Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 21 август 2013 г.

Отношенията ЕС—Египет

Политическите отношения

ЕС и Египет установиха дипломатически отношения през 1966 г. и са обвързани от Споразумението за асоцииране, което влезе в сила през 2004 г. ЕС се стреми да развие тясно сътрудничество с Египет, който е негов съсед и основен партньор в стратегически регион. Предстоящите събития в отношенията между ЕС и Египет са изложени в Плана за действие ЕС—Египет в рамките на Европейската политика на съседство (ЕПС).

От избухването на народния бунт на 25 януари 2011 г. ЕС неизменно подкрепя основателните искания на египетския народ за граждански, политически и социално-икономически права. Той приветства първите демократични избори за президент в Египет, на които беше избран Мохамед Мурси от Партията на свободата и справедливостта (ПСС). По време на посещението му в Брюксел през септември 2012 г. беше постигнато съгласие за създаването на работна група ЕС—Египет, съ-председателствана от върховния представител и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън. Тази група на високо равнище е нова форма на европейска дипломация, чиято цел е засилване на ангажиментите на ЕС по отношение на страните в преход чрез мобилизиране на всички средства на ЕС и работа с публичния и частния сектор.

Вследствие на конституционната декларация от ноември 2012 г. и прибързаното приемане на конституцията от доминираната от ислямистите горна камара на парламента, политическата сцена в Египет се раздели между ислямистите, поддръжници на Морси, и светската и либерална опозиция, представлявана основно от Фронта за национално спасение (ФНС). ЕС започна разговори за сближаване на позициите на двете страни. През пролетта на 2013 г. обаче политическата поляризация се задълбочи и вследствие на невижданите дотогава национални протести срещу управлението на ПСС на 3 юли 2013 г. президентът Морси беше свален от длъжност.

През последните седмици ЕС положи изключителни усилия за насърчаване на диалога и намиране на мирно решение на египетската криза, като постоянно поддържаше връзка с всички страни, включително по време на последните посещения на Аштън на 17 и 29—30 юли, и предприемаше действия чрез специалния си представител за региона на Южното Средиземноморие Бернардино Леон. По различни поводи и двамата нееднократно подчертаха, че Египет се нуждае от приобщаващ преходен процес, в който да участват всички политически групи, за да се стигне до свободни и честни избори и гражданско правителство. Тези елементи са необходимите предпоставки за стабилен, проспериращ и демократичен Египет.

През август обаче събитията се развиха по трагичен начин с драматичната загуба на човешки живот и множество ранени. ЕС изрази сериозна загриженост и призова всички страни да прекратят насилието. На 21 август се проведе извънредно заседание на Съвета по външни работи относно положението в Египет.

Помощта на ЕС за Египет в две насоки

1) Действия на работната група ЕС—Египет през ноември 2012 г.: ЕС обеща 5 млрд. евро

На срещите на работната група ЕС—Египет през ноември 2012 г. ЕС и асоциираните финансови институции (ЕИБ и ЕБВР) обещаха допълнителен цялостен пакет от близо 5 млрд. евро дългосрочна помощ за подпомагане на Египет по различни линии.

  1. Европейската комисия пое ангажимент да предостави допълнителна финансова подкрепа на Египет на обща стойност от близо 800 млн. евро под формата на безвъзмездни средства и заеми:

  • 303 млн. евро под формата на безвъзмездни средства (90 млн. евро по програма „SPRING“, 50 млн. евро от безвъзмездните средства в рамките на операцията по предоставяне на макрофинансова помощ, 163 млн. евро от Механизма за инвестиции по линия на добросъседството);

  • 450 млн. евро под формата на заеми (макрофинансова помощ, свързана със заем между Египет и МВФ, който обаче все още не е сключен).

  1. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) оповести възможно отпускане на заем в размер до 1 млрд. евро годишно, т.е. до 2 млрд. евро за периода 2012—2013 г.;

  2. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) оповести планирано увеличаване на заемите в размер до 1 млрд. евро годишно, т.е. до 2 млрд. евро за периода 2012—2013 г.

Тези 5 млрд. евро са в допълнение към традиционната помощ за сътрудничество, управлявана от Европейската комисия.

2) Редовна помощ за сътрудничество

През финансовия период 2007—2013 г. ЕС предостави на Египет над 1 млрд. евро в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), който е основният финансов инструмент за осъществяването на програми за помощ в региона. Изпълняваните понастоящем програми са на стойност близо 892 млн. евро. За съжаление равнищата на усвояване на текущите програми намаляха: така например за 2013 г. до момента са платени само 16 млн. евро поради продължаващата нестабилност в страната и неизпълнението на договорените условия.

Секторната бюджетна подкрепа (т.е. средствата, предоставяни чрез държавния бюджет за подкрепа на реформата в конкретен сектор) е основният начин за предоставяне на помощ — над половината от текущите програми, като останалата част се усвоява чрез проекти. От 2012 г. насам за Египет не са одобрявани нови програми за бюджетна подкрепа поради неосъществяването на реформите.

В допълнение към ЕИСП ЕС предоставя помощ чрез други финансови инструменти, като Механизма за инвестиции по линия на добросъседството, Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) и тематичните програми по Инструмента за сътрудничество за развитие. Подкрепата за организациите на гражданското общество и недържавните субекти чрез тези други финансови инструменти (извън обхвата на ЕИСП) възлиза на близо 23 млн. евро.

Примери за проекти

Подкрепата, която Европейската комисия е предоставила до този момент — по-специално по програмите за секторна бюджетна подкрепа, — е допринесла за осигуряването и разширяването на основни социални услуги (здравеопазване, образование и др.), за да обхванат най-бедните и най-уязвимите групи от населението. Например подкрепата на ЕС за сектора на образованието е допринесла за i) по-равнопоставен достъп до образование чрез увеличаване на курсовете за наваксване; ii) записване на децата с увреждания в общообразователни училища, предлагащи подходящо обучение и инфраструктура; и iii) увеличаване на участието на различните общности.

Освен това беше засилена по-специално подкрепата за гражданското общество и жените, като проектите, свързани с правата на жените, представляват около 25 % от текущата подкрепа на ЕС за гражданското общество в Египет. Сред подкрепяните дейности са насърчаване на участието на жените в предизборни кампании и борба с насилието и малтретирането на жените.

Търговските отношения ЕСЕгипет

ЕС и Египет са основни търговски партньори в региона на Южното Средиземноморие. Влизането в сила на Споразумението за асоцииране през 2004 г. подобри условията за търговия между тях. Двустранната търговия между ЕС и Египет се е увеличила над два пъти от 2004 г. насам, като през 2012 г. достигна исторически най-високото си равнище (от 11,5 млрд. евро през 2004 г. на 23,8 млрд. евро през 2012 г.).

Основните стоки, внасяни в ЕС от Египет, са енергия, следвана от химикали и текстилни изделия и облекло. Износът на ЕС за Египет се състои главно от машини и химикали.

Основната част от износа на услуги на ЕС за Египет са бизнес услугите, а вносът в ЕС от Египет се състои главно от туристически услуги и транспорт.

За повече информация:

Отношенията ЕС—Египет

Финансовата помощ за Египет

Търговските отношения ЕС—Египет


Side Bar