Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

V Bruseli 21. augusta 2013

Vzťahy medzi EÚ a Egyptom

Politické vzťahy

EÚ a Egypt nadviazali diplomatické vzťahy v roku 1966 a sú viazané dohodou o pridružení, ktorá nadobudla platnosť v roku 2004. EÚ sa usiluje rozvíjať s Egyptom, ktorý je jej susedom a významným partnerom v strategickom regióne, blízke vzťahy. Program rozvoja vzťahov medzi EÚ a Egyptom je stanovený v akčnom pláne pre EÚ a Egypt, ktorý je súčasťou európskej susedskej politiky (ESP).

Po vypuknutí povstania 25. januára 2011 EÚ dôsledne podporovala legitímny nárok egyptského ľudu na občianske, politické a sociálno-ekonomické práva. Uvítala prvé demokratické prezidentské voľby, na základe ktorých bol uvedený do funkcie Mohamed Morsi zo Strany slobody a spravodlivosti. Keď nový egyptský prezident v septembri 2012 navštívil Brusel, došlo k dohode o vytvorení pracovnej skupiny pre EÚ a Egypt, ktorej spolupredsedá vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Catherine Ashtonová. Táto pracovná skupina na vysokej úrovni predstavuje novú formu európskej diplomacie, ktorej cieľom je posilniť angažovanosť EÚ v krajinách v procese transformácie, a to prostredníctvom mobilizácie všetkých aktív EÚ a v spolupráci s verejným aj súkromným sektorom.

Po prijatí ústavného vyhlásenia v novembri 2012 a náhlom schválení ústavy hornou komorou parlamentu pod dominantným vplyvom islamistov sa egyptská politická scéna rozdelila na islamistov podporujúcich Morsiho a laickú a liberálnu opozíciu, ktorú zastupuje predovšetkým Front národnej spásy. EÚ sa zapojila do rozhovorov s cieľom dosiahnuť zblíženie oboch strán. Na jar 2013 sa však politická polarizácia prehĺbila a po masových celonárodných protestoch proti vláde Strany slobody a spravodlivosti bol prezident Morsi 3. júla 2013 donútený odísť z úradu.

V posledných týždňoch EÚ vynaložila nepretržitou komunikáciou so všetkými stranami veľké úsilie o podporu dialógu a mierového riešenia egyptskej krízy. Súčasťou tohto úsilia boli aj posledné návštevy vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Komisie Ashtonovej v dňoch 17. a 29.–30. júla a činnosť osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť južného Stredozemia Bernardina Leona. Obaja pri rôznych príležitostiach zdôraznili, že podmienkou konania slobodných a spravodlivých volieb a civilistami vedenej vlády je uskutočniť v Egypte plne inkluzívny transformačný proces za účasti všetkých politických skupín. Tieto aspekty sú pre stabilný, prosperujúci a demokratický Egypt nevyhnutné.

Napriek tomu v auguste nabrali udalosti tragický spád, keď mnohí ľudia prišli o život a mnohí ďalší boli zranení. EÚ vyjadrila vážne obavy a vyzvala všetky strany, aby zastavili násilie. 21. augusta bola k situácii v Egypte zvolaná mimoriadna Rada pre zahraničné veci.

Bilaterálna pomoc EÚ pre Egypt

1) Pracovná skupina EÚ a Egypta z novembra 2012: Prísľub 5 miliárd EUR od EÚ

Na zasadnutí pracovnej skupiny EÚ a Egypta v novembri 2012 prisľúbila EÚ a jej pridružené finančné inštitúcie (EIB a EBOR) takmer 5 miliárd EUR ako dodatočný celkový balík dlhodobej pomoci na podporu Egypta rozdelený v rôznych rámcoch.

  1. Európska komisia sa zaviazala poskytnúť Egyptu dodatočnú finančnú podporu v celkovej sume takmer 800 miliónov EUR v podobe grantov a pôžičiek:

  • 303 miliónov EUR v podobe grantov (90 miliónov EUR z prostriedkov programu SPRING, 50 miliónov EUR ako grantový komponent operácie makrofinančnej pomoci, 163 miliónov EUR z investičného nástroja európskej susedskej politiky);

  • 450 miliónov EUR v podobe pôžičiek (makrofinančná pomoc spojená s uzavretím dohody o pôžičke medzi Egyptom a MMF, ktoré sa ešte neuskutočnilo).

  1. Európska investičná banka (EIB) oznámila možný úver do výšky 1 miliardy EUR ročne, t. j. až 2 miliardy EUR v rokoch 2012 – 2013;

  2. Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila svoj plán zvýšiť objem úveru na miliardu EUR ročne, t. j. celkovo 2 miliardy EUR v rokoch 2012 – 2013.

Týchto 5 miliárd dopĺňa tradičnú pomoc v rámci spolupráce, ktorú spravuje Európska komisia.

2) Bežná pomoc v rámci spolupráce

Vo finančnom období 2007 – 2013 EÚ sprístupnila Egyptu vyše miliardy EUR z nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), ktorý predstavuje hlavný finančný nástroj na poskytovanie programov pomoci tomuto regiónu. V súčasnosti sa realizujú programy v hodnote asi 892 miliónov EUR. Úroveň vyplatených prostriedkov z prebiehajúcich programov sa však znížila: napr. v roku 2013 bolo vinou pretrvávajúcej nestability v krajine a nedodržiavania dohodnutých podmienok vyplatených zatiaľ len 16 miliónov EUR.

Prevažujúci spôsob pomoci – viac ako polovicu prebiehajúcich programov – predstavuje sektorová rozpočtová podpora (tzn. financie sú vedené cez vládny rozpočet na podporu reforiem v konkrétnom sektore), pričom zvyšok sa uskutočňuje prostredníctvom projektov. Od roku 2012 neboli pre Egypt schválené žiadne nové programy rozpočtovej podpory z dôvodu nedostatočného pokroku reforiem.

Okrem nástroja ENPI sa pomoc EÚ poskytuje pomocou ďalších finančných nástrojov, akým je napríklad investičný nástroj európskej susedskej politiky (NIF), európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) alebo tematické programy v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI). Podpora organizácií občianskej spoločnosti a neštátnych partnerov z týchto ďalších finančných nástrojov (okrem ENPI) dosiahla asi 23 miliónov EUR.

Príklady projektov

Doterajšia podpora Európskej komisie, a to najmä prostredníctvom programov sektorovej rozpočtovej podpory, umožnila poskytnúť a rozšíriť základné sociálne služby (zdravotníctvo, školstvo atď.) tak, aby sa vzťahovali aj na najchudobnejšie a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Napríklad podpora EÚ zameraná na sektor vzdelávania prispela k i) spravodlivejšiemu prístupu k vzdelávaniu cez lepšiu dostupnosť doučovania; ii) začleneniu detí so zdravotným postihnutím do normálnych škôl s primeranou odbornou prípravou a infraštruktúrou a iii) väčšiemu zapojeniu komunít.

Okrem toho podpora občianskej spoločnosti a osobitne žien sa zvýšila, pričom projekty na ochranu práv žien tvoria asi 25 % súčasnej podpory EÚ pre občiansku spoločnosť v Egypte. K podporovaným činnostiam patrí propagácia účasti žien na volebných kampaniach a boj proti násiliu páchanému na ženách a ich zneužívaniu.

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Egyptom

EÚ a Egypt sú v regióne južného Stredozemia významní obchodní partneri. S nadobudnutím platnosti dohody o pridružení v roku 2004 sa zlepšili podmienky pre obchodovanie medzi EÚ a Egyptom. Od roku 2004 sa bilaterálny obchod medzi EÚ a Egyptom viac ako zdvojnásobil a v roku 2012 dosiahol doteraz najvyššiu úroveň (z 11,5 miliardy EUR v roku 2004 sa zvýšil na 23,8 miliardy EUR v roku 2012).

V dovoze tovaru z Egypta prevláda energia, nasledujú chemické látky, textil a odevy. EÚ vyváža do Egypta predovšetkým stroje a chemické látky.

Pokiaľ ide o vývoz služieb EÚ do Egypta, prevládajú medzi nimi obchodné služby, zatiaľ čo dovoz z Egypta spočíva najmä v cestovných a dopravných službách.

Ďalšie informácie:

Vzťahy medzi EÚ a Egyptom

Finančná pomoc pre Egypt

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Egyptom


Side Bar