Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 21. elokuuta 2013

EU:n ja Egyptin suhteet

Poliittiset suhteet

EU ja Egypti solmivat diplomaattisuhteet vuonna 1966, ja niitä sitoo vuonna 2004 voimaan tullut assosiaatiosopimus. EU pyrkii luomaan läheiset suhteet Egyptiin, joka on sen naapurimaa ja merkittävä kumppani strategisella alueella. EU:n ja Egyptin suhteiden keskeiset tavoitteet esitetään toimintasuunnitelmassa, joka on osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa (ENP).

Tammikuun 25. päivänä 2011 alkaneesta kansannoususta asti EU on johdonmukaisesti tukenut Egyptin väestön oikeutettua vaatimusta saada toteuttaa kansalaisoikeuksiaan sekä poliittisia ja sosioekonomisia oikeuksiaan. Se iloitsi Egyptin ensimmäisistä demokraattisista presidentinvaaleista, jotka voitti vapaus- ja oikeuspuolueen edustaja Mohammed Mursi. Presidentti Mursin vieraillessa Brysselissä syyskuussa 2012 päätettiin perustaa EU:n ja Egyptin yhteinen työryhmä, jonka yhtenä puheenjohtajana on korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton. Tämä korkean tason työryhmä edustaa uudenlaista eurooppalaista diplomatiaa, jonka tavoitteena on syventää EU:n sitoutumista siirtymävaiheessa oleviin maihin hyödyntämällä kaikkia EU:n resursseja ja tekemällä yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin kanssa.

Marraskuussa 2012 annettu perustuslakia koskeva julistus ja perustuslain hätiköity hyväksyminen islamistien dominoimassa parlamentin ylähuoneessa johti Egyptin poliittisen kentän jakautumiseen Mursia kannattaviin islamisteihin ja maalliseen ja liberaaliin oppositioon, jonka pääasiallinen edustaja on kansallisen pelastuksen rintama. EU aloitti keskustelut osapuolten lähentämiseksi, mutta keväällä 2013 poliittinen kahtiajakautuminen syveni entisestään valtakunnallisten protestien seurauksena; mielenosoittajat vastustivat oikeus- ja vapauspuolueen johtoasemaa, ja 3. heinäkuuta 2013 presidentti Mursi syöstiin virastaan.

EU on tehnyt viime viikot hartiavoimin töitä edistääkseen vuoropuhelua ja rauhanomaista ratkaisua Egyptin kriisiin. Se on ollut jatkuvasti yhteydessä kaikkiin osapuoliin; esimerkkeinä voidaan mainita Catherine Ashtonin viimeisimmät vierailut maahan 17. ja 29.-30. heinäkuuta sekä Välimeren eteläpuoliselle alueelle nimetyn EU:n erityisedustaja Bernardino Leonin toiminta. Sekä Ashton että Leon ovat todenneet moneen otteeseen, että Egyptissä on aloitettava siirtymäprosessi, johon osallistuvat kaikki poliittiset ryhmät, jotta maassa voidaan järjestää vapaat ja rehelliset vaalit ja muodostaa siviilihallitus. Ne ovat vakaan, vauraan ja demokraattisen Egyptin välttämättömät ennakkoedellytykset.

Elokuussa tilanne kuitenkin muuttui dramaattisesti, ja monia ihmisiä kuoli ja haavoittui. EU on ilmaissut syvän huolensa ja kehottanut kaikkia osapuolia pidättymään väkivallasta. Ulkoasiainneuvosto kokoontui 21. elokuuta ylimääräiseen istuntoon Egyptin tilanteen vuoksi.

EU:n kahdenvälinen apu Egyptille

1) EU:n ja Egyptin yhteinen työryhmä: EU:lta 5 miljardin euron avustuslupaus

Marraskuussa 2012 järjestetyssä EU:n ja Egyptin yhteisen työryhmän kokouksessa EU ja sitä lähellä olevat rahoituslaitokset (EIP ja EBRD) lupasivat lähes 5 miljardin euron lisäapupaketin Egyptin tukemiseksi pitkällä aikavälillä.

  1. Euroopan komissio sitoutui antamaan lähes 800 miljoonaa euroa uutta rahoitustukea avustusten ja lainojen muodossa:

  • 303 miljoonaa euroa avustuksina (90 miljoonaa euroa SPRING-ohjelman määrärahoista, 50 miljoonaa euroa osana makrotaloudellista avustustoimea ja 163 miljoonaa euroa naapuruuspolitiikan investointivälineestä);

  • 450 miljoonaa euroa lainoina (Egyptin ja IMF:n lainasopimukseen kytketty makrotaloudellinen apu; sopimusta ei ole kuitenkaan vielä tehty).

  1. Euroopan investointipankki (EIP) ilmoitti enintään miljardin euron vuotuisesta lainanantokapasiteetista, mikä tarkoittaisi vuosien 2012 ja 2013 osalta yhteensä kahta miljardia euroa;

  2. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) ilmoitti suunnitelmistaan nostaa vuotuinen lainamäärä miljardiin euroon, mikä tarkoittaisi vuosien 2012 ja 2013 osalta yhteensä kahta miljardia euroa.

Nämä 5 miljardia euroa tulevat siis Euroopan komission hallinnoiman, perinteisen yhteistyön puitteissa annettavan avun lisäksi.

2) Yhteistyön puitteissa annettava säännöllinen apu

Rahoituskaudella 2007–2013 EU on myöntänyt Egyptille yli miljardi euroa eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä (ENPI), joka on tärkein alueella toteutettavien avustusohjelmien rahoitusväline. Parhaillaan käynnissä olevien ohjelmien määrärahat ovat noin 892 miljoonaa euroa, mutta maksatukset ovat niissäkin valitettavasti vähentyneet. Esimerkiksi tänä vuonna on maksettu vasta 16 miljoonaa euroa maassa jatkuvan epävakauden ja sovittujen ehtojen rikkomisen takia.

Pääasiallisin avustusmuoto on alakohtainen budjettituki eli avustusmäärärahojen kanavointi valtion budjettiin uudistusten tukemiseksi tietyllä alalla. Yli puolet käynnissä olevista ohjelmista kuuluu sen piiriin. Lopuilla määrärahoilla toteutetaan hankkeita. Vuodesta 2012 alkaen Egyptiä varten ei ole hyväksytty uusia budjettitukiohjelmia, koska maa ei ole toteuttanut uudistuksia.

ENPIn lisäksi EU myöntää apua muista rahoitusvälineistä, kuten naapuruuspolitiikan investointivälineestä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen temaattisista ohjelmista. Näistä muista rahoitusvälineistä kansalaisjärjestöille ja muille valtiosta riippumattomille toimijoille myönnettävä tuki on noin 23 miljoonaa euroa.

Hanke-esimerkkejä

Euroopan komission tähän mennessä antama tuki – varsinkin budjettitukiohjelmat – on mahdollistanut perussosiaalipalvelujen (esim. terveydenhoito ja koulutus) tarjoamisen ja ulottamisen kaikkein köyhimmille ja muutoin haavoittuville väestöryhmille. EU:n tuki koulutussektorille on esimerkiksi i) tehnyt koulutukseen pääsystä tasa-arvoisempaa lisäämällä oppilaille tarjolla olevia tukitoimia, ii) lisännyt vammaisten lasten ottamista tavallisiin kouluihin järjestämällä asianmukaista koulutusta ja mukauttamalla infrastruktuuria, ja iii) korostanut yhteisön roolia koulutuksessa.

Kansalaisyhteiskunnalle ja eritoten naisille suunnattua tukea on lisätty niin, että EU:n Egyptin kansalaisyhteiskunnalle tällä hetkellä antamasta tuesta noin 25 prosenttia on sidottu hankkeisiin, joilla edistetään naisten oikeuksia. Tavoitteena on muun muassa lisätä naisten osallistumista vaalikampanjoihin ja torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naisten hyväksikäyttöä.

EU:n ja Egyptin kauppasuhteet

Egypti on EU:n merkittävä kauppakumppani Välimeren eteläpuolisella alueella. Vuonna 2004 voimaan tullut EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimus on parantanut kahdenvälisen kaupan edellytyksiä. Kaupan arvo onkin sittemmin lähes kaksinkertaistunut, ja se oli huipussaan vuonna 2012 (11,5 miljardia euroa vuonna 2004, 23,8 miljardia euroa vuonna 2012).

EU tuo Egyptistä eniten energiaa. Muita tärkeitä vientituotteita ovat kemikaalit, tekstiilit ja vaatteet. EU puolestaan vie Egyptiin pääasiassa koneita ja kemikaaleja.

EU:n Egyptiin viemistä palveluista ykkössijalla ovat yrityspalvelut, kun taas Egyptistä tuodaan lähinnä matkailu- ja kuljetuspalveluja.

Lisätietoja:

EU:n ja Egyptin suhteet

Rahoitusapu Egyptille

EU:n ja Egyptin kauppasuhteet


Side Bar