Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Štrasburg 6. februára 2013

Otázky a odpovede k reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva

Celkovým cieľom návrhu modernej a jednoduchšej spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH), ktorý predložila Komisia, je zaistiť environmentálnu, hospodársku a sociálnu udržateľnosť rybolovu. Nová politika prinavráti populácie rýb späť na udržateľné úrovne, a to tým, že ukončí nadmerný výlov a stanoví rybolovné možnosti na základe vedeckých odporúčaní. Občanom EÚ zabezpečí dlhodobé stabilné a bezpečné dodávky zdravých potravín; do odvetvia rybolovu sa snaží priniesť novú prosperitu, ukončiť závislosť od subvencií a vytvoriť nové možnosti, pokiaľ ide o zamestnanosť a rast v pobrežných oblastiach.

Prečo je potrebná nová politika?

Európska politika v oblasti rybného hospodárstva si naliehavo vyžaduje reformu. Loví sa viac rýb, ako je možné bezpečne obnoviť, čím sa vyčerpávajú jednotlivé populácie rýb a ohrozuje sa morský ekosystém. Odvetvie rybolovu zaznamenáva menšie úlovky a stojí pred neistou budúcnosťou.

Na základe týchto skutočností Komisia v roku 2011 navrhla ambicióznu reformu danej politiky. Touto reformou sa stanovia podmienky pre lepšiu budúcnosť rýb a rovnako aj rybného hospodárstva, ako aj morského prostredia, od ktorého závisia. Reformou sa prispeje k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 a príslušná politika sa bude koncipovať ako súčasť širšieho námorného hospodárstva s cieľom zaistiť súdržnejšie politiky vzťahujúce sa na morské a pobrežné oblasti EÚ, a to prostredníctvom smerovania k stabilnej hospodárskej výkonnosti daného odvetvia, inkluzívnemu rastu a posilnenej súdržnosti v pobrežných regiónoch.

Udržateľnosť tvorí jadro navrhovanej reformy. Udržateľnosť rybolovu znamená rybolov v mierach, ktoré neohrozujú reprodukciu populácií a poskytujú vysoké dlhodobé výnosy. Vyžaduje si to riadenie objemu rýb vylovených z mora v rámci rybolovu. Podľa návrhu Komisie sa populácie musia do roku 2015 využívať v rámci udržateľných úrovní, ktoré sú vymedzené ako najväčší úlovok, ktorý je každoročne možné bezpečne vyloviť a pri ktorom sa veľkosť populácie rýb udržiava na úrovni maximálnej produktivity. Táto úroveň sa nazýva „maximálny udržateľný výnos“. Tento cieľ je stanovený v Dohovore OSN o morskom práve a bol prijatý na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji v roku 2002 ako cieľ, ktorý by svet mal dosiahnuť do roku 2015.

Z odhadov1 vyplýva, že takéto využívanie populácií by viedlo k zvýšeniu ich veľkosti približne o 70 %. Celkové úlovky by sa zvýšili približne o 17 %, príjmy rybárov by sa mohli zvýšiť o 24 % (alebo 1,8 mld. EUR) ročne a mzdy posádok by mohli vzrásť o 25 %.

Udržateľným rybolovom by sa odvetvie rybolovu takisto oslobodilo od závislosti od podpory z verejných zdrojov. Uľahčilo by sa tým dosiahnutie stabilných cien za transparentných podmienok, čo by prinieslo jasné výhody pre spotrebiteľov. Silné, efektívne a hospodársky životaschopné odvetvie fungujúce za trhových podmienok by pri riadení populácií rýb zohrávalo dôležitejšiu, aktívnu úlohu.

Aké sú kľúčové prvky návrhov Komisie?

Viacročné riadenie založené na ekosystémovom prístupe

Opätovné vybudovanie dynamického rybného hospodárstva v Európe si vyžaduje efektívnejšiu ochranu morského prostredia. Rybné hospodárstvo EÚ sa odteraz bude riadiť na základe viacročných plánov a spravovať na základe ekosystémového prístupu a zásady predbežnej opatrnosti, aby sa zaistilo, že vplyv rybolovných činností na morský ekosystém bude obmedzený. Odvetvie rybolovu bude mať lepšiu a stabilnejšiu základňu pre dlhodobé plánovanie a investície. Ochránia sa tým zdroje a zmaximalizujú sa dlhodobé výnosy.

Viacročné plány riadenia by sa mali presmerovať zo súčasných plánov založených na jednotlivých populáciách na plány založené na rybnom hospodárstve – menší počet plánov by sa teda vzťahoval na väčší počet populácií rýb, a to s cieľom dosiahnuť udržateľné úrovne do roku 2015. Populácie, na ktoré sa nevzťahujú plány, sa budú riadiť tým, že Rada stanoví rybolovné možnosti, a inými ochrannými a technickými opatreniami, ktoré patria do škály navrhovaných nástrojov.

Zákaz odhadzovania úlovkov

Odhadzovanie úlovkov, teda vyhadzovanie nechcených ulovených rýb naspäť do mora, zodpovedá podľa odhadov 23 % celkových úlovkov (v niektorých prípadoch je to podstatne viac!). Tento neprijateľný postup sa postupne prestane používať, pričom sa stanoví presný časový plán implementácie a niektoré sprievodné opatrenia. Rybári budú mať povinnosť vylodiť všetky komerčné druhy rýb, ktoré chytia. Ryby nedosahujúce požadovanú veľkosť sa nemôžu predávať na ľudskú spotrebu.

Členské štáty musia zaistiť, aby ich rybárske plavidlá boli vybavené na zabezpečenie úplného zdokumentovania všetkých rybolovných a spracovateľských činností na účely monitorovania súladu s povinnosťou vylodiť všetky úlovky.

Zákaz odhadzovania úlovkov povedie k získaniu spoľahlivejších údajov o populáciách rýb, podporí lepšie riadenie a zlepší efektívne využívanie zdrojov. Takisto predstavuje stimul pre rybárov, aby sa vyhli nechceným úlovkom, a to prostredníctvom technických riešení, ako napr. pomocou selektívnejšieho rybárskeho výstroja.

Zaistenie ziskovosti rybolovu

Bolo navrhnuté, aby sa pre plavidlá s dĺžkou viac ako 12 m a všetky plavidlá používajúce vlečný výstroj od roku 2014 zaviedol systém prevoditeľných podielov na úlovku označovaných ako „prevoditeľné rybolovné povolenia“. Transparentný systém by držiteľom povolení zaručil nárok na podiel na vnútroštátnych rybolovných možnostiach, pričom by mali možnosť prenajímať svoje povolenia alebo s nimi obchodovať. Nový systém bol navrhnutý s cieľom, aby odvetviu rybolovu priniesol dlhodobú perspektívu, viac flexibility a väčšiu zodpovednosť pri súčasnom znížení nadmernej kapacity. Rada a Parlament však zvažujú aj alternatívne opatrenia v súvislosti s riadením kvót a flotíl.

Podpora drobného rybolovu

Flotila zameraná na drobný rybolov tvorí v EÚ 77 % celej flotily EÚ, pokiaľ ide o počet plavidiel, jej dosah na zdroje je však v priemere menší, keďže predstavuje len 8 % z celkovej tonáže (veľkosť plavidiel) v EÚ a 32 %, pokiaľ ide celkový výkon motorov plavidiel v rámci EÚ. Drobný pobrežný rybolov zohráva často dôležitú úlohu v rámci sociálnej štruktúry a kultúrnej identity mnohých pobrežných regiónov Európy. Preto si vyžaduje osobitnú podporu. V zreformovanej SPRH sa právo členských štátov obmedziť rybolov v pásme do 12 námorných míľ od pobrežia predlžuje do roku 2022. Na drobný rybolov sa takisto bude vzťahovať výnimka zo schémy prevoditeľných rybolovných povolení. Budúci finančný nástroj pre rybné hospodárstvo bude obsahovať opatrenia, ktoré sú prospešné pre drobný rybolov, a tento nástroj pomôže miestnym hospodárstvam pri prispôsobovaní sa zmenám.

Rozvoj udržateľnej akvakultúry

Vďaka zlepšeniu rámca pre akvakultúru sa zvýši produkcia plodov mora a zásobovanie týmito produktmi v EÚ, zníži sa závislosť od dovezených rýb a posilní sa rast v pobrežných a vidieckych oblastiach. Členské štáty do roku 2014 navrhnú vnútroštátne strategické plány na odstránenie administratívnych prekážok a podporia environmentálne, sociálne a hospodárske normy pre odvetvie chovných rýb. Zriadi sa nová Poradná rada pre akvakultúru, ktorá bude poskytovať poradenstvo k otázkam súvisiacim s týmto odvetvím. Rozvoj akvakultúry má jasný európsky rozmer: strategické rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni môžu mať vplyv na obdobný rozvoj v susedných členských štátoch.

Zlepšenie vedeckých poznatkov

Spoľahlivé a aktuálne informácie o stave morských zdrojov sú nevyhnutné na podporu rozumných riadiacich rozhodnutí, ako aj efektívneho vykonávania reformovanej SPRH. V návrhu sa stanovujú základné pravidlá a povinnosti pre členské štáty, pokiaľ ide o zber údajov, ich spravovanie a dostupnosť, a ustanovenia týkajúce sa prístupu Komisie k týmto údajom. Členské štáty budú poverené zberom, uchovávaním a zdieľaním vedeckých údajov o populáciách rýb a o vplyve rybolovu na úrovni jednotlivých morských oblastí. Na koordinovanie tejto činnosti sa zriadia vnútroštátne výskumné programy.

Decentralizovaná správa vecí verejných

Návrh Komisie priblíži rozhodovanie k miestam rybolovu a objasní úlohy a povinnosti jednotlivých činiteľov. Ukončí mikroriadenie z Bruselu, takže zákonodarcovia EÚ budú vymedzovať len všeobecný rámec, základné zásady a normy, ako aj celkové ciele, ukazovatele výkonnosti a harmonogramy. O skutočných vykonávacích opatreniach však rozhodnú členské štáty, ktoré budú spolupracovať na regionálnej úrovni. Návrh obsahuje ustanovenia na zaistenie toho, aby dotknuté členské štáty prijali opatrenia, ktoré sú zlučiteľné a účinné. Komisia pre prípady, keď sa členské štáty nedokážu dohodnúť, alebo keď sa nedarí dosiahnuť ciele, zriaďuje bezpečnostný mechanizmus.

Nová trhová politika – viac právomocí pre odvetvie a lepšie informovaní spotrebitelia

Návrh novej trhovej politiky tvorí súčasť balíka a navrhuje sa s cieľom zaistiť, aby sa organizáciou spoločných trhov s produktmi rybného hospodárstva prispelo k dosiahnutiu cieľov novej SPRH. Cieľom tohto návrhu je posilniť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, zlepšiť transparentnosť trhov a zaistiť rovnaké podmienky pre všetky produkty, s ktorými sa v Únii obchoduje.

Obsahuje aj modernizáciu intervenčného režimu, keďže aktuálny systém vynakladania finančných prostriedkov z verejných zdrojov na ničenie rýb už nie je obhájiteľný. Nahradí sa zjednodušeným mechanizmom skladovania, ktorým sa umožní, aby organizácie výrobcov nakupovali produkty rybného hospodárstva, keď ceny poklesnú pod určitú úroveň, a skladovali ich s cieľom umiestniť ich na trh neskôr. Týmto systémom sa podporí stabilita trhu.

Organizácie výrobcov budú takisto zohrávať výraznejšiu úlohu pri spoločnom riadení, monitorovaní a kontrole. Lepší marketing produktov rybného hospodárstva a akvakultúry z EÚ prispeje k zníženiu odpadu a poskytne trhovú odozvu pre výrobcov.

Vďaka novým obchodným normám vzťahujúcim sa na označovanie, kvalitu a vysledovateľnosť sa spotrebiteľom poskytnú jasnejšie informácie a pomôže sa im pri podpore udržateľného rybného hospodárstva. Niektoré informácie na označení budú povinné, napr. informácie na rozlíšenie produktov rybného hospodárstva a produktov akvakultúry; ďalšie informácie budú môcť byť poskytnuté na základe dobrovoľnosti.

Moderný a prispôsobený finančný nástroj

Na podporu cieľov novej SPRH týkajúcich sa udržateľnosti bude poskytnutá finančná pomoc EÚ. Udelenie finančnej pomoci bude podmienené súladom s pravidlami a táto zásada sa bude uplatňovať tak na členské štáty, ako aj na prevádzkovateľov.

V prípade členských štátov môže nedodržiavanie pravidiel viesť k prerušeniu, pozastaveniu alebo úprave finančnej pomoci Únie. V prípade prevádzkovateľov môžu závažné porušenia predpisov viesť k zákazu prístupu k finančnej pomoci alebo k jej zníženiu. V návrhu sa okrem toho pre členské štáty zavádza povinnosť zohľadniť pri poskytovaní finančnej pomoci správanie (najmä to, či nedošlo k závažným porušeniam predpisov) prevádzkovateľov v nedávnej minulosti.

Prevzatie medzinárodnej zodpovednosti

Podľa údajov FAO sa takmer 85 % svetových populácií rýb, o ktorých sú k dispozícii informácie, loví naplno, alebo sa loví nadmerne. EÚ, ktorá je z hľadiska hodnoty najväčším svetovým dovozcom produktov rybného hospodárstva, musí v zahraničí konať rovnako ako doma. Vonkajšia politika rybného hospodárstva musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť SPRH. EÚ preto bude v rámci medzinárodných a regionálnych organizácii obhajovať zásady udržateľnosti a ochrany populácií rýb a morskej biodiverzity. S kľúčovými partnermi vytvorí aliancie a prijme opatrenia na boj proti nezákonnému rybolovu a na zníženie nadmernej kapacity.

EÚ bude v bilaterálnych dohodách o rybolove s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, podporovať udržateľnosť, dobrú správu vecí verejných a zásady demokracie, ľudských práv a zákonnosti. Existujúce dohody o partnerstve v oblasti rybného hospodárstva sa nahradia dohodami o udržateľnom rybnom hospodárstve, ktoré zaistia, aby sa využívanie rybolovných zdrojov uskutočňovalo na základe spoľahlivých vedeckých odporúčaní a aby sa zameriavalo len na nadmerné zdroje, ktoré partnerská krajina nedokáže alebo nemá záujem loviť. Na základe dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve sa partnerským krajinám poskytne za udelenie prístupu k ich zdrojom rýb kompenzácia a za vykonávanie udržateľnej politiky v oblasti rybného hospodárstva sa im poskytne finančná pomoc.

Prijmú sa nové pravidlá týkajúce sa kontroly a presadzovania?

Návrh je v súlade s novým režimom kontroly EÚ platným od roku 20102 a sú v ňom začlenené základné prvky režimu kontroly a presadzovania súladu s pravidlami SPRH. Vzhľadom na zavedenie povinnosti vylodiť úlovky s cieľom vyhnúť sa ich odhadzovaniu Komisia navrhuje povinnosti týkajúce sa monitorovania a kontroly, najmä pokiaľ ide o úplné zdokumentovanie rybného hospodárstva, ako aj pilotné projekty vzťahujúce sa na nové technológie kontroly rybného hospodárstva, ktoré prispejú k udržateľnému rybolovu.

Kedy reforma nadobudne účinnosť?

Návrh Komisie je v súčasnosti predmetom rokovaní v Rade ministrov rybného hospodárstva a v Európskom parlamente. Aj keď ešte nebola dosiahnutá konečná dohoda, obidve inštitúcie vyjadrili podporu prístupu k niektorým dôležitým opatreniam. Táto podpora zahŕňa zavedenie maximálneho udržateľného výnosu ako cieľa v oblasti ochrany zdrojov, zákaz odhadzovania úlovkov, myšlienku regionalizovanej správy vecí verejných, posilnenie zberu údajov a úlohy vedeckých odporúčaní, ako aj začlenenie kapitol týkajúcich sa akvakultúry a vonkajšieho rozmeru politiky v oblasti rybného hospodárstva do SPRH.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť potom, ako Rada ministrov a Európsky parlament v hlasovaní schvália návrhy. Vykonávanie bude postupné, keďže je potrebné, aby sa odvetvie prispôsobilo novým pravidlám a bolo schopné prinášať výsledky. V reforme sa však stanovujú jasné lehoty.

Ďalšie informácie:

IP/13/96

Internetová stránka o reforme SPRH:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_sk.htm

1 :

Posúdenie vplyvu sprevádzajúce návrh nariadenia Komisie o spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva.

2 :

Nariadenia Rady č. 1005/2008 a č. 1224/2009.


Side Bar