Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 21 augustus 2013

Betrekkingen EU-Egypte

Politiek

De EU en Egypte onderhouden sinds 1966 diplomatieke betrekkingen. Beide partijen zijn gebonden door de Associatieovereenkomst die in 2004 in werking is getreden. De EU streeft naar nauwe banden met Egypte, als naburig land en als belangrijke partner in een strategische regio. De agenda voor de relaties is vastgelegd in het Actieplan voor de EU en Egypte in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (ENP).

Sinds de opstand van 25 januari 2011 is de EU de Egyptische bevolking blijven steunen in haar legitieme streven naar burgerlijke, politieke en sociaaleconomische rechten. Zij was verheugd dat er voor het eerst democratische presidentsverkiezingen werden gehouden in Egypte, waarbij Mohamed Morsi van de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid werd verkozen. Bij Morsi's bezoek aan Brussel in september 2012 werd overeengekomen om een Taskforce EU-Egypte op te richten onder voorzitterschap van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton. Deze taskforce op hoog niveau is een nieuwe vorm van Europese diplomatie. Door alle EU-middelen in te zetten en zowel openbare als particuliere partners aan te spreken, wil de EU landen in een overgangsfase beter ondersteunen.

Na de constitutionele verklaring van november 2012 en de overhaaste invoering van de grondwet door de door islamisten gedomineerde senaat, is de Egyptische politiek verdeeld tussen enerzijds de aanhangers van Morsi en anderzijds de seculiere en liberale oppositie, hoofdzakelijk vertegenwoordigd door het Nationale Reddingsfront. De EU heeft zich ingespannen om beide partijen aan tafel te krijgen, maar na de toenemende polarisering in het voorjaar van 2013 en het landelijke protest tegen de regering werd president Morsi op 3 juli 2013 afgezet.

De laatste weken heeft de EU bij alle partijen aangedrongen op meer dialoog en een vreedzame oplossing voor de Egyptische crisis, onder andere tijdens de bezoeken van hoge vertegenwoordiger Ashton op 17 en 29-30 juli, en door het optreden van de speciale EU-gezant voor het zuidelijke Middellandse Zeegebied Bernardino Leon. Beiden bleven erop hameren dat alle partijen moeten worden betrokken bij de overgang naar vrije en eerlijke verkiezingen en een civiel bestuur. Dit zijn essentiële voorwaarden voor een stabiel, welvarend en democratisch Egypte.

In augustus namen de gebeurtenissen helaas een tragische wending met een dramatisch verlies aan mensenlevens en vele gewonden tot gevolg. De EU maakt zich grote zorgen en dringt er bij alle partijen op aan om het geweld te beëindigen. Op 21 augustus werd een buitengewone Raad Buitenlandse zaken bijeengeroepen om de situatie in Egypte te bespreken.

Financiële steun

1) Taskforce EU-Egypte, november 2012: 5 miljard euro aan toezeggingen van EU

In november 2012 beloofden de EU en enkele Europese financiële instellingen (EIB en de EBWO) via de Taskforce EU-Egypte bijna 5 miljard euro aan langetermijnsteun voor Egypte.

  1. Van de Europese Commissie kreeg Egypte extra financiële steun toegezegd voor een totaal bedrag van bijna 800 miljoen euro in de vorm van subsidie en leningen:

  • 303 miljoen euro subsidie (90 miljoen in het kader van het SPRING-programma, 50 miljoen in het kader van de macrofinanciële bijstand, en 163 miljoen uit de investeringsfaciliteit voor het nabuurschapsbeleid)

  • 450 miljoen euro aan leningen (macrofinanciële bijstand gekoppeld aan een lening van het IMF aan Egypte, die overigens nog niet rond is)

  1. De Europese Investeringsbank (EIB) heeft aangekondigd dat Egypte maximaal één miljard euro per jaar zou kunnen lenen, d.w.z. 2 miljard voor 2012-2013.

  2. Ook de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) is van plan de kredieten op te trekken tot 1 miljard euro per jaar, zodat Egypte voor 2012-2013 nog eens 2 miljard euro zou kunnen lenen.

Deze 5 miljard euro komt bovenop de bijstand in het kader van de reguliere samenwerking, die wordt beheerd door de Europese Commissie.

2) Reguliere samenwerking

In de financieringsperiode 2007-2013 stelt de EU meer dan 1 miljard euro beschikbaar voor Egypte in het kader van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI), het belangrijkste financiële instrument voor steun aan de regio. De programma's die momenteel lopen zijn samen goed voor zo'n 892 miljoen euro. Helaas wordt dat geld steeds minder gebruikt: zo is in 2013 nog maar 16 miljoen euro uitbetaald door de aanhoudende instabiliteit in het land en de niet-naleving van de overeengekomen voorwaarden.

De belangrijkste vorm van steun is sectorale begrotingssteun (steun die de regering ontvangt voor hervormingen in een specifieke sector). Meer dan de helft van de lopende programma’s wordt zo gefinancierd. De rest gebeurt in de vorm van projecten. Sinds 2012 zijn er geen nieuwe programma’s met begrotingssteun meer goedgekeurd voor Egypte door het uitblijven van de nodige hervormingen.

Naast het ENPI gebruikt de EU voor financiële steun de investeringsfaciliteit voor het nabuurschapsbeleid (NIF), het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) of thematische programma’s in het kader van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI). De totale steun aan maatschappelijke organisaties en niet-overheidsactoren bedraagt zo (los van de steun via het ENPI) ongeveer 23 miljoen euro.

Voorbeelden van projecten

Dankzij de steun van de Europese Commissie, en dan vooral de sectorale begrotingssteun, krijgen inmiddels ook de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen meer en betere elementaire dienstverlening (gezondheidszorg, onderwijs, enz.). Zo heeft EU-steun het onderwijs toegankelijker gemaakt door meer remediëring, aangepaste opleiding en infrastructuur voor leerlingen met een handicap, en een grotere betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap.

Er gaat ook meer geld naar vrouwenrechten, ongeveer 25% van alle lopende steun voor het maatschappelijk middenveld in Egypte. Zo lopen er projecten voor een actievere deelname van vrouwen aan verkiezingscampagnes en tegen seksueel misbruik.

Handel

De EU en Egypte zijn belangrijke handelspartners in het zuidelijke Middellandse Zeegebied. De associatieovereenkomst uit 2004 zorgde voor een veel gunstiger handelsklimaat voor beide partijen. Sindsdien is de bilaterale handel meer dan verdubbeld tot een recordniveau in 2012 (van 11,5 miljard euro in 2004 tot 23,8 miljard in 2012).

De EU importeert vanuit Egypte hoofdzakelijk energie, chemische producten, textiel en kleding. Omgekeerd importeert Egypte voornamelijk machines en chemische producten uit de EU.

Wat de dienstensector betreft, verlenen EU-bedrijven in Egypte vooral zakelijke diensten, terwijl Egyptische bedrijven aan Europese klanten voornamelijk toeristische en vervoersdiensten verlenen.

Meer informatie

Betrekkingen EU-Egypte

Financiële steun aan Egypte

Handelsbetrekkingen EU-Egypte


Side Bar