Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 21. august 2013

Euroopa Liidu ja Egiptuse suhted

Poliitilised suhted

Euroopa Liit ja Egiptus seadsid diplomaatilised suhted sisse 1966. aastal ja tugevdasid neid assotsieerimislepinguga, mis jõustus 2004. aastal. Euroopa Liit soovib arendada Egiptusega tihedaid suhteid, sest Egiptus on tema naaber ja tähtis partner strateegilises piirkonnas. ELi-Egiptuse suhteid on kirjeldatud ELi-Egiptuse tegevuskavas, mis on koostatud Euroopa naabruspoliitika (ENP) raames.

Alates 25. jaanuaril 2011 alguse saanud revolutsioonist on EL järjepidevalt toetanud Egiptuse kodanike õigustatud soovi kasutada oma kodaniku-, poliitilisi ja sotsiaal-majanduslikke õigusi. Liit tervitas Egiptuse esimesi demokraatlikke presidendivalimisi, mille tulemusel nimetati ametisse Vabaduse ja Õigluse Partei liige Mohamed Morsi. President Morsi Brüsseli-külastuse ajal 2012. aasta septembris lepiti kokku moodustada ELi-Egiptuse rakkerühm, mille töö juhtimises osaleb ka ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Catherine Ashton. See kõrgetasemeline rühm kujutab endast Euroopa diplomaatia uut vormi ning tema eesmärk on tugevdada ELi suhteid üleminekuriikidega, võttes kasutusele kõik ELi vahendid ja tehes koostööd nii avaliku kui ka erasektoriga.

Pärast põhiseadusliku deklaratsiooni esitamist 2012. aasta novembris ja põhiseaduse kiirendatud vastuvõtmist peamiselt islamistidest koosnevas parlamendi ülemkojas on Egiptuse poliitilisel maastikul moodustunud kaks leeri: Morsi pooldajatest islamistid ning ilmalik ja liberaalne opositsioon, mida esindab peamiselt Rahvuslik Päästerinne. EL on püüdnud neid kaht poolt kõneluste abil üksteisele lähendada, ent paraku süvenes 2013. aasta kevadel poliitiline lõhe veelgi ning Vabaduse ja Õigluse Partei vastaste üleriigiliste protestide tagajärjel kõrvaldati 3. juulil 2013 president Morsi ametist.

Viimastel nädalatel on EL teinud suuri jõupingutusi, et edendada dialoogi ja toetada Egiptuse kriisi rahumeelset lahendamist, tehes järjepidevat koostööd kõikide osapooltega. Kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Ashton külastas Egiptust 17. ning 29.–30. juulil ning märkimist väärib ELi Vahemere lõunapiirkonna eriesindaja Bernardino Leóni tegevus. Mõlemad on korduvalt rõhutanud, et vabade ja õiglaste valimiste korraldamiseks ning kodanike juhitava valitsuse moodustamiseks vajab Egiptus üleminekuprotsessi, millesse on kaasatud kõik poliitilised rühmitised. Need elemendid on eeltingimuseks stabiilse, jõuka ja demokraatliku Egiptuse kujundamisele.

Augustis võtsid sündmused paraku traagilise pöörde, mille tagajärjel on kaotanud elu või saanud haavata hulk inimesi. EL on väljendanud sügavat muret ning kutsunud kõiki osapooli üles vägivalda lõpetama. 21. augustil korraldati Egiptuse olukorra arutamiseks välisasjade nõukogu erakorraline kohtumine.

ELi kahepoolne abi Egiptusele

1) ELi-Egiptuse rakkerühma koosolek 2012. aasta novembris: ELi lubadus anda abi 5 miljardi euro ulatuses

ELi-Egiptuse rakkerühma koosolekul 2012. aasta novembris lubasid EL ja temaga seotud finantseerimisasutused (Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank) eraldada peaaegu 5 miljardi euro ulatuses täiendavat pikaajalist abi Egiptuse toetamiseks.

  1. Euroopa Komisjon kohustus andma Egiptusele toetuste ja laenude kujul täiendavat rahalist abi, mille summa on kokku peaaegu 800 miljonit eurot:

  • 303 miljonit eurot toetuste kujul (90 miljonit eurot programmi SPRING vahenditest, 50 miljonit eurot makromajandusliku finantsabi toetuse osana ja 163 miljonit naabruspoliitika investeerimisrahastust);

  • 450 miljonit eurot laenude kujul (makromajanduslik finantsabi, mis on seotud seni veel sõlmimata laenulepinguga Egiptuse ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) vahel).

  1. Euroopa Investeerimispank (EIP) teatas võimalusest anda laenu kuni ühe miljardi euro ulatuses aastas, st kuni kaks miljardit eurot ajavahemikus 2012–2013;

  2. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank teatas kavast suurendada laenumahte ühe miljardi euroni aastas, st kuni kahe miljardi euroni ajavahemikus 2012–2013.

Kõnealused 5 miljardit eurot antakse lisaks tavapärasele koostööabile, mille eest vastutab Euroopa Komisjon.

2) Tavapärane koostööabi

2007.–2013. aasta eelarveperioodil on EL teinud Egiptusele Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi kaudu kättesaadavaks rohkem kui miljard eurot. Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument on peamine vahend kõnealuse piirkonna abiprogrammide rahastamiseks. Praegu on rakendatavate programmide rahaline maht kokku ligikaudu 892 miljonit eurot. Käimasolevate programmide väljamakseid on tulnud kahjuks vähendada: 2013. aastal on riigi ebastabiilsuse ja kokkulepitud tingimuste eiramise tõttu seni välja makstud ainult 16 miljonit eurot.

Peamine abiandmise viis on anda valdkondlikke eelarvetoetusi (s.o rahalisi vahendeid, mis suunatakse konkreetse sektori reformi toetamisse valitsuse eelarve kaudu). Nendega toetatakse üle poole käimasolevatest programmidest ning ülejäänud osa rakendatakse projektide kaudu. Alates 2012. aastast ei ole Egiptuse jaoks uusi eelarvetoetuse programme heaks kiidetud, sest Egiptus ei ole teinud edusamme reformide rakendamisel.

Lisaks Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendile antakse ELi abi veel muude rahastamisvahendite, näiteks naabruspoliitika investeerimisrahastu, demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi või arengukoostöö rahastamisvahendi temaatiliste programmide kaudu. Toetus, mida antakse kõnealuste muude rahastamisvahendite kaudu kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja valitsusvälistele osalejatele, moodustab kokku ligikaudu 23 miljonit eurot.

Projektide näited

Euroopa Komisjoni senised toetused, eelkõige valdkondliku eelarvetoetuse programmid on võimaldanud pakkuda kõige vaesematele ja kaitsetumatele elanikele põhilisi sotsiaalteenuseid (tervishoid, haridus jne) ja neid teenuseid edasi arendada. Näiteks on ELi toetus hariduse valdkonnas aidanud i) tagada õiglasemat juurdepääsu haridusele, suurendades tugiõppe kättesaadavust, ii) integreerida tavakoolidesse puudega lapsi, edendades asjakohast koolitust ja infrastruktuuri, ning iii) suurendada ühiskonna kaasamist haridussektorisse.

Lisaks sellele on suurendatud toetust kodanikuühiskonnale ja eelkõige naistele. 25% ELi praegusest toetusest Egiptuse kodanikuühiskonnale on suunatud naiste õigusi käsitlevatesse projektidesse. Toetatakse naiste osalust valimiskampaaniates ning võitlust naistevastase vägivalla ja naiste väärkohtlemise vastu.

Euroopa Liidu ja Egiptuse kaubandussuhted

Euroopa Liit ja Egiptus on olulised kaubanduspartnerid Vahemere lõunapiirkonnas. Assotsieerimislepingu jõustumine 2004. aastal aitas luua ELi ja Egiptuse vahelisele kaubandusele paremad tingimused. Alates 2004. aastast on ELi ja Egiptuse kahepoolne kaubandus enam kui kahekordistunud ja 2012. aastal saavutati rekordtase (kaubanduse maht suurenes 11,5 miljardist eurost 2004. aastal 23,8 miljardi euroni 2012. aastal).

Egiptusest imporditakse ELi peamiselt energiat, kemikaale ning tekstiilitooted ja rõivaid. EL ekspordib Egiptusesse omakorda peamiselt masinaid ja kemikaale.

Teenuskaubanduse valdkonnas ekspordib EL Egiptusesse põhiliselt äriteenuseid ning impordib Egiptusest põhiliselt reisi- ja transporditeenuseid.

Lisateave

ELi-Egiptuse suhted

Egiptusele antav finantsabi

ELi-Egiptuse kaubandussuhted


Side Bar