Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Strasbourg, 6 februarie 2013

Întrebări și răspunsuri privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului

Obiectivul general al propunerilor Comisiei pentru o politică comună în domeniul pescuitului (PCP) modernă și simplificată este un pescuit sustenabil din punct de vedere ecologic, economic și social. Punând capăt supraexploatării și stabilind posibilitățile de pescuit pe baza avizelor științifice, noua politică va readuce stocurile de pește la niveluri sustenabile și le va oferi cetățenilor UE o aprovizionare stabilă cu alimente sigure și sănătoase pe termen lung. De asemenea, ea încearcă să ofere o nouă prosperitate sectorului pescuitului, să pună capăt dependenței de subvenții și să creeze noi oportunități de locuri de muncă și creștere în zonele costiere.

De ce este necesară o nouă politică?

Politica europeană în domeniul pescuitului trebuie reformată urgent. Navele prind mai mulți pești decât se pot reproduce în condiții de siguranță și, astfel, anumite stocuri de pește sunt epuizate, iar ecosistemele marine sunt amenințate. Industria pescuitului se confruntă cu capturi mai reduse și cu un viitor incert.

Având în vedere această realitate, Comisia a propus în 2011 o reformă ambițioasă a politicii. Reforma are obiectivul de a crea condițiile necesare pentru a oferi un viitor mai bun pentru resursele de pește și pentru pescuit, dar și pentru mediul marin de care acestea depind. Reforma va contribui la realizarea Strategiei Europa 2020, iar politica va fi dezvoltată ca parte a unei economii maritime mai ample, pentru a garanta politici mai coerente pentru mările și zonele costiere ale UE, prin eforturile de a oferi industriei o performanță economică robustă și de a genera o creștere favorabilă incluziunii și coeziune sporită în regiunile costiere.

Sustenabilitatea este elementul central al reformei propuse. A pescui în mod sustenabil înseamnă a pescui la niveluri care nu pun în pericol reproducerea stocurilor și care permit realizarea unor producții ridicate pe termen lung. Pentru aceasta, este necesară gestionarea volumului de pește extras din mare prin pescuit. Conform propunerii Comisiei, începând din 2015 cel târziu, stocurile trebuie exploatate la niveluri sustenabile, acestea fiind definite ca fiind capturile maxime care pot fi obținute în siguranță în fiecare an și care mențin mărimea populației de pește la nivelul maxim de productivitate. Acest nivel este cunoscut sub denumirea de „producție maximă durabilă” (MSY). Acest obiectiv este prevăzut de Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și a fost adoptat la Summitul privind dezvoltarea durabilă din 2002 ca țintă mondială care trebuie atinsă până în 2015.

Estimările1 arată că, dacă stocurile ar fi exploatate în acest mod, dimensiunile lor ar crește cu aproximativ 70 %. Nivelul general al capturilor ar crește cu circa 17%, veniturile pescarilor ar putea crește cu 24% (sau 1,8 miliarde EUR) pe an, iar salariile echipajelor cu 25%.

De asemenea, sustenabilitatea pescuitului ar elibera sectorul capturilor de dependența de sprijin public și ar facilita stabilizarea prețurilor în condiții de transparență, ceea ce ar aduce beneficii evidente consumatorilor. O industrie puternică, eficientă și viabilă din punct de vedere economic, funcționând în condițiile pieței, ar avea un rol mai important și activ în gestionarea stocurilor.

Care sunt elementele principale ale propunerilor Comisiei?

Gestionarea multianuală bazată pe ecosisteme

Pentru a se putea reconstrui o economie vibrantă în sectorul pescuitului din Europa, mediul marin trebuie protejat în mod mai eficace. De acum înainte, sectorul pescuitului din UE va fi gestionat prin planuri multianuale și guvernat de abordarea ecosistemică și de principiul precauției, pentru ca efectele activităților de pescuit asupra ecosistemului marin să fie limitate. Industria pescuitului va beneficia de o bază mai solidă și mai stabilă pentru planificarea și investițiile pe termen lung. În acest mod, se vor proteja resursele și se va obține un maximum de randament pe termen lung.

Ar trebui să se treacă de la prin planurile de gestionare multianuale pentru stocuri individuale la planuri concepute la scara zonelor de pescuit, deoarece în acest mod s-ar acoperi mai multe stocuri de pește utilizându-se mai puține planuri, scopul fiind acela de a atinge niveluri sustenabile până în 2015. Stocurile care nu sunt cuprinse în planuri vor fi gestionate prin stabilirea de către Consiliu a posibilităților de pescuit și prin alte măsuri de conservare și tehnice care fac parte din setul de instrumente propus.

Interzicerea practicilor de aruncare a capturilor înapoi în mare

Se estimează că practica aruncării înapoi în mare a peștilor nedoriți se aplică în cazul a 23 % din totalul capturilor (și semnificativ mai mult în unele cazuri). La această practică inacceptabilă se va renunța treptat cu ajutorul unui calendar precis pentru punerea în aplicare și al unor măsuri conexe. Pescarii vor fi obligați să debarce toate speciile comerciale pe care le capturează. Peștii subdimensionați nu vor putea fi vânduți în vederea consumului uman.

Statele membre trebuie să se asigure că navele lor de pescuit sunt echipate pentru a asigura documentarea completă a tuturor activităților de pescuit și prelucrare, astfel încât să poată fi monitorizată îndeplinirea obligației de debarcare a tuturor capturilor.

Această interdicție va genera date mai fiabile privind stocurile de pește, va veni în sprijinul unei mai bune administrări și va îmbunătăți eficiența resurselor. De asemenea, va stimula pescarii să evite capturile nedorite, cu ajutorul unor soluții tehnice precum uneltele de pescuit mai selective.

Rentabilizarea pescuitului

Din 2014, pentru navele de peste 12 metri și pentru toate navele care utilizează unelte de pescuit tractate, s-a propus introducerea unui sistem de cote de captură transferabile, denumite „concesiuni”. Datorită unui sistem transparent, deținătorii acestora vor avea dreptul la o parte din posibilitățile de pescuit naționale și vor putea închiria sau transfera concesiunile deținute. Acest nou sistem a fost propus pentru a oferi industriei pescuitului o perspectivă pe termen lung și mai multă flexibilitate și pentru a genera o mai mare răspundere, reducând, în același timp, supracapacitatea. În același timp, însă, atât Consiliul, cât și Parlamentul studiază măsuri alternative de gestionare a cotelor și a flotelor.

Sprijin pentru pescuitul artizanal

În UE, flota artizanală constituie 77 % din flota totală ca număr de nave, dar, în medie, impactul său asupra resurselor este mai redus, cu numai 8% din totalul UE ca tonaj (dimensiunea navelor) și 32% ca putere a motoarelor. Pescuitul costier artizanal joacă adesea un rol important în structura socială și în identitatea culturală a multor regiuni costiere din Europa și, ca atare, necesită sprijin specific. PCP reformată prelungește până în 2022 dreptul statelor membre de a restricționa pescuitul într-o zonă de până la 12 mile marine de la linia țărmului. De asemenea, pescuitul artizanal poate fi exclus din sistemul concesiunilor de pescuit transferabile. Viitorul instrument financiar pentru sectorul pescuitului va include măsuri benefice pentru pescuitul artizanal și va ajuta economiile locale să se adapteze la schimbări.

Dezvoltarea unei acvaculturi sustenabile

Un cadru îmbunătățit pentru acvacultură va spori producția și aprovizionarea cu pește și fructe de mare în UE, va reduce dependența de importurile de pește și va impulsiona dezvoltarea zonelor costiere și rurale. Până în 2014, statele membre vor elabora planuri strategice naționale pentru înlăturarea barierelor administrative și pentru asigurarea respectării standardelor de mediu, sociale și economice în sectorul acvaculturii. Va fi instituit un nou Consiliu consultativ pentru acvacultură, care va oferi consultanță în privința aspectelor legate de acest sector. Dezvoltarea acvaculturii are o dimensiune europeană evidentă: deciziile strategice luate la nivel național pot avea un impact asupra evoluției acestui sector în statele membre vecine.

Ameliorarea cunoștințelor științifice

Informațiile fiabile și actualizate referitoare la starea resurselor marine sunt esențiale pentru sprijinirea unor decizii ferme în materie de gestionare, precum și pentru implementarea eficace a PCP reformate. Propunerea stabilește normele de bază și obligațiile statelor membre în ceea ce privește colectarea, gestionarea și disponibilitatea datelor, precum și dispoziții privind accesul Comisiei la datele respective. Statele membre vor fi responsabile cu colectarea, întreținerea și comunicarea datelor științifice referitoare la stocurile de pește și la impactul pescuitului la nivelul bazinului maritim. Vor fi instituite programe de cercetare naționale în scopul coordonării acestei activități.

Guvernanță descentralizată

Propunerea Comisiei va aduce procesul de decizie mai aproape de zonele de pescuit și va clarifica rolurile și obligațiile fiecărei părți implicate. Ea va pune capăt micro-managementului de la Bruxelles, astfel încât organele legislative ale UE vor defini doar cadrul general, principiile și standardele de bază, țintele globale, indicatorii de performanță și calendarele. Apoi, statele membre vor decide măsurile efective de punere în aplicare și vor coopera la nivel regional. Propunerea include dispoziții care să garanteze că statele membre în cauză adoptă măsuri compatibile și eficace. Se stabilește un mecanism de rezervă care să permită Comisiei să acționeze în cazul în care statele membre nu pot ajunge la un acord sau nu se reușește îndeplinirea obiectivelor.

O nouă politică de piață – responsabilizarea sectorului și o mai bună informare a consumatorilor

Pachetul propus include și o propunere pentru o nouă politică de piață, pentru a garanta că organizarea comună a piețelor produselor pescărești contribuie la îndeplinirea obiectivelor noii PCP. Propunerea pentru noua politică de piață vizează consolidarea competitivității industriei UE, îmbunătățirea transparenței piețelor și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toate produsele comercializate în Uniune.

Propunerea include, de asemenea, modernizarea regimului de intervenții, deoarece sistemul actual de cheltuire a banilor publici pentru distrugerea peștilor nu se mai poate justifica. Acest regim va fi înlocuit cu un mecanism de depozitare simplificat, care va permite organizațiilor de producători să cumpere produse pescărești atunci când prețurile scad sub un anumit nivel și să depoziteze produsele pentru a le scoate pe piață ulterior. Acest sistem va spori stabilitatea pieței.

De asemenea, organizațiile de producători vor juca un rol mai important în activitățile colective de gestionare, monitorizare și control. Mai buna comercializare a produselor obținute din pescuit și acvacultură în UE va contribui la reducerea risipei și va oferi producătorilor feedback cu privire la piață.

Noile standarde de comercializare referitoare la etichetare, calitate și trasabilitate vor oferi consumatorilor informații mai clare și vor sprijini pescuitul sustenabil. Pe etichete va fi obligatorie menționarea anumitor informații, cum ar fi diferențierea produselor de pescuit de cele de acvacultură, în timp ce altele vor fi facultative.

Un instrument financiar modern și adaptat

UE va acorda asistență financiară pentru a sprijini obiectivele de sustenabilitate ale noii PCP. Asistența financiară va fi condiționată de respectarea normelor, iar acest principiu se va aplica atât statelor membre, cât și operatorilor.

În cazul statelor membre, neconformitatea poate duce la corecții financiare, întreruperea sau suspendarea asistenței financiare din partea Uniunii. În cazul operatorilor, încălcările grave pot duce fie la interzicerea accesului la asistență financiară, fie la reduceri financiare. În plus, propunerea introduce obligația ca, atunci când acordă asistență financiară, statele membre să țină seama de comportamentul recent al operatorilor (în special de lipsa încălcărilor grave).

Asumarea unei responsabilități internaționale

Potrivit FAO, aproape 85 % dintre stocurile mondiale de pește pentru care există informații disponibile sunt fie exploatate la nivel maxim, fie supraexploatate. UE, cel mai mare importator de produse pescărești din lume ca valoare, trebuie să acționeze și la nivel internațional conform acelorași principii pe care le aplică la nivel intern. Politica externă în domeniul pescuitului trebuie să fie o parte integrantă a PCP. Prin urmare, în cadrul organizațiilor internaționale și regionale, UE va promova principiile sustenabilității și conservării stocurilor de pește și a biodiversității marine. UE va stabili alianțe și va întreprinde acțiuni împreună cu partenerii-cheie pentru a combate pescuitul ilegal și a reduce supracapacitatea.

În cadrul acordurilor bilaterale în domeniul pescuitului cu țările terțe, UE va promova sustenabilitatea, buna guvernanță și principiile democrației, drepturilor omului și statului de drept. Acordurile pentru pescuit sustenabil (SFA) vor înlocui Acordurile de Parteneriat în domeniul pescuitului (FPA) existente și vor garanta că exploatarea resurselor piscicole se efectuează pe baza unor avize științifice solide, vizând doar resursele excedentare pe care țara parteneră nu poate sau nu dorește să le pescuiască. În temeiul SFA, țările partenere vor primi compensații pentru acordarea accesului la resursele lor piscicole, precum și asistență financiară pentru punerea în aplicare a unei politici de pescuit sustenabile.

Vor exista norme noi în materie de control și aplicare?

Propunerea este conformă cu noul regim de control al UE din 20102 și cuprinde elementele de bază ale regimului de control și aplicare în vederea respectării normelor PCP. Având în vedere introducerea obligației de debarcare pentru a se evita aruncarea capturilor înapoi în mare, Comisia propune obligații de monitorizare și control, în special în ceea ce privește pescuitul documentat pe deplin, precum și proiecte pilot privind noi tehnologii de control al pescuitului, care contribuie la un pescuit sustenabil.

Când va intra în vigoare reforma?

Propunerea Comisiei este în prezent dezbătută în cadrul Consiliului miniștrilor pescuitului și al Parlamentului European. Deși nu s-a ajuns încă la un acord final, ambele instituții și-au exprimat susținerea în privința unor măsuri importante. Printre acestea se numără introducerea producției maxime durabile ca obiectiv pentru conservarea resurselor, interzicerea aruncării capturilor înapoi în mare, ideea guvernanței regionalizate, strictețea colectării datelor și a avizelor științifice și includerea în PCP a capitolelor referitoare la acvacultură și la politica externă.

Noile norme vor intra în vigoare imediat după votarea propunerilor de către Consiliul de Miniștri și Parlamentul European. Punerea în aplicare se va face treptat, deoarece sectorul trebuie să se adapteze și să poată da rezultate, dar reforma stabilește termene clare.

Pentru mai multe informații:

IP/13/96

Site-ul web dedicat reformei PCP:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_en.htm

1 :

Evaluarea impactului care însoțește propunerea Comisiei de Regulament privind politica comună în domeniul pescuitului

2 :

Regulamentele nr. 1005/2008 și 1224/2009 ale Consiliului.


Side Bar