Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 21. srpna 2013

Vztahy mezi EU a Egyptem

Politické vztahy

EU a Egypt navázaly diplomatické vztahy v roce 1966 a jsou vázány dohodou o přidružení, která vstoupila v platnost v roce 2004. EU usiluje o to, aby měla s Egyptem, svým sousedem a hlavním partnerem v dotčené strategické oblasti, úzké vztahy. Agenda vztahů mezi EU a Egyptem byla stanovena v akčním plánu EU a Egypta v rámci evropské politiky sousedství.

Od povstání dne 25. ledna 2011 EU důsledně podporovala legitimní požadavek egyptského obyvatelstva na jeho občanská, politická a sociálně-ekonomická práva. Uvítala konání prvních demokratických prezidentských voleb, ve kterých byl zvolen Mohamed Mursí ze Strany svobody a spravedlnosti. Během jeho návštěvy v Bruselu v září 2012 bylo dohodnuto zřízení pracovní skupiny EU-Egypt, které by spolupředsedala vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová. Tato pracovní skupina na vysoké úrovni je novou formou evropské diplomacie, jejímž cílem je posílit angažovanost EU v zemích v procesu transformace, a to prostřednictvím mobilizace všech aktiv EU a spolupráce s veřejným i soukromým sektorem.

Po ústavním prohlášení z listopadu 2012 a urychleném přijetí ústavy horní komorou parlamentu ovládanou islamisty se egyptská politická scéna rozdělila na dva tábory: islamisty, kteří jsou příznivci Mursího, a sekulární a liberální opozici, která je zastoupena především Národní frontou spásy. EU se zapojila do rozhovorů, jejichž cílem bylo navázání dialogu mezi oběma stranami. Politická polarizace se však na jaře roku 2013 ještě více prohloubila a 3. července 2013, po obrovských celostátních protestech proti vládě Strany svobody a spravedlnosti, byl prezident Mursí svržen.

V posledních týdnech se EU intenzivně snažila o podporu dialogu a mírového řešení egyptské krize prostřednictvím stálého jednání se všemi stranami: ve dnech 17. a 29.—30. července navštívila Egypt vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová, aktivně se angažuje také zvláštní zástupce Evropské unie pro jižní Středomoří Bernardino Leon. Oba představitelé při různých příležitostech zopakovali, že Egypt potřebuje plně integrující proces přechodu, do kterého se zapojí všechny politické skupiny, aby dosáhl svobodných a spravedlivých voleb a vlády občanů. Tyto prvky jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby se Egypt stal stabilní, prosperující a demokratickou zemí.

V srpnu však došlo k tragickému zvratu situace, mnoho lidí zemřelo nebo bylo zraněno. EU vyjádřila vážné znepokojení a vyzvala všechny strany k ukončení násilí. Dne 21. srpna bylo ohledně situace v Egyptě svoláno mimořádné zasedání Rady pro zahraniční věci.

Dvoustranná pomoc EU poskytovaná Egyptu

1) Pracovní skupina EU-Egypt z listopadu 2012: EU přislíbila 5 miliard EUR

Během zasedání pracovní skupiny EU-Egypt v listopadu 2012 přislíbila EU a přidružené finanční instituce (EIB a EBRD) pomoc ve výši téměř 5 miliard EUR coby dodatečný celkový balíček dlouhodobé pomoci na podporu Egyptu v rozličných rámcích.

  1. Evropská komise se zavázala poskytnout Egyptu další finanční podporu o celkové hodnotě téměř 800 milionů EUR ve formě grantů a půjček:

  • 303 milionů EUR ve formě grantů (90 milionů EUR z fondů v rámci programu SPRING, 50 milionů EUR jako grantovou složku makrofinanční pomoci, 163 milionů EUR z investiční facility sousedství),

  • 450 milionů EUR ve formě půjček (makrofinanční pomoc spojená s uzavřením půjčky Egypt-IMF, která dosud nebyla zrealizována);

  1. Evropská investiční banka (EIB) oznámila případnou půjčku až do výše 1 miliardy EUR ročně, tj. až do výše 2 miliard EUR na období 2012–2013;

  2. Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) ohlásila plány na zvýšení objemu půjček na 1 miliardu EUR ročně, tj. až do výše 2 miliard EUR na období 2012–2013.

Tato částka ve výši 5 miliard EUR je navýšením k tradiční pomoci řízené Evropskou komisí.

2) Pravidelná pomoc v rámci spolupráce

Ve finančním období 2007–2013 poskytla EU Egyptu více než 1 miliardu EUR v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství, který je hlavním finančním nástrojem pro poskytování pomoci v tomto regionu. V současné době se provádějí programy v přibližné hodnotě 892 milionů EUR. Bohužel částky skutečně vyplacených prostředků u probíhajících programů se snížily: např. v roce 2013 bylo dosud vyplaceno pouze 16 milionů EUR, a to v důsledku pokračující nestability v zemi a neplnění sjednaných podmínek.

Odvětvové rozpočtové podpory (tj. finanční prostředky poskytované prostřednictvím vládního rozpočtu na podporu reforem v určitém odvětví) jsou hlavním způsobem pomoci u více než poloviny probíhajících programů, přičemž zbývající část se provádí prostřednictvím projektů. Od roku 2012 nebyly Egyptu schváleny žádné nové programy rozpočtové podpory, a to vzhledem k nedostatečnému provádění reforem.

Kromě evropského nástroje sousedství a partnerství se pomoc EU poskytuje prostřednictvím dalších finančních nástrojů, jako jsou investiční facilita sousedství, evropský nástroj pro demokracii a lidská práva nebo tematické programy v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci. Pomoc organizacím občanské společnosti a nestátním subjektům v rámci těchto dalších finančních nástrojů (mimo evropský nástroj sousedství a partnerství) činí přibližně 23 milionů EUR.

Příklady projektů

Podpora, kterou doposud poskytla Evropská komise — a zejména v rámci programů odvětvové rozpočtové podpory — umožnila poskytování a rozšíření základních sociálních služeb (zdravotní péče, vzdělávání atd.) tak, aby se vztahovaly i na nejchudší a nejzranitelnější vrstvy obyvatel. Například podpora EU zaměřená na vzdělávání přispěla a) k rovnějšímu přístupu ke vzdělání posílením dostupnosti vyrovnávací podpory; b) k začlenění zdravotně postižených dětí do běžných škol s vhodným vzděláváním a infrastrukturou a c) k většímu zapojení komunit.

Kromě toho se zvýšila podpora občanské společnosti a zejména žen: projekty týkající se práv žen představují přibližně 25 % stávající podpory občanské společnosti v Egyptě. Podporuje se například účast žen ve volebních kampaních a boj proti násilí na ženách a zneužívání žen.

Obchodní vztahy mezi EU a Egyptem

EU a Egypt jsou hlavní obchodní partneři v oblasti jižního Středomoří. Podmínky obchodu mezi EU a Egyptem zlepšila dohoda o přidružení, která vstoupila v platnost v roce 2004. Od roku 2004 se dvoustranný obchod mezi EU a Egyptem více než zdvojnásobil a v roce 2012 dosáhl nejvyšší úrovně vůbec (z 11,5 miliardy EUR v roce 2004 na 23,8 miliardy EUR v roce 2012).

Mezi zbožím dováženým do EU z Egypta dominuje energie, dále chemické látky, textil a oděvy. Z EU se do Egypta vyváží především strojní zařízení a chemické látky.

Pokud jde o vývoz služeb z EU do Egypta, převažují obchodní služby, zatímco v případě dovozu EU z Egypta se jedná zejména o cestovní služby a dopravu.

Podrobnější informace:

Vztahy mezi EU a Egyptem

Finanční pomoc Egyptu

Obchodní vztahy mezi EU a Egyptem


Side Bar