Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 21. augustā

ES un Ēģiptes attiecības

Politiskās attiecības

ES un Ēģipte diplomātiskās attiecības izveidoja 1966. gadā, un tām ir saistošs Asociācijas nolīgums, kas stājās spēkā 2004. gadā. ES cenšas attīstīt ciešas attiecības ar Ēģipti – tās kaimiņvalsti un nozīmīgu partneri stratēģiski svarīgā reģionā. ES un Ēģiptes attiecības ir aprakstītas Eiropas kaimiņattiecību politikas Rīcības plānā.

Kopš 2011. gada 25. janvāra sacelšanās ES ir konsekventi atbalstījusi Ēģiptes iedzīvotāju likumīgās prasības pēc civilajām, politiskajām un sociāli ekonomiskajām tiesībām. Tā bija gandarīta par Ēģiptes pirmajām demokrātiskajām prezidenta vēlēšanām, kurās uzvarēja Mohameds Morsi no Brīvības un taisnīguma partijas. M. Morsi vizītes laikā Briselē 2012. gada septembrī tika nolemts organizēt ES un Ēģiptes darba grupu, kuras viena no vadītājiem būtu Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Katrīna Eštone. Šī augsta līmeņa darba grupa ir jauns Eiropas diplomātijas veids ar mērķi veicināt ES attiecības ar valstīm pārejas posmā, apvienojot visus ES līdzekļus un strādājot gan ar publisko, gan ar privāto sektoru.

Pēc 2012. gada novembra konstitucionālās deklarācijas un konstitūcijas straujās pieņemšanas parlamenta augšpalātā, kurā dominē islāmisti, Ēģiptes politiskā skatuve sadalījās starp Morsi piekritējiem – islāmistiem – un sekulāro un liberālo opozīciju, ko galvenokārt pārstāv Valsts glābšanas fronte. ES iesaistījās sarunās, cenšoties abas puses savest kopā. Tomēr politiskā šķelšanās 2013. gada pavasarī vēl palielinājās, un pēc milzīgiem visu valsti aptverošiem protestiem pret valdošo Brīvības un taisnīguma partiju, prezidents Morsi tika piespiests atstāt amatu 2013. gada 3. jūlijā.

Pēdējās nedēļās ES ir pielikusi ievērojamas pūles, lai veicinātu dialogu un Ēģiptes krīzes mierīgu atrisinājumu, pastāvīgi iesaistoties sarunās ar visām iesaistītajām pusēm, tostarp Augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Katrīnas Eštones vizītēs 17. un 29.–30. jūlijā un ES īpašā pārstāvja Vidusjūras dienvidu reģionā Bernardino Leona veiktajos pasākumos. Abas amatpersonas ir vairākkārt atkārtojušas, ka Ēģiptei nepieciešams pilnīgi iekļaujošs pārejas process, kurā piedalās visas politiskās grupas, lai nonāktu līdz brīvām un godīgām vēlēšanām un civilas valdības. Šie elementi ir nepieciešamie priekšnosacījumi stabilai, plaukstošai un demokrātiskai Ēģiptei.

Tomēr augustā notikumi ievirzījās traģiskā gultnē, kā rezultātā bija bojāgājušie un daudzi ievainotie. ES ir izteikusi bažas par notiekošo un aicinājusi visas iesaistītās puses pārtraukt vardarbību. Lai spriestu par situāciju Ēģiptē, 21. augustā tika sasaukta ārkārtas Ārlietu padome.

ES divpusējā palīdzība Ēģiptei

1) ES un Ēģiptes darba grupa 2012. gada novembrī: ES apņēmās piešķirt 5 miljardus eiro

ES un Ēģiptes darba grupā 2012. gada novembrī ES un ar to saistītās finanšu iestādes (EIB un ERAB) apņēmās piešķirt gandrīz 5 miljardus eiro papildu kopējā ilgtermiņa palīdzības paketē, lai atbalstītu Ēģipti dažādās jomās.

  1. Eiropas Komisija apņēmās piešķirt papildu finanšu atbalstu Ēģiptei kopumā gandrīz 800 miljonu eiro apjomā dotāciju un aizdevumu veidā:

  • 303 miljonus eiro dotācijās (90 miljonus eiro no finansējuma SPRING programmai, 50 miljonus eiro kā makrofinansiālās palīdzības dotāciju komponentu un 163 miljonus eiro no Kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānisma);

  • 450 miljonus eiro aizdevumu veidā (makrofinansiālā palīdzība saistībā ar Ēģiptes aizņēmumu SVF, kas vēl nav piešķirts).

  1. Eiropas Investīciju banka paziņoja par iespējamiem aizdevumiem līdz pat miljardam eiro gadā, t.i., līdz 2 miljardiem eiro 2012.–2013. gadā;

  2. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka paziņoja par plāniem palielināt aizdevumu apjomu līdz miljardam eiro gadā, t.i., līdz 2 miljardiem eiro 2012.–2013. gadā.

Šie 5 miljardi eiro ir papildus parastajai sadarbības palīdzībai, ko pārvalda Eiropas Komisija.

2) Parastā sadarbības palīdzība

2007.-2013. gada finanšu periodā ES ir Ēģiptei darījusi pieejamu vairāk nekā 1 miljardu eiro atbilstīgi Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentam (EKPI), kas ir galvenais finanšu instruments palīdzības programmām šajā reģionā. Šobrīd īstenojamās programmas kopā aptver apmēram 892 miljonus eiro. Diemžēl izmaksu līmeņi notiekošajās programmās ir samazinājušies – piemēram, sakarā ar pastāvīgo nestabilitāti valstī un neatbilstību izstrādātajiem nosacījumiem līdz šim 2013. gadā ir izmaksāti tikai 16 miljoni eiro.

Nozaru budžeta atbalsts (t. i., līdzekļi, ko piešķir ar valsts budžeta starpniecību, lai sekmētu reformas konkrētā nozarē) ir galvenais atbalsta veids (vairāk nekā puse no pašreizējām programmām), bet pārējais tiek īstenots ar programmām. Tā kā reformas netiek ieviestas, kopš 2012. gada Ēģiptei nav apstiprināta neviena jauna budžeta atbalsta programma.

Papildus EKPI ES sniedz palīdzību arī ar citiem finanšu instrumentiem, piemēram, Kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānismu, Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu un Attīstības sadarbības instrumenta tematiskajām programmām. Atbalsts, ko ar šiem instrumentiem sniedz pilsoniskās sabiedrības organizācijām un nevalstiskajām struktūrām (papildus EKPI), sasniedz apmēram 23 miljonus eiro.

Projektu piemēri

Eiropas Komisijas līdz šim sniegtais atbalsts, sevišķi ar nozaru budžeta atbalsta programmām, ir ļāvis nodrošināt un paplašināt pamata sociālos pakalpojumus (veselība, izglītība u.t.t.) arī visnabadzīgākajiem un neaizsargātākajiem iedzīvotājiem. Piemēram, ES atbalsts izglītības nozarē ir veicinājis i) līdzvērtīgāku izglītības pieejamību, paplašinot pedagoģiskās palīdzības pieejamību, ii) bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanos parastajās skolās, nodrošinot atbilstošu apmācību un infrastruktūru, un iii) lielāku iedzīvotāju iesaisti.

Turklāt ir stiprināts atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai un sevišķi sievietēm – apmēram 25 % no ES patreizējā atbalsta Ēģiptes pilsoniskajai sabiedrībai ir sieviešu tiesību projekti. Atbalstītie pasākumi ietver sieviešu līdzdalības vēlēšanu kampaņās veicināšanu un cīņu pret vardarbību pret sievietēm.

ES un Ēģiptes tirdznieciskās attiecības

ES un Ēģipte ir ievērojami tirdzniecības partneri Vidusjūras dienvidu reģionā. Asociācijas nolīguma stāšanās spēkā 2004. gadā uzlaboja ES un Ēģiptes tirdzniecības nosacījumus. Kopš 2004. gada ES un Ēģiptes divpusējā tirdzniecība ir vairāk nekā divkāršojusies un 2012. gadā sasniedza visaugstāko līmeni (no 11,5 miljardiem eiro 2004. gadā līdz 23,8 miljardiem eiro 2012. gadā).

Ēģiptes izcelsmes imports ES ir galvenokārt enerģija, kam seko ķīmiskie produkti, tekstilizstrādājumi un apģērbi. ES eksports uz Ēģipti ir galvenokārt mašīnas un ķīmiskie produkti.

Pakalpojumu nozarē ES eksportā uz Ēģipti dominē uzņēmējdarbības pakalpojumi, savukārt ES no Ēģiptes importē galvenokārt ceļojumu un transporta pakalpojumus.

Plašāka informācija

ES un Ēģiptes attiecības

Finansiālā palīdzība Ēģiptei

ES un Ēģiptes tirdznieciskās attiecības


Side Bar