen – och i synnerhet inom sektorsspecifika program för budgetstöd – har gjort det möjligt att tillhandahålla och utöka grundläggande sociala tjänster (t.ex. hälso- och sjukvård och utbildning) för att nå ut till de fattigaste och mest utsatta befolkningsgrupperna. Exempelvis har EU-stödet till utbildningssektorn bidragit till i) rättvisare tillgång till utbildning genom förbättrad tillgång till stödinsatser, ii) integrering av barn med funktionshinder i vanliga skolor med lämplig utbildning och infrastruktur, och iii) ökat deltagande i samhällslivet.

Stödet till det civila samhället och i synnerhet kvinnor har också förbättrats. Projekt inriktade på kvinnors rättigheter utgör ungefär 25 % av det nuvarande EU-stödet till det civila samhället i Egypten. Exempel på verksamheter som stöds är olika åtgärder för att främja kvinnors deltagande i valkampanjer och kampen mot våld och trakasserier mot kvinnor.

Handelsförbindelser mellan EU och Egypten

EU och Egypten är viktiga handelspartner i sydöstra Medelhavsområdet. Det associeringsavtal som trädde i kraft 2004 förbättrade villkoren för handel mellan EU och Egypten. Sedan 2004 har den bilaterala handeln mellan EU och Egypten mer än fördubblats och 2012 nådde den sin högsta nivå någonsin (från 11,5 miljarder euro 2004 till 23,8 miljarder euro 2012).

EU-importen av varor från Egypten domineras av energi, följt av kemikalier, textiler och kläder. EU-exporten till Egypten består huvudsakligen av maskiner och kemikalier.

EU-exporten av tjänster till Egypten domineras av affärstjänster, medan EU-importen från Egypten huvudsakligen består av rese- och transporttjänster.

Mer information:

Förbindelserna mellan EU och Egypten

Ekonomiskt bistånd till Egypten

Handelsförbindelser mellan EU och Egypten


Side Bar