Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 6 februari 2013

Gemensamt uttalande om den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

I samband med den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (6 februari 2013) har EU:s höge representant Catherine Ashton och EU-kommissionärerna Viviane Reding, Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva, Cecilia Malmström och Tonio Borg gjort följande uttalande:

‑ Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), utsätts varje år miljontals kvinnor och flickor i EU och världen över för könsstympning och många fler riskerar att utsättas för det. Den 6 februari är den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning, en dag när vi ökar allmänhetens kunskap om denna fråga och bekräftar vårt starka engagemang för att utrota denna oerhört skadlig praxis som är ett brott mot flickors och kvinnors rätt till fysisk och mental integritet.

Kvinnlig könsstympning är en kränkning av mänskliga rättigheter. Vårt förstå mål bör vara att förebygga könsstympningen – se till att ingen flicka någonsin måste uppleva denna traumatiska kränkning av deras rättigheter.

Vi måste komplettera den befintliga nationella lagstiftningen som förbjuder kvinnlig könsstympning genom att höja medvetenheten om de skadliga effekterna av könsstympning på den fysiska och mentala hälsan hos kvinnor och flickor och tillhandahålla stödtjänster för offren.

Det är därför vi vidtar åtgärder både utanför och inom EU.

Utanför EU har EU och Unicef i ett gemensamt projekt bidragit till att tusentals familjer, samhällsgrupper och länder ändrat sin inställning till kvinnlig könsstympning och andra skadliga sedvänjor i Afrika.

Vi välkomnar att Afrikanska unionen och dess medlemsstater ställt sig i spetsen för antagandet av en Förenta nationernas resolution mot kvinnlig könsstympning. Detta är ett viktigt framsteg i den globala kampen mot våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. EU är fast beslutet att få fram ett kraftfullt instrument mot våld mot kvinnor i FN:s kommission om kvinnors ställning.

Inom EU kommer det nya brottsofferdirektivet att se till att kvinnor som fallit offer för våld, inbegripet könsstympning, får det specialiserade stöd och den uppmärksamhet de behöver.

Särskild uppmärksamhet ägnas denna grupp också i vår asyllagstiftning. Kvinnor som riskerar att utsättas för könsstympning eller föräldrar som fruktar förföljelse eftersom de vägrar tillåta att deras barn utsätts för könsstympning kan beviljas internationellt skydd i EU.

Den 6 mars kommer vi att hålla en rundabordsdiskussion med ledande aktörer och parlamentariker och diskutera hur man ska gå vidare i frågan. Vi kommer att samråda med regeringar, icke-statliga organisationer och med dem som har direkta erfarenheter av kvinnlig könsstympning. Vi kommer också att ge ekonomiskt stöd till insatser som ökar medvetenheten om kvinnlig könsstympning.

Våld mot kvinnor och flickor är inte kulturyttringar. De är kriminella handlingar. EU-kommissionen och den Europeiska utrikestjänsten är fast beslutna att bekämpa alla former av könsrelaterat våld, både inom EU och i våra kontakter med omvärlden.


Side Bar