Navigation path

Left navigation

Additional tools

{0>European Commission<}100{>EURÓPSKA KOMISIA<0}

{0>MEMO<}100{>OZNAM<0}

{0>Brussels, 17 July 2013<}100{>Brusel 17. júla 2013<0}

{0>Every euro counts - Frequently Asked Questions on the European Public Prosecutor’s Office<}100{>Každé euro sa počíta – často kladené otázky o Európskej prokuratúre<0}

{0>What is the European Public Prosecutor’s Office?<}100{>Čo je Európska prokuratúra?<0}

{0>The European Public Prosecutor’s Office will be a decentralised prosecution office of the European Union with exclusive competence for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the EU budget.<}100{>Európska prokuratúra bude decentralizovaným úradom prokuratúry Európskej únie s výlučnou právomocou vyšetrovať, trestne stíhať a vydávať súdne rozhodnutia v súvislosti s trestnými činmi poškodzujúcimi rozpočet EÚ.<0} {0>It will have uniform investigation powers throughout the Union based on and integrated into the national law systems of the Member States.<}100{>Bude mať jednotnú vyšetrovaciu právomoc v rámci Únie, ktorá sa bude zakladať na vnútroštátnych právnych predpisoch jednotlivých členských štátov a do týchto predpisov bude aj začlenená.<0}

{0>The European Public Prosecutor’s Office will draw on Member States' capacities and expertise.<}100{>Európska prokuratúra bude využívať kapacity a odborné znalosti členských štátov.<0} {0>Experienced prosecutors will be delegated from the national systems to the European Office.<}100{>Do tohto európskeho úradu budú delegovaní skúsení prokurátori z vnútroštátnych systémov.<0} {0>As a rule, it will be the European delegated prosecutors who carry out the operations for the European Public Prosecutor’s Office from their locations in the Member States and in line with the law of that Member State.<}100{>Spravidla pôjde o európskych delegovaných prokurátorov, ktorí budú pre Európsku prokuratúru pracovať zo svojho sídla v členskom štáte a v súlade s právnymi predpismi daného členského štátu.<0} {0>The European Public Prosecutor’s Office integration into the national justice systems has many advantages.<}100{>Začlenenie Európskej prokuratúry do vnútroštátnych súdnych systémov má mnoho výhod.<0} {0>The delegated prosecutors have in-depth knowledge of the national justice system, the local language, the integration into the local prosecution structure and the practice of handling local court cases.<}100{>Delegovaní prokurátori budú dôkladne poznať vnútroštátny súdny systém, miestny jazyk, začlenenie do štruktúry miestnej prokuratúry a postupy riešenia súdnych prípadov na miestnych súdoch.<0} {0>In addition, pooling the investigative and prosecutorial resources of the Member States will ensure swift decision making.<}100{>Spoločné využívanie vyšetrovacích a prokurátorských zdrojov členských štátov navyše zabezpečí rýchle rozhodovanie.<0}

{0>What is the legal basis for the European Public Prosecutors Office?<}100{>Aký je právny základ Európskej prokuratúry?<0}

{0>The Lisbon Treaty puts particular emphasis on combating serious financial and economic crimes with a cross-border dimension.<}100{>Lisabonská zmluva kladie dôraz najmä na boj proti závažným finančným a hospodárskym trestným činom s cezhraničným rozmerom.<0} {0>The legal basis and the rules for the set-up of the European Public Prosecutor’s Office are laid down in Article 86 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) which states:<}100{>Právny základ a pravidlá pre zriadenie Európskej prokuratúry sú stanovené v článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorá uvádza:<0}

{0>"In order to combat crimes affecting the financial interests of the Union, the Council, by means of regulation adopted in accordance with a special legislative procedure, may establish a European Public Prosecutor's Office from Eurojust."<}100{>„S cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru.“<0}

{0>In his 2012 State of the Union Address (SPEECH/12/596), President Barroso announced that the Commission intended to bring forward proposals to establish a European Public Prosecutor’s Office, as foreseen by the Treaties and as part of the Commission’s commitment to protect the EU budget.<}100{>Vo svojom prejave o stave Únie za rok 2012 (SPEECH/12/596) predseda Barroso oznámil cieľ Komisie – predložiť návrhy na zriadenie Európskej prokuratúry, ako to stanovujú zmluvy. Tento cieľ je aj súčasťou záväzku Komisie chrániť rozpočet EÚ.<0}

{0>The European Commission wants to ensure that the European Union budget is as effectively protected against criminals as national finances are.<}100{>Európska komisia chce zaručiť, aby bol rozpočet Európskej únie chránený proti trestnej činnosti rovnako účinne ako financie členských štátov.<0} {0>In July 2012, the Commission proposed that all Member States define fraud to the detriment of the European Union's financial interests in a similar way in their national criminal codes and that they should all provide for similarly deterrent criminal sanctions (IP/12/767, MEMO/12/544).<}100{>V júli 2012 Komisia navrhla, aby všetky členské štáty vo svojich vnútroštátnych systémoch trestného práva vymedzili definíciu podvodu poškodzujúceho finančné záujmy Európskej únie a aby stanovili rovnako odrádzajúce trestné sankcie (IP/12/767, MEMO/12/544).<0} {0>The European Public Prosecutor’s Office will help making prosecution in the Member States more consistent, effective and efficient.<}100{>Vďaka Európskej prokuratúre bude stíhanie v členských štátoch konzistentnejšie, účinnejšie a efektívnejšie.<0}

{0>Will all Member States be part of the European Public Prosecutor’s Office?<}81{>Budú súčasťou Európskej prokuratúry všetky členské štáty?<0}

{0>No. Under the EU Treaties, the United Kingdom and Ireland have a so-called "opt-out" from justice and home affairs policies which means they will not participate - unless they voluntarily and explicitly decide to do so (opt in).<}100{>Nie. Podľa Zmlúv o EÚ majú Spojené kráľovstvo a Írsko výnimku pri uplatňovaní politiky v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (opt out), to znamená, že sa nezúčastnia, pokiaľ sa tak dobrovoľne a výslovne nerozhodnú (opt in).<0} {0>Denmark also does not participate in the European Public Prosecutor's Office but has no possibility to opt in.<}100{>Súčasťou Európskej prokuratúry nebude ani Dánsko, ktoré ani nemá možnosť sa tak rozhodnúť.<0}

{0>Why do we need a European Public Prosecutor’s Office?<}100{>Prečo potrebujeme Európsku prokuratúru?<0}

{0>Today, the Union's financial interests are not sufficiently protected.<}100{>Finančné záujmy Únie nie sú v súčasnosti dostatočne chránené.<0} Dôvodov je niekoľko{0>This is due to several factors:<}100{>DôvoDddd:<0}

{0>Firstly, the existing EU bodies – OLAF (the European Anti-Fraud Office), Eurojust (the European Agency for criminal justice cooperation) and Europol (the European Police Office) – have no competence to conduct criminal investigations or to prosecute fraud cases.<}100{>Po prvé, existujúce orgány EÚ – OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom), Eurojust (Európska agentúra pre spoluprácu v trestných veciach) a Europol (Európsky policajný úrad) – nemajú právomoc viesť vyšetrovanie trestných činov ani stíhať páchateľov v prípadoch podvodu.<0} {0>OLAF can only refer the results of its administrative investigations to the competent national authorities which then decide independently whether or not to initiate criminal proceedings based on OLAF's findings.<}100{>Úrad OLAF môže len predložiť výsledky svojich administratívnych vyšetrovaní príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré potom nezávisle rozhodnú, či na základe zistení tohto úradu začnú trestné stíhanie.<0}

{0>Secondly, national law enforcement efforts are fragmented across Member States, which do not always take the action required to tackle crimes against the EU budget.<}100{>Po druhé, vnútroštátne orgány v jednotlivých členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie práva, pristupujú k tejto úlohe rôznymi spôsobmi a v riešení trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ nie vždy podniknú všetky potrebné kroky.<0} {0>Today, only 1 in 5 cases transferred by OLAF to the national prosecution authorities leads to a conviction.<}100{>V súčasnosti len 1 z 5 prípadov, ktoré boli úradom OLAF postúpené vnútroštátnym orgánom činným v trestnom konaní, končí odsúdením.<0} {0>In addition, conviction rates vary considerably among Member States.<}100{>Počty odsúdených sa medzi jednotlivými členskými štátmi výrazne líšia.<0}

{0>Thirdly, the consequence of the small number of successful prosecutions is that only a very small proportion of the total amount lost to fraud occurring in the Member States is ever recovered from criminals.<}100{>Po tretie, v dôsledku nízkeho počtu úspešných trestných stíhaní sa od páchateľov získa späť len veľmi malý podiel všetkých finančných prostriedkov spreneverených v členských štátoch. {0>Fraudsters targeting the EU budget know that they have a good chance of keeping the proceeds of their crimes, banking on a lack of consistent law enforcement efforts in the EU.<}100{>Podvodníci zameriavajúci sa na rozpočet EÚ vedia, že majú veľkú šancu ponechať si zisk z trestnej činnosti, a spoliehajú sa na nekonzistentnosť presadzovania práva v EÚ.<0}

{0>How much money from the EU budget is defrauded?<}100{>Koľko peňazí z rozpočtu EÚ sa spreneverí?<0}

{0>An average of around €500 million of suspected fraud was committed in the Member States in each of the last three years, but the actual amount of fraud is estimated to be significantly higher.<}100{>V každom z posledných troch rokov sa v členských štátoch vyskytli prípady podozrenia z podvodu vo výške priemerne 500 miliónov EUR, ale odhaduje sa, že skutočné množstvo podvodov je oveľa vyššie.<0} {0>Figures on reported fraud cannot include fraud that is not detected, so the overall figure is likely to be much higher.<}100{>Údaje o ohlásených podvodoch, samozrejme, nezahŕňajú neodhalené podvody, takže celkové čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie.<0}

{0>Why can fraud not be combated effectively by the Member States?<}100{>Prečo členské štáty nemôžu účinne bojovať proti podvodom?<0}

{0>Currently, only national authorities can investigate and prosecute fraud against the Union's financial interests.<}100{>V súčasnosti môžu vyšetrovať a stíhať trestné činy vo veciach podvodu poškodzujúcich finančné záujmy Únie jedine vnútroštátne orgány.<0} {0>But their powers stop at national borders.<}100{>Ich právomoci však siahajú len po štátne hranice.<0} {0>Crimes against the EU's financial interests are often complex.<}100{>Trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ sú často zložité.<0} {0>They involve several actors, complicated and elaborate fraud schemes, several countries and several national jurisdictions.<}100{>Zapája sa do nich niekoľko aktérov vo viacerých krajinách a rôznych národných jurisdikciách, čo vedie k vytváraniu komplikovaných a prepracovaných systémov podvodov.<0} {0>Moreover, successful investigations of fraud require an in-depth understanding of the relevant legal and administrative framework.<}100{>Úspešné vyšetrenie podvodu si navyše vyžaduje dôkladnú znalosť príslušného právneho a administratívneho rámca.<0}

{0>Effective cooperation between Member States is difficult due to the different criminal law systems, unclear jurisdiction, cumbersome and time-consuming legal assistance procedures, language problems, lack of resources and varying priorities.<}100{>Účinná spolupráca medzi členskými štátmi je náročná, a to najmä z dôvodu odlišných trestnoprávnych systémov, nejasnej jurisdikcie, ťažkopádnych a zdĺhavých postupov právnej pomoci, ale aj z dôvodu jazykovej bariéry, nedostatku zdrojov alebo odlišných priorít.<0}

{0>This may result in fraud against the EU budget being regarded nationally as time- and personnel-consuming.<}100{>

Riešenie podvodov namierených proti rozpočtu EÚ môže byť preto na vnútroštátnej úrovni považované za náročnú na čas aj personál. {0>As a result, such fraud may not be tackled at all or cases might be dropped as soon as difficulties appear.<}100{>Niekedy sa preto tieto podvody buď vôbec neriešia, alebo sa prípad uzavrie hneď, ako sa objavia problémy.<0} {0>In some cases, national authorities may decide to only investigate ‘their’ national part of a crime, disregarding the potentially much wider implications of an international fraud scheme.<}100{>V niektorých prípadoch sa môžu vnútroštátne orgány rozhodnúť, že budú vyšetrovať len „svoju“ časť daného trestného činu, bez ohľadu na to, aký to môže mať vplyv na celý medzinárodný systém podvodov.<0}

{0>Is there an example of how the European Public Prosecutor's Office can improve on the current situation?<}100{>Ako konkrétne môže Európska prokuratúra prispieť k zlepšeniu súčasnej situácie?<0}

{0>In one case, OLAF transferred information to the German and Bulgarian authorities on German and Bulgarian nationals who (allegedly) worked together to defraud an EU agricultural and rural development fund.<}100{>V jednom pVV jednom prípade úrad OLAF poskytol nemeckým a bulharským orgánom informácie o štátnych príslušníkoch, ktorí (údajne) spolupracovali na podvode súvisiacom s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.<0} {0>Whereas the German proceedings led to a conviction, the proceedings in Bulgaria ended with an acquittal of the suspects.<}100{>Zatiaľ čo konanie v Nemecku skončilo odsúdením, v Bulharsku boli podozrivé osoby oslobodené.<0} {0>The current system therefore led to different results in one cross-border case.<}100{>Súčasný systém teda v tomto cezhraničnom spore viedol k odlišným výsledkom.<0} {0>A European Public Prosecutor’s Office would have made a difference by ensuring consistency of the investigation and prosecution in Bulgaria and Germany.<}100{>Európska prokuratúra by však túto situáciu zmenila, pretože by zabezpečila konzistentné vyšetrovanie a trestné stíhanie tak v Bulharsku ako aj v Nemecku. <0}

{0>Another example relates to cigarette smuggling from the Czech Republic into Germany.<}100{>Ďalší príklad sa týka pašovania cigariet z Českej republiky do Nemecka.<0} {0>The German criminal court used telephone tapping records obtained by the Czech police as evidence to convict the suspect.<}100{>Nemecký trestný súd použil ako dôkaz na usvedčenie podozrivej osoby záznamy z odpočúvania telefonických hovorov, ktoré získala česká polícia.<0} {0>Although that evidence was obtained lawfully according to Czech law, the defence lawyer argued that without a court order authorising the telephone tapping, the evidence should be inadmissible in the German court.<}100{>Hoci podľa českého práva bol dôkaz získaný zákonným spôsobom, obhajca argumentoval tým, že bez súdneho príkazu povoľujúceho odpočúvanie by bol takýto dôkaz na nemeckom súde neprípustný.<0}

{0>With the European Public Prosecutor’s Office, such setbacks due to divergent national procedural laws will be much less likely to occur.<}100{>Vďaka Európskej prokuratúre by bola pravdepodobnosť výskytu takýchto prekážok v súvislosti s rozdielnym vnútroštátnym procesným právom oveľa nižšia.<0} {0>Under the new rules, telephone tapping without prior court authorisation would not be possible.<}100{>Podľa nových pravidiel by odpočúvanie hovorov bez predchádzajúceho povolenia súdu nebolo možné.<0} {0>In addition, the Regulation states that evidence obtained lawfully in one Member State is admissible in trial courts of all Member States, provided that the evidence was collected respecting the procedural rights as enshrined in Article 47 (the right to an effective remedy) and Article 48 (the presumption of innocence and right of defence) of the EU Charter of Fundamental Rights.<}100{>Nariadenie okrem toho stanovuje, že dôkaz získaný zákonne v jednom členskom štáte je možné uznať na súdoch prvého stupňa vo všetkých ďalších členských štátoch, a to za predpokladu, že dôkaz bol získaný v súlade s procesnými právami zakotvenými v článku 47 (právo na účinný opravný prostriedok) a v článku 48 (prezumpcia neviny a právo na obhajobu) Charty základných práv Európskej únie.<0}

{0>What will change under the European Public Prosecutor’s Office?<}100{>Čo zmení Európska prokuratúra?<0}

{0>The European Public Prosecutor’s Office will have exclusive competence for investigating, prosecuting and bringing to judgement crimes affecting the EU budget.<}100{>Európska prokuratúra bude mať výlučnú právomoc vyšetrovať, trestne stíhať a vydávať súdne rozhodnutia v súvislosti s trestnými činmi poškodzujúcimi rozpočet EÚ.<0} {0>Complex cases with a cross-border dimension will thus be coordinated and tackled by the European Public Prosecutor's Office.<}100{>Bude teda koordinovať a riešiť komplikované prípady s cezhraničným rozmerom.<0} {0>This will overcome the difficulties arising from the limited powers of national authorities which end at the borders of their territory.<}100{>Tak bude možné prekonať problémy, ktoré sú spôsobené obmedzenými právomocami vnútroštátnych orgánov siahajúcich len po hranice územia danej krajiny.<0}

{0>The European Public Prosecutor’s Office will guarantee a seamless enforcement cycle covering investigation, prosecution and trial at court.<}100{>Európska prokuratúra zaručí plynulejší priebeh vyšetrovania, trestného stíhania a samotného súdneho procesu.<0} {0>Through the European Delegated Prosecutors it will have cross-border investigative powers in all Member States.<}100{>Prostredníctvom európskych delegovaných prokurátorov bude mať cezhraničné vyšetrovacie právomoci vo všetkých členských štátoch.<0} {0>The European Public Prosecutor’s Office will not have to rely upon often cumbersome and time-consuming intergovernmental instruments of legal assistance between Member States (such as the Mutual Legal Assistance and Mutual Recognition agreements).<}100{>Európska prokuratúra nebude musieť využívať často ťažkopádne a zdĺhavé medzivládne nástroje právnej pomoci medzi členskými štátmi (ako napr. dohody o vzájomnej právnej pomoci a vzájomnom uznávaní).<0} {0>The European Public Prosecutor's Office will benefit from clear rules governing its investigations and the admissibility of evidence collected and presented in trial courts, whichever EU Member State they are based in.<}100{>Európska prokuratúra sa bude pri vyšetrovaní riadiť jasnými pravidlami a dôkazy, ktoré sa zhromaždia a predložia na súde, budú uznané bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa daný súd nachádza.<0}

{0>How will the European Public Prosecutor and the European Delegated Prosecutors work together?<}100{>Ako bude Európsky prokurátor spolupracovať s európskymi delegovanými prokurátormi?<0}

{0>The European Delegated Prosecutors will form part of the European Public Prosecutor’s Office.<}100{>Európski delegovaní prokurátori budú súčasťou Európskej prokuratúry.<0} {0>As a rule, it will be the European Delegated Prosecutors who will carry out the investigation and prosecution in their Member State, using national staff and applying national law.<}100{>Vyšetrovanie a stíhanie budú vo svojom členskom štáte spravidla viesť európski delegovaní prokurátori, pričom im budú pomáhať zamestnanci daného štátu a budú sa riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi.<0} {0>Their actions will be coordinated by a central office headed by the European Public Prosecutor who will ensure coherence and efficiency throughout Member States (see graphic in the ANNEX).<}100{>Ich činnosť bude koordinovať ústredný úrad pod vedením Európskeho prokurátora, ktorý bude zabezpečovať súdržnosť a efektívnosť v rámci všetkých členských štátov (pozri obrázok v PRÍLOHE).<0}

{0>This decentralised structure makes national expertise directly accessible to the European Public Prosecutor’s Office, such as in-depth knowledge of the national judicial system, knowledge of local language, integration into the local prosecution structure, practice in handling local court cases, etc.<}100{>Táto decentralizovaná štruktúra zaručí, že Európska prokuratúra bude mať priamo k dispozícii vnútroštátne odborné znalosti, ako napr. dôkladnú znalosť vnútroštátneho súdneho systému, miestneho jazyka, začlenenia do štruktúry miestnej prokuratúry, ale aj prax v riešení súdnych prípadov v danom štáte atď.<0}

{0>The European Delegated Prosecutors may continue their functions as national prosecutors (wearing a 'double-hat').<}100{>Európski delegovaní prokurátori budú môcť vo svojich štátoch naďalej vykonávať funkciu prokurátorov (budú mať teda dvojitú funkciu).<0} {0>However, when acting under the mandate of the European Public Prosecutor’s Office, the Delegated Prosecutors will be fully independent of their national prosecution authorities.<}100{>Keď však budú delegovaní prokurátori konať v rámci mandátu Európskej prokuratúry, budú úplne nezávislí od orgánov činných v trestnom konaní vo svojom štáte.<0}

{0>A "College" of ten – bringing together the European Public Prosecutor, the deputies and the national prosecutors – will ensure a seamless integration between the EU and the national level, notably by agreeing on the internal rules of procedure, including on general rules on the allocation of cases.<}0{>„Desaťčlenné kolégium“ – tvorené európskym prokurátorom, zástupcami a vnútroštátnymi prokurátormi – zabezpečí jednoduchú integráciu na európskej a vnútroštátnej úrovni, najmä vďaka dohode v súvislosti s vnútorným rokovacím poriadkom, vrátane všeobecných pravidiel prideľovania prípadov.<0} {0>This solution, which originates from points raised in the consultations with Member States including the recent Franco-German initiative calling for the establishment of a European Public Prosecutor's Office, will also ensure the coordination necessary in the prosecution to avoid the risk of 'double jeopardy' (the ne bis in idem principle) that could arise if connected crimes are neglected or not looked at as a whole.<}0{>Toto riešenie, ktoré vychádza z konzultácií s členskými štátmi, vrátane nedávnej francúzsko-nemeckej iniciatívy dožadujúcej sa zriadenia Európskej prokuratúry, zabezpečí potrebnú koordináciu pri trestnom stíhaní s cieľom predísť riziku „dvojitého stíhania“ (zásada ne bis in idem), ku ktorému by mohlo dôjsť pri zanedbaní vyšetrovania súvisiacich prípadov alebo vtedy, keby takéto prípady neboli vyšetrované ako celok.<0}

{0>Will national courts be able to review the European Public Prosecutor’s Office's actions?<}100{>Budú môcť vnútroštátne súdy skúmať činnosť Európskej prokuratúry?<0}

{0>Yes, they will.<}100{>Áno.<0} {0>The actions of the European Public Prosecutor’s Office can be challenged in the competent national court.<}100{>Na príslušnom vnútroštátnom súde bude možné vzniesť proti činnosti Európskej prokuratúry námietku.<0}

{0>Moreover, the competent national judicial authorities will be responsible for the prior authorisation of the European Public Prosecutor’s Office's investigative measures where national law and EU legislation so require.<}100{>Príslušné vnútroštátne súdne orgány budú takisto zodpovedné za vydávanie predbežného povolenia pre vyšetrovacie opatrenia Európskej prokuratúry, a to v prípadoch, keď to vyžadujú vnútroštátne alebo európske právne predpisy.<0}

{0>National courts are also the competent trial courts.<}100{>Vnútroštátne súdy sú tiež súdmi zodpovednými za vydávanie rozhodnutí.<0} {0>The European Public Prosecutor’s Office will exercise the functions of a prosecutor in the competent courts of the Member States.<}100{>Európska prokuratúra bude na príslušných súdoch členských štátov vykonávať funkciu prokurátora.<0}

{0>The Court of Justice of the European Union may, as always, be involved through the preliminary reference procedure.<}100{>Súdny dvor Európskej únie sa môže ako vždy zapojiť prostredníctvom prejudiciálneho konania.<0}

{0>Which powers will the European Public Prosecutor’s Office have according to the Regulation?<}0{>Aké právomoci bude mať podľa príslušného nariadenia Európska prokuratúra?<0}

{0>The European Public Prosecutor’s Office will have the power to request or to order investigative measures.<}0{>Európska prokuratúra bude mať právomoc požadovať alebo nariaďovať vyšetrovacie opatrenia.<0} Nariadenie {0>The instruments at his disposal are clearly defined in the Regulation and comprise both intrusive and 'softer' investigation measures.<}0{>jasne vymedzuje opatrenia, ktoré bude mať k dispozícii, pričom  ide tak o prísnejšie, ako aj miernejšie vyšetrovacie opatrenia.<0}

{0>Examples of intrusive measures the European Public Prosecutor’s Office may apply are searching premises, property and computer systems, seizing of objects, interception of telephone conversations and freezing of financial transactions.<}0{>Medzi príklady prísnejších opatrení, ktoré môže Európska prokuratúra využívať, patria prehľadávanie priestorov, majetku a počítačových systémov, zaistenie vecí, odpočúvanie telefonických hovorov a zmrazenie finančných transakcií.<0}

{0>Softer measures might include questioning of the suspected person and witnesses, appointing experts where specialised knowledge is needed, or measures to track and control a person in order to establish his or her whereabouts.<}0{>Medzi miernejšie opatrenia patrí napríklad vypočúvanie podozrivej osoby a svedkov, vymenovanie znalca v prípade potreby odborných znalostí alebo kroky súvisiace so sledovaním a monitorovaním osoby s cieľom zistiť miesto jej pobytu.<0}

{0>The execution of investigation measures is subject to national law.<}0{>Vykonávanie vyšetrovacích opatrení podlieha vnútroštátnym právnym predpisom.<0} {0>In particular, the individual measure has to be authorised by the competent national judicial court or other authority if national law or if the Regulation so requires.<}0{>Jednotlivé opatrenia musí povoliť najmä príslušný vnútroštátny súd alebo iný orgán, ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo nariadenie.<0}

{0>In order to guarantee the efficiency of the European Public Prosecutor's Office's investigations, evidence gathered lawfully in one Member State shall be admissible in the trial courts of all Member States.<}0{>S cieľom zaručiť efektívnosť Európskej prokuratúry pri vyšetrovaniach je dôležité, aby boli dôkazy zhromaždené v jednom členskom štáte uznané na súde vo všetkých ostatných členských štátoch.<0}

{0>How will the independence of the European Public Prosecutor’s Office be ensured?<}0{>Ako sa zaručí nezávislosť Európskej prokuratúry?<0}

{0>Firstly, the Regulation stipulates that the it shall neither seek nor take instructions from anybody outside the European Public Prosecutor’s Office.<}0{>Po prvé, nariadenie stanovuje, že Európska prokuratúra nesmie požadovať ani prijímať pokyny od nikoho iného mimo tohto úradu.<0} {0>This provision implies that Union institutions, bodies, offices or agencies and the Member States respect the independence of the European Public Prosecutor’s Office and do not seek to influence it in the exercise of its tasks.<}0{>Toto ustanovenie znamená, že jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie a členských štátov rešpektujú nezávislosť Európskej prokuratúry a nesnažia sa ovplyvniť vykonávanie jej úloh.<0} {0>Secondly, the European Public Prosecutor’s Office will be structurally independent because it will not be integrated into another institution or service of the EU.<}0{>Po druhé, Európska prokuratúra bude štrukturálne nezávislým úradom, pretože nebude súčasťou inej inštitúcie ani služby EÚ.<0} {0>Thirdly, the appointment of the European Public Prosecutor involves the Union institutions (appointment by the Council with the consent of the European Parliament) as well as former members of the Court of Justice, members of national supreme courts, national public prosecution services and/or lawyers of recognised competence who shall help to draw up a shortlist of candidates.<}0{>Po tretie, do menovania európskeho prokurátora budú zapojené inštitúcie Únie (menovanie Radou so súhlasom Európskeho parlamentu), bývalí členovia Súdneho dvora, členovia vnútroštátnych najvyšších súdov, vnútroštátnych prokuratúr a/alebo všeobecne uznávaní právnici, ktorí budú pomáhať pri vytvorení užšieho zoznamu kandidátov.<0} {0>Its term is limited to eight years and is not renewable thereby ensuring that the European Public Prosecutor will not be guided by considerations of being re-appointed.<}0{>Jeho funkčné obdobie je obmedzené na osem rokov a nie je možné ho predĺžiť, čím sa zaručí, že európsky prokurátor nebude konať len v záujme toho, aby bol opätovne vymenovaný.<0} {0>The European Public Prosecutor can be dismissed by the Court of Justice, following an application by the European Parliament, the Council or the Commission.<}0{>Európsky prokurátor môže byť rozhodnutím Súdneho dvora zbavený svojej funkcie, a to na základe žiadosti podanej zo strany Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie.<0}

{0>With regard to the national European Delegated Prosecutors, the Regulation states that their work on cases for the European Public Prosecutor will always take precedence over national cases.<}0{>Pokiaľ ide o európskych delegovaných prokurátorov z jednotlivých členských štátov, nariadenie stanovuje, že ich práca na prípadoch Európskej prokuratúry má vždy prednosť pred vnútroštátnymi prípadmi.<0} {0>There is also an explicit reference in the Regulation that the delegated prosecutors shall be completely independent from national prosecution authorities.<}0{>V nariadení sa tiež výslovne uvádza, že delegovaní prokurátori by mali byť úplne nezávislí od orgánov činných v trestnom konaní vo svojom štáte.<0} {0>Conflict of interests will be settled by the European Public Prosecutor.<}0{>Konflikty záujmov bude riešiť európsky prokurátor.<0} {0>European delegated prosecutors cannot be dismissed as national prosecutors by the competent national authorities without the consent of the European Public Prosecutor, when working on its behalf.<}0{>Európski delegovaní prokurátori nemôžu byť príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zbavení funkcie štátneho prokurátora bez súhlasu európskeho prokurátora, ak pracujú v jeho mene.<0}{0>What about the procedural rights of suspected persons?<}0{>A čo A

A čo procesné práva podozrivých osôb?<0}

{0>It is important to strengthen the legal safeguards that protect individuals and companies affected by investigations or prosecutions in the European Union.<}0{>Je nevyhnutné posilniť právne záruky na ochranu jednotlivcov a spoločností, ktoré sú dotknuté vyšetrovaním alebo stíhaním v Európskej únii.<0} {0>The proposal includes a robust and comprehensive set of procedural safeguards, which will ensure that the rights of suspects and other persons involved in the European Public Prosecutor's investigations will be protected both by existing EU legislation and by national defence rights.<}0{>Návrh obsahuje súhrnný a komplexný súbor procesných záruk, ktoré zaistia, že práva podozrivých a iných osôb zapojených do vyšetrovania Európskou prokuratúrou budú chránené existujúcimi právnymi predpismi EÚ, ako aj vnútroštátnym právom na obhajobu.<0}

{0>The proposal clarifies that the suspected person has all rights granted by EU legislation and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.<}0{>V návrhu sa uvádza, že podozrivé osoby môžu plne využívať všetky práva, ktoré im zaručujú právne predpisy EÚ a Charta základných práv Európskej únie.<0} {0>These rights are listed explicitly, and include the rights to:<}0{>Tieto práva sa uvádzajú výslovne a patria medzi ne:<0}

 1. {0>interpretation and translation,<}86{>právo na  tlmočenie a preklad,<0}

 2. {0>information and access to the case materials,<}0{>právo na informácie a právo nahliadnuť do spisu,<0}

 3. {0>access to a lawyer and to communicate with and have third persons informed in case of detention,<}0{>právo na obhajcu, právo komunikovať s tretími osobami a  informovať ich o prípadnom zadržaní,<0}

 4. {0>remain silent and to be presumed innocent,<}0{>právo nevypovedať a prezumpcia neviny,<0}

 5. {0>legal aid,<}89{>právo na právnu pomoc,<0}

 6. {0>present evidence, appoint experts and hear witnesses.<}0{>právo predkladať dôkazy, vymenovať znalcov a vypočúvať svedkov.<0}

{0>In addition, the suspected person has the defence rights granted by the national law governing the procedure.<}0{>Podozrivý má okrem toho právo na obhajobu zaručené vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa konanie riadi.<0}

{0>Why is the European Public Prosecutor’s Office proposal being presented with a reform of Eurojust?<}0{>Prečo sa návrh na zriadenie Európskej prokuratúry predkladá spolu s reformou Eurojustu?<0}

{0>According to Article 86(1) TFEU, the European Public Prosecutor’s Office shall be created from Eurojust.<}0{>Podľa článku 86 ods. 1 ZFEÚ sa Európska prokuratúra vytvorí z Eurojustu.<0} {0>Today's package of legislative proposals aims at establishing strong links and synergies between the two organisations through effective cooperation and the sharing of information, knowledge and resources.<}0{>Cieľom dnešného súboru legislatívnych návrhov je vytvoriť medzi týmito dvomi organizáciami silné väzby a súčinnosť, a to prostredníctvom účinnej spolupráce a zdieľania informácií, poznatkov a zdrojov.<0}

{0>In particular, both the European Public Prosecutor’s Office and Eurojust need to be involved in cases where the suspects are involved in crimes affecting the Union’s financial interests and other forms of crime.<}0{>TakTak Európska prokuratúra ako aj Eurojust sa majú zaoberať prípadmi, v ktorých sa trestné činy podozrivých osôb týkajú poškodzovania finančných záujmov Únie a iných foriem trestnej činnosti.<0} {0>This implies that there will be a need for continuous close cooperation.<}0{>Z toho vyplýva, že neustála úzka spolupráca bude nesmierne dôležitá.<0} {0>Respective provisions have been included in both the European Public Prosecutor’s Office Regulation and the Eurojust Regulation.<}0{>Do nariadenia o Európskej prokuratúre, ako aj do nariadenia o Eurojuste boli začlenené príslušné ustanovenia.<0} {0>In addition, in cases of overlapping competence in hybrid cases, Eurojust may provide assistance in settling the question of jurisdiction.<}0{>Eurojust môže navyše v prípade prekrývajúcich sa kompetencií v hybridných prípadoch pomôcť pri vyriešení otázky súdnej právomoci.<0}

{0>Eurojust will provide administrative support services to the European Public Prosecutor’s Office, such as personnel, finance and IT.<}0{>Eurojust poskytne Európskej prokuratúre administratívne podporné služby, ako napr. zamestnancov, finančné prostriedky a informačné technológie.<0} {0>For example, the European Public Prosecutor’s Office will be able to use the IT infrastructure of Eurojust, including its Case Management System, temporary work files and index, for its own cases.<}0{>Európska prokuratúra bude môcť pre svoje prípady využívať informačnú infraštruktúru Eurojustu, vrátane jeho systému správy prípadov, dočasných pracovných súborov a registra.<0} {0>The details of this arrangement will be laid down in an agreement between the European Public Prosecutor’s Office and Eurojust.<}0{>Podrobnosti budú uvedené v dohode medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom.<0}

{0>What will Eurojust's role be once the European Public Prosecutor is set up?<}0{>Aká bude úloha Eurojustu po zriadení Európskej prokuratúry?<0}

{0>Eurojust helps national investigating and prosecuting authorities cooperate and coordinate in around 1500 cross-border cases a year.<}0{>Eurojust pomáha vnútroštátnym vyšetrovacím orgánom a orgánom činným v trestnom konaní pri spolupráci a koordinácii približne 1 500 cezhraničných prípadov ročne.<0} {0>It has helped to build mutual trust and to bridge the EU's wide variety of legal systems and traditions.<}0{> Prispieva tak k vytvoreniu vzájomnej dôvery a k preklenutiu rôznorodosti medzi jednotlivými právnymi systémami a tradíciami v EÚ.<0} {0>Eurojust, however, has no competence to conduct criminal investigations or to prosecute fraud cases.<}0{>Eurojust však nemá právomoc viesť vyšetrovanie trestnej činnosti ani stíhanie vo veciach podvodu.<0}

{0>The European Public Prosecutor’s Office will have exclusive competence for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes affecting the EU budget.<}99{>Európska prokuratúra bude mať výlučnú právomoc viesť vyšetrovanie, stíhanie a vydávať rozsudky v súvislosti s trestnými činmi poškodzujúcimi rozpočet EÚ.<0} {0>The establishment of the European Public Prosecutor’s Office also increases the democratic legitimacy of Eurojust:<}0{>Zriadenie Európskej prokuratúry zvyšuje aj demokratickú legitimitu Eurojustu:<0} {0>the European Parliament and national Parliaments will in future be more involved in the evaluation of Eurojust's activities.<}0{>Európsky parlament a parlamenty jednotlivých členských štátov sa budú v budúcnosti viac zúčastňovať na hodnotení činnosti Eurojustu.<0}

{0>The reformed Eurojust will support the European Public Prosecutor’s Office in the fight against fraud against the EU budget.<}0{>Reformovaný Eurojust bude podporovať Európsku prokuratúru v boji proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ.<0} {0>Eurojust will provide administrative support services to the European Public Prosecutor’s Office, such as personnel, finance and IT.<}100{>Rovnako bude Európskej prokuratúre poskytovať administratívne podporné služby, ako napr. zamestnancov, finančné prostriedky a informačné technológie.<0} {0>For example, the European Public Prosecutor’s Office will be able to use the IT infrastructure of Eurojust, including its Case Management System, temporary work files and index, for its own cases.<}100{>Európska prokuratúra bude môcť pre svoje prípady využívať informačnú infraštruktúru Eurojustu, vrátane jeho systému správy prípadov, dočasných pracovných súborov a registra.<0} {0>The details of this arrangement will be laid down in an agreement between the European Public Prosecutor’s Office and Eurojust.<}100{>Podrobnosti budú uvedené v dohode medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom.<0}

{0>What else will change with the proposal to reform Eurojust?<}0{>Aké ďalšie zmeny prinesie návrh reformy Eurojustu?<0}

{0>Today’s proposal aims to further improve the overall functioning of Eurojust.<}0{>Cieľom dnešného návrhu je naďalej zlepšovať celkové fungovanie Eurojustu.<0} {0>To this end, the reform addresses the internal management of Eurojust.<}0{>Reforma sa preto zaoberá najmä jeho vnútorným riadením.<0} {0>It clearly distinguishes between the operational tasks of the Eurojust College (the College being composed of National Members – one from each of the European Union’s Member States) and administrative tasks.<}0{>Jasne rozlišuje medzi operatívnymi úlohami kolégia Eurojustu (kolégium tvorené členmi jednotlivých štátov – jeden člen z každého členského štátu EÚ) a administratívnymi úlohami.<0} {0>It will thus enable the College and the National Members to focus on their operational tasks, i.e. to coordinate and encourage cooperation between the national judicial authorities in the fight against serious crime such as drug trafficking, money laundering, fraud, corruption, cybercrime, terrorism and organised crime.<}0{>Kolégiu a členom štátov tak umožní venovať sa ich operatívnym úlohám, napr. koordinácii a podporovaniu spolupráce medzi vnútroštátnymi súdnymi orgánmi v boji proti závažným trestným činom, ako je obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí, podvody, korupcia, počítačová kriminalita, terorizmus a organizovaná trestná činnosť.<0} {0>A new Executive Board, which will include the Commission, will assist the College in its administrative tasks.<}0{>S administratívnymi úlohami bude kolégiu pomáhať nová výkonná rada, ktorej súčasťou bude aj Komisia.<0}

{0>The proposal will provide a single and modernised legal framework for a new Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) which is the legal successor of Eurojust as established by Council Decision 2002/187/JHA.<}0{>Návrh vytvorí jednotný a modernizovaný právny rámec novej Agentúry pre spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Tá bude právnym nástupcom Eurojustu zriadeného rozhodnutím Rady 2002/187/SVV.<0} {0>Whilst maintaining those elements that have proved efficient in the management and operation of Eurojust, this new Regulation streamlines Eurojust’s functioning and structure in line with the Lisbon Treaty by:<}0{>Toto nové nariadenie zachováva prvky, ktoré sa pri riadení a prevádzke Eurojustu ukázali ako efektívne, a okrem toho zjednodušuje fungovanie a štruktúru Eurojustu v súlade s Lisabonskou zmluvou:<0}

 1. {0>increasing Eurojust's efficiency by providing it with a new governance structure;<}0{>vytvorením novej štruktúry riadenia zvyšuje efektívnosť Eurojustu,<0}

 2. {0>improving Eurojust's operational effectiveness by consistently defining the status and powers of National Members;<}0{>zlepšuje prevádzkovú účinnosť Eurojustu tým, že jasne vymedzuje postavenie a právomoci členov jednotlivých štátov,<0}

 3. {0>providing for a role for the European Parliament and national Parliaments in the evaluation of Eurojust's activities in line with the Lisbon Treaty, whilst preserving Eurojust’s operational independence;<}0{>Európskemu parlamentu a parlamentom členských štátov umožňuje podieľať sa na hodnotení činnosti Eurojustu v súlade s Lisabonskou zmluvou, pričom zachováva operačnú nezávislosť Eurojustu,<0}

 4. {0>bringing Eurojust's legal framework in line with the common approach for EU agencies, whilst fully respecting its special role regarding the coordination of on-going criminal investigations;<}0{>upravuje právny rámec Eurojustu podľa spoločného prístupu k agentúram EÚ a zároveň plne rešpektuje jeho osobitnú úlohu v súvislosti s koordináciou prebiehajúcich vyšetrovaní trestných činov,<0}

 5. {0>ensuring that Eurojust can cooperate closely with the European Public Prosecutor's Office, once the latter is established.<}0{>po zriadení Európskej prokuratúry zaručuje úzku spoluprácu medzi týmto úradom a Eurojustom.<0}

{0>What will be OLAF's role once the European Public Prosecutor is set up?<}82{>Aká bude úloha úradu OLAF po zriadení Európskej prokuratúry?<0}

{0>As set out in the Communication on OLAF's governance, adopted today, OLAF's role will change with the establishment of the European Public Prosecutor’s Office.<}0{>Ako sa uvádza v oznámení o správe úradu OLAF, ktoré bolo dnes prijaté, úloha úradu OLAF sa zriadením Európskej prokuratúry zmení.<0}

{0>It will remain responsible for administrative investigations in areas which don't fall under the competence of the European Public Prosecutor.<}0{>Naďalej bude zodpovedný za administratívne vyšetrovanie v oblastiach, ktoré nepatria do právomoci Európskeho prokurátora.<0} {0>These include irregularities affecting the EU's financial interests, and serious misconduct or crimes committed by EU staff without a financial impact.<}0{>To sa týka nezrovnalostí súvisiacich s finančnými záujmami EÚ a vážnych pochybení alebo trestných činov spáchaných zo strany zamestnancov EÚ, ktoré nespôsobili finančnú ujmu.<0}

{0>OLAF will no longer carry out administrative investigations into EU fraud or other crimes affecting the financial interests of the EU.<}0{>Úrad OLAF už nebude viesť administratívne vyšetrovanie vo veciach podvodu v rámci EÚ a v iných trestných činoch poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.<0} {0>This is because such crimes will be under the exclusive competence of the European Public Prosecutor's Office once it is established.<}0{>Dôvodom je, že takéto trestné činy budú po zriadení Európskej prokuratúry výlučne v jej právomoci.<0} {0>If OLAF has suspicions of such criminal offences, it will be obliged to report this to the European Public Prosecutor’s Office at the earliest possible stage.<}0{>Ak bude mať úrad OLAF podozrenie zo spáchania takýchto trestných činov, musí túto skutočnosť čo najskôr ohlásiť Európskej prokuratúre.<0} {0>Although it will no longer conduct investigations in this area, OLAF will continue to provide assistance to the European Public Prosecutor’s Office on request (as it already does today to national prosecutors).<}0{>Hoci úrad OLAF už nebude viac viesť vyšetrovania v tejto oblasti, naďalej bude Európskej prokuratúre na jej žiadosť pomáhať (ako v súčasnosti pomáha vnútroštátnym prokurátorom).<0} {0>This change will facilitate a speedier investigation process and will help to avoid duplications of administrative and criminal investigations into the same facts.<}0{>Táto zmena urýchli proces vyšetrovania a pomôže predísť duplicitnému administratívnemu alebo trestnému vyšetrovaniu tých istých skutočností.<0} {0>In this way, the chances of a successful prosecution will be increased.<}0{>Pravdepodobnosť úspešného trestného stíhania sa tak výrazne zvýši.<0}

{0>The Commission will work on proposals to amend the OLAF Regulation, in order to reflect the changes in its role, and also to further strengthen OLAF's governance in its investigations, in light of what is foreseen for the EPPO.<}0{>Komisia vypracuje návrhy na zmenu nariadenia o úrade OLAF s cieľom zahrnúť zmeny jeho úloh a posilniť riadenie tohto úradu pri vyšetrovaní, pričom sa do úvahy budú brať úlohy, ktoré sú stanovené pre Európsku prokuratúru.<0} {0>Two key initiatives are foreseen in this respect.<}0{>V tejto oblasti sa predpokladajú dve hlavné iniciatívy.<0} {0>First, an independent Controller of Procedural Guarantees would be established, to strengthen the legal review of OLAF investigative measures.<}0{>Po prvé, má sa vytvoriť funkcia nezávislého kontrolóra procesných záruk, ktorej cieľom by bolo posilnenie právneho preskúmania vyšetrovacích opatrení úradu OLAF.<0} {0>Second, there could be enhanced procedural requirements for more intrusive investigative measures (office searches, document seizures etc) which OLAF may need to carry out in the EU institutions.<}0{>Po druhé, mohlo by dôjsť k úprave procesných požiadaviek v súvislosti s prísnejšími vyšetrovacími opatreniami (prehľadávanie kancelárií, konfiškácia dokumentov atď.), ktoré možno bude musieť úrad OLAF využívať v inštitúciách EÚ.<0}

{0>How many cases will the European Public Prosecutor’s Office have to deal with?<}0{>Koľkými prípadmi sa bude Európska prokuratúra zaoberať?<0}

{0>The overall number is estimated at 2500 cases per year.<}0{>Celkový počet sa odhaduje na 2 500 prípadov ročne.<0} {0>This figure is based on an average of 1500 cases of fraud dealt with and reported annually to the EU by administrative investigation bodies from the Member States, an average of 300 cases concerning suspicion of fraud from OLAF, an estimated 500 cases per year of Value Added Tax (VAT) fraud currently dealt with by the Member States and an estimated 200 cases conducted by national criminal investigation authorities.<}0{>Toto číslo vychádza z priemerného počtu asi 1 500 prípadov podvodov, ktoré v priebehu jedného roka administratívne vyšetrovacie orgány členských štátov nahlásia orgánom EÚ a ktoré sa následne riešia.  Ide o priemerne 300 prípadov týkajúcich sa podozrenia z podvodu, ktorými sa zaoberá úrad OLAF, asi 500 prípadov podvodov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty (DPH), ktoré ročne riešia členské štáty, a približne 200 prípadov vyšetrovania vedeného vnútroštátnymi orgánmi trestného vyšetrovania.<0} {0>It is expected that the European Public Prosecutor’s Office will attract more information on possible fraud than the Member States or OLAF.<}0{>Očakáva sa, že Európska prokuratúra bude o možných prípadoch podvodov získavať viac informácií ako členské štáty alebo úrad OLAF.<0} {0>The caseload may therefore be higher than estimated.<}0{>Počet prípadov môže byť teda vyšší, ako sa odhaduje.<0}

Začne {0>Will the European Public Prosecutors' Office start arresting people around Europe?<}0{>ZačneZaEurópska prokuratúra ľudí v Európe zatýkať? <0}

{0>No. Only national authorities will be able to arrest people for offences within the European Public Prosecutor’s Office competence.<}0{>Nie. Oprávnenie zadržiavať ľudí za trestné činy budú mať len vnútroštátne orgány na základe právomoci Európskej prokuratúry.<0} {0>It will only be allowed to request the judicial authorities to arrest a suspect if it considers that this is absolutely necessary for its investigation and if less intrusive measures cannot achieve the same objective.<}0{>Európska prokuratúra bude môcť požiadať súdne orgány o zadržanie podozrivého, a to len v prípade, že to bude považovať za absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie a ak prostredníctvom menej prísnych opatrení nebude možné dosiahnuť rovnaký cieľ.<0} {0>Such requests will be assessed and authorised on the basis of national law by the competent national judicial authorities.<}0{>Takéto žiadosti budú na základe vnútroštátnych právnych predpisov posudzovať a schvaľovať príslušné vnútroštátne súdne orgány.<0}

{0>What are the next steps?<}100{>Aké budú ďalšie kroky?<0}

{0>To become law, the Commission proposal now needs to be adopted by the Member States in the Council (acting in unanimity), after obtaining the consent of the European Parliament.<}0{>Aby sa návrh Komisie mohol stať právnym predpisom, musia ho po získaní súhlasu Európskeho parlamentu prijať členské štáty v Rade (jednomyseľne).<0}

{0>If unanimity cannot be reached in the Council, the Treaties foresee that a group of at least nine Member States may enter into an enhanced cooperation (Article 86 TFEU).<}0{>Ak Rada nedosiahne jednomyseľnosť, podľa zmlúv bude môcť skupina aspoň deviatich členských štátov nadviazať posilnenú spoluprácu (článok 86 ZFEÚ).<0}

{0>The main stages of Article 86 in the enhanced cooperation procedure are:<}0{>Hlavné kroky v rámci posilnenej spolupráce podľa článku 86 sú tieto:<0}

 • {0>Presentation by the Commission of its legislative proposal to the Council of Ministers.<}0{>Komisia predloží svoj legislatívny návrh Rade ministrov.<0} {0>Member States there must agree (under the conclusion of the Presidency) that unanimity cannot be achieved on the proposal in question;<}0{>Členské štáty musia odsúhlasiť, že v danom návrhu nie je možné dosiahnuť jednomyseľnosť (predsedníctvo o tom prijme záver).<0}

 • {0>In this case the matter is referred by a minimum of 9 Member States willing to start enhanced cooperation to the European Council;<}0{>V tomto prípade minimálne deväť členských štátov, ktoré sú ochotné nadviazať posilnenú spoluprácu, oznámi túto skutočnosť Európskej Rade. <0}

 • {0>The European Council discusses the request for a maximum period of four months.<}0{>Európska Rada rokuje o žiadosti počas obdobia najviac štyroch mesiacov.<0}

 • {0>If consensus is reached, the European Council sends the draft proposal back to the Council for adoption.<}0{>Ak sa dosiahne konsenzus, Európska rada pošle návrh späť Rade na prijatie.<0} {0>If no consensus is reached, a minimum of 9 Member States can decide to carry on with enhanced cooperation.<}0{>Ak sa konsenzus nedosiahne, minimálne deväť členských štátov sa môže dohodnúť na nadviazaní posilnenej spolupráce.<0} {0>With the notification of these Member States to establish enhanced cooperation, the authorisation of the European Parliament and the Council to proceed, shall be deemed to be granted;<}0{>Keď tieto členské štáty oznámia svoj zámer nadviazať posilnenú spoluprácu, povolenie Európskeho parlamentu a Rady sa považuje za udelené.<0}

 • {0>The negotiations on the proposal on which enhanced cooperation is established will be carried out in the Council.<}0{>Rokovania o návrhu, o ktorom sa nadviaže posilnená spolupráca, sa budú viesť v Rade.<0} {0>All Member States may participate in these deliberations, but only those participating in enhanced cooperation can take part in the vote.<}0{>Na týchto rokovaniach sa môžu zúčastniť všetky členské štáty, ale hlasovať môžu len štáty, ktoré nadviazali posilnenú spoluprácu.<0} {0>Member States can request to join the enhanced cooperation at any time.<}0{>Ak sa niektoré členské štáty neskôr rozhodnú stať súčasťou posilnenej spolupráce, môžu o to kedykoľvek požiadať.<0}

{0>For more information<}100{>Ďalšie informácie<0}

{0>Press release:<}100{>Tlačová správa:<0} {0>IP/13/709<}0{>IP/13/709<0}

{0>Press pack:<}100{>Informácie pre tlač:<0}

{0>http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/130717_en.htm<}0{>http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/130717_en.htm<0}

{0>European Commission – Criminal law policy:<}100{>Európska komisia – politika v oblasti trestného práva:<0}

{0>http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy<}0{>http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy<0}

{0>Homepage of Vice-President Viviane Reding, EU Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship:<}100{>Domovská stránka podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej, komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:<0}

{0>http://ec.europa.eu/reding<}0{>http://ec.europa.eu/reding<0}

{0>Follow the Vice-President on Twitter:<}100{>Podpredsedníčka Komisie na Twitteri:<0} {0>@VivianeRedingEU<}0{>@VivianeRedingEU<0}

{0>ANNEX:<}100{>PRÍLOHA:<0} {0>How the European Public Prosecutor will work<}0{>Ako bude pracovať európsky prokurátor<0}

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar