Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 21. august 2013

Forbindelser mellem EU og Egypten

Politiske forbindelser

EU og Egypten etablerede diplomatiske forbindelser i 1966 og er bundet af den associeringsaftale, der trådte i kraft i 2004. EU ønsker at udvikle nære forbindelser til Egypten, som er et naboland og en vigtig allieret i en region af strategisk betydning. Dagsordenen for relationerne mellem EU og Egypten er fastsat i handlingsplanen i forbindelse med EU's naboskabspolitik (ENP).

Siden opstanden den 25. januar 2011 har EU konsekvent støttet den egyptiske befolknings legitime krav om civile, politiske og socioøkonomiske rettigheder. EU glædede sig over Egyptens første demokratiske præsidentvalg, hvor Mohamed Morsi fra partiet Frihed og Retfærdighed blev valgt til præsident. I forbindelse med hans besøg i Bruxelles blev det besluttet at oprette en EU-Egypten-taskforce under delt formandskab med den højtstående repræsentant og næstformand Catherine Ashton. Denne taskforce på højt plan er en ny form for europæisk diplomati, hvor formålet er at øge EU's forbindelser til lande i overgangsperioder ved at mobilisere alle EU's aktiver og samarbejde med både den offentlige og private sektor.

Efter den forfatningsmæssige erklæring i november 2012 og den forhastede vedtagelse af forfatningen af det islamistisk-dominerede overhus i parlamentet har Egyptens politiske landskab været delt mellem pro-Morsi-islamister og den sekulære og liberale opposition, som overvejende er repræsenteret ved Fronten til Nationens Frelse. EU indledte forhandlinger med henblik på at samle parterne, men den politiske splittelse er blevet endnu dybere i løbet af foråret 2013, og oven på store nationale protester mod regeringen blev Mohamed Morsi tvunget fra posten den 3. juli 2013.

EU har i løbet af de seneste uger ihærdigt søgt at fremme dialog og en fredelig løsning på krisen i Egypten ved at samarbejde med alle parterne (f.eks. under den højtstående repræsentant og næstformand Catherine Ashtons besøg den 17. juli og den 29.-30. juli samt tiltag fra EU's særlige repræsentant for det sydlige Middelhavsområde, Bernardino León). Begge har ved flere lejligheder gentaget, at Egypten har behov for en helt åben omstillingsproces med deltagelse af alle politiske grupperinger, så der kan afholdes frie og retfærdige valg og oprettes en civil regering. Disse elementer er nødvendige forudsætninger for et stabilt, velstående og demokratisk Egypten.

I løbet af august har situationen dog udviklet sig tragisk og har ført til dramatiske tab af menneskeliv og mange sårede. EU har givet udtryk for stærk bekymring og har opfordret alle parterne til at stoppe volden. Den 21. august blev der indkaldt til et ekstraordinært møde blandt EU's udenrigsministre om situationen i Egypten.

EU's bilaterale støtte til Egypten

1) EU-Egypten-taskforcen fra november 2012: EU-tilsagn om 5 mia. EUR

I forbindelse med EU-Egypten-taskforcen i november 2012 gav EU og tilhørende finansielle institutioner (EIB og EBRD) tilsagn om at yde samlet 5 mia. EUR i supplerende bistand på lang sigt til støtte for Egypten under forskellige rammer:

  1. Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at yde økonomisk støtte til Egypten på i alt 800 mio. EUR i form af gavebistand og lån:

  • 303 mio. EUR i gavebistand (90 mio. EUR via SPRING-programmet, 50 mio. EUR som gaveelement af den makrofinansielle bistandsaktion, 163 mio. EUR via naboskabsinvesteringsfaciliteten)

  • 450 mio. EUR i lån (makrofinansiel bistand i forbindelse med aftalen om et IMF-lån til Egypten, som endnu ikke er blevet indfriet)

  1. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har bebudet potentielle lån på op til 1 mia. EUR om året, dvs. op til 2 mia. EUR i 2012-2013;

  2. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) har bebudet planer om at øge långivningen til 1 mia. om året, dvs. op til 2 mia. EUR i 2012-2013.

De 5 mia. EUR kommer oven i Europa-Kommissionen almindelige udviklingsbistand.

2) Almindelig udviklingsbistand

EU har i finansieringsperioden 2007-2013 stillet mere end 1 mia. EUR til rådighed for Egypten under der europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), som er det vigtigste instrument i forbindelse med støtteprogrammer i regionen. De programmer, der gennemføres i øjeblikket, beløber sig til ca. 892 mio. EUR. Desværre er udbetalingerne til de igangværende programmer faldet. I 2013 er der f.eks. ind til videre kun blevet udbetalt 16 mio. EUR som følge af den ustabile situation i landet og den manglende overholdelse af de vedtagne betingelser.

Sektorbudgetstøtte (dvs. midler, der stilles til rådighed over statsbudgettet til støtte af reformer i en bestemt sektor) er den mest anvendte støtteform, idet den tegner sig for mere end halvdelen af de igangværende programmer. Resten af støtten formidles via programmer. Siden 2012 er der ikke vedtaget nye budgetstøtteprogrammer i Egypten på grund af manglende reformer.

Ud over ENPI ydes EU-støtten via andre finansieringsinstrumenter, såsom naboskabsfinansieringsfaciliteten (NIF), det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) eller temaprogrammer som led i instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI). Støtten til civilsamfundsorganisationer og ikkestatslige aktører under disse finansieringsinstrumenter (ekskl. ENPI) beløber sig til ca. 23 mio. EUR.

Eksempler på projekter

Den støtte, der indtil videre er ydet af Europa-Kommissionen (navnlig under programmer med sektorbudgetstøtte), har gjort det muligt for den mest fattige og udsatte del af befolkningen af få adgang til og modtage flere sociale ydelser (sundhed, uddannelse osv.). EU's støtte til uddannelsessektoren har f.eks. bidraget til i) mere lige adgang til uddannelse ved at øge mulighederne for specialstøtte, ii) at handicappede børn kan indlemmes i de almindelige skoler med bedre uddannelse og infrastruktur, og iii) et større samfundsengagement.

Derudover er især støtten til civilsamfundet og kvinder blevet øget, og den andel af EU's støtte til civilsamfundet i Egypten, der er rettet mod projekter, som fremmer kvinders rettigheder, er steget med 25 %. Støtten omfatter tiltag til fremme af kvinders deltagelse i valgkampagner og bekæmpelse af overgreb på og mishandling af kvinder.

Handelsforbindelser mellem EU og Egypten

EU og Egypten er vigtige handelspartnere i det sydlige Middelhavsområde. Ikrafttrædelsen af associeringsaftalen i 2004 medførte bedre betingelser for handel mellem EU og Egypten. Siden 2004 er den bilaterale handel mellem EU og Egypten mere end fordoblet og nåede det højeste niveau nogensinde i 2012 (fra 11,5 mia. EUR i 2004 til 23,8 mia. EUR i 2012).

EU's import af varer fra Egypten består især af energi, kemiske produkter og tøj og tekstilvarer. EU's eksport til Egypten består overvejende af maskiner og kemiske produkter.

EU's eksport af tjenester til Egypten består mest af erhvervstjenester, mens importen fra Egypten overvejende består af rejser og transport.

Yderligere oplysninger:

Forbindelser mellem EU og Egypten

Økonomisk støtte til Egypten

Handelsforbindelser mellem EU og Egypten


Side Bar