Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

TEMINĖ APŽVALGA

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 21 d.

ES ir Egipto santykiai

Politiniai santykiai

ES ir Egiptas užmezgė diplomatinius santykius 1966 m. ir yra įsipareigoję pagal 2004 m. įsigaliojusį asociacijos susitarimą. Su Egiptu – savo kaimynu ir labai svarbiu partneriu strateginiame regione – ES siekia plėtoti glaudžius ryšius. ES ir Egipto santykių darbotvarkė nustatyta ES ir Egipto veiksmų plane, kuris yra Europos kaimynystės politikos (EKP) dalis.

Nuo 2011 m. sausio 25 d. sukilimo ES nuolat rėmė Egipto gyventojų pagrįstą reikalavimą užtikrinti jų pilietines, politines, socialines ir ekonomines teises. Ji palankiai įvertino Egipto pirmus demokratinius prezidento rinkimus, kuriuos laimėjo Laisvės ir teisingumo partijos atstovas Mohamedas Morsi. Per jo vizitą Briuselyje 2012 m. rugsėjo mėn. buvo sutarta sudaryti ES ir Egipto darbo grupę, kurios viena pirmininkų būtų vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton. Ši aukšto lygio darbo grupė yra nauja Europos diplomatijos forma, ir ja siekiama sustiprinti ES bendradarbiavimą su šalimis, kuriose vyksta permainos, sutelkiant visus ES išteklius ir dirbant ir su viešuoju, ir su privačiuoju sektoriais.

Po 2012 m. lapkričio mėn. konstitucinės deklaracijos ir aukštiesiems parlamento rūmams, kuriuose daugumą sudarė islamistai, skubotai priėmus Konstituciją, Egipto politinė arena suskilo tarp M. Mursi remiančių islamistų ir pasaulietiškos bei liberalios opozicijos, kuriai daugiausia atstovauja Nacionalinis gelbėjimo frontas. ES pradėjo diskusijas, kad suartintų abi šalis, tačiau 2013 m. pavasarį politinis susiskaldymas pagilėjo, ir po didžiulių protestų visoje šalyje prieš Laisvės ir teisingumo partijos valdžią prezidentas M. Morsi 2013 m. liepos 3 d. buvo priverstas palikti postą.

Pastarosiomis savaitėmis ES dėjo didžiules pastangas skatinti dialogą ir rasti taikų Egipto krizės sprendimą nuolat palaikydama ryšius su visomis šalimis. Pavyzdžiui, paminėtini pastarieji vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos C. Ashton vizitai liepos 17 d. ir 29–30 d. bei ES specialiojo įgaliotinio pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims Bernardino Leono veikla. Jie abu įvairiomis progomis kartojo, kad Egipte reikia pradėti pereinamąjį procesą, į kurį būtų įtrauktos visos politinės grupės, kad būtų galima surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus bei suformuoti civilinę vyriausybę. Tai būtinos išankstinės stabilaus, klestinčio ir demokratiško Egipto sąlygos.

Tačiau rugpjūčio mėn. įvykiams pakrypus tragiška linkme žuvo ir buvo sužeista daug žmonių. ES išreiškė didelį susirūpinimą ir paragino visas šalis nutraukti smurtą. Rugpjūčio 21 d. dėl padėties Egipte buvo sušauktas neeilinis Užsienio reikalų tarybos posėdis.

ES dvišalė parama Egiptui

1. 2012 m. lapkričio mėn. ES ir Egipto darbo grupė: ES pažadėjo 5 mlrd. EUR

Per ES ir Egipto darbo grupės 2012 m. lapkričio mėn. posėdį ES ir su ja veikiančios finansų institucijos (Europos investicijų bankas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas) pažadėjo skirti beveik 5 mlrd. EUR papildomą bendrą ilgalaikės paramos Egiptui paketą.

  1. Europos Komisija įsipareigojo suteikti papildomą beveik 800 mln. EUR finansinę paramą Egiptui dotacijomis ir paskolomis:

  • 303 mln. EUR dotacijomis (90 mln. EUR iš programos SPRING lėšų, 50 mln. EUR kaip makrofinansinės paramos operacijos dotacijos dalį, 163 mln. EUR pagal Kaimynystės investicinę priemonę);

  • 450 mln. EUR paskolomis (makrofinansinė parama susieta su Egipto ir Tarptautinio valiutos fondo susitarimu dėl paskolos, kuris dar nesudarytas).

  1. Europos investicijų bankas (EIB) paskelbė apie galimybę paskolinti iki 1 mlrd. EUR per metus, t. y. iki 2 mlrd. EUR 2012–2013 m.;

  2. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) paskelbė apie planus didinti skolinimo mastą iki 1 mlrd. EUR per metus, t. y. iki 2 mlrd. EUR 2012–2013 m.

Šie 5 mlrd. EUR skiriami papildomai greta įprastos bendradarbiavimo pagalbos, kurią tvarko Europos Komisija.

2. Reguliari bendradarbiavimo pagalba

2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu ES Egiptui pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP) – pagrindinę regione vykdomų paramos programų finansinę priemonę – skyrė daugiau kaip 1 milijardą EUR. Šiuo metu vykdomoms programoms skirta apie 892 mln. EUR. Deja, šių programų išmokos sumažėjo: pavyzdžiui, 2013 m. dėl nuolatinio nestabilumo šalyje ir sutartų sąlygų nesilaikymo iki šiol išmokėta tik 16 mln. EUR.

Sektorinė parama biudžetui, t. y. lėšos, skiriamos per valstybės biudžetą reformoms konkrečiame sektoriuje paremti, yra pagrindinis pagalbos būdas (daugiau kaip pusė vykdomų programų), o likusi pagalbos dalis skiriama vykdant projektus. Nuo 2012 m. nebuvo patvirtinta jokių naujų Egiptui skirtų paramos biudžetui programų, nes neįgyvendinamos reformos.

Be EKPP, ES parama teikiama ir pagal kitas finansines priemones, tokias kaip Kaimynystės investicinė priemonė (KIP), Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP) arba Vystomojo bendradarbiavimo priemonės (VBP) teminės programos. Pagal šias finansines priemones (ne pagal EKPP) pilietinės visuomenės organizacijoms ir nevalstybiniams subjektams teikiama parama yra apie 23 mln. EUR.

Projektų pavyzdžiai

Dėl Europos Komisijos iki šiol suteiktos paramos, visų pirma pagal sektorinės paramos biudžetui programas, buvo galima teikti pagrindines socialines paslaugas (sveikatos, švietimo ir kt.) ir pasiekti, kad jomis galėtų naudotis ir neturtingiausi bei pažeidžiamiausi gyventojai. Pavyzdžiui, ES parama švietimo sektoriui padėjo užtikrinti a) lygesnes galimybes mokytis, atsiliekantiems mokiniams suteikiant daugiau pagalbos galimybių, b) kad neįgalūs vaikai galėtų mokytis įprastose mokyklose suteikiant tinkamą mokymą ir infrastruktūrą, ir c) didesnį bendruomenės dalyvavimą.

Be to, buvo padidinta parama pilietinei visuomenei ir ypač moterims: moterų teisėms skirtiems projektams tenka apie 25 % ES šiuo metu teikiamos paramos Egipto pilietinei visuomenei. Be kita ko, remiama tokia veikla kaip moterų dalyvavimo rinkimų kampanijose skatinimas ir kova su smurtu bei prievarta prieš moteris.

ES ir Egipto prekybos santykiai

Egiptas yra svarbus ES prekybos partneris pietiniame Viduržemio jūros regione. 2004 m. įsigaliojus asociacijos susitarimui pagerėjo ES ir Egipto prekybos sąlygos. Nuo 2004 m. dvišalė ES ir Egipto prekyba išaugo daugiau kaip dvigubai, o 2012 m. pasiekė aukščiausią lygį (nuo 11,5 mlrd. EUR 2004 m. iki 23,8 mlrd. EUR 2012 m.).

ES iš Egipto daugiausia importuoja energiją. Kitos svarbios importo prekės yra cheminės medžiagos, tekstilė ir drabužiai. ES į Egiptą visų pirma eksportuoja mašinas ir chemines medžiagas.

Iš paslaugų ES į Egiptą daugiausia eksportuoja verslo paslaugas, o iš Egipto į ES visų pirma importuojamos kelionių ir transporto paslaugos.

Daugiau informacijos

ES ir Egipto santykiai

Finansinė parama Egiptui

ES ir Egipto prekybos ryšiai


Side Bar