Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, dnia 6 lutego 2013 r.

Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Okaleczaniu Narządów Płciowych Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet (6 lutego 2013 r.) wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodnicząca Komisji Catherine Ashton, wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs, komisarz Kristalina Georgieva, odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe, komisarz Cecilia Malmström, odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne oraz komisarz Tonio Borg, odpowiedzialny za politykę zdrowia wydali następujące oświadczenie:

„Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku miliony kobiet i dziewcząt w UE i na całym świecie poddawane są brutalnej praktyce okaleczania narządów płciowych, a wiele innych jest nią zagrożonych. 6 lutego jest Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet. W tym dniu staramy się szczególnie informować społeczeństwo w tym zakresie i zapewnić o naszym poważnym zaangażowaniu w walkę z tą szczególnie szkodliwą praktyką, naruszającą prawo kobiet i dziewcząt do integralności fizycznej i psychicznej.

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest łamaniem praw człowieka oraz praw kobiet i dziewcząt. Naszym najważniejszym priorytetem powinno być zapobieganie – uczynienie wszystkiego, aby już nigdy żadna z dziewcząt nie musiała cierpieć z powodu tak brutalnego naruszenia jej praw.

Musimy uzupełnić obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego, zabraniające tej praktyki, poprzez skuteczniejsze informowanie o szkodliwych skutkach, jakie okaleczanie narządów płciowych wywiera na zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet i dziewcząt oraz zapewnianie ofiarom niezbędnego wsparcia.

Dlatego właśnie Unia Europejska podejmuje działania zarówno za granicą, jak i na swoim terytorium.

W ramach wspólnego programu UE–UNICEF udzieliliśmy w Afryce pomocy tysiącom rodzin, wielu społecznościom i krajom, dzięki czemu możliwa była zmiana nastawienia do problemu okaleczania narządów płciowych kobiet oraz innych szkodliwych praktyk.

Wyrażamy uznanie dla Unii Afrykańskiej i jej państw członkowskich ze względu na jej wiodącą rolę w przyjęciu przez Organizację Narodów Zjednoczonych rezolucji wspomagającej walkę z okaleczaniem narządów płciowych kobiet. Jest to ważny krok w globalnej walce z przemocą i dyskryminacją wobec kobiet i dziewcząt. Unia Europejska dołoży wszelkich starań, aby wynikiem najbliższej sesji Komisji ONZ ds. statusu kobiet były trwałe i skuteczne rozwiązania służące wyeliminowaniu przemocy wobec kobiet.

Nowa dyrektywa w sprawie ochrony ofiar zagwarantuje na terenie UE, że ofiary przemocy przeciwko kobietom, w tym ofiary okaleczania narządów płciowych, otrzymają specjalistyczne wsparcie, którego potrzebują.

Szczególną uwagę poświęcamy tej grupie również w naszym prawodawstwie w zakresie azylu. Kobiety zagrożone okaleczeniem narządów płciowych lub rodzice, którzy obawiają się prześladowania, ponieważ nie pozwalają, aby ich dziecko zostało poddane okaleczeniu, mogą uzyskać międzynarodową ochronę w UE.

6 marca odbędziemy spotkanie z przedstawicielami kampanii oraz parlamentarzystami, aby zastanowić się nad sposobem dalszego postępowania. Przeprowadzimy konsultacje z przedstawicielami rządów, organizacji pozarządowych oraz z kobietami, które bezpośrednio doświadczyły okaleczenia. Udostępnimy również fundusze na działania informacyjne na temat tego procederu.

Stosowania przemocy wobec kobiet nie można uzasadniać względami kulturowymi. Jest to przestępstwo. Komisja Europejska oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych pozostaną w pełni zaangażowane w walkę z wszystkimi formami przemocy ze względu na płeć w ramach swoich działań wewnętrznych i zewnętrznych”.


Side Bar