Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 21. kolovoza 2013.

Odnosi između EU-a i Egipta

Politički odnosi

EU i Egipat uspostavili su diplomatske odnose 1966., a vezani su sporazumom o pridruživanju koji je stupio na snagu 2004. EU nastoji razvijati bliske odnose s Egiptom, svojim susjedom i važnim partnerom u toj strateškoj regiji. TijeTijek odnosa između EU-a i Egipta utvrđen je akcijskim planom EU-a i Egipta u okviru Europske politike susjedstva (EPS).

Od ustanka 25. siječnja 2011. EU ne prestaje podupirati opravdani zahtjev egipatskog naroda za građanska, politička i društveno-gospodarska prava. EU je pozdravio i prve demokratske predsjedničke izbore u Egiptu i izbor Mohameda Morsija iz Stranke slobode i pravde. Tijekom njegova posjeta Bruxellesu u rujnu 2012. dogovoreno je osnivanje radne skupine EU-a i Egipta kojom supredsjeda Visoka predstavnica i potpredsjednica Catherine Ashton. Ta je radna skupina na visokoj razini nov oblik europske diplomacije kojim se nastoji pojačati nazočnost EU-a u zemljama u tranziciji mobilizacijom svih sredstava EU-a i suradnjom s javnim i privatnim sektorom.

Nakon ustavne deklaracije u studenome 2012. i brzog donošenja Ustava od strane gornjeg doma parlamenta s islamističkom većinom egipatska se politička scena podijelila na islamističke pristaše Morsija i sekularnu i liberalnu oporbu koju uglavnom zastupa Nacionalni front spasa. EU se uključio u razgovore radi zbližavanja obiju strana. No u proljeće 2013. politički je jaz postao sve dublji, pa je 3. srpnja 2013. nakon masovnih prosvjeda u cijeloj zemlji protiv vladavine Stranke slobode i pravde predsjednik Morsi morao odstupiti s dužnosti.

Proteklih je tjedana EU uložio velike napore u ostvarenje dijaloga i mirnog rješenja egipatske krize neprestanom suradnjom sa svim stranama, što je bila tema i tijekom posjeta Visoke predstavnice i potpredsjednice Ashton 17. i 29.–30. srpnja te povod djelovanja Bernardina Leona, posebnog predstavnika Europske unije za Južnu mediteransku regiju. Oboje su u nekoliko navrata naglasili da je Egiptu potreban sveobuhvatan proces tranzicije u koji bi se uključile sve političke skupine i koji bi doveo do slobodnih i pravednih izbora i osnivanja građanske vlade. To su osnovni preduvjeti kako bi Egipat postao stabilna, napredna i demokratska zemlja.

Međutim, situacija je u kolovozu krenula u tragičnom smjeru kada je mnogo ljudi izgubilo živote ili je bilo ranjeno. EU je izrazio duboku zabrinutost i sve strane pozvao na prestanak nasilja. Zbog situacije u Egiptu 21. kolovoza osnovano je izvanredno Vijeće za vanjske poslove.

Bilateralna pomoć EU-a Egiptu

1) Radna skupina EU-a i Egipta iz studenoga 2012. — doprinos EU-a od 5 milijardi EUR

Tijekom radne skupine EU-a i Egipta u studenome 2012. EU i povezane financijske institucije (EIB i EBOR) osigurale su 5 milijardi EUR kao dio dodatnog sveukupnog paketa dugoročne pomoći Egiptu u različitim područjima.

  1. Europska komisija obvezala se pružiti dodatnu financijsku pomoć Egiptu u ukupnom iznosu od gotovo 800 milijuna EUR u obliku bespovratnih sredstava i zajmova:

  • 303 milijuna EUR u obliku bespovratnih sredstava (90 milijuna EUR od sredstava u okviru programa SPRING, 50 milijuna EUR kao bespovratna sredstva operacije makrofinancijske pomoći i 163 milijuna EUR iz Fonda za poticanje ulaganja u susjedstvu)

  • 450 milijuna EUR u obliku zajmova (makrofinancijska pomoć povezana sa sklapanjem ugovora o zajmu između Egipta i MMF-a koji se još nije ostvario).

  1. Europska investicijska banka (EIB) najavila je mogućnost davanja zajma do milijarde EUR godišnje, odnosno do 2 milijarde EUR za razdoblje 2012. – 2013.

  2. Europska banka za obnovu i razvoj (EBOR) najavila je povećanje iznosa zajma na 1 milijardu EUR godišnje, odnosno do 2 milijarde EUR za razdoblje 2012. – 2013.

Iznos od 5 milijardi EUR dodatak je već ustaljenoj pomoći za suradnju kojom upravlja Europska komisija.

2) Redovita pomoć za suradnju

U financijskom razdoblju 2007. – 2013. EU je Egiptu omogućio više od 1 milijarde EUR pomoći u okviru Instrumenta za europsko susjedstvo i partnerstvo (ENPI), glavnog financijskog instrumenta za pružanje programa pomoći u regiji. Programi koji se trenutačno provode iznose oko 892 milijuna EUR. Razine isplate tekućih programa nažalost su se smanjile – dosad je u 2013. primjerice isplaćeno samo 16 milijuna EUR zbog trenutačno nestabilne situacije u zemlji i nepoštovanja ugovorenih uvjeta.

Sektorska proračunska potpora (odnosno sredstva iz državnog proračuna za reformu određenog sektora) glavni je oblik pomoći i obuhvaća više od polovine tekućih programa. Ostatak se izdvaja putem projekata. Od 2012. za Egipat nije odobren ni jedan novi program proračunske potpore zbog nedostatnog provođenja reformi.

Ostali su financijski instrumenti za pružanje pomoći EU-a, uz ENPI, Fond za poticanje ulaganja u susjedstvu (NIF), Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) te tematski programi u okviru Instrumenta za razvoj i suradnju (DCI). Pomoć organizacijama civilnog društva i nedržavnim subjektima u okviru tih financijskih instrumenata (izuzevši ENPI) iznosi oko 23 milijuna EUR.

Primjeri projekata

Uz pomoć koju je dosad pružila Europska komisija, a posebice u okviru programa sektorske proračunske potpore, omogućeno je pružanje osnovnih socijalnih usluga (zdravlje, obrazovanje itd.) najsiromašnijem i najosjetljivijem dijelu stanovništva. Primjerice, potpora EU-a sektoru obrazovanja pridonijela je (i.) pravednijem pristupu obrazovanju poboljšanjem dostupnosti korektivnih mjera, (ii.) uključivanju djece s invaliditetom u redovite škole s odgovarajućom izobrazbom i infrastrukturom te (iii.) povećanom uključivanju lokalne zajednice.

Isto tako, pojačana je potpora građanskom društvu, a posebice ženama. Projekti povezani sa ženskim pravima iznose oko 25 % trenutačne potpore EU-a građanskom društvu u Egiptu. Aktivnosti koje se podupiru jesu promicanje sudjelovanja žena u predizbornim kampanjama te borba protiv zlostavljanja žena i nasilja nad njima.

Trgovinski odnosi između EU-a i Egipta

EU i Egipat glavni su trgovinski partneri u Južnoj mediteranskoj regiji. Uvjeti za trgovinsku suradnju između EU-a i Egipta poboljšani su stupanjem na snagu Ugovora o pridruživanju 2004. Bilateralna trgovina između EU-a i Egipta više se nego udvostručila od 2004. i vrhunac dosegnula 2012. (s 11,5 milijardi EUR 2004. na 23,8 milijardi 2012.).

Od uvoza robe, EU iz Egipta prvenstveno uvozi energiju, a slijede kemikalije te tekstil i konfekcija. Glavninu izvoza EU-a u Egipat čine strojevi i kemikalije.

Što se tiče izvoza usluga, EU u Egipat izvozi većinom poslovne usluge, a EU iz Egipta uvozi uglavnom usluge putovanja i prijevoza.

Dodatne informacije:

Odnosi između EU-a i Egipta

Financijska pomoć Egiptu

Trgovinski odnosi između EU-a i Egipta


Side Bar